Bijlage 5.3.2. Sectorale lozingsvoorwaarden voor bedrijfsafvalwater

1.Aardappelverwerking

1. Aardappelverwerking (inrichtingen, vermeld in rubriek 45.13.a en 45.13.b van de indelingslijst):
 

a) lozing in oppervlaktewater:

 

parameters in mg/l, tenzij het anders vermeld is

van toepassing tot en met 30 juni 2021

van toepassing
vanaf 1 juli 2021(*)

ondergrens pH

pH-eenheid

6,5

6,5

bovengrens pH

pH-eenheid

9,0

9,0

temperatuur

°C

30,0

30,0

afmeting zwevende deeltjes

mm

2,0

1,5

zwevende stoffen

60,0

60,0

bezinkbare stoffen

ml/l

1,50

1,50

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen

5,0

5,0

som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen

3,0

3,0

olie en vet

n.v.w.b.

 n.v.w.b.

BZV

mg O2/l

25,0

25,0

som (chloorprofam, profam, thiabenzadol)

0,50

0,50

CZV

mg O2/l

200,0

100,0 tenzij het anders vermeld is in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit met een maximum van 125,0 (**)

Kjeldahlstikstof

mg N/l

20,0

 

ammonium

mg N/l

5,0

 

totaal stikstof

 

15,0 tenzij het anders vermeld is in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit met een maximum van 20,0 (***)

sulfiet

1,0

1,0

totaal fosfor

 
 1. Diepvries- en chipsbedrijven: 5,0 met een jaargemiddelde van 2,5 (****)
 2. Verwerkers van verse aardappelbedrijven: 5,0

chloride

 

v.g.t.g.

(*) Op de datum van de inwerkingtreding van deze voorwaarden hebben ze voorrang op de bijzondere milieuvoorwaarden die dezelfde problematiek regelen. In afwijking daarvan blijven de strengere bijzondere milieuvoorwaarden uit de vergunning die op die datum loopt, verder gelden.

(**) Conform BBT is de maximale lozingsnorm 100,0 mg/l voor diepvries- en chipsbedrijven, maar die norm kan hoger liggen voor verwerkers van verse aardappelproducten, met een maximum van 125,0 mg/l.

(***) Conform BBT is de maximale lozingsnorm 15,0 mg/l voor verwerkers van verse aardappelproducten, maar die norm kan hoger liggen voor diepvries- en chipsbedrijven, met een maximum van 20,0 mg/l.

(****) jaargemiddelde = het voortschrijdende rekenkundig gemiddelde van de beschikbare analyseresultaten van de voorafgaande twaalf maanden. De analyseresultaten zijn de resultaten van de 24 monsters van het verplichte zelfcontroleprogramma.

Het zelfcontroleprogramma bestaat uit debietsproportionele monstername en analyse van het effluent overeenkomstig artikel 4.2.5.2. De exploitant of een erkend laboratorium kan de monsternames en de analyse uitvoeren. Als de exploitant de monstername uitvoert, moet een erkend laboratorium jaarlijks de eerste monsters van de even maanden (februari, april, juni, …) nemen en analyseren.

De monsters worden genomen volgens de onderstaande frequentie en op de voorgestelde dagen, of de dag erna als het een officiėle feestdag is.

 • - januari:     eerste woensdag en derde zaterdag van de maand;
 • - februari:    eerste maandag en derde donderdag van de maand;
 • - maart:       eerste vrijdag en derde maandag van de maand;
 • - april:         eerste woensdag en derde donderdag van de maand;
 • - mei:          eerste woensdag en derde dinsdag van de maand;
 • - juni:          eerste maandag en derde donderdag van de maand;
 • - juli:           eerste vrijdag en derde maandag van de maand;
 • - augustus:   eerste woensdag en derde dinsdag van de maand;
 • - september: eerste woensdag en derde zondag van de maand;
 • - oktober:     ,eerste woensdag en derde dinsdag van de maand;
 • - november:  eerste maandag en derde zaterdag van de maand;
 • - december:  eerste vrijdag en derde maandag van de maand.

De resultaten worden jaarlijks bezorgd aan de Vlaamse Milieumaatschappij en worden beschikbaar gehouden van de toezichthouder.

 

b) lozing in riolering:  

 

 parameters in mg/l, tenzij het anders vermeld is

van toepassing tot en met 30 juni 2021

van toepassing vanaf 1 juli 2021(*)

ondergrens pH

pH-eenheid

6,0

6,0

bovengrens pH

pH-eenheid

9,5

9,5

temperatuur

°C

45,0

45,0

afmeting zwevende stoffen

mm

2,0

1,5

zwevende stoffen

750,0

750,0

petroleumetherextraheerbare stoffen

500,0

500,0

(*) Op de datum van de inwerkingtreding van deze voorwaarden hebben ze voorrang op de bijzondere milieuvoorwaarden die dezelfde problematiek regelen. In afwijking daarvan blijven de strengere bijzondere milieuvoorwaarden uit de vergunning die op die datum loopt, verder gelden.

 

c)

- Het water dat afkomstig is van de snijmachines voor aardappelen, wordt aangesloten op een zetmeelafscheider.

- Het collectiepunt voor reinigingswater van friteuses wordt minstens aangesloten op een olie/vetvanger.”;

 

2° [...]

[...]

 

3. Bierbrouwerijen, mouterijen en overige drankenbedrijven (gedistilleerde alcoholische en niet-alcoholische dranken)

3. Bierbrouwerijen, mouterijen en overige drankenbedrijven (gedistilleerde alcoholische en niet-alcoholische dranken) (inrichtingen als vermeld in rubriek 10.1 van de indelingslijst)

 

a) lozing in oppervlaktewater:  

 

parameters

in mg/l, tenzij het anders vermeld is

 

sectorale lozingsnormen bierbrouwerijen, mouterijen, drankconditioneringsbedrijven en bottelarijen

sectorale lozingsnormen

  

 

van toepassing tot en met 31 december 2014

van toepassing vanaf 1 januari 2015

ondergrens pH

pH-eenheid

6,5

6,5

bovengrens pH

pH-eenheid

9,0

9,0

temperatuur

°C

30,0

30,0

zwevende stoffen

60,0

60,0

bezinkbare stoffen

ml/l

0,50

0,50

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen

5,0

5,0

de som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen

3,0

3,0

olie en vet

n.v.w.b.

n.v.w.b.

BZV

mg O2/l

25

25

CZV

mg O2/l

200

mouterij:

125 (200 met watergebruik < 3 m³/ton verwerkte gerst)

brouwerij: 125

overige drankenbedrijven (gedistilleerde alcoholische dranken en niet-alcoholische dranken): 125

totaal fosfor

 

mouterij: 2

brouwerij: 2,5

overige drankenbedrijven (gedistilleerde alcoholische dranken en niet-alcoholische): 2

totaal stikstof

 

15

kjeldahlstikstof

60

 

lozing vaste stof

verbod

verbod

 

b) lozing in riolering:

 

ondergrens pH

6,0

pH-eenheid

bovengrens pH

10,5

pH-eenheid

temperatuur

45,0

°C

afmeting

10,0

mm

zwevende stoffen

1000,0

mg/l

petroleumetherextraheerbare stoffen

500,0

mg/l

lozing vaste stof

verbod

 

 

4. Chloor (fabricatie van, door elektrolyse, door het kwik- of het diafragmaprocedé, met inbegrip van de voorbereiding en de zuivering van de pekel voor de fabricatie van chloor)

4. Chloor (fabricatie van, door elektrolyse, door het kwik- of het diafragmaprocedé, met inbegrip van de voorbereiding en de zuivering van de pekel voor de fabricatie van chloor) (inrichtingen, vermeld in rubriek 7.5 van de indelingslijst)

 

a) lozing in oppervlaktewater

 

ondergrens pH 6,0 pH-eenheid
bovengrens pH 9,0 pH-eenheid
temperatuur 30,0 °C
zwevende stoffen 150,0 mg/l
bezinkbare stoffen 0,50 ml/l
perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen 3,0 mg/l
som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen 3,0 mg/l
BZV 25,0 mg O2/l
vrije chloor 1,0 mg /l
AOX 2,0 mg Cl/l
hexachloorbenzeen (HCB):
  maandgemiddelde 1,5 mg /l
  daggemiddelde 3,0 mg /l
kwik:
  - in de pekelstroom:    
  - totaal kwik als daggemiddelde 0,50 g /ton
      geļnstalleerde Cl-productiecapaciteit
  - in het totale afvalwater:    
  - bestaande bedrijven:    
  - maandgemiddelde 0,050 mg /l
  - daggemiddelde 0,20 mg /l
  - max. 1 dag per maand 2,0  
  - nieuwe bedrijven:    
  lozing verloren pekel in afvalwater verbod  

 

b) de lozing van dit soort van afvalwater in riolering is verboden;

 

5. Chloorkoolwaterstoffen en derivaten, alsook de polymeren ervan met uitzondering van chloorpesticiden (productie van)

5. Chloorkoolwaterstoffen en derivaten, alsook de polymeren ervan met uitzondering van chloorpesticiden (productie van) (inrichtingen, vermeld in rubriek 7.7 van de indelingslijst):

 

a) productie van gechloreerde oplosmiddelen:

 

lozing in oppervlaktewater:  

 

ondergrens pH 6,5 pH-eenheid
bovengrens pH 9,0 pH-eenheid
temperatuur 30,0 °C
zwevende stoffen 60,0 mg/l
bezinkbare stoffen 0,50 ml/l
perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen 5,0 mg/l
som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen 3,0 mg/l
olie en vet n.v.w.b.  
ammonium 1,0 mg N/l
BZV 25,0 mg O2/l
chloroform 1,0 mg/l
CZV 300,0 mg O2/l
hexachloorbenzeen 5,0 mg/l
AOX 15,0 mg/l
CCl4:    
  - chlorolyse: 1,5 mg /l
  tetrachloorkoolstof maandgemiddelde 2,0 g/ton
  - overige productiewijze:    
  tetrachloorkoolstof 5,0 mg /l
  - perchloreren zonder wassing:    
  tetrachloorkoolstof 5,0 mg /l
  tetrachloorkoolstof maandgemiddelde 2,5 g/ton
  - perchloreren met wassing:    
  tetrachloorkoolstof 5,0 mg /l
  tetrachloorkoolstof maandgemiddelde 2,5 g/ton
kwik:    
  - totaal kwik 0,15 mg /l
  - totaal kwik daggemiddelde 10,0 g /kg
  - totaal kwik maandgemiddelde 5,0 g/kg

 

lozing in riolering:  

 

ondergrens pH 6,0 pH-eenheid
bovengrens pH 9,5 pH-eenheid
temperatuur 45,0 °C
afmeting zwevende stoffen 10,0 mm
zwevende stoffen 1000,0 mg/l
petroleumetherextraheerbare stoffen 500,0 mg/l
vrije chloor 1,0 mg /l
chloroform 1,0 mg/l
hexachloorbenzeen 5,0 mg/l
AOX 15,0 mg/l
CCl4:    
  - chlorolyse 2,5 g/ton
  tetrachloorkoolstof maandgemiddelde     
  - overige productiewijze    
  tetrachloorkoolstof 5,0 mg /l
  - perchloreren zonder wassing    
  tetrachloorkoolstof 5,0 mg /l
  tetrachloorkoolstof maandgemiddelde 2,5 g/ton
  - perchloreren met wassing    
  tetrachloorkoolstof 5,0 mg /l
  tetrachloorkoolstof maandgemiddelde 2,5 g/ton
kwik:    
  - totaal kwik 0,15 mg /l
  - totaal kwik daggemiddelde 10,0 g /kg
  - totaal kwik maandgemiddelde 5,0 g /kg

 

b) productie van vinylchloride (monomeer):

 

lozing in oppervlaktewater:  

 

ondergrens pH 6,5 pH-eenheid
bovengrens pH 10,0 pH-eenheid
temperatuur 30,0 °C
zwevende stoffen 60,0 mg/l
bezinkbare stoffen 0,50 ml/l
perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen 5,0 mg/l
som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen 3,0 mg/l
olie en vet n.v.w.b.  
vrije chloor 1,0 mg /l
BZV 25,0 mg O2/l
chloroform 1,0 mg/l
CZV 300,0 mg O2/l
hexachloorbenzeen verbod mg/l
AOX 15,0 mg/l
tetrachloorkoolstof 1,0 mg /l
totaal koper 2,0 mg /l
kwik:    
  - totaal kwik 0,15 mg /l
  - totaal kwik daggemiddelde 0,20 g /ton cap
  - totaal kwik maandgemiddelde 0,10 g /ton capaciteit

 

lozing in riolering: 

 

ondergrens pH 6,0 pH-eenheid
bovengrens pH 9,5 pH-eenheid
temperatuur 45,0 °C
afmeting 10,0 mm
zwevende stoffen 1000,0 mg/l
petroleumetherextraheerbare stoffen 500,0 mg/l
vrije chloor 1,0 mg /l
chloroform 1,0 mg/l
AOX 15,0 mg/l
tetrachloorkoolstof 1,0 mg /l
totaal koper 2,0 mg /l
kwik:    
  totaal kwik 0,15 mg /l
  totaal kwik daggemiddelde 0,20 g /ton cap
  totaal kwik maandgemiddelde 0,10 g /ton capaciteit

 

6. Chloormethanen (productie van chloormethanen uit methanol of uit een combinatie van methanol en methaan, alsook door chlorering van methaan)

6. Chloormethanen (productie van chloormethanen uit methanol of uit een combinatie van methanol en methaan, alsook door chlorering van methaan) (bepaalde inrichtingen uit rubriek 5, 7 en 17 van de indelingslijst)

 

a) lozing in oppervlaktewater:  

 

ondergrens pH 6,5 pH-eenheid
bovengrens pH 9,0 pH-eenheid
temperatuur 30,0 °C
zwevende stoffen 60,0 mg/l
bezinkbare stoffen 0,50 ml/l
perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen 5,0 mg/l
som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen 3,0 mg/l
olie en vet n.v.w.b.  
BZV 25,0 mg O2/l
chloroform (als maandgemiddelde):    
  - bij productie uit methanol of methanol en methaan 1 mg/l
  10 g/ton productie-capaciteit van chloormethanen
  - bij productie door chlorering van methaan 1 mg/l
  7,5 g/ton productie-capaciteit van chloormethanen

 

b) lozing in riolering:

 

ondergrens pH 6,0 pH-eenheid
bovengrens pH 9,5 pH-eenheid
temperatuur 45,0 °C
afmeting zwevende stoffen 10,0 mm
zwevende stoffen 1000,0 mg/l
petroleumetherextraheerbare stoffen 500,0 mg/l
chloroform (als maandgemiddelde):    
  - bij productie uit methanol of methanol en methaan 1 mg/l
    10 g/ton productie­capaciteit van chloormethanen
  - bij productie door chlorering van methaan 1 mg/l
  7,5

g/ton productie­capaciteit van chloormethanen

 

7. Chloorpesticiden (produktie van aldrin en/of dieldrin of bereiding, formulering of verpakking van pesticiden op basis van deze verbindingen)

7. Chloorpesticiden (productie van aldrin of dieldrin of bereiding, formulering of verpakking van pesticiden op basis van die verbindingen) (inrichtingen, vermeld in rubriek 5.1, 5.2 en 5.4 van de indelingslijst)

 

a) lozing in oppervlaktewater:  

 

ondergrens pH 6,5 pH-eenheid
bovengrens pH 9,0 pH-eenheid
temperatuur 30,0 °C
zwevende stoffen 60,0 mg/l
bezinkbare stoffen 0,5 ml/l
perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen 5,0 mg/l
som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen 3,0 mg/l
olie en vet n.v.w.b.  
aldrin, dieldrin, endrin en isodrin:    
  - totale som als maandgemiddelde 2 µg/l
    3 g/ton totale productiecapaciteit
  - totale som als daggemiddelde 10 µg/l
    15 g/ton totale productiecapaciteit
BZV 25,0 mg O2/l
CZV 300,0 mg O2/l
AOX 15,0 mg/l

 

b) lozing in riolering:

 

ondergrens pH 6,0 pH-eenheid
bovengrens pH 9,5 pH-eenheid
temperatuur 45,0 °C
afmeting zwevende stoffen 10,0 mm
zwevende stoffen 1000,0 mg/l
petroleumetherextraheerbare stoffen 500,0 mg/l
aldrin, dieldrin, endrin en isodrin:    
  - totale som als maandgemiddelde 2 µg/l
    3 g/ton totale productiecapaciteit
  - totale som als daggemiddelde 10 µg/l
    15 g/ton totale productiecapaciteit
AOX 15,0 mg/l

 

8. Chloroform (industriėle bedrijven die chloroform als oplosmiddel gebruiken en bedrijven waar koelwater of afvalwater wordt gechloreerd)

8. Chloroform (industriėle bedrijven die chloroform als oplosmiddel gebruiken en bedrijven waar koelwater of afvalwater wordt gechloreerd)

 

Aanvullend op de voorwaarden die van toepassing zijn voor de inrichting in kwestie, geldt voor de lozing van chloroform een emissiegrenswaarde van 1 mg/l;

 

9. Cokesfabrieken (inrichtingen als vermeld in rubriek 20.1.1 van de indelingslijst)

9. Cokesfabrieken (inrichtingen als vermeld in rubriek 20.1.1 van de indelingslijst)

 

a) lozing in oppervlaktewater:  

 

ondergrens pH

6,5

pH-eenheid

bovengrens pH

9,0

pH-eenheid

temperatuur

30,0

°C

zwevende stoffen

60,0

mg/l

bezinkbare stoffen

0,50

ml/l

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen

5,0

mg/l

som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen

3,0

mg/l

olie en vet

n.v.w.b.

