Bijlage 2.2.1. Milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht

  GEBIED MILIEUKWALITEITSNORMEN IN dB(A) IN OPEN LUCHT
Overdag ‘s Avonds ‘s Nachts
1°  Landelijke gebieden en gebieden voor verblijfsrecreatie 40 35 30
Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen van industriegebieden niet vermeld sub 3° of van gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen 50 45 45
Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen van gebieden voor ambachtelijke bedrijven en kleine en middelgrote ondernemingen, van dienstverleningsgebieden of van ontginningsgebieden, tijdens de ontginning 50 45 40
Woongebieden 45 40 35
Industriegebieden, dienstverleningsgebieden, gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en ontginningsgebieden tijdens de ontginning 60 55 55
5bis° [...] [...]  [...] [...]
Recreatiegebieden, uitgezonderd gebieden voor verblijfsrecreatie 50 45 40
Alle andere gebieden, uitgezonderd: bufferzones, militaire domeinen en deze waarvoor in bijzondere besluiten milieukwaliteitsnormen worden vastgelegd 45 40 35
Bufferzones 55 50 50
Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen van voor grindwinning bestemde ontginningsgebieden tijdens de ontginning 55 50 45
10° Agrarische gebieden 45 40 35

 

Opmerking: Als een gebied valt onder twee of meer punten van de tabel dan is in dat gebied de hoogste milieukwaliteitsnorm van toepassing.