Bijlage 2.4.1. Milieukwaliteitsnormen en milieukwantiteitscriteria voor grondwater

Artikel 1. Als grondwaterkwaliteitsnormen gelden de richtwaarden, vermeld in de hier volgende tabellen:

A. Fysisch-chemische parameters

parameters

eenheid

Grondwaterkwaliteits-

norm

opmerkingen

1 temperatuur

C

25

2 zuurtegraad (pH)

pH-eenheid

5 <pH< 8,5

3 elektrische geleidbaarheid

S/cm bij 20 C

1600

overeenkomend met de hoeveelheid mineralen in het water

4 chloride

mg/l Cl-

250

5 sulfaat

mg/l SO42-

250

6 calcium

mg/l Ca2+

270

7 magnesium

mg/l Mg2+

50

8 natrium

mg/l Na+

150

9 kalium

mg/l K+

12

10 aluminium

mg/l Al3+

0,2

B. Parameters voor ongewenste stoffen

Parameters

eenheid

Grondwaterkwaliteits-

norm

opmerkingen

11 nitraat

mg/l NO3-

50

12 nitriet

mg/l NO2-

0,1

13 ammonium

mg/l NH4+

0,5

14 gemulgeerde of opgeloste koolwaterstoffen (na extractie met ether)
minerale olin

g/l

10

15 fenolen (fenolgetal)

g/l C6H5OH

0,5

met uitzondering van natuurlijke fenolen die niet op chloor reageren

16 boor

g/l B3+

1000

17 ijzer

mg/l Fe2+/3+

20

18 mangaan

mg/l Mn2+/3+/4+/7+

1

19 koper

g/l Cu+/2+

100

20 zink

g/l Zn2+

500

21 fosfaat

mg/l PO4-/2-/3-

1,34

22 fluoride

mg/l F-

1,5

23 barium

mg/l Ba2+

1

C. Parameters voor toxische stoffen

Parameters

eenheid

Grondwaterkwaliteits-

norm

opmerkingen

24 arseen

g/l As3-/3+/5+

20

25 cadmium

g/l Cd2+

5

26 cyanide

g/l CN-

50

27 chroom

g/l Cr2+/3+/6+

50

28 kwik

g/l Hg+/2+

1

29 nikkel

g/l Ni2+/3+

40

30 lood

g/l Pb2+/4+

20

31 antimoon

g/l Sb3-/3+/5+

10

32 seleen

g/l Se2-/4+/6+

10

33 pesticiden en aanverwante producten

• per afzonderlijke stof

• totaal

g/l

0,1

0,5

Onder pesticiden worden onder andere insecticiden, herbiciden, fungiciden, nematiciden, acariciden, biociden en hun afbraakproducten verstaan.

Onder aanverwante producten worden onder andere polychloorbifenylen (PCB), polychloorterfenylen (PCT) en hun afbraakproducten verstaan.

34 aromatische polycyclische koolwaterstoffen (totaal)

g/l

0,2

referentiestoffen:

• fluoranteen

• benzo (a) pyreen

• benzo (b) fluoranteen

• benzo (g,h,i) peryleen

• benzo (k) fluoranteen

• indeno (1,2,3-cd) pyreen

35 tetrachlooretheen (PER) en trichlooretheen (TRI) (totaal)

g/l

10

D. Microbiologische parameters

Parameters

uitkomsten:
hoeveelheid van het monster in ml

grondwaterkwaliteitsnorm

membraanfiltermethode

meervoudige proefbuisjesmethode (MPN)

36 totaal aantal colibacterin (1)

100

0

MWA < 1

37 fecale colibacterin

100

0

MWA < 1

38 fecale streptokokken

100

0

MWA < 1

39 sulfietreducerende clostridia

20

-

MWA < 1

Art. 2. 1. Als achtergrondniveaus voor grondwater gelden de richtwaarden, vermeld in de volgende tabel:

parameter

pH

min

pH

max

Al3+

As3-/ 3+/5+

B3+

Ca2+

Cl-

Cr2+/

3+/6+

Cu+/2+

Ec

F-

Fe2+/3+

K+

Mg2+

Mn2+/3+/

4+/7+

Na+

NH4+

Ni2+/3+

NO2-

Pb2+/4+

PO4-/ 2-/3-

SO42-

Zn2+

GWL / eenheid

(-)