 

ammonium

100,0

mg N/l

benz(a)pyreen

500,0

ng/l

BZV

100,0

mg O2/l

vrij cyanide

0,50

mg /l

CZV

500,0

mg O2/l

fenolen

1,0

mg/l

lozing bluswater

verbod

 

rhodaniden SCN

1,0

mg S/l

sulfaten

500,0

mg SO4/l

som van opgelost sulfide en in zuur milieu oplosbaar sulfide

1,0

mg S/l

 

b) lozing in riolering  

 

ondergrens pH

6,0

pH-eenheid

bovengrens pH

9,5

pH-eenheid

temperatuur

45,0

°C

afmeting zwevende stoffen

10,0

mm

zwevende stoffen

1000,0

mg/l

petroleumetherextraheerbare stoffen

500,0

mg/l

fenolen

750,0

mg/l

lozing bluswater

verbod

 

rhodaniden SCN

300,0

mg S/l

sulfaten

2000,0

mg SO4/l

som van opgelost sulfide en in zuur milieu oplosbaar sulfide

40,0

mg S/l

 

10. DDT

10. DDT

 

a) onder DDT wordt verstaan de som van de volgende isomeren:

- p,p’-DDT = 1,1,1-trichloor-2,2-bis-(p-chloorfenyl)ethaan;

- o,p’-DDT = 1,1,1-trichloor-2-(o-chloorfenyl)-2-(p-chloorfeny)-ethaan;

- p,p’-DDE = 1,1-dichloor-2,2-bis(p-chloorfenyl)etheen;

- p,p’-DDD = 1,1-dichloor-2,2-bis(p-chloorfenyl)ethaan;

b) lozing in oppervlaktewater:  

 

ondergrens pH

6,5

pH-eenheid

bovengrens pH

9,0

pH-eenheid

temperatuur

30,0

°C

zwevende stoffen

60,0

mg/l

bezinkbare stoffen

0,50

ml/l

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen

5,0

mg/l

som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen

3,0

mg/l

olie en vet

n.v.w.b.

 

BZV

25,0

mg O2/l

DDT

0,15

mg/l

DDT maandgemiddelde

1,0

g/ton cap

 

c) lozing in riolering:  

 

ondergrens pH

6,0

pH-eenheid

bovengrens pH

9,5

pH-eenheid

temperatuur

45,0

°C

afmeting zwevende stoffen

10,0

mm

zwevende stoffen

1000,0

ml/l

DDT

0,15

mg/l

DDT ma

1,0

g/ton capaciteit

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen

500,0

mg/l

 

11. Dichloorethaan (EDC) (productie, omzetting en gebruik van)

11. Dichloorethaan (EDC) (productie, omzetting en gebruik van) (onder meer bepaalde inrichtingen, vermeld in rubriek 5, 7 en 17 van de indelingslijst):

 

a) lozing in oppervlaktewater:  

 

ondergrens pH

6,5

pH-eenheid

bovengrens pH

9,0

pH-eenheid

Temperatuur

30,0

°C

zwevende stoffen

60,0

mg/l

bezinkbare stoffen

0,50

ml/l

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen

5,0

mg/l

som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen

3,0

mg/l

olie en vet

n.v.w.b.

 

 

1,2 - dichloorethaan (EDC): 

 

Sector

emissiegrenswaarde uitgedrukt in

gram/ton productiecapaciteit van EDC

mg/l

a) uitsluitend productie van EDC (zonder omzetting of gebruik op dezelfde locatie)

2,5 als maandgemiddelde

1,25 als maandgemiddelde

5 als daggemiddelde

2,5 als daggemiddelde

b) productie en omzetting of gebruik op dezelfde locatie, exclusief het gebruik voor ionenwisselaars

5 als maandgemiddelde

2,5 als maandgemiddelde

10 als daggemiddelde

5 als daggemiddelde

c) omzetting van EDC in andere stoffen dan vinylchloride

2,5 als maandgemiddelde

1 als maandgemiddelde

d) gebruik van EDC voor ontvetting van metalen

-

0,1 als maandgemiddelde

BZV

25,0

mg O2/l

CZV

300,0

mg O2/l

 

b) lozing in riolering: 

 

ondergrens pH

6,0

pH-eenheid

bovengrens pH

9,5

pH-eenheid

Temperatuur

45,0

°C

afmeting zwevende stoffen

10,0

mm

zwevende stoffen

1000,0

mg/l

petroleumetherextraheerbare stoffen

500,0

mg/l

 

1,2 - dichloorethaan (EDC): 

 

sector

emissiegrenswaarde uitgedrukt in

g/ton
productiecapaciteit van EDC

mg/l

a) uitsluitend productie van EDC (zonder omzetting of gebruik op dezelfde locatie)

2,5 als maandgemiddelde

1,25 als maandgemiddelde

5 als daggemiddelde

2,5 als daggemiddelde

b) productie en omzetting of gebruik op dezelfde locatie, exclusief het gebruik voor ionenwisselaars

5 als maandgemiddelde

2,5 als maandgemiddelde

10 als daggemiddelde

5 als maandgemiddelde

c) omzetting van EDC in andere stoffen dan vinylchloride

2,5 als maandgemiddelde

1 als daggemiddelde

d) gebruik van EDC voor ontvetting van metalen

-

         0,1 als maandgemiddelde

 

12. Farmaceutische nijverheid

12. Farmaceutische nijverheid (inrichtingen, vermeld in rubriek 13.1, 13.2 en 24 van de indelingslijst):

 

a) fabricatie of bereiding van geneesmiddelen door zuivere scheikundige synthese:

 

ondergrens pH 6,5 pH-eenheid
bovengrens pH 9,0 pH-eenheid
temperatuur 30,0 °C
zwevende stoffen 60,0 mg/l
bezinkbare stoffen 0,50 ml/l
perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen 5,0 mg/l
som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen 3,0 mg/l
olie en vet n.v.w.b.  
BZV 45,0 mg O2/l
chloride 2000,0 mg /l
CZV 200,0 mg O2/l
kjeldahlstikstof 40,0 mg N/l
AOX v.g.t.g.  
totaal fosfor 2,0 mg/l
kwik:    
  * totaal kwik 0,15 mg /l
  * totaal kwik daggemiddelde 0,20 g /kg
  * totaal kwik maandgemiddelde 0,10 g /kg
som metalen:    
  Zn+Ni+Cr+Pb+Ag+Sb+Ba+Se+As 0,80 mg/l

 

lozing in riolering: 

 

ondergrens pH 6,0 pH-eenheid
bovengrens pH 9,5 pH-eenheid
temperatuur 45,0 °C
afmeting zwevende stoffen 10,0 mm
zwevende stoffen 1000,0 mg/l
som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen 15,0 mg/l
petroleumetherextraheerbare stoffen 500,0 mg/l
chloride 2000,0 mg/l
flashpoint > 50 °C  
geurhinder afwezig  
AOX v.g.t.g.  
kwik:    
  * totaal kwik 0,15 mg /l
  * totaal kwik daggemiddelde 0,10 g /kg
  * totaal kwik maandgemiddelde 0,050 g /kg
som metalen:    
  Zn+Ni+Cr+Pb+Ag+Sb+Ba+Se+As 2,0 mg/l

 

b) fabricatie of bereiding van geneesmiddelen door semisynthese of door gisting (antibiotica en andere):

 

lozing in oppervlaktewater:  

 

ondergrens pH 6,5 pH-eenheid
bovengrens pH 9,0 pH-eenheid
temperatuur 30,0 °C
zwevende stoffen 60,0 mg/l
bezinkbare stoffen 0,50 ml/l
perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen 5,0 mg/l
som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen 3,0 mg/l
olie en vet n.v.w.b.  
bacteriologische kweekbodems afwezig  
BZV 45,0 mg O2/l
chloride 2000,0 mg /l
CZV 200,0 mg O2/l
kjeldahlstikstof 40,0 mg N/l
AOX v.g.t.g.  
totaal fosfor 2,0 mg/l
zwamachtigen afwezig  
kwik:    
  * totaal kwik 0,15 mg /l
  * totaal kwik daggemiddelde 0,10 g /kg
  * totaal kwik maandgemiddelde 0,050 g /kg
som metalen:    
  Zn+Ni+Cr+Pb+Ag+Sb+Ba+Se+As 0,80 mg/l

 

lozing in riolering: 

 

ondergrens pH 6,0 pH-eenheid
bovengrens pH 9,5 pH-eenheid
temperatuur 45,0 °C
afmeting zwevende stoffen 10,0 mm
zwevende stoffen 1000,0 mg/l
som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen (met gisting) 120,0 mg/l
som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen (zonder gisting) 15,0 mg/l
petroleumetherextraheerbare stoffen 500,0 mg/l
bacteriologische kweekbodems afwezig  
chloride 2000,0 mg /l
vlampunt > 50,0 °C
geurhinder afwezig  
AOX v.g.t.g.  
zwamachtigen afwezig  
kwik:    
  * totaal kwik 0,15 mg /l
  * totaal kwik daggemiddelde 0,10 g /kg
  * totaal kwik maandgemiddelde 0,050 g /kg
som metalen:    
  Zn+Ni+Cr+Pb+Ag+Sb+Ba+Se+As 2,0 mg/lmg/l

 

c) laboratoria:

 

lozing in oppervlaktewater:  

 

ondergrens pH 6,5 pH-eenheid
bovengrens pH 9,0 pH-eenheid
temperatuur 30,0 °C
zwevende stoffen 60,0 mg/l
bezinkbare stoffen 0,50 ml/l
perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen 5,0 mg/l
som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen 3,0 mg/l
olie en vet n.v.w.b.  
BZV 45,0 mg O2/l
CZV 200,0 mg O2/l
kjeldahlstikstof 40,0 mg N/l
AOX v.g.t.g.  
totaal fosfor 2,0 mg/l
kwik:    
  * totaal kwik 0,15 mg/l
  * totaal kwik daggemiddelde 0,10 g/kg
  * totaal kwik maandgemiddelde 0,050 g/kg
som metalen:    
  Zn+Ni+Cr+Pb+Ag+Sb+Ba+Se+As 0,80 mg/l

 

lozing in riolering: 

 

ondergrens pH 6,0 pH-eenheid
bovengrens pH 9,5 pH-eenheid
temperatuur 45,0 °C
afmeting zwevende stoffen 10,0 mm
zwevende stoffen 1000,0 mg/l
som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen 15,0 mg/l
bacteriologische kweekbodems afwezig  
vlampunt > 50,0 °C
geurhinder afwezig  
AOX v.g.t.g.  
virale kweekbodems afwezig  
zwamachtigen afwezig  
kwik:    
  * totaal kwik 0,15 mg/l
  * totaal kwik daggemiddelde 0,10 g/kg
  * totaal kwik maandgemiddelde 0,050 g/kg
som metalen:    
  Zn+Ni+Cr+Pb+Ag+Sb+Ba+Se+As 2,0 mg/l

 

13. Gelatine-industrie

13. Gelatine-industrie (inrichtingen, vermeld in rubriek 26.3 van de indelingslijst)

 

a) productie van gelatine:

 

lozing in oppervlaktewater:  

 

ondergrens pH

6,5

pH-eenheid

bovengrens pH

9,0

pH-eenheid

temperatuur

30,0

°C

zwevende stoffen

100,0

mg/l

bezinkbare stoffen

1,0

ml/l

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen

5,0

mg/l

som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen

3,0

mg/l

olie en vet

n.v.w.b.

 

BZV

100,0

mg O2/l

CZV

600,0

mg O2/l

totaal fosfor

10,0

mg/l

kjeldahlstikstof

100,0

mg N/l

 

lozing in riolering: 

 

ondergrens pH

6,0

pH-eenheid

bovengrens pH

9,5

pH-eenheid

temperatuur

45,0

°C

afmeting zwevende stoffen

10,0

mm

zwevende stoffen

1000,0

mg/l

petroleumetherextraheerbare stoffen

500,0

mg/l

chloride

1000,0

mg/l

 

b) productie van osseļne:

 

lozing in oppervlaktewater: 

 

ondergrens pH

6,5

pH-eenheid

bovengrens pH

9,0

pH-eenheid

temperatuur

30,0

°C

zwevende stoffen

100,0

mg/l

bezinkbare stoffen

1,0

ml/l

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen

5,0

mg/l

som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen

3,0

mg/l

olie en vet

n.v.w.b.

 

BZV

100,0

mg O2/l

CZV

600,0

mg O2/l

totaal fosfor

10,0

mg/l

kjeldahlstikstof

100,0

mg N/l

 

lozing in riolering:

 

ondergrens pH

6,0

pH-eenheid

bovengrens pH

9,5

pH-eenheid

temperatuur

45,0

°C

afmeting zwevende stoffen

10,0

mm

zwevende stoffen

1000,0

mg/l

petroleumetherextraheerbare stoffen

500,0

mg/l

chloride

1000,0

mg/l

 

14. [...]

14. [...]