Srensen

mg/l

g/l

g/l

mg/l

mg/l

g/l

g/l

S/cm

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

g/l

mg/l

g/l

mg/l

mg/l

g/l

BLKS_0160_GWL_1M

6,4

7,4

*

18

210

180

79

*

*

970

0,3

17

15

29

1,6

50

2,5

9

*

*

1.0

130

94

BLKS_0160_GWL_1S

6,4

7,4

*

18

210

180

79

*

*

970

0,3

17

15

29

1,6

50

2,5

9

*

*

1.0

130

94

BLKS_0400_GWL_1M

6,3

7,4

*

6

43

190

89

*

*

1000

0,3

5,1

6,6

25

1,1

32

*

10

*

*

0.50

190

120

BLKS_0400_GWL_1S

6,3

7,4

*

6

43

190

89

*

*

1000

0,3

5,1

6,6

25

1,1

32

*

10

*

*

0.50

190

120

BLKS_0400_GWL_2M

6,2

8,4

0,08

10

3500

99

220

*

*

1500

2,0

2,1

27

25

0,26

390

1,2

6

*

*

1,8

120

40

BLKS_0400_GWL_2S

6,2

8,4

0,08

10

3500

99

220

*

*

1500

2,0

2,1

27

25

0,26

390

1,2

6

*

*

1,8

120

40

BLKS_0600_GWL_1

6,9

7,5

0,12

*

39

160

55

*

*

840

0,2

4,4

4,1

18

0,52

18

0,66

6

*

*

0,39

150

30

BLKS_0600_GWL_2

7,1

8,4

*

16

4100

93

2200

*

*

6100

1,4

3,1

32

22

0,12

1300

1,7

*

*

*

1,7

51

18

BLKS_0600_GWL_3

BLKS_1000_GWL_1S

6,8

7,4

*

*

79

190

83

*

*

1000

0,3

4,0

8,8

28

0,52

25

0,47

7

*

*

0,46

170

32

BLKS_1000_GWL_2S

7.0

8,3

*

*

450

130

35

*

*

800

0,8

1,7

18

23

0,11

150

0,69

*

*

*

0,83

84

28

BLKS_1100_GWL_1M

7.0

7,4

0,06

*

*

160

41

*

*

780

*

1,4

4,1

18

0,58

18

*

9

0,07

*

0,32

81

18

BLKS_1100_GWL_1S

7.0

7,4

0,06

*

*

160

41

*

*

780

*

1,4

4,1

18

0,58

18

*

9

0,07

*

0,32

81

18

BLKS_1100_GWL_2M

7.0

8,8

*

6

710

120

170

*

*

1100

1,0

1,4

19

27

0,08

180

0,81

*

*

*

0,33

70

26

BLKS_1100_GWL_2S

7.0

8,8

*

6

710

120

170

*

*

1100

1,0

1,4

19

27

0,08

180

0,81

*

*

*

0,33

70

26

CKS_0200_GWL_1

4,9

7,4

0,20

17

110

140

88

*

*

940

0,6

50

15

17

0,95

47

1,2

23

*

*

2,1

210

210

CKS_0200_GWL_2

5,6

7,7

*

9

170

86

37

*

*

600

0,3

21

18

12

0,51

25

1,2

9

*

*

1,1

99

46

CKS_0220_GWL_1

4,3

6,6

0,88

29

71

73

110

*

*

680

0,5

49

21

20

1,2

47

1,3

97

*

*

0,47

260

310

CKS_0250_GWL_1

5,9

7,2

0,07

8

43

70

68

*

*

490

0,6

20

5.0

8,3

0,83

31

*

13

*

*

0,78

92

150

CVS_0100_GWL_1

6,2

7,7

*

7

170

220

140

*

*

1400

0,4

7,3

15

35

1,4

110

0,95

19

*

*

0,75

280

120

CVS_0160_GWL_1

6,6

7,7

*

13

76

250

110

*

*

1300

0,4

12

11

23

1,6

65

4,6

10

*

*

1,2

250

60

CVS_0400_GWL_1

7,1

8,4

*

11

6600

75

380

*

5

2300

1,3

2,9

35

35

0,43

530

1,4

*

*

*

2,3