 

15. Glas (bedrijven die glas en derivaten produceren en gebruiken)

15. Glas (bedrijven die glas en derivaten produceren en gebruiken) (inrichtingen, vermeld in rubriek 20.3.4 van de indelingslijst)

 

a) fabricatie en gebruik van hol glas:

 

lozing in oppervlaktewater:  

 

ondergrens pH 6,5 pH-eenheid
bovengrens pH 9,0 pH-eenheid
temperatuur 30,0 °C
zwevende stoffen 60,0 mg/l
bezinkbare stoffen 0,50 ml/l
perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen 15,0 mg/l
som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen 5,0 mg/l
olie en vet n.v.w.b.  
BZV 25,0 mg O2/l
CZV 90,0 mg O2/l
fenolen 0,40 mg/l
totaal anorganisch gebonden fluoride 10,0 mg/l
totaal cadmium 0,60 mg/l
totaal cerium 2,0 mg/l
totaal chroom 2,0 mg/l
totaal chroom VI 0,010 mg/l
totaal fosfor 3,0 mg/l
totaal lood 3,0 mg/l
totaal nikkel 0,20 mg/l
totaal tin 3,0 mg/l
  * ander glas:
ammonium
5,0 mg N/l
* spiegelglas/matglas:
ammonium
25,0 mg N/l

 

lozing in riolering: 

 

ondergrens pH

6,0

pH-eenheid

bovengrens pH

9,5

pH-eenheid

temperatuur

45,0

°C

afmeting zwevende stoffen

10,0

mm

zwevende stoffen

1000,0

mg/l

petroleumetherextraheerbare stoffen

500,0

mg/l

totaal anorganisch gebonden fluoride

40,0

mg/l

totaal cadmium

0,60

mg/l

totaal chroom

5,0

mg/l

totaal lood

3,0

mg/l

totaal nikkel

1,0

mg/l

totaal tin

4,0

mg/l

 

b) fabricatie en gebruik van plat glas:

 

lozing in oppervlaktewater:  

 

ondergrens pH 6,5 pH-eenheid
bovengrens pH 9,0 pH-eenheid
temperatuur 30,0 °C
zwevende stoffen 60,0 mg/l
bezinkbare stoffen 0,50 ml/l
perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen 15,0 mg/l
som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen 5,0 mg/l
olie en vet n.v.w.b.  
BZV 25,0 mg O2/l
CZV 90,0 mg O2/l
fenolen 0,040 mg/l
totaal anorganisch gebonden fluoride 10,0 mg/l
totaal cadmium 0,60 mg/l
totaal cerium 2,0 mg/l
totaal fosfor 3,0 mg/l
totaal nikkel 2,0 mg/l
  *ander glas:
ammonium
5,0 mg N/l
* spiegelglas/matglas:
ammonium
25,0 mg N/l

 

lozing in riolering: 

 

ondergrens pH

6,0

pH-eenheid

bovengrens pH

9,5

pH-eenheid

temperatuur

45,0

°C

afmeting zwevende stoffen

10,0

mm

zwevende stoffen

1000,0

mg/l

petroleumetherextraheerbare stoffen

500,0

mg/l

totaal anorganisch gebonden fluoride

40,0

mg/l

totaal cadmium

0,60

mg/l

totaal cerium

5,0

mg/l

totaal koper

4,0

mg/l

totaal nikkel

5,0

mg/l

totaal zilver

0,50

mg/l

 

c) fabricatie van glasderivaten, zoals glaswol, kogels, vezels:

 

lozing in oppervlaktewater:  

 

ondergrens pH 6,5 pH-eenheid
bovengrens pH 9,0 pH-eenheid
Temperatuur 30,0 °C
zwevende stoffen 60,0 mg/l
bezinkbare stoffen 0,50 ml/l
perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen 15,0 mg/l
som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen 5,0 mg/l
olie en vet n.v.w.b.  
BZV 25,0 mg O2/l
CZV 90,0 mg O2/l
Fenolen 0,040 mg/l
totaal anorganisch gebonden fluoride 10,0 mg/l
totaal cadmium 0,60 mg/l
totaal cerium 2,0 mg/l
totaal fosfor 3,0 mg/l
  * ander glas:
ammonium
5,0 mg N/l
* spiegelglas/matglas:
ammonium
25,0 mg N/l

 

lozing in riolering: 

 

ondergrens pH

6,0

pH-eenheid

bovengrens pH

9,5

pH-eenheid

Temperatuur

45,0

°C

afmeting zwevende stoffen

10,0

mm

zwevende stoffen

1000,0

mg/l

petroleumetherextraheerbare stoffen

500,0

mg/l

totaal anorganisch gebonden fluoride

40,0

mg/l

totaal cadmium

0,60

mg/l

 

16. Grafische industrie

16. Grafische industrie (inrichtingen, vermeld in rubriek 11.1, 11.2 en 11.3 van de indelingslijst):

 

a) lozing in oppervlaktewateren:

 

parameters in mg/l, tenzij het anders vermeld is

van toepassing tot en met 31 augustus 2018

van toepassing vanaf 1 september 2018

ondergrens pH

pH eenheid

6,5

6,5

bovengrens pH

pH eenheid

9,0

9,0

temperatuur

°C

30,0

30,0

zwevende stoffen

60,0

60,0

bezinkbare stoffen

ml/l

0,50

0,50

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen

5,0

5,0

som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen

3,0

3,0

olie en vet

n.v.w.b.

n.v.w.b.

ammonium

mg N/l

100,0

 

totaal stikstof

  15,0

aromatische koolwaterstoffen (monocyclische en polycyclische)

1,0

 

BZV

mg O2/l

25,0

25,0

chroom VI

0,50

 

CZV

mg O2/l

120,0

120,0

lozing fixeerbad en inktresten

verbod

verbod

Sulfiet

mg SO3/l

1,0

 

AOX

verbod

 

totaal cadmium

0,60

 

totaal chroom

2,0

 

totaal koper

1,0

0,5

totaal lood

1,0

 

totaal seleen

0,10

0,03

totaal zilver

1,0

 

totaal zink

5,0

2,0

som van vluchtige organische halogeenverbindingen, matig vluchtige organische halogeenverbindingen

verbod

 

 

b) lozing in riolering:

 

parameters in mg/l, tenzij het anders vermeld is

van toepassing tot en met 31 augustus 2018

van toepassing vanaf 1 september 2018

ondergrens pH

pH eenheid

6,0

6,0

bovengrens pH

pH eenheid

9,5

9,5

temperatuur

°C

45,0

45,0

afmeting zwevende stoffen

mm

10,0

10,0

zwevende stoffen

1000,0

1000,0

petroleumetherextraheerbare stoffen

500,0

500,0

lozing fixeerbad en inktresten

verbod

verbod

som van vluchtige organische halogeenverbindingen, matig vluchtige organische halogeenverbindingen

5,0

 

totaal cadmium

0,60

 

totaal chroom

2,0

 

totaal koper

2,0

0,5

totaal lood

1,0

 

totaal seleen

0,20

0,03

totaal zilver

1,0

 

totaal zink

5,0

2,0

 

17. Groenteconservenfabrieken (vruchten)

Groenteconservenfabrieken (vruchten) (inrichtingen, vermeld in rubriek 45.13.c van de indelingslijst) en 4de gamma bedrijven (inrichtingen die groenten en fruit versnijden en vers verpakken, vermeld in rubriek 45.13.d:

 

a) lozing in oppervlaktewater:

 

parameters in mg/l, tenzij het anders vermeld is

van toepassing tot en met 30 juni 2021

van toepassing
vanaf 1 juli 2021(*)

ondergrens pH

pH-eenheid

6,5

6,5

bovengrens pH

pH-eenheid

9,0

9,0

temperatuur

°C

30,0

30,0

afmeting zwevende deeltjes

mm

2,0

1,5

zwevende stoffen

50,0

50,0

bezinkbare stoffen

ml/l

1,50

1,50

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen

5,0

5,0

som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakte-actieve stoffen

3,0

3,0

olie en vet

n.v.w.b.

 n.v.w.b.

BZV

mg O2/l

50,0

25,0

CZV

mg O2/l

300,0

1) diepvriesbedrijven: 125,0 met een jaargemiddelde van 70,0 (**), tenzij het anders vermeld is in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit met een maximum van 300,0 voor het loogschillen van schorseneren in de periode tussen 1 januari en 30 april

2) conserven-bedrijven en 4de gammabe-drijven: 125,0

Kjeldahlstikstof

mg N/l

60,0

 

totaal stikstof

60,0

1) diepvries-   en conservenbedrijven: 15,0 tenzij het anders vermeld is in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit,  met een maximum van 30,0, voor bedrijven met verwerking van bladgroenten (1 april tot en met 31 mei) of erwten (1 juni tot en met 15 juli). Deze 30,0 is dan gekoppeld aan een jaargemiddelde van 10,0 (**)

2) 4de gamma-bedrijven: 30,0

totaal fosfor

 

1) diepvries-   en conservenbedrijven: 5,0 met een jaargemiddelde van 3,0 (**)

2) 4de gamma-bedrijven: 10,0

chloride

 

v.g.t.g.

(*) Op de datum van de inwerkingtreding van deze voorwaarden hebben ze voorrang op de bijzondere milieuvoorwaarden die dezelfde problematiek regelen. In afwijking daarvan blijven de strengere bijzondere milieuvoorwaarden uit de vergunning die op die datum loopt, verder gelden.

(**) jaargemiddelde = het voortschrijdende rekenkundig gemiddelde van de beschikbare analyseresultaten van de voorafgaande twaalf maanden. De analyseresultaten zijn de resultaten van de 24 monsters van het verplichte zelfcontroleprogramma.

Het zelfcontroleprogramma bestaat uit debietsproportionele monstername en analyse van het effluent overeenkomstig artikel 4.2.5.2. De exploitant of een erkend laboratorium kan de monsternames en de analyse uitvoeren. Als de exploitant de monstername uitvoert, moet een erkend laboratorium jaarlijks de eerste monsters van de even maanden (februari, april, juni, …) nemen en analyseren.

De monsters worden genomen volgens de onderstaande frequentie en op de voorgestelde dagen, of de dag erna als het een officiėle feestdag is.

 

 • - januari:     eerste woensdag en derde zaterdag van de maand;
 • - februari:    eerste maandag en derde donderdag van de maand;
 • - maart:       eerste vrijdag en derde maandag van de maand;
 • - april:         eerste woensdag en derde donderdag van de maand;
 • - mei:          eerste woensdag en derde dinsdag van de maand;
 • - juni:          eerste maandag en derde donderdag van de maand;
 • - juli:           eerste vrijdag en derde maandag van de maand;
 • - augustus:   eerste woensdag en derde dinsdag van de maand;
 • - september: eerste woensdag en derde zondag van de maand;
 • - oktober:     eerste woensdag en derde dinsdag van de maand;
 • - november:  eerste maandag en derde zaterdag van de maand;
 • - december:  eerste vrijdag en derde maandag van de maand.

De resultaten worden jaarlijks bezorgd aan de Vlaamse Milieumaatschappij en worden beschikbaar gehouden van de toezichthouder.

 

b) lozing in riolering:

 

parameters in mg/l, tenzij het anders vermeld is

van toepassing tot en met 30 juni 2021

van toepassing vanaf 1 juli 2021(*)

ondergrens pH

pH-eenheid

6,0

6,0

bovengrens pH

pH-eenheid

10,0

9,5

temperatuur

°C

45,0

45,0

afmeting zwevende stoffen

mm

2,0

1,5

zwevende stoffen

600,0

600,0

petroleumetherextraheerbare stoffen

500,0

500,0

(*) Op de datum van de inwerkingtreding van deze voorwaarden hebben ze voorrang op de bijzondere milieuvoorwaarden die dezelfde problematiek regelen. In afwijking daarvan blijven de strengere bijzondere milieuvoorwaarden uit de vergunning die op die datum loopt, verder gelden.

 

18. Hexachloorbenzeen (HCB), -butadieen (HCBD) of -cyclohexaan (HCH) (productie en verwerking van), alsook bedrijven die chintozeen en tecnazeen produceren

18. Hexachloorbenzeen (HCB), -butadieen (HCBD) of -cyclohexaan (HCH) (productie en verwerking van), alsook bedrijven die chintozeen en tecnazeen produceren (onder meer bepaalde inrichtingen, vermeld in rubriek 5, 7 en 17 van de indelingslijst)

 

a) voor de toepassing van deze bepalingen wordt verstaan onder:

* HCH: alle isomeren van 1,2,3,4,5,6-hexachloorcyclohexaan (α,β,γ,δ);

* lindaan: een product dat voor ten minste 99% bestaat uit de y-isomeer van HCH;

* extractie van lindaan: afscheiding van lindaan uit een mengsel van HCH- isomeren;

 

b) lozing in oppervlaktewater:  

 

ondergrens pH 6,5 pH-eenheid
bovengrens pH 9,0 pH-eenheid
temperatuur 30,0 °C
zwevende stoffen 60,0 mg/l
bezinkbare stoffen 0,50 ml/l
perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen 5,0 mg/l
som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen 3,0 mg/l
olie en vet n.v.w.b.  
ammonium 100,0 mg N/l
BZV 25,0 mg O2/l
HCH:    
  * lindaanextractie:    
  maandgemiddelde 4,0 g/ton
  maandgemiddelde 2,0 mg/l
  * productie HCH:    
  maandgemiddelde 2,0 g/ton
  maandgemiddelde 2,0 mg/l
  * productie/extractie:    
  maandgemiddelde 5,0 g/ton
  maandgemiddelde 2,0 mg/l
HCB:    
  * productie en verwerking HCB:    
  maandgemiddelde 1,0 mg/l
    10,0 g/ton
  daggemiddelde 2,0 mg/l
    20,0 g/ton
  * productie van perchloorethyleen (PER) en koolstoftetrachloride (CCl4) via perchlorering:    
  maandgemiddelde 1,5 mg/l
    1,5 g/ton PER + CCl4
  daggemiddelde 3  mg/l
    3  g/ton PER + CCl4
  * productie van trichloorethyleen of perchloorethyleen via andere procedés dan perchlorering    
  maandgemiddelde 1,5 mg/l
HCBD    
  * productie van perchloorethyleen (PER) en koolstoftetrachloride (CCl4) via perchlorering:    
  maandgemiddelde 1,5 mg/l
  daggemiddelde 1,5 g/ton PER+CCl4
    3 mg/l
    3 g/ton PER+CCl4
  * productie van trichloorethyleen of perchloorethyleen
via andere procedés dan perchlorering
   
  maandgemiddelde 1,5 mg/l

 

c) lozing in riolering: 

 

ondergrens pH 6,0 pH-eenheid
bovengrens pH 9,5 pH-eenheid
temperatuur 45,0 °C
afmeting zwevende stoffen 10,0 mm
zwevende stoffen 1000,0 mg/l
petroleumetherextraheerbare stoffen 500,0 mg/l
HCH:    
  * lindaanextractie:    
  maandgemiddelde 4,0 g/ton
  maandgemiddelde 2,0 mg/l
  * productie HCH:    
  maandgemiddelde 2,0 g/ton
  maandgemiddelde 2,0 mg/l
  * productie/extractie:    
  maandgemiddelde 5,0 g/ton
  maandgemiddelde 2,0 mg/l
HCB:    
  * productie en verwerking HCB:    
  maandgemiddelde 1,0 mg/l
    10,0 g/ton
  daggemiddelde 2,0 mg/l
    20,0 g/ton
  * productie van perchloorethyleen (PER)
en koolstoftetrachloride (CCl4) via perchlorering:
   
  maandgemiddelde 1,5 mg/l
    1,5 g/ton PER+ CCl4
  daggemiddelde 3 mg/l
    3 g/ton PER+ CCl4
  * productie van trichloorethyleen of perchloorethyleen
via andere procedés dan perchlorering
   
  maandgemiddelde 1,5 mg/l
HCBD    
  * productie van perchloorethyleen (PER) en
koolstoftetrachloride (CCl4) via perchlorering:
   
  maandgemiddelde 1,5 mg/l
    1,5 g/ton PER+CCl4
  daggemiddelde 3 mg/l
    3 g/ton PER+CCl4
  * productie van trichloorethyleen of perchloorethyleen
via andere procedés dan perchlorering
   
  maandgemiddelde 1,5 mg/l

 

19. Houtvezelplaten (en alle andere platen, hoofdzakelijk samengesteld op basis van hout en gefabriceerd volgens een nat product)

19. Houtvezelplaten (en alle andere platen, hoofdzakelijk samengesteld op basis van hout en gefabriceerd volgens een nat product) (inrichtingen, vermeld in rubriek 19.2 van de indelingslijst)

 

a) lozing in oppervlaktewater:  

 

ondergrens pH

6,5

pH-eenheid

bovengrens pH

9,0

pH-eenheid

temperatuur

30,0

°C

zwevende stoffen

100,0

mg/l

bezinkbare stoffen

0,50

ml/l

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen

5,0

mg/l

som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen

3,0

mg/l

olie en vet

n.v.w.b.

 

BZV

50,0

mg O2/l

CZV

400,0

mg O2/l

kjeldahlstikstof

100,0

mg N/l

 

b) lozing in riolering:

 

ondergrens pH

6,0

pH-eenheid

bovengrens pH

9,5

pH-eenheid

temperatuur

45,0

°C

afmeting zwevende stoffen

10,0

mm

zwevende stoffen

1000,0

mg/l

petroleumetherextraheerbare stoffen

500,0

mg/l

 

20. IJzer- en staalwinning langs vloeibare weg

20. IJzer- en staalwinning langs vloeibare weg (inrichtingen als vermeld in rubriek 20.2.2, 29.2.1, 29.4.1 en 29.5.1)

 

a) Hoogovens:

 

lozing in oppervlaktewater:  

 

ondergrens pH

6,5

pH-eenheid

bovengrens pH

9,0

pH-eenheid

temperatuur

30,0

°C

zwevende stoffen

60,0

mg/l

bezinkbare stoffen

0,50

ml/l

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen

5,0

mg/l

som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen

3,0

mg/l

olie en vet

n.v.w.b.

 

ammonium

100,0

mg N/l

BZV

25,0

mg O2/l

vrij cyanide

2,0

mg/l

CZV

500,0

mg O2/l

totaal anorganisch gebonden fluoride

20,0

mg/l

totaal ijzer

3,0

mg/l

totaal lood

2,0

mg/l

totaal mangaan

2,0

mg/l

totaal zink

8,0

mg/l

 

lozing in riolering:

 

ondergrens pH

6,0

PH-eenheid

bovengrens pH

9,5

PH-eenheid

temperatuur

45,0

°C

afmeting zwevende stoffen

10,0

mm

zwevende stoffen

1000,0

mg/l

petroleumetherextraheerbare stoffen

500,0

mg/l

 

b) Staalfabrieken:

 

lozing in oppervlaktewater:

 

ondergrens pH

6,5

pH-eenheid

bovengrens pH

9,0

pH-eenheid

temperatuur

30,0

°C

zwevende stoffen

60,0

mg/l

bezinkbare stoffen

0,50

ml/l

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen

5,0

mg/l

som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen

3,0

mg/l

olie en vet

n.v.w.b.

 

petroleumetherextraheerbare stoffen

10,0

mg/l

ammonium

100,0

mg N/l

BZV

25,0

mg O2/l

vrij cyanide

0,50

mg/l

totaal anorganisch gebonden fluoride

20,0

mg/l

totaal ijzer

3,0

mg/l

totaal lood

1,0

mg/l

totaal mangaan

5,0

mg/l

totaal zink

5,0

mg/l

 

lozing in riolering:  

 

ondergrens pH

6,0

pH-eenheid

bovengrens pH

9,5

pH-eenheid

temperatuur

45,0

°C

afmeting zwevende stoffen

10,0

mm

zwevende stoffen

1000,0

mg/l

petroleumetherextraheerbare stoffen

500,0

mg/l

 

c) Warmtewalserijen en andere:

 

lozing in oppervlaktewater: 

 

ondergrens pH

6,5

pH-eenheid

bovengrens pH

9,0

pH-eenheid

temperatuur

30,0

°C

zwevende stoffen

60,0

mg/l

bezinkbare stoffen

0,50

ml/l

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen

15,0

mg/l

som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen

n.v.t.

mg/l

olie en vet

n.v.w.b.

 

petroleumetherextraheerbare stoffen

20,0

mg/l

ammonium

100,0

mg N/l

BZV

25,0

mg O2/l

lozing oliehoudend water

verbod

 

totaal ijzer

3,0

mg/l

totaal mangaan

5,0

mg/l

 

lozing in riolering:

 

ondergrens pH

6,0

pH-eenheid

bovengrens pH

9,5

pH-eenheid

temperatuur

45,0

°C

afmeting zwevende stoffen

10,0

mm

zwevende stoffen

1000,0

mg/l

petroleumetherextraheerbare stoffen

500,0

mg/l

 

21. Laboratoria

21. Laboratoria (inrichtingen, vermeld in rubriek 24 van de indelingslijst):

 

21.1. Laboratoria, vermeld in rubriek 24.1 van de indelingslijst:

 

Het bedrijfsafvalwater van het laboratorium mag, met toepassing van de preventiemaatregelen van artikel 5.24.0.2, §2, van dit besluit, rechtstreeks met het huishoudelijk afvalwater worden geloosd en wordt voor de toepassing van dit besluit gelijkgesteld met huishoudelijk afvalwater.

 

Er wordt geacht aan de lozingsvoorwaarden te zijn voldaan als de voormelde preventiemaatregelen getroffen worden.

 

21.2. Laboratoria, vermeld in rubriek 24.2 van de indelingslijst:

 

Het afvalwater van het laboratoria mag, met toepassing van de preventiemaatregelen van artikel 5.24.0.2, §2, samen met het overige bedrijfsafvalwater van de totale inrichting geloosd worden onder de toepasselijke lozingsvoorwaarden voor deze totale inrichting, tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

 

21.3. Laboratoria, vermeld in rubriek 24.3 van de indelingslijst:

 

De preventiemaatregelen van artikel 5.24.0.2, §2, van dit besluit worden getroffen.

 

1°   Individueel genormeerde parameters:

 

a) lozing in oppervlaktewater:

 

ondergrens pH

6,5

pH-eenheid

bovengrens pH

9,0

pH-eenheid

temperatuur

30,0

°C

zwevende stoffen

60,0

mg/l

BZV

25,0

mg/l

CZV

125,0

mg/l

totaal stikstof

15,0

mg/l

totaal fosfor

2,0

mg/l

AOX

1,0

mg/l

chloroform

0,05

mg/l

totaal kwik

0,005

mg/l

totaal zink

0,8

mg/l

totaal koper

0,4

mg/l

totaal cadmium

0,004

mg/l

totaal lood

0,2

mg/l

totaal arseen

0,025

mg/l

totaal chroom

0,2

mg/l

totaal zilver

0,04

mg/l

 

b) lozing in riolering:

 

ondergrens pH

6,5

pH-eenheid

bovengrens pH

9,5

pH-eenheid

temperatuur

45,0

°C

zwevende stoffen

1.000,0

mg/l

AOX

1,0

mg/l

chloroform

0,05

mg/l

totaal kwik

0,005

mg/l

totaal zink

0,8

mg/l

totaal koper

0,4

mg/l

totaal cadmium

0,004

mg/l

totaal lood

0,2

mg/l

totaal arseen

0,025

mg/l

totaal chroom

0,2

mg/l

totaal zilver

0,04

mg/l

 

c) legende van de emissiegrenswaarden die zijn vermeld in de tabellen weergegeven onder sub a) en sub b):

de emissiegrenswaarden zijn de absolute waarden van debiets- of tijdsproportionele dagmonsters;

 

2°   Overige gevaarlijke stoffen:

 

Voor de stoffen uit bijlage 2C [...], uitgezonderd de stoffen van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van dit besluit die worden aangeduid met “PS”, “PGS” of “VS” in de kolom Europese context en de stoffen waarvoor een sectorale norm is vastgelegd in 1°, wordt geacht dat aan de toepasselijke voorwaarden is voldaan als de preventiemaatregelen van artikel 5.24.02, §2, getroffen worden, tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Voor de stoffen van artikel 3 van bijlage 2.3.1 die worden aangeduid met “PS”, “PGS” of “VS” in de kolom Europese context en waarvoor geen sectorale norm is vastgelegd in 1°, geldt een lozingsnorm die gelijk is aan het indelingscriterium, tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

De naleving van die lozingsnormen wordt gecontroleerd op basis van de absolute waarde van debiets- of tijdsproportionele dagmonsters.

 

22. Lak, verf, drukinkten en pigmenten (productie van)

22. Lak, verf, drukinkten en pigmenten (productie van) (inrichtingen als vermeld in de rubriek 4.1 van de indelingslijst):

 

a) lozing in oppervlaktewater:  

 

parameters in mg/l, tenzij het anders vermeld is van toepassing tot en met 31 augustus 2018 van toepassing vanaf 1 september 2018
ondergrens pH
pH-eenheid
6,5 6,5
bovengrens pH
pH-eenheid
9,0 9,0
temperatuur
30,0 30,0
zwevende stoffen 60,0 60,0
bezinkbare stoffen
mg/l
0,50 0,50
perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen 5,0 5,0
som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen 3,0 3,0
olie en vet n.v.w.b. n.v.w.b.
totaal stikstof   15
BZV
mg O2/l
25,0 25,0
vrij cyanide 0,10  

chroom VI

mg Cr/l

0,20  
CZV
mg O2/l
200,0 125,0
fenolen 1,0  
pcb en pct verbod verbod
som metalen (excl. Al en Fe) 10,0  
som totaal Al en Fe 10,0  
totaal arseen 0,20  
totaal chroom 2,0  
totaal kobalt 1,0  
totaal koper 0,10  
totaal lood 0,10  
totaal mangaan 1,0  
totaal molybdeen 1,0  
totaal nikkel 2,0  
totaal tin 2,0  
totaal zink 3,0  
cadmium:    
  totaal cadmium 0,60  
 

totaal cadmium maandgemiddelde

g/kg

0,12  
kwik:    
  totaal kwik 0,00100  

 

b) lozing in riolering: 

 

parameters in mg/l, tenzij het anders vermeld is van toepassing tot en met 31 augustus 2018 van toepassing vanaf 1 september 2018

ondergrens pH
pH-eenheid

6,0 6,0

bovengrens pH
pH-eenheid

9,5 9,5

temperatuur
°C

45,0 45,0

afmeting zwevende stoffen
mm

10,0 10,0
zwevende stoffen 1000,0 1000,0
petroleumetherextraheerbare stoffen 500,0 500,0
vrij cyanide 1,0  

chroom VI
mg Cr/l

1,0  
pcb en pct verbod verbod
som metalen (excl. Al en Fe) 20,0  
som totaal Al en Fe 30,0  
totaal arseen 0,50  
totaal chroom 5,0  
totaal kobalt 2,0  
totaal koper 2,0  
totaal lood 3,0  
totaal mangaan 2,0  
totaal molybdeen 2,0  
totaal nikkel 4,0  
totaal tin 5,0  
totaal zink 15,0  
cadmium:    
  totaal cadmium 0,60  
 

totaal cadmium maandgemiddelde

0,12  
kwik:    
  totaal kwik 0,10  

 

 

23. Leer- en witlooierijen, pelterij- en bontwerkfabrieken (bereiden, verven, reinigen inbegrepen) en de vilthoed- en textielhaarfabrieken

23. Leer- en witlooierijen, pelterij- en bontwerkfabrieken (bereiden, verven, reinigen inbegrepen) en de vilthoed- en textielhaarfabrieken (inrichtingen, vermeld in rubriek 25.2 van de indelingslijst)

 

a) lozing in oppervlaktewater: 

 

ondergrens pH

6,5

pH-eenheid

bovengrens pH

9,0

pH-eenheid

temperatuur

30,0

°C

zwevende stoffen

60,0

mg/l

bezinkbare stoffen

0,50

ml/l

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen

5,0

mg/l

som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen

3,0

mg/l

olie en vet

n.v.w.b.

 

ammonium

100,0

mg N/l

BZV

60,0

mg O2/l

chroom VI

0,50

mg Cr/l

CZV

300,0

mg O2/l

fenolen

3,0

mg/l

sulfaten

2000,0

mg SO4/l

som van opgelost sulfide en in zuur milieu oplosbaar sulfide

1,0

mg/l

totaal chroom

1,5

mg/l

totaal fosfor

2,0

mg/l

 

b) lozing in riolering: 

 

ondergrens pH

6,0

pH-eenheid

bovengrens pH

9,5

pH-eenheid

temperatuur

45,0

°C

afmeting zwevende stoffen

10,0

mm

zwevende stoffen

1000,0

mg/l

som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen

30

mg/l

petroleumetherextraheerbare stoffen

500,0

mg/l

chroom VI

0,50

mg Cr/l

fenolen

250,0

mg/l

sulfaten

2000,0

mg SO4/l

som van opgelost sulfide en in zuur milieu oplosbaar sulfide

1,0

mg/l

totaal chroom

1,5

mg/l

 

24. Meststoffenfabrieken

24. Meststoffenfabrieken (inrichtingen, vermeld in rubriek 28.1 van de indelingslijst):

 

a) productie van fosfaatmeststoffen, superfosfaten, fosforzuren en technische fosfaten

 

lozing in brak oppervlaktewater: 

 

ondergrens pH

5,0

pH-eenheid

bovengrens

9,0

pH-eenheid

temperatuur

30,0

°C

zwevende stoffen

600,0

mg/l

bezinkbare stoffen

90,0

ml/l

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen

5,0

mg/l

som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen

3,0

mg/l

olie en vet

n.v.w.b.

 

BZV

25,0

mg O2/l

CZV

450,0

mg O2/l

totaal cadmium

0,30

mg/l

totaal anorganisch gebonden fluoride

300,0

mg/l

totaal fosfor

100,0

mg/l

In afwijking van de algemene voorschriften van dit reglement hebben de voormelde emissiegrenswaarden voor zwevende stoffen, bezinkbare stoffen, CZV, totaal anorganisch gebonden fluoride, totaal fosfor en totaal cadmium telkens betrekking op het daggemiddelde.

 

lozing in zoet oppervlaktewater:

 

ondergrens pH

5,0

pH-eenheid

bovengrens pH

9,0

pH-eenheid

temperatuur

30,0

°C

zwevende stoffen

600,0

mg/l

bezinkbare stoffen

10,0

ml/l

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen

5,0

mg/l

som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen

3,0

mg/l

olie en vet

n.v.w.b.

 

BZV

60,0

mg O2/l

CZV

300,0

mg O2/l

totaal cadmium

2,0

mg/l

totaal anorganisch gebonden fluoride

100,0

mg/l

totaal fosfor

70,0

mg/l

 

De lozing van dit soort van afvalwater in de riolering is verboden.

 

b) productie van stikstofmeststoffen:

 

lozing in oppervlaktewater: 

 

ondergrens pH

6,0

pH-eenheid

bovengrens pH

9,0

pH-eenheid

temperatuur

30,0

°C

zwevende stoffen

100,0

mg/l

bezinkbare stoffen

5,0

ml/l

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen

5,0

mg/l

som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen

3,0

mg/l

olie en vet

n.v.w.b.

 

ammonium

100,0

mg N/l

BZV

50,0

mg O2/l

CZV

150

mg O2/l

nitraat

250,0

mg N/l

 

lozing in riolering: 

 

ondergrens pH

6,0

pH-eenheid

bovengrens pH

9,5

pH-eenheid

temperatuur

45,0

°C

afmeting zwevende stoffen

10,0

mm

zwevende stoffen

1000,0

mg/l

petroleumetherextraheerbare stoffen

500,0

mg/l

 

c) productie van samengestelde meststoffen:

 

lozing in oppervlaktewater: 

 

ondergrens pH

6,0

pH-eenheid

bovengrens pH

9,5

pH-eenheid

temperatuur

30,0

°C

zwevende stoffen

200,0

mg/l

bezinkbare stoffen

10,0

ml/l

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen

5,0

mg/l

som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen

3,0

mg/l

olie en vet

n.v.w.b.