210

21

CVS_0600_GWL_1

5.0

7,6

0.10

7

94

190

130

*

*

1100

0,5

19

11

22

0,83

77

1,5

22

*

*

0,64

290

77

CVS_0600_GWL_2

7.0

8,6

0,07

11

4600

130

1400

*

6

5400

1,4

3,0

38

34

0,35

1200

1,8

*

*

*

1,4

160

28

CVS_0800_GWL_1

5,4

7,5

*

*

130

160

100

*

*

1000

0,4

16

14

23

0,89

97

1,0

30

*

*

0,95

280

140

CVS_0800_GWL_2

5,5

8,5

*

9

2900

180

490

*

*

3800

0,9

16

22

18

0,55

850

1,1

15

*

*

1,9

340

26

CVS_0800_GWL_3

5,9

7,6

0,12

6

67

200

87

*

5

1100

0,3

5,5

10

27

1,0

54

0,58

15

0,07

*

0,52

190

110

KPS_0120_GWL_1

6,9

7,9

*

15

860

240

190

*

*

1500

0,8

4,3

44

61

0,61

190

3,9

8

*

*

2,8

210

22

KPS_0120_GWL_2

6,9

7,9

*

15

860

240

190

*

*

1500

0,8

4,3

44

61

0,61

190

3,9

8

*

*

2,8

210

22

KPS_0160_GWL_1

6,7

7,8

*

46

3000

440

8500

12

8

24000

0,8

13

170

600

1,6

4800

35

20

*

*

16

400

50

KPS_0160_GWL_2

6,7

7,8

*

46

3000

440

8500

12

8

24000

0,8

13

170

600

1,6

4800

35

20

*

*

16

400

50

KPS_0160_GWL_3

6,7

7,8

*

46

3000

440

8500

12

8

24000

0,8

13

170

600

1,6

4800

35

20

*

*

16

400

50

MS_0100_GWL_1

4,9

7,1

0,13

13

43

83

70

*

*

610

0,4

30

7,7

14

0,82

37

0,81

27

0,09

*

0,63

160

110

MS_0200_GWL_1

4,9

6,9

0,13

12

41

51

64

*

*

480

0,5

20

8,4

10

0,63

29

*

49

0,09

*

0,54

140

200

MS_0200_GWL_2

5,3

7,1

*

14

61

69

68

*

*

550

0,3

20

6,3

15

0,93

33

0,61

19

0,10

*

0,61

97

170

SS_1000_GWL_1

7,2

8,8

*

18

3800

69

480

*

7

3500

6,4

1,6

24

17

0,4

860

0,82

8

*

*

2,2

370

32

SS_1000_GWL_2

7,2

8,8

*

18

3800

69

480

*

7

3500

6,4

1,6

24

17

0,4

860

0,82

8

*

*

2,2

370

32

SS_1300_GWL_1

7,3

9,3

*

8

1400

78

84

17

*

1100

4,7

1,5

19

33

0,07

240

0,86

*

*

*

0,41

120

23

SS_1300_GWL_2

7,1

8,3

*

6

660

110

57

*

*

750

1,7

1,1

22

27

0,09

88

0,52

*

*

*

0,31

71

17

SS_1300_GWL_3

7,7

9,8

0,10

20

3600

62

650

*

6

3800

6,9

1,1

24

11

0,11

920

1,3

8

*

*

1,1

420

27

SS_1300_GWL_4

7,7

9,8

0,10

20

3600

62

650

*

6

3800

6,9

1,1

24

11

0,11

920

1,3

8

*

*

1,1

420

27

SS_1300_GWL_5

7,7

9,8

0,10

20

3600

62

650

*

6

3800

6,9

1,1

24

11

0,11

920

1,3

8

*

*

1,1

420

27

Opmerkingen:

Een asterisk geeft aan dat de richtwaarde niet bepaalbaar is omdat het achtergrondniveau onder de rapporteringsgrens ligt. Bij de berekening van de drempelwaarden wordt in dit geval met een waarde van 0 gerekend.

Voor BLKS_0600_GWL_3 is de berekening van een richtwaarde voor de achtergrondniveaus niet mogelijk omdat de VMM-meetnetten maar n filter met kwaliteitsmetingen binnen dat grondwaterlichaam bevatten.

2. De achtergrondniveaus worden vastgesteld door de afdeling, bevoegd voor grondwater, per grondwaterlichaam op basis van de metingen van het primair en freatisch grondwatermeetnet van de afdeling. De temperatuur wordt geothermisch bepaald.

Art. 3. Als drempelwaarden voor grondwater gelden de richtwaarden, vermeld in de volgende tabel:

parameter

As3-/3+/5+

Cd2+

Cl-

Ec

F-

K+

NH4+

Ni2+/3+

NO2-

Pb2+/4+

PO4-/2-/3-

SO42-

Zn2+

GWL / eenheid

g/l

g/l

mg/l

S/cm

mg/l

mg/l

mg/l

g/l

mg/l

g/l

mg/l

mg/l

g/l

BLKS_0160_GWL_1M

19

2,5

160

1300

0,9

15

2,5

25

0,07

10

1,17

190

300

BLKS_0160_GWL_1S

19

2,5

160

1300

0,9

15

2,5

25

0,07

10

1,17

190

300

BLKS_0400_GWL_1M

13

2,5

170

1300

0,9

9

0,35

25

0,07

10

0,92

220

310

BLKS_0400_GWL_1S

13

2,5

170

1300

0,9

9

0,35

25

0,07

10

0,92

220

310

BLKS_0400_GWL_2M

15

2,5

240

1600

2,0

27

1,2

23

0,07

10

1,80

190

270

BLKS_0400_GWL_2S

15

2,5

240

1600

2,0

27

1,2

23

0,07

10

1,80

190

270

BLKS_0600_GWL_1

10

2,5

150

1200

0,9

8

0,66

23

0,07

10

0,87

200

270

BLKS_0600_GWL_2

18

2,5

2200

6100

1,5

32

1,7

20

0,07

10

1,70

150

260

BLKS_0600_GWL_3

10

2,5

150

1200

0,9

8

0,66

23

0,07

10

0,87

200

270

BLKS_1000_GWL_1S

10

2,5

170

1300

0,9

10

0,49

24

0,07

10

0,90

210

270

BLKS_1000_GWL_2S

10

2,5

140

1200

1,2

18

0,69

20

0,07

10

1,09

170

260

BLKS_1100_GWL_1M

10

2,5

150

1200

0,8

8

0,35

25

0,09

10

0,83

170

260

BLKS_1100_GWL_1S

10

2,5

150

1200

0,8

8

0,35

25

0,09

10

0,83

170

260

BLKS_1100_GWL_2M

13

2,5

210

1400

1,3

19

0,81

20

0,07

10

0,84

160

260

BLKS_1100_GWL_2S

13

2,5

210

1400

1,3

19

0,81

20

0,07

10

0,84

160

260

CKS_0200_GWL_1

19

2,5

170

1300

1,1

15

1,2

32

0,07

10

2,10

230

360

CKS_0200_GWL_2

15

2,5

140

1100

0,9

18

1,2

25

0,07

10

1,22

180

270

CKS_0220_GWL_1

29

2,5

180

1100

1,0

21

1,3

97

0,07

10

0,91

260

410

CKS_0250_GWL_1

14

2,5

160

1000

1,1

9

0,35

27

0,07

10

1,06

170

330

CVS_0100_GWL_1

14

2,5

200

1500

1,0

15

0,95

30

0,07

10

1,05

280

310

CVS_0160_GWL_1

17

2,5

180

1500

1,0

12

4,6

25

0,07

10

1,27

250

280

CVS_0400_GWL_1

16

2,5

380

2300

1,4

35

1,4

20

0,07

10

2,30

230

260

CVS_0600_GWL_1

14

2,5

190

1400

1,0

12

1,5

31

0,07

10

0,99

290

290

CVS_0600_GWL_2

16

2,5

1400

5400

1,5

38

1,8

20

0,07

10

1,40

210

260

CVS_0800_GWL_1

10

2,5

180

1300

1,0

14

1,0

35

0,07

10

1,15

280

320

CVS_0800_GWL_2

15

2,5

490

3800

1,2

22

1,1

28

0,07

10

1,90

340

260

CVS_0800_GWL_3

13

2,5

170

1400

0,9

11

0,58

28

0,09

10

0,93

220

310

KPS_0120_GWL_1

18

2,5

220

1600

1,2

44

3,9

24

0,07

10

2,80

230

260

KPS_0120_GWL_2

18

2,5

220

1600

1,2

44

3,9

24

0,07

10

2,80

230

260

KPS_0160_GWL_1

46

2,5

8500

24000

1,2

170

35

30

0,07

10

16,0

400

280

KPS_0160_GWL_2

46

2,5

8500

24000

1,2

170

35

30

0,07

10

16,0

400

280

KPS_0160_GWL_3

46

2,5

8500

24000

1,2

170

35

30

0,07

10

16,0

400

280

MS_0100_GWL_1

17

2,5

160

1100

1,0

10

0,81

34

0,1

10

0,99

210

310

MS_0200_GWL_1

16

2,5

160

1000

1,0

10

0,35

49

0,1

10

0,94

200

350

MS_0200_GWL_2

17

2,5

160

1100

0,9

9

0,61

30

0,10

10

0,98

170

340

SS_1000_GWL_1

19

2,5

480

3500

6,4

24

0,82

24

0,07

10

2,20

370

270

SS_1000_GWL_2

19

2,5

480

3500

6,4

24

0,82

24

0,07

10

2,20

370

270

SS_1300_GWL_1

14

2,5

170

1400

4,7

19

0,86

20

0,07

10

0,88

190

260

SS_1300_GWL_2

13

2,5

150

1200

1,7

22

0,52

20

0,07

10

0,83

160

260

SS_1300_GWL_3

20

2,5

650

3800

6,9

24

1,3

24

0,07

10

1,22

420

260

SS_1300_GWL_4

20

2,5

650

3800

6,9

24

1,3

24

0,07

10

1,22

420

260

SS_1300_GWL_5

20

2,5

650

3800

6,9

24

1,3

24

0,07

10

1,22

420

260

Art. 4. Om te bepalen of de kwantitatieve toestand van de grondwaterlichamen goed is, gelden de volgende criteria:

1 Wijzigingen in het grondwatersysteem hebben geen significante negatieve effecten [...] op de actuele of beoogde natuurtypen van de grondwaterafhankelijke terrestrische ecosystemen, in het bijzonder in beschermde gebieden en in waterrijke gebieden;
2 De winningen veroorzaken geen zoutwaterintrusie;
3 De gespannen lagen behouden hun spanningskarakter zodat ze niet geoxideerd wordt;
4 Er komen geen regionale verlaagde grondwaterpeilen ("depressietrechter") voor die grondwaterkwaliteitsveranderingen veroorzaken;
5 Er komen geen aanhoudende peildalingen voor (rekening houdend met klimatologische variaties);
6 De baseflow blijft voldoende groot zodat waterlopen in stand gehouden worden;
7 Een verlaging van de baseflow leidt niet tot het niet-behalen van de milieukwaliteitsnormen voor het ontvangende oppervlaktewater;
8 Een verandering van de stroming vanuit of naar aangrenzende grondwaterlichamen leidt niet tot het niet-behalen van de goede kwantitatieve toestand en de milieukwaliteitsnormen voor een of meer grondwaterlichamen.