 

ammonium

100,0

mg N/l

BZV

25,0

mg O2/l

CZV

150,0

mg O2/l

nitraat

175,0

mg N/l

totaal cadmium

1,0

mg/l

totaal anorganisch gebonden fluoride

50,0

mg/l

totaal fosfor

35,0

mg/l

 

lozing in riolering:

 

ondergrens pH

6,0

pH-eenheid

bovengrens pH

9,5

pH-eenheid

temperatuur

45,0

°C

afmeting zwevende stoffen

10,0

mm

zwevende stoffen

1000,0

mg/l

petroleumetherextraheerbare stoffen

500,0

mg/l

 

d) productie verbonden aan of verwant met de productie van de subsectoren, vermeld in a), b) en c), die wegens hun speciale afwijkende karakter er niet mee gelijkgesteld kunnen worden:

 

lozing in oppervlaktewater: 

 

ondergrens pH

5,0

pH-eenheid

bovengrens pH

9,0

pH-eenheid

temperatuur

30,0

°C

zwevende stoffen

300,0

mg/l

bezinkbare stoffen

10,0

ml/l

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen

5,0

mg/l

som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen

3,0

mg/l

ammonium

100,0

mg N/l

BZV

50,0

mg O2/l

CZV

150,0

mg O2/l

nitraat

175,0

mg N/l

totaal cadmium

v.g.t.g.

mg/l

totaal fosfor

35,0

mg/l

 

lozing in riolering:

 

ondergrens pH

6,0

pH-eenheid

bovengrens pH

9,5

pH-eenheid

temperatuur

45,0

°C

afmeting zwevende stoffen

10,0

mm

zwevende stoffen

1000,0

mg/l

petroleumetherextraheerbare stoffen

500,0

mg/l

 

24bis. Mestbewerkingsinstallaties en mestverwerkingsinstallaties

24bis. Mestbewerkingsinstallaties en mestverwerkingsinstallaties (inrichtingen, vermeld in rubriek 28.3 van de indelingslijst):

 

a) Grootschalige installaties (> 60.000 ton/jaar) voor varkensmest:  

 

CZV

125

mg O2/l

BZV

25

mg O2/l

totaal stikstof

15

mg/l

totaal fosfor

2

mg/l

chloriden

1000

mg/l

zwevende stoffen

35

mg/l

 

b) Installaties voor kalvergier (alle groottes): 

 

CZV

125

mg O2/l

BZV

25

mg O2/l

totaal stikstof

15

mg/l

totaal fosfor

2

mg/l

chloriden

2.800

mg/l

zwevende stoffen

35

mg/l

 

c) overige installaties:

Tenzij het anders vermeld is in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, gelden voor de kleinschalige en middelgrote installaties voor varkensmest en voor alle andere installaties die niet onder punt a) of b) vallen, dezelfde normen als vermeld in a), met uitzondering van de norm voor chloriden.

 

25. Methylcellulose (productie van methylcellulose door inwerking van methylchloride op cellulose)

25. Methylcellulose (productie van methylcellulose door inwerking van methylchloride op cellulose) (inrichtingen, vermeld in rubriek 7.10 van de indelingslijst):

 

a) lozing in oppervlaktewater: 

 

ondergrens pH

6,5

pH-eenheid

bovengrens pH

9,0

pH-eenheid

temperatuur

30,0

°C

zwevende stoffen

150,0

mg/l

bezinkbare stoffen

0,5

ml/l

BZV

100,0

mg O2/l

CZV

3500,0

mg O2/l

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen

5,0

mg/l

som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen

3,0

mg/l

olie en vet

n.v.w.b.

 

 

b) lozing in riolering: 

 

ondergrens pH

6,0

pH-eenheid

bovengrens pH

9,5

pH-eenheid

temperatuur

45,0

°C

afmeting zwevende stoffen

10,0

mm

zwevende stoffen

1000,0

mg/l

petroleumetherextraheerbare stoffen

500,0

mg/l

 

26. Natriumcarbonaat (productie van)

26. Natriumcarbonaat (productie van) (inrichtingen, vermeld in rubriek 7.9 van de indelingslijst):

 

a) lozing in oppervlaktewater:  

 

ondergrens pH 6,5 pH-eenheid
bovengrens pH 9,0 pH-eenheid
temperatuur 30,0 °C
zwevende stoffen 200,0 mg/l
bezinkbare stoffen 2,0 ml/l
BZV 25,0 mg O2/l
perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen 5,0 mg/l
som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen 3,0 mg/l
olie en vet n.v.w.b.  
chloride 15000,0 mg /l
ammonium:    
  • hulpafvalwater:
ammonium
30,0 mg N/l
  • proceswater:
ammonium
50,0 mg N/l

 

b) Lozing van dit soort afvalwater in de riolering is verboden.

 

27. Non-ferrometalen (productie en bewerking van)

27. Non-ferrometalen (productie en bewerking van) (inrichtingen, vermeld in rubriek 20.2.4, 20.2.5 en 29.3.1, en bepaalde inrichtingen, vermeld in rubriek 29)

 

a) lozing in oppervlaktewater:  

 

ondergrens pH

6,5

pH-eenheid

bovengrens pH

9,0

pH-eenheid

temperatuur

30,0

°C

zwevende stoffen

60,0

mg/l

bezinkbare stoffen

0,50

ml/l

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen

5,0

mg/l

som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen

3,0

mg/l

olie en vet

n.v.w.b.

 

ammonium

100,0

mg N/l

BZV

n.v.t.

 

vrij cyanide

0,10

mg/l

chroom VI

0,20

mg Cr/l

CZV

500,0

mg O2/l

totaal anorganisch gebonden fluoride

10,0

mg/l

opgelost chroom

2,0

mg/l

opgelost kobalt

3,0

mg/l

opgelost ijzer

2,0

mg/l

opgelost nikkel

3,0

mg/l

opgelost tin

2,0

mg/l

opgelost zink

3,0

mg/l

sulfaten

3000,0, tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, met een maximum van 6000

mg SO4/l

totaal antimoon

5,0

mg/l

totaal arseen

1,0

mg/l

totaal chroom

5,0

mg/l

totaal ijzer

20,0

mg/l

totaal zilver

0,10

mg/l

totaal lood

2,0

mg/l

totaal zink

7,0

mg/l

vrije chloor

0,50

mg/l

opgelost aluminium:

*              productie/bewerking

10,0

mg/l

*              andere bedrijven

2,0

mg/l

opgelost koper

2,0

mg/l

totaal koper

3,0

mg/l

cadmium:
Zn win., Pb raff., Cd prod.

totaal cadmium

0,60

mg/l

totaal cadmium daggemiddelde

0,40

mg/l

totaal cadmium maandgemiddelde

0,20

mg/l

kwik:
RECUP., WINNING, RAFFINAGE KWIK

totaal kwik

0,15

mg/l

totaal kwik daggemiddelde

0,10

mg/l

totaal kwik maandgemiddelde

0,050

mg/l

som opgeloste metalen
Ni+Cr+Cd+As+Cu+Hg+Pb

8,0

mg/l

 

b) lozing in riolering:  

 

ondergrens pH

6,0

pH-eenheid

bovengrens pH

9,5

pH-eenheid

temperatuur

45,0

°C

afmeting zwevende stoffen

10,0

mm

zwevende stoffen

1000,0

mg/l

petroleumetherextraheerbare stoffen

500,0

mg/l

vrij cyanide

0,10

mg/l

chroom VI

0,20

mg Cr/l

totaal anorganisch gebonden fluoride

10,0

mg/l

opgelost chroom

2,0

mg/l

opgelost kobalt

3,0

mg/l

opgelost ijzer

2,0

mg/l

opgelost nikkel

3,0

mg/l

opgelost tin

2,0

mg/l

opgelost zink

3,0

mg/l

sulfaten

3000,0

mg SO4/l

totaal antimoon

5,0

mg/l

totaal arseen

1,0

mg/l

totaal chroom

5,0

mg/l

totaal ijzer

20,0

mg/l

totaal lood

2,0

mg/l

totaal zilver

0,10

mg/l

totaal zink

7,0

mg/l

vrije chloor

0,50

mg/l

opgelost aluminium:

*              productie/bewerking

10,0

mg/l

*              andere bedrijven

2,0

mg/l

koper:

Cu-productie/bewerking:

*              opgelost koper

3,0

mg/l

*              totaal koper

3,0

mg/l

andere bedrijven:

*              opgelost koper

2,0

mg/l

*              totaal koper

3,0

mg/l

cadmium:
Zn win., Pb raff., Cd prod.

totaal cadmium

0,60

mg/l

totaal cadmium daggemiddelde

0,40

mg/l

totaal cadmium maandgemiddelde

0,20

mg/l

kwik:
RECUP., WINNING, RAFFINAGE KWIK

totaal kwik

0,15

mg/l

totaal kwik daggemiddelde

0,10

mg/l

totaal kwik maandgemiddelde

0,050

mg/l

som opgeloste metalen
Ni+Cr+Cd+As+Cu+Hg+Pb

8,0

 

mg/l

28. Papier-, karton- en pulpfabrieken

28. Papier-, karton- en pulpfabrieken (inrichtingen, vermeld in rubriek 33.1 en 33.2 van de indelingslijst)

 

a) papier- en kartonfabrieken die papier vervaardigen met minder dan 15% as (inrichtingen, vermeld in rubriek 33.2,a), van de indelingslijst:

 

lozing in oppervlaktewater: 

 

ondergrens pH

6,5

pH-eenheid

bovengrens pH

9,0

pH-eenheid

temperatuur

30,0

°C

zwevende stoffen

60,0

mg/l

bezinkbare stoffen

n.v.t.

ml/l

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen

5,0

mg/l

som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen

3,0

mg/l

olie en vet

n.v.w.b.

 

ammonium

2,0

mg N/l

BZV

50,0

mg O2/l

CZV

180,0

mg O2/l

totaal fosfor

2,0

mg/l

kwik:

totaal kwik < rapportagegrens

 

lozing in riolering:

 

ondergrens pH

6,0

pH-eenheid

bovengrens pH

9,5

pH-eenheid

temperatuur

45,0

°C

afmeting zwevende stoffen

10,0

mm

zwevende stoffen

1000,0

mg/l

petroleumetherextraheerbare stoffen

500,0

mg/l

kwik:

totaal kwik < rapportagegrens

 

b) papier en kartonfabrieken die papier vervaardigen met 15% en meer as (inrichtingen, vermeld in rubriek 33.2,b), van de indelingslijst):

 

lozing in oppervlaktewater:  

 

ondergrens pH

6,5

pH-eenheid

bovengrens pH

9,0

pH-eenheid

temperatuur

30,0

°C

zwevende stoffen

60,0

mg/l

bezinkbare stoffen

n.v.t.

ml/l

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen

5,0

mg/l

som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen

3,0

mg/l

olie en vet

n.v.w.b.

 

ammonium

2,0

mg N/l

BZV

50,0

mg O2/l

CZV

180,0

mg O2/l

totaal fosfor

2,0

mg/l

kwik:

totaal kwik < rapportagegrens

 

lozing in riolering: dezelfde emissiegrenswaarden als vermeld in a);

 

c) papier- en kartonfabrieken die papier vervaardigen op basis van oud papier (inrichtingen, vermeld in rubriek 32.2,c), van de indelingslijst):

 

lozing in oppervlaktewater:  

 

ondergrens pH

6,5

pH-eenheid

bovengrens pH

9,0

pH-eenheid

temperatuur

30,0

°C

zwevende stoffen

60,0

mg/l

bezinkbare stoffen

n.v.t.

ml/l

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen

5,0

mg/l

som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen

3,0

mg/l

olie en vet

n.v.w.b.

 

ammonium

2,0

mg N/l

BZV

50,0

mg O2/l

CZV

180,0

mg O2/l

totaal fosfor

2,0

mg/l

totaal kwik < rapportagegrens

 

lozing in riolering: dezelfde emissiegrenswaarden als vermeld in a);

 

d) papier- en kartonfabrieken die speciaal papier en karton vervaardigen (inrichtingen, vermeld in rubriek 33.2,d), van de indelingslijst):

 

lozing in oppervlaktewater: 

 

ondergrens pH

6,5

pH-eenheid

bovengrens pH

9,0

pH-eenheid

temperatuur

30,0

°C

zwevende stoffen

60,0

mg/l

bezinkbare stoffen

n.v.t.

ml/l

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen

5,0

mg/l

som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen

3,0

mg/l

olie en vet

n.v.w.b.

 

ammonium

2,0

mg N/l

BZV

50,0

mg O2/l

CZV

180,0

mg O2/l

totaal fosfor

2,0

mg/l

totaal kwik < rapportagegrens

 

lozing in riolering: dezelfde emissiegrenswaarden als vermeld in a);

 

e) pulpfabrieken (inrichtingen, vermeld in rubriek 33.1 van de indelingslijst):

 

lozing in oppervlaktewater:  

 

ondergrens pH 6,5 pH-eenheid
bovengrens pH 9,0 pH-eenheid
temperatuur 30,0 °C
zwevende stoffen 60,0 mg/l
bezinkbare stoffen n.v.t. ml/l
perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen 5,0 mg/l
som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen 3,0 mg/l
ammonium 2,0 mg N/l
BZV:    
  * fabrieken die niet met calciumbisulfiet werken 45,0 mg O2/l
  * fabrieken die wel met calciumbisulfiet werken 250,0 mg O2/l
CZV:    
  * fabrieken die niet met calciumbisulfiet werken 400,0 mg O2/l
  * fabrieken die wel met calciumbisulfiet werken 600,0 mg O2/l
som sulfide en mercaptaan 1,0 mg S/l
totaal fosfor 2,0 mg/l
totaal kwik < rapportagegrens
kleur gemeten met de kobaltchloroplatinaschaal
(golflengte 465 nanometer)
700,0 mg/l

AOX:

1 kg per ton in openlucht gedroogde pulp als gemiddelde waarde per jaar. De vorming van polygechloreerde organische stoffen wordt gereduceerd door een veelvoud van chloor van minder dan 0,05 te gebruiken. Dat wil zeggen door minder dan 0,5 kg chloor per ton pulp, per aantal kappa van de pulp dat bij het eindbleken tussenkomt te gebruiken

 

lozing in riolering: de lozing van dit soort van afvalwater in riolering is verboden;

 

29. Pentachloorfenol (productie van natriumpentachloorfenolaat door hydrolyse van hexachloorbenzeen)

29. Pentachloorfenol (productie van natriumpentachloorfenolaat door hydrolyse van hexachloorbenzeen) (inrichtingen, vermeld in rubriek 7.8 van de indelingslijst):

 

a)voor de toepassing van deze bepalingen wordt onder pentachloorfenol (PCP) verstaan de chemische verbinding 2,3,4,5,6-pentachloor-1-hydroxybenzeen en haar zouten;

 

b) lozing in oppervlaktewater: 

 

ondergrens pH

6,5

pH-eenheid

bovengrens pH

9,0

pH-eenheid

temperatuur

30,0

°C

bezinkbare stoffen

0,50

ml/l

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen

5,0

mg/l

som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen

3,0

mg/l

olie en vet

n.v.w.b.

 

BZV

25,0

mg O2/l

pentachloorfenol

2,0

mg/l

pentachloorfenol maandgemiddelde

25,0

g/ton capaciteit

 

c) lozing in riolering:  

 

ondergrens pH

6,0

pH-eenheid

bovengrens pH

9,5

pH-eenheid

temperatuur

40,0

°C

afmeting zwevende stoffen

10,0

mm

zwevende stoffen

1000,0

mg/l

petroleumetherextraheerbare stoffen

500,0

mg/l

pentachloorfenol

3,0

mg/l

pentachloorfenol maandgemiddelde

25,0

g/ton cap.

 

30. Perchloorethyleen (PER) (productie van PER en koolstoftetrachloride (CCl4) via perchlorering)

30. Perchloorethyleen (PER) (productie van PER en koolstoftetrachloride (CCl4) via perchlorering) (bepaalde inrichtingen, vermeld in rubriek 7 en 17 ): zie 18° en 45°.

 

31. Peroxiden (fabricatie van organische en anorganische)

31. Peroxiden (fabricatie van organische en anorganische) (inrichtingen als vermeld in rubriek 7.6,alsook bepaalde inrichtingen, vermeld in rubriek 17 van de indelingslijst):

 

a) lozing in oppervlaktewater: 

 

ondergrens pH 6,5 pH-eenheid
bovengrens pH 9,0 pH-eenheid
temperatuur 30,0 °C
zwevende stoffen 60,0 mg/l
bezinkbare stoffen 0,50 ml/l
perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen 5,0 mg/l
som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen 3,0 mg/l
olie en vet n.v.w.b.  
ammonium 100,0 mg N/l
BZV 100,0 mg O2/l
CZV:    
  * voor fabricatie van anorganische peroxiden 500,0 mg O2/l
  * voor fabricatie van organische peroxiden 1000,0 mg O2/l
fenolen 1,5 mg l

 

b) lozing in riolering: 

 

ondergrens pH

6,0

pH-eenheid

bovengrens pH

9,5

pH-eenheid

temperatuur

45,0

°C

afmeting zwevende stoffen

10,0

mm

zwevende stoffen

1000,0

mg/l

petroleumetherextraheerbare stoffen

500,0

mg/l

 

32. Petrochemie en de daarvan afgeleide organische chemie die niet elders vermeld wordt

32. Petrochemie en de daarvan afgeleide organische chemie die niet elders vermeld wordt (inrichtingen, vermeld in onder meer rubriek 7.3):

 

a) lozing in oppervlaktewater: 

 

ondergrens pH

6,0

pH-eenheid

bovengrens pH

9,5

pH-eenheid

temperatuur

30,0

°C

zwevende stoffen

300,0

ml/l

bezinkbare stoffen

1,0

ml/l

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen

25,0

mg/l

deze emissiegrenswaarde geldt evenwel niet voor:

*              de ethylideennorborneenproductie-eenheid, uitgaande van dicyclopentadieen, waarvoor een gehalte dat overeenstemt met 5 kg per ton gefabriceerd product niet overschreden mag worden;

*              de eenheid waar ethyleen wordt geproduceerd door cracking, waarvoor een gehalte dat overeenstemt met 0,25 kg per ton gefabriceerd product niet overschreden mag worden;

som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen

n.v.t.

 

olie en vet

n.v.w.b.

 

ammonium

100,0

mg N/l

BZV

300,0

mg O2/l

CZV

1000,0

mg O2/l

fenolen

3,0

mg/l

TOC

500,0

mg C/l

 

b) lozing in riolering: 

 

ondergrens pH

6,0

pH-eenheid

bovengrens pH

9,5

pH-eenheid

temperatuur

45,0

°C

afmeting zwevende stoffen

10,0

mm

zwevende stoffen

1000,0

mg/l

petroleumetherextraheerbare stoffen

500,0

mg/l

fenol en derivaten

250,0

mg/l

33. Petroleumraffinaderijen en secundaire productie-eenheden

33. Petroleumraffinaderijen en secundaire productie-eenheden (inrichtingen als vermeld in rubriek 1.1, 7.3 en 20.1.2, en bepaalde inrichtingen, vermeld in rubriek 7.1 en 17 van de indelingslijst):

 

a) […]

 

b) complexe raffinaderijen waar een of meer elementaire bewerkingen plaatsvinden (opslaan en mengen van producten, atmosferische installatie, vacuüm distillatie, ontzouten, katalytisch ontzwavelen, reforming en/of zwavelproductie)alsook een of meer van de hierna vermelde bewerkingen: katalytisch kraken, hydrokraken, visbreaking, waterstofproductie, gofining, coking, alkylatie, sweetening, bitumen- en asfaltproductie, behandelen met zuren, nafteenzuurproductie, kwaliteitsverbetering van basisolie, productie van methyltertiairbutylether en andere petrochemische processen, productie van basissmeeroliėn, isomerisatie, polymerisatie, solventproductie of mengen van oliėn, vetten en additieven:

 

lozing in oppervlaktewater:  

 

parameters

in mg/l, tenzij het anders vermeld is

sectorale lozingsnormen oude 33° b) complexe raffinaderijen

sectorale lozingsnormen

33° b)

 

van toepassing tot en met 31 december 2014

van toepassing vanaf 1 januari 2015

ondergrens pH

pH-eenheid

6,5

6,5

bovengrens pH

pH-eenheid

9,0

9,0

temperatuur

°C

30,0

30,0

zwevende stoffen

60,0

60,0

bezinkbare stoffen

ml/l

0,50

0,50

perchloorethyleen

extraheerbare apolaire stoffen

20,0

5,0

som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen

3,0

 

3,0

olie en vet

n.v.w.b.

n.v.w.b.

BZV

mg O2/l

35

25,0

CZV

mg O2/l

250

125,0

totaal fosfor

2,0

2,0

totaal stikstof

 

25,0

kjeldahlstikstof

30

 

fenolen

1,0

0,4

som van opgelost sulfide en in zuur milieu oplosbaar sulfide

1,0

0,2

TOC (organische koolstof)

250,0

 

adsorbeerbare organohalogenen (AOX)

 

0,4

methyl-tert-butylether (MTBE)

 

0,1

benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen, individueel (BTEX, individueel)

µg/l

 

5,0

polycyclische aromatische koolwaterstoffen, 16 van EPA (pak-16)

µg/l

 

2,0

totaal chroom

0,50

 

chroom VI

0,050

0,05

totaal lood

0,050

 

totaal boor

 

2,0

totaal cadmium

 

0,005

totaal ijzer

 

3,5

totaal kobalt

 

0,01

totaal kwik

 

0,001

totaal mangaan

 

0,50

totaal seleen

 

0,15

totaal vanadium

 

0,05

opgelost fluoride

 

2

Barium

0,6

0,6

 

De lozing van dit soort afvalwater in riolering is verboden.

 

c) secundaire productie-eenheden (lube and grease plants) die niet geļntegreerd zijn in een petroleumraffinaderij en waar een of meer van de hierna vermelde elementaire bewerkingen plaatsvinden: lossen en opslaan van basisoliėn, vetten en additieven, mengen, verpakken, reinigen van leidingen en tanks, opslaan en laden van afgewerkte producten:

 

lozing in oppervlaktewater:  

 

ondergrens pH

6,5

pH-eenheid

bovengrens pH

9,0

pH-eenheid

temperatuur

30,0

°C

zwevende stoffen

60,0

mg/l

bezinkbare stoffen

0,50

ml/l

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen

30,0

mg/l

som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen

3,0

mg/l

olie en vet

n.v.w.b.

 

BZV

70,0

mg O2/l

chroom VI

0,050

mg Cr/l

CZV

350,0

mg O2/l

fenolen

1,0

mg/l

kjeldahlstikstof

20,0

mg N/l

som van opgelost sulfide en in zuur milieu oplosbaar sulfide

1,0

mg/l

TOC

350,0

mg C/l

totaal chroom

0,50

mg/l

totaal fosfor

2,0

mg/l

totaal lood

0,050

mg/l

 

lozing in riolering: 

 

ondergrens pH

6,0

pH-eenheid

bovengrens pH

9,5

pH-eenheid

temperatuur

45,0

°C

afmeting zwevende stoffen

10,0

mm

zwevende stoffen

1000,0

mg/l

petroleumetherextraheerbare stoffen

500,0

mg/l

 

34. Plantaardige en dierlijke oliėn en vetten (produktie en verwerking van) met uitzondering van de zeepziederijen

34. Plantaardige en dierlijke oliėn en vetten (produktie en verwerking van) met uitzondering van de zeepziederijen (inrichtingen, vermeld in rubriek 44.2):

 

a) lozing in oppervlaktewater:

 

 

ondergrens pH

6,5

pH-eenheid

bovengrens pH

9,0

pH-eenheid

temperatuur

30,0

°C

zwevende stoffen

60,0

mg/l

bezinkbare stoffen

0,50

ml/l

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen

5,0

mg/l

som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen

3,0

mg/l

olie en vet

n.v.w.b.

 

BZV

60,0

mg O2/l

CZV

360,0

mg O2/l

kjeldahlstikstof

100,0

mg N/l

sulfaten

1500,0

mg SO4/l

 

b) lozing in riolering: 

 

ondergrens pH

6,0

pH-eenheid

bovengrens pH

9,5

pH-eenheid

temperatuur

45,0

°C

afmeting zwevende stoffen

10,0

mm

zwevende stoffen

1000,0

mg/l

petroleumetherextraheerbare stoffen

500,0

mg/l

sulfaten

2000,0

mg SO4/l

 

35. Polychloorbifenylen (pcb) en polychloorterfenylen (pct) (vervaardigen of verwerken van)

35. Polychloorbifenylen (pcb) en polychloorterfenylen (pct) (vervaardigen of verwerken van) (bepaalde inrichtingen, vermeld in rubriek 17 van de indelingslijst):

De lozing van afvalwater dat pcb’s of pct’s bevat, is verboden, zowel in oppervlaktewater als in de riolering;

 

36. Reinigen door inwendig wassen van recipiėnten waarin stoffen zijn opgeslagen of getransporteerd

36. Reinigen door inwendig wassen van recipiėnten waarin stoffen zijn opgeslagen of getransporteerd (inrichtingen, vermeld in rubriek 2.2.6. van de indelingslijst):

 

parameters

in mg/l, tenzij het anders vermeld is

 

ondergrens pH

pH-eenheid

6,5

bovengrens pH

pH-eenheid

9,0

temperatuur

°C

30,0

zwevende stoffen

60,0

bezinkbare stoffen

ml/l

0,50

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen

5,0

  

anionische oppervlakteactieve stoffen

3,0

olie en vet

n.v.w.b.

BZV

mg O2/l

25

vrij cyanide

0,10

CZV

mg O2/l

 

500 en een voortschrijdend 10-daags gemiddelde van 300 voor bedrijven die chemicaliėn reinigen

 

150 voor andere bedrijven (uitsluitend voedingsproducten of inerte bulkstoffen en voor vatenreinigers)

fenolen

0,5

totaal stikstof

60 voor bedrijven die chemicaliėn reinigen

 

15 voor andere bedrijven (uitsluitend voedingsproducten of inerte bulkstoffen en voor vatenreinigers)

totaal fosfor

5 voor tankreiniging

2 voor vatenreiniging

totaal anorganisch gebonden fluoride

15,0

organische fosforesters

verbod voor vatenreiniging

totaal arseen

0,05

totaal koper

0,2

totaal mangaan

1,0

totaal nikkel

0,5

totaal tin

2,0

totaal zilver

0,02

totaal aluminium

6,0

chroom VI

0,05

totaal chroom

0,3

totaal ijzer

6,0

totaal lood

0,1

totaal zink

2

totaal cadmium

0,01

totaal kwik

0,001

boor

10

 

totaal kobalt

0,03 tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, met een maximum van 0,2

EOX

Maximum:  0,2

Voortschrijdend 10 daags gemiddelde: 0,1

totaal MAK

0,02

pak (16 van EPA)

0,001

chloroform

0,025

 

37. Slachthuizen

37. Slachthuizen (inrichtingen, vermeld in rubriek 45.1 van de indelingslijst):

 

lozing in oppervlaktewater 

 

parameters

in mg/l, tenzij het anders vermeld is

 

ondergrens pH

pH-eenheid

6,5

bovengrens pH

pH-eenheid

9,0

temperatuur

°C

30,0

zwevende stoffen

60,0

bezinkbare stoffen

ml/l

0,50

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen

5,0

som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen

3,0

olie en vet

n.v.w.b.

BZV

mg O2/l

25

CZV

mg O2/l

125

totaal fosfor

3

totaal stikstof

15, tenzij anders vermeld in de vergunning met een max. van 40

bloed

wordt maximaal gerecupereerd

varkenshaar

het afvalwater mag geen varkenshaar bevatten

stercoraire

ten minste voor 95% te recupereren

 

lozing in riolering:

 

parameters

in mg/l, tenzij het anders vermeld is

 

ondergrens pH

pH-eenheid

6,0

bovengrens pH

pH-eenheid

9,5

temperatuur

°C

45,0

afmeting zwevende stoffen

mm

10

zwevende stoffen

1000,0

petroleumetherextraheerbare stoffen

500,0

bloed

wordt maximaal gerecupereerd

varkenshaar

het afvalwater mag geen varkenshaar bevatten

stercoraire

ten minste voor 95% te recupereren

 

38. Stallen

38. Stallen (bepaalde inrichtingen als vermeld in rubriek 9 van de indelingslijst):

 

a) de gier, de inhoud van gierputten, de mengmest noch de mest mogen worden ingebracht in het geloosde afvalwater;

 

b) de in dit reglement vastgestelde emissiegrenswaarden voor huishoudelijk afvalwater gelden ook voor dit soort van afvalwater;

 

39. Steengroeven, cementbedrijven, zandgroeven en ondernemingen van baggerwerken die het afvalwater in bezinkingsvijvers behandelen, met uitzondering van de bedrijven die op rivieren werken

39. Steengroeven, cementbedrijven, zandgroeven en ondernemingen van baggerwerken die het afvalwater in bezinkingsvijvers behandelen, met uitzondering van de bedrijven die op rivieren werken (onder meer inrichtingen, vermeld in rubriek 18):

 

a) lozing in oppervlaktewater:  

 

ondergrens pH

6,5

pH-eenheid

bovengrens pH

9,0

pH-eenheid

temperatuur

30,0

°C

zwevende stoffen

200,0

mg/l

bezinkbare stoffen

2,0

ml/l

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen

5,0

mg/l

som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen

3,0

mg/l

olie en vet

n.v.w.b.

 

BZV

25,0

mg O2/l

De voormelde emissiegrenswaarden voor bezinkbare en zwevende stoffen zijn van toepassing bij een windsnelheid van meer dan 28 km/uur (gemeten op een hoogte van 1.50 m) of als het maximumdebiet bij droog weer groter is dan het vergunde debiet. In alle andere gevallen zijn de algemene emissiegrenswaarden, vastgesteld in dit reglement, van toepassing.

 

b) lozing in riolering: 

 

ondergrens pH

6,0

pH-eenheid

bovengrens pH

9,5

pH-eenheid

temperatuur

45,0

°C

afmeting zwevende stoffen

10,0

mm

zwevende stoffen

1.000,0

mg/l

petroleumetherextraheerbare stoffen

500,0

mg/l

 

40. Steenkolenmijnen en de daaraan verbonden nevenbedrijven voor de voortbrengst en de valorisatie van de steenkolen

40. Steenkolenmijnen en de daaraan verbonden nevenbedrijven voor de voortbrengst en de valorisatie van de steenkolen:

 

a) lozing in oppervlaktewater: 

 

ondergrens pH

6,5

pH-eenheid

bovengrens pH

9,0

pH-eenheid

temperatuur

30,0

°C

zwevende stoffen

100,0

mg/l

bezinkbare stoffen

0,50

ml/l

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen

5,0

mg/l

som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen

3,0

mg/l

olie en vet

n.v.w.b.

 

BZV

25,0

mg O2/l

 

b) lozing in riolering: 

 

ondergrens pH

6,0

pH-eenheid

bovengrens pH

9,5

pH-eenheid

temperatuur

45,0

°C

afmeting zwevende stoffen

10,0

mm

zwevende stoffen

1.000,0

mg/l

petroleumetherextraheerbare stoffen

500,0

mg/l

 

41. Stortplaatsen

41. Stortplaatsen (inrichtingen, vermeld in rubriek 2.3.6 van de indelingslijst):

 

a) lozing in oppervlaktewater: 

 

ondergrens pH 6,5 pH-eenheid
bovengrens pH 10,5 pH-eenheid
temperatuur 30,0 °C
zwevende stoffen 60,0 mg/l
bezinkbare stoffen 0,50 ml/l
perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen 5,0 mg/l
som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen 3,0 mg/l
olie en vet n.v.w.b.  
ammonium 100,0 mg N/l
BZV 150,0 mg O2/l
CZV 450,0 mg O2/l
fenolen 1,0 mg/l
elektrische geleidbaarheid 6.000 µs/cm
cadmium:    
  totaal cadmium 0,60 mg/l
kwik:    
  totaal kwik 0,15 mg/l

 

b) lozing in riolering: 

 

ondergrens pH 6,0 pH-eenheid
bovengrens pH 10,5 pH-eenheid
temperatuur 45,0 °C
afmeting zwevende stoffen 10,0 mm
zwevende stoffen 1.000,0 mg/l
petroleumetherextraheerbare stoffen 500,0 mg/l
elektrische geleidbaarheid 6.000 µs/cm
cadmium:    
  totaal cadmium 0,60 mg/l
kwik:    
  totaal kwik 0,15 mg/l

 

42. Suikerindustrie en bietenrasperijen

42. Suikerindustrie en bietenrasperijen (inrichtingen, vermeld in rubriek 45.9 van de indelingslijst):

 

a) bietenrasperijen

 

lozing in oppervlaktewater:

 

ondergrens pH 6,5 pH-eenheid
bovengrens pH 9,0 pH-eenheid
temperatuur 30,0 °C
eerste periode 15/9-14/1
  zwevende stoffen 75,0 mg /l
tweede periode 1/3-31/5
  zwevende stoffen 75,0 mg /l
derde periode 1/6-14/9    
  zwevende stoffen 60,0 mg /l
  bezinkbare stoffen 0,50 mg /l
  perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen 5,0 mg /l
  som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen 3,0 mg/l
  olie en vet n.v.w.b.  
eerste periode 15/9-14/1:
  ammonium 90,0 mg N/l
  BZV 85,0 mg O2/l
  CZV 200,0 mg O2/l
tweede periode 1/3-31/5:
  ammonium 20,0 mg N/l
  BZV 180,0 mg O2/l
  CZV 450 mg O2/l
derde periode 1/6-14/9:
  BZV 30 mg O2/l
  kjeldahlstikstof 60,0 mg N/l

 

de lozing van dit soort afvalwater in riolering is verboden;

 

b) raffinaderij en invertsuiker

 

lozing in oppervlaktewater:  

 

ondergrens pH

6,5

pH-eenheid

bovengrens pH

9,0

pH-eenheid

temperatuur

30,0

°C

zwevende stoffen

75,0

mg/l

bezinkbare stoffen

0,50

ml/l

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen

5,0

mg/l

som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen

3,0

mg/l

olie en vet

n.v.w.b.

 

ammonium

30,0

mg N/l

BZV

85,0

mg O2/l

CZV

200,0

mg O2/l

 

de lozing van dit soort afvalwater in riolering is verboden;

 

c) sapverwerking

 

lozing in oppervlaktewater: 

 

ondergrens pH 6,5 pH-eenheid
bovengrens pH 9,0 pH-eenheid
temperatuur 30,0 °C
zwevende stoffen 60,0 mg/l
bezinkbare stoffen 0,50 ml/l
perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen 5,0 mg/l
som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen 3,0 mg/l
olie en vet n.v.w.b.  
eerste periode 15/9-14/1:
  ammonium 90,0 mg N/l
  BZV 85,0 mg O2/l
  CZV 200,0 mg O2/l
tweede periode 1/3-31/5:
  ammonium 20,0 mg N/l
  BZV 180,0 mg O2/l
  CZV 450,0 mg O2/l
derde periode 1/6-14/9:
  BZV 30,0 mg O2/l
  kjeldahlstikstof 60,0 mg N/l

 

de lozing van dit soort afvalwater in riolering is verboden;

 

d) suikerfabrieken

 

lozing in oppervlaktewater:

 

ondergrens pH 6,5 pH-eenheid
bovengrens pH 9,0 pH-eenheid
temperatuur 30,0 °C
zwevende stoffen 60,0 mg/l
bezinkbare stoffen 0,50 ml/l
perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen 5,0 mg/l
som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen 3,0 mg/l
olie en vet n.v.w.b.  
eerste periode 15/9-14/1:
  ammonium 90,0 mg N/l
  BZV 85,0 mg O2/l
  CZV 200,0 mg O2/l
tweede periode 1/3-31/5:
  ammonium 20,0 mg N/l
  BZV 180,0 mg O2/l
  CZV 450,0 mg O2/l
derde periode 1/6-14/9:
  BZV 30,0 mg O2/l
  kjeldahlstikstof 60,0 mg N/l

 

de lozing van dit soort afvalwater in riolering is verboden;

 

43. Tandartsen

43. Tandartsen (inrichtingen, vermeld in rubriek 3.6.5 van de indelingslijst, waarbij door het aanbrengen of verwijderen van tandheelkundig amalgaam kwikhoudend afvalwater kan ontstaan):

 

Ter uitvoering van de algemene verbodsbepaling inzake de verwijdering van afvalstoffen met het afvalwater is de lozingsinrichting voorzien van een amalgaamafscheider. Bij de amalgaamafscheider is een certificaat gevoegd dat uitgereikt of geratificeerd is door een ter zake deskundige instelling, zoals het Institut für Bautechnik in Berlijn (Duitsland) en het Odontologisch Institut aan de Arhus Universitet (Denemarken). De amalgaamafscheider verwijdert het amalgaam uit het afvalwater voor het afvalwater vermengd wordt met ander afvalwater uit de tandheelkundige praktijk. Bij bestaande praktijken wordt dat principe zo maximaal mogelijk nagestreefd.

Op de amalgaamafscheider sluit een controle-inrichting aan die toelaat gemakkelijk een monster van het geloosde afvalwater te nemen.

Het totale kwikgehalte van het geloosde water mag als daggemiddelde niet meer bedragen dan 0,3 mg per liter.

De amalgaamafscheider wordt als volgt geplaatst:

• de aansluiting gebeurt zo dicht mogelijk bij de behandelingseenheid;

• zowel de spuwkom als het afzuigsysteem wordt op de amalgaamafscheider aangesloten;

• water dat niet afkomstig is van de spuwkom of van het afzuigsysteem, mag niet door de amalgaamafscheider vloeien;

• de behandelingseenheid is altijd van een grove filter voorzien.

Bij de eerste plaatsing van een amalgaamafscheider in een bestaande opstelling wordt al het amalgaamhoudende slib dat in de binnenriolering aanwezig is, verwijderd overeenkomstig de reglementaire bepalingen, inzonderheid inzake de verwerking van afvalstoffen. Mogelijke technieken daarvoor zijn:

• de amalgaamslibhoudende leiding van de binnenriool vernieuwen, tot aan de aansluiting op de openbare riolering;

• de binnenriolering leegzuigen over dezelfde afstand;

• de leidingen doorspoelen nadat de riolering is afgesloten.

Bij de vernieuwing van de binnenriolering of de leidingen wordt al het amalgaamhoudende slib dat aanwezig is in het gedeelte vóór de aansluiting op de amalgaamseparator, op dezelfde wijze verwijderd.

Alle kwikhoudende afvalstoffen, zoals aanmaakoverschotten, amalgaamresten, afgevangen door de grove filter, amalgaamvullingen in geėxtraheerde tanden, alsook het amalgaamhoudende bezinksel in de amalgaamafscheider, worden beschouwd als gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen, die niet via het afvalwater mogen worden verwijderd.

De amalgaamafscheider verkeert in goede staat van onderhoud overeenkomstig de handleiding van de leverancier of een andere code van goede praktijk. De aangegeven doorstroomsnelheid mag niet overschreden worden. De amalgaamresten worden zo dikwijls als voor de optimale werking van de amalgaamafscheider nodig is, verwijderd en afgegeven aan een erkende ophaler of geregistreerde vervoerder van afvalstoffen.

 

44. Textiel (vezels, garen, wol, weefsels, breiwerk, vlechtwerk, textielwaren en soortgelijke producten)

44. Textiel (vezels, garen, wol, weefsels, breiwerk, vlechtwerk, textielwaren en soortgelijke producten) (inrichtingen, vermeld in rubriek 41 van de indelingslijst):

 

a) textielveredeling, met uitzondering van de productie van chemische vezels, het wassen of carboniseren van wol en de vlasbereiding(inrichtingen als vermeld in rubriek 41.4 van de indelingslijst):

 

Lozing in oppervlaktewater: 

 

parameters

in mg/l, tenzij het anders vermeld is

 
ondergrens pH
pH-eenheid
6,5
bovengrens pH
pH-eenheid
9,0
temperatuur
30,0
zwevende stoffen 60,0
bezinkbare stoffen 0,50
perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen 5,0
som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen 3,0
olie en vet n.v.w.b.
BZV
mg O2/l
25,0
CZV
mg O2/l
160 tenzij anders vermeld in de vergunning met een max. van 250
totaal stikstof 15 tenzij anders vermeld in de vergunning met een max. van 30
totaal fosfor 2 tenzij anders vermeld in de vergunning met een max. van 5
organochloorpesticiden 0,0003
organofosforpesticiden 0,0003
totaal kobalt 0,5
totaal koper 0,2 tenzij anders vermeld in de vergunning met een max. van 0,5
totaal mangaan 1,0
totaal nikkel 0,5
chroom VI 0,05
totaal chroom 0,5
totaal ijzer 2,0 tenzij anders vermeld in de vergunning met een max. van 5,0
totaal lood 0,10
totaal zink 2
AOX 1
chloroform 0,024
lozing van latex verbod
pcb en pct verbod
synthetische pyretroļden 0,0003 mg Cl/l
totaal boor 10
pak (16 van EPA) met uitzondering van naftaleen 0,001
naftaleen 0,04
lozing van C10-13-hooggechloreerde korteketenparaffines verbod
lozing van pentachloorfenol verbod
lozing van organotinverbindingen verbod
lozing van chloorafsplitsende bleekmiddelen, met uitzondering van natriumchloriet verbod
gefluoreerde polymeren (PFT) :  
  - PFOA 0,05
  - PFOS 0,01
  - som PFT, met uitzondering van PFOA en PFOS 0,2
BDE-209 (toegepast door het textielbedrijf)
µg/l
20
na overgangsperiode, van geval tot geval te bepalen, gekoppeld aan een reinigings- en opvolgingsprogramma
BDE-209 (niet toegepast door het textielbedrijf)
µg/l
10
na overgangsperiode, van geval tot geval te bepalen, gekoppeld aan een reinigings- en opvolgingsprogramma
gebromeerde brandvertrager HBCD (toegepast door het textielbedrijf)
µg/l
10
na overgangsperiode, van geval tot geval te bepalen, gekoppeld aan een reinigings- en opvolgingsprogramma
gebromeerde brandvertrager HBCD (niet toegepast door het textielbedrijf)
µg/l
2
na overgangsperiode, van geval tot geval te bepalen, gekoppeld aan een reinigings- en opvolgingsprogramma
antimoon 1
na overgangsperiode, van geval tot geval te bepalen, gekoppeld aan een reinigings- en opvolgingsprogramma

 

Lozing in riolering: 

 

parameters

in mg/l, tenzij het anders vermeld is

 
ondergrens pH
pH-eenheid
6,5
bovengrens pH
pH-eenheid
9,5
temperatuur
45,0
zwevende stoffen 1.000,0
petroleumetherextraheerbare stoffen 500,0
sulfaten 2.000
organochloorpesticiden 0,0003
totaal kobalt 0,5
totaal koper 0,2, tenzij anders vermeld in de vergunning met een max. van 0,5
totaal mangaan 1,0
totaal nikkel 0,5
chroom VI 0,05
totaal chroom 0,5
totaal ijzer 2,0, tenzij anders vermeld in de vergunning met een max. van 5,0
totaal lood 0,10
totaal zink 2
lozing van latex verbod
pcb en pct verbod
chloroform 0,024
organofosforpesticiden 0,0003
synthetische pyretroļden, met uitzondering van permethrin 0,0003 mg Cl/l
permethrin v.g.t.g
totaal ijzer 2,0
totaal boor 10
naftaleen 0,04
AOX 1,0
lozing van C10-13-hooggechloreerde korteketenparaffines verbod
lozing van pentachloorfenol verbod
lozing van organotinverbindingen verbod
lozing van chloorafsplitsende bleekmiddelen, met uitzondering van natriumchloriet verbod
gefluoreerde polymeren (PFT):  
  - PFOA 0,05
  - PFOS 0,01
  - som PFT, met uitzondering van PFOA en PFOS 0,2
BDE-209 (toegepast door het textielbedrijf)
µg/l

 

20
na overgangsperiode, van geval tot geval te bepalen, gekoppeld aan een reinigings- en opvolgingsprogramma

 

BDE-209 (niet toegepast door het textielbedrijf)
µg/l

 

10
na overgangsperiode, van geval tot geval te bepalen, gekoppeld aan een reinigings- en opvolgingsprogramma

 

gebromeerde brandvertrager HBCD (toegepast door het textielbedrijf)
µg/l

 

10
na overgangsperiode, van geval tot geval te bepalen, gekoppeld aan een reinigings- en opvolgingsprogramma

 

gebromeerde brandvertrager HBCD (niet toegepast door het textielbedrijf)
µg/l

 

2
na overgangsperiode, van geval tot geval te bepalen, gekoppeld aan een reinigings- en opvolgingsprogramma

 

antimoon

 

1
na overgangsperiode, van geval tot geval te bepalen, gekoppeld aan een reinigings- en opvolgingsprogramma

 

 

b) viscoseproductie (productie van cellulosenatriumxanthogenaat dat als grondstof voor het maken van vezels, filamentgaren, film, sponsen, kunstdarmen, e.d. wordt aangewend) (inrichtingen, vermeld in rubriek 41.9 van de indelingslijst):

 

lozing in oppervlaktewater:  

 

ondergrens pH

6,5

pH-eenheid

bovengrens pH

9,0

pH-eenheid

temperatuur

30,0

°C

zwevende stoffen

60,0

mg/l

bezinkbare stoffen

1,0

ml/l

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen

5,0

mg/l

som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen

3,0

mg/l

olie en vet

n.v.w.b.

 

ammonium

10,0

mg N/l

BZV

50,0

mg O2/l

CZV

250,0

mg O2/l

koolstofdisulfide

5,0

mg CS2/l

sulfaten

3000,0

mg SO4/l

som van opgelost sulfide en in zuur milieu oplosbaar sulfide

2,0

mg/l

totaal zink

6,0

mg/l

 

lozing in riolering: 

 

ondergrens pH

6,0

pH-eenheid

bovengrens pH

9,5

pH-eenheid

temperatuur

45,0

°C

afmeting zwevende stoffen

10,0

mm

zwevende stoffen

1000,0

mg/l

petroleumetherextraheerbare stoffen

500,0

mg/l

koolstofdisulfide

5,0

mg CS2/l

sulfaten

2000,0

mg SO4/l

som van opgelost sulfide en in zuur milieu oplosbaar sulfide

2,0

mg/l

totaal zink

6,0

mg/l

 

c) vlasroterijen (inrichtingen, vermeld in rubriek 41.8 van de indelingslijst):

 

lozing in oppervlaktewater:  

 

ondergrens pH

6,5

pH-eenheid

bovengrens pH

9,0

pH-eenheid

temperatuur

30,0

°C

zwevende stoffen

100,0

mg/l

bezinkbare stoffen

1,0

ml/l

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen

5,0

mg/l

som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen

3,0

mg/l

olie en vet

n.v.w.b.

 

ammonium

10,0

mg N/l

BZV

60,0

mg O2/l

CZV

1200,0

mg O2/l

kjeldahlstikstof

50,0

mg N/l

totaal fosfor

30,0

mg/l

 

lozing in riolering: 

 

ondergrens pH

6,0

pH-eenheid

bovengrens pH

9,5

pH-eenheid

temperatuur

45,0

°C

afmeting zwevende stoffen

10,0

mm

zwevende stoffen

1000,0

mg/l

petroleumetherextraheerbare stoffen

500,0

mg/l

 

d) wolwasserijen (inrichtingen, vermeld in rubriek 41.3 van de indelingslijst):

 

lozing in oppervlaktewater:  

 

ondergrens pH

6,5

pH-eenheid

bovengrens pH

9,0

pH-eenheid

temperatuur

30,0

°C

zwevende stoffen

60,0

mg/l

bezinkbare stoffen

0,50

ml/l

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen

5,0

mg/l

som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen

3,0

mg/l

olie en vet

n.v.w.b.

 

BZV

25,0

mg O2/l

kjeldahlstikstof

60,0

mg N/l

sulfaten

3000,0

mg SO4/l

 

lozing in riolering: 

 

ondergrens pH

6,0

pH-eenheid

bovengrens pH

9,5

pH-eenheid

temperatuur

45,0

°C

afmeting zwevende stoffen

10,0

mm

zwevende stoffen

1000,0

mg/l

petroleumetherextraheerbare stoffen

500,0

mg/l

sulfaten

3000,0

mg SO4/l

 

45. Titaandioxide (lozing van residuen van de productieprocessen van titaandioxide, alsook van de behandelingsprocessen van die residuen)

45. Titaandioxide (lozing van residuen van de productieprocessen van titaandioxide, alsook van de behandelingsprocessen van die residuen):

 

a) het lozen van residuen van de productieprocessen van titaandioxide, alsook van de behandelingsprocessen van die residuen:

 

i. in kustwateren is verboden;

ii. in gewone oppervlaktewateren en openbare riolering kan in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit alleen worden toegestaan als:

• de vermelde residuen niet met meer geschikte middelen kunnen worden verwijderd;

• op grond van een beoordeling op basis van de beschikbare wetenschappelijke en technische kennis geen onmiddellijke of latere schadelijke gevolgen voor het aquatisch milieu zijn te verwachten;

• geen schade wordt berokkend aan de scheepvaart, de visserij, de recreatie, de winning van grondstoffen, de ontzilting, de vis- en schaaldierenkweek, aan streken van bijzonder wetenschappelijk belang en aan ander rechtmatig gebruik van de wateren in kwestie;

 

b) lozing in oppervlaktewateren:  

 

ondergrens pH bestaande bedrijven

1,5

pH-eenheid

ondergrens pH nieuwe bedrijven

6,5

pH-eenheid

bovengrens pH

9,0

pH-eenheid

temperatuur

30,0

°C

zwevende stoffen bestaande bedrijven

180,0

mg/l

zwevende stoffen nieuwe bedrijven

60,0

mg/l

bezinkbare stoffen

0,50

ml/l

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen

5,0

mg/l

som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen

3,0

mg/l

olie en vet

n.v.w.b.

 

BZV

25,0

mg O2/l

totaal ijzer

40,0

mg/l

 

c) lozing in riolering:  

 

ondergrens pH bestaande bedrijven

1,5

pH-eenheid

ondergrens pH nieuwe bedrijven

6,5

pH-eenheid

bovengrens pH

9,5

pH-eenheid

temperatuur

45,0

°C

afmeting zwevende stoffen

10,0

mm

zwevende stoffen

1000,0

mg/l

petroleumetherextraheerbare stoffen

500,0

mg/l

totaal ijzer

40,0

mg/l

 

46. Som van 1,3,5-, 1,2,4- en 1,2,3-trichloorbenzeen (TCB) (productie of omzetting van)

46. Som van 1,3,5-, 1,2,4- en 1,2,3-trichloorbenzeen (TCB) (productie of omzetting van) (bepaalde inrichtingen, vermeld in rubriek 5, 7.7 en 17 van de indelingslijst):

 

a) lozing in oppervlaktewater: 

 

ondergrens pH 6,5 pH-eenheid
bovengrens pH 9,0 pH-eenheid
temperatuur 30,0
zwevende stoffen 60,0 mg/l
bezinkbare stoffen 0,5 mg/l
perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen 5,0 mg/l
som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen 3,0 mg/l
olie en vet n.v.w.b.  
CZV 300,0 mg O2/l
BZV 25,0 mg O2/l
som van 1,3,5-, 1,2,4- en 1,2,3-trichloorbenzeen (TCB):
sector emissiegrenswaarden uitgedrukt in
g/ton mg/l
a) productie van TCB door dehydrochlorering van hexachloorcyclohexaan (HCH of som van α,β,γ,δ-HCH) of omzetting van TCB
 
· 10 g/ton geproduceerd of omgezet TCB als maandgemiddelde · 1 als maandgemiddelde
· 20 g/ton geproduceerd of omgezet TCB als daggemiddelde · 2 als daggemiddelde
b) productie of omzetting van chloorbenzenen door chlorering van benzeen · 0,5 g/ton geproduceerd of omgezet mono- en dichloorbenzeen als maandgemiddelde · 0,05 als maandgemiddelde
· 1 g/ton geproduceerd of omgezet mono- en dichloorbenzeen als daggemiddelde · 0,1 als daggemiddelde

 

b) lozing in riolering: 

 

ondergrens pH

6,0

pH-eenheid

bovengrens pH

9,5

pH-eenheid

temperatuur

45,0

°C

afmeting zwevende stoffen

10,0

mm

zwevende stoffen

1000,0

mg/l

petroleumetherextraheerbare stoffen

500,0

mg/l

 

som van 1,3,5-, 1,2,4- en 1,2,3-trichloorbenzeen (TCB): 

 

sector emissiegrenswaarden uitgedrukt in
g/ton mg/l
a) productie van TCB door dehydrochlorering van hexachloorcyclohexaan (HCH of som van α,β,γ,δ-HCH) of omzetting van TCB · 10 g/ton geproduceerd of omgezet TCB als maandgemiddelde · 1 als maandgemiddelde
· 20 g/ton geproduceerd of omgezet TCB als daggemiddelde · 2 als daggemiddelde
b) productie of omzetting van chloorbenzenen door chlorering van benzeen · 0,5 g/ton geproduceerd of omgezet mono- en dichloorbenzeen als maandgemiddelde · 0,05 als maandgemiddelde
· 1 g/ton geproduceerd of omgezet mono- en dichloorbenzeen als daggemiddelde · 0,1 als daggemiddelde

 

47. Trichloorethyleen (TRI) en perchloorethyleen (PER) (productie of gebruik van)

47. Trichloorethyleen (TRI) en perchloorethyleen (PER) (productie of gebruik van) (onder meer bepaalde inrichtingen, vermeld in rubriek 7, 17 en 29.5.7 van de indelingslijst):

 

a) lozing in oppervlaktewater:  

 

ondergrens pH

6,5

pH-eenheid

bovengrens pH

9,0

pH-eenheid

temperatuur

30,0

°C

zwevende stoffen

60,0

mg/l

bezinkbare stoffen

0,5

ml/l

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen

5,0

mg/l

som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen

3,0

mg/l

olie en vet

n.v.w.b.

 

CZV

300,0

mg O2/l

BZV

25,0

mg O2/l

 

trichloorethyleen (TRI): 

 

sector emissiegrenswaarden uitgedrukt in
g/ton productiecapaciteit TRI + PER mg/l
a) productie van TRI en van perchloorethyleen (PER) · 2,5 g/ton als maandgemiddelde · 0,5 als maandgemiddelde
· 5 g/ton als daggemiddelde · 1 als daggemiddelde
b) gebruik van TRI bij voorontvetting van metalen - · 0,1 als maandgemiddelde
- · 0,2 als daggemiddelde

 

perchloorethyleen (PER):

 

sector emissiegrenswaarden uitgedrukt in
g/ton productiecapaciteit TRI + PER respectievelijk TETRA + PER mg/l
c) productie van TRI en van PER (TRI- PER-processen) · 2,5 als maandgemiddelde · 0,5 als maandgemiddelde
· 5 als daggemiddelde · 1 als daggemiddelde
d) productie van tetrachloorkoolstof (TETRA) en van PER (TETRA-PER- processen) · 2,5 als maandgemiddelde · 1,25 als maandgemiddelde
· 5 als daggemiddelde · 2,5 als daggemiddelde
e) gebruik van PER bij ontvetting van metalen - · 0,1 als maandgemiddelde
  · 0,2 als daggemiddelde

 

Als bij het proces gebruik gemaakt wordt van open beluchting van afvalwater dat TRI of PER bevat, zijn de voormelde emissiegrenswaarden ook van toepassing op de influentwaters van de betreffende beluchtingsinstallaties. Voor de toepassing op de influentwaters van de betreffende beluchtingsinstallaties en voor de toepassing van deze bepalingen wordt rekening gehouden met alle afvalwaterstromen die verontreinigd kunnen zijn;

 

b) lozing in riolering:  

 

ondergrens pH

6,0

pH-eenheid

bovengrens pH

9,5

pH-eenheid

temperatuur

45,0

°C

afmeting zwevende stoffen

10,0

mm

zwevende stoffen

1000,0

mg/l

petroleumetherextraheerbare stoffen

500,0

mg/l

 

48. Verontreinigd hemelwater van inrichtingen voor de opslag van afvalstoffen

48. Verontreinigd hemelwater van inrichtingen voor de opslag van afvalstoffen (de inrichtingen, vermeld in rubriek 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1 en 2.2.2 van de indelingslijst), waarvan de niet-overdekte buitenopslag van de afvalstoffen, met uitzondering van de opslag van de inerte afvalstoffen en niet-teerhoudend asfalt, een opslagcapaciteit van meer dan 4000 ton betreft, overeenkomstig de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit of bij ontstentenis overeenkomstig het goedgekeurde werkplan:


a) lozing in oppervlaktewater:

 

parameters, in mg/l tenzij anders vermeld zijn direct van toepassing (*)
ondergrens pH
pH-eenheid
6,5
bovengrens pH
pH-eenheid
9,0
temperatuur in °C 30,0
zwevende stoffen 60,0 met een gemiddelde van 40,0 (**)
bezinkbare stoffen
ml/l
0,50
perchloorethyleen
extraheerbare apolaire stoffen
5,0
som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen 3,0
olie en vet n.v.w.b.
totaal stikstof 15
totaal fosfor 2
BZV
mg O2/l
25,0
CZV
mg O2/l
125,0
totaal koper 0,15 met een gemiddelde van 0,075 (**)
totaal nikkel 0,09 met een gemiddelde van 0,060 (**)
totaal lood 0,1 met een gemiddelde van 0,075 (**)
totaal zink 1,4 met een gemiddelde van 0,8 (**)
barium 0,210 met een gemiddelde van 0,105 (**)
boor 3,5 met een gemiddelde van 2,1 (**)
fenantreen 0,002 met een gemiddelde van 0,0008 (**)
fluoranteen 0,002 met een gemiddelde van 0,0008 (**)
benzo(a)antraceen 0,0006 met een gemiddelde van 0,0003 (**)
som benzo(b+k)fluoranteen 0,0024 met een gemiddelde van 0,0004 (**)
benzo(a)pyreen 0,0005 met een gemiddelde van 0,00025 (**)
som benzo(ghi)peryleen + ideno (1,2,3-c,d)pyreen 0,0024 met een gemiddelde van 0,0003 (**)
acenafteen 0,0006 met een gemiddelde van 0,0003 (**)
antraceen 0,0005 met een gemiddelde van 0,0002 (**)
pyreen 0,002 met een gemiddelde van 0,0006 (**)

(*) Op de datum van de inwerkingtreding van deze voorwaarden hebben de voorwaarden voorrang op de bijzondere voorwaarden die dezelfde problematiek regelen. In afwijking daarvan blijven de strengere bijzondere milieuvoorwaarden uit de op die datum lopende vergunning verder gelden. Dat is conform artikel 5.4.7 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.
(**) Het gemiddelde betreft het voortschrijdende rekenkundige jaargemiddelde per lozingspunt van minimaal een maandelijkse debietsproportionele 24 uurmonstername en analyse, uitgevoerd conform subafdeling 4.2.5.3 (twaalf keer per jaar volgens programma: 1° lozingsdag van de maand).


b) lozing in riolering

 

Parameters, in mg/l tenzij anders vermeld

zijn direct van toepassing (*)
ondergrens pH
pH-eenheid
6,0
bovengrens pH
pH-eenheid
9,5
temperatuur in °C 45,0
afmetingen zwevende stoffen
mm
10,0
zwevende stoffen 300,0
petroleumether
extraheerbare stoffen
500,0
totaal koper 0,15 met een gemiddelde van 0,075 (**)
totaal nikkel 0,09 met een gemiddelde van 0,060 (**)
totaal lood 0,1 met een gemiddelde van 0,075 (**)
totaal zink 1,4 met een gemiddelde van 0,8 (**)
barium 0,210 met een gemiddelde van 0,105 (**)
boor 3,5 met een gemiddelde van 2,1 (**)
fenantreen 0,002 met een gemiddelde van 0,0008 (**)
fluoranteen 0,002 met een gemiddelde van 0,0008 (**)
benzo(a)antraceen 0,0006 met een gemiddelde van 0,0003 (**)
som benzo(b+k)fluoranteen 0,0024 met een gemiddelde van 0,0004 (**)
benzo(a)pyreen 0,0005 met een gemiddelde van 0,00025 (**)
som benzo(ghi)peryleen + ideno (1,2,3-c,d)pyreen 0,0024 met een gemiddelde van 0,0003 (**)
acenafteen 0,0006 met een gemiddelde van 0,0003 (**)
antraceen 0,0005 met een gemiddelde van 0,0002 (**)
pyreen 0,002 met een gemiddelde van 0,0006 (**)

(*) Op de datum van de inwerkingtreding van deze voorwaarden hebben de voorwaarden voorrang op de bijzondere voorwaarden die dezelfde problematiek regelen. In afwijking daarvan blijven de strengere bijzondere milieuvoorwaarden uit de op die datum lopende vergunning verder gelden. Dat is conform artikel 5.4.7 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

(**) Het gemiddelde betreft het voortschrijdende rekenkundige jaargemiddelde per lozingspunt van minimaal een maandelijkse debietsproportionele 24 uurmonstername en analyse, uitgevoerd conform subafdeling 4.2.5.3 (twaalf keer per jaar volgens programma: 1° lozingsdag van de maand).

49. Vilbeluiken

Vilbeluiken (de inrichtingen, vermeld in rubriek 2.2.4 of 2.4.7 van de indelingslijst):

 

a) lozing in oppervlaktewater:  

 

ondergrens pH

6,5

pH-eenheid

bovengrens pH

9,0

pH-eenheid

temperatuur

30,0

°C

zwevende stoffen

60,0

mg/l

bezinkbare stoffen

1,5

ml/l

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen

5,0

mg/l

som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen

3,0

mg/l

petroleumetherextraheerbare stoffen

25,0

mg/l

BZV

50,0

mg O2/l

CZV

250,0

mg O2/l

kjeldahlstikstof

60,0

mg N/l

 

b) lozing in riolering:  

 

ondergrens pH

6,0

pH-eenheid

bovengrens pH

9,5

pH-eenheid

temperatuur

45,0

°C

afmeting zwevende stoffen

10

mm

zwevende stoffen

1000,0

mg/l

petroleumetherextraheerbare stoffen

500,0

mg/l

 

50. Visverwerkende nijverheid

50. Visverwerkende nijverheid (de inrichtingen, vermeld in rubriek 45.5 van de indelingslijst):

 

a) lozing in oppervlaktewater:

 

parameters in mg/l, tenzij het anders vermeld is

van toepassing tot en met 30 juni 2020

van toepassing vanaf 1 juli 2020(*)

ondergrens pH

pH-eenheid

6,5

6,5

bovengrens pH

pH-eenheid

9,0

9,0

temperatuur

°C

30,0

30,0

zwevende stoffen

60,0

60,0

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen

5,0

5,0

bezinkbare stoffen

ml/l

0,50

0,50

som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakte-actieve stoffen

3,0

3,0

olie en vet

n.v.w.b.

 n.v.w.b.

BZV

mg O2/l

25,0

25,0

CZV

mg O2/l

150,0

150,0

Kjeldahlstikstof

mg N/l

60,0

 

totaal stikstof

 

15,0

(*) Op de datum van de inwerkingtreding van deze voorwaarden hebben ze voorrang op de bijzondere milieuvoorwaarden die dezelfde problematiek regelen. In afwijking daarvan blijven de strengere bijzondere milieuvoorwaarden uit de vergunning die op die datum loopt, verder gelden.

 

b) lozing in riolering:  

 

parameters in mg/l, tenzij het anders vermeld is

van toepassing tot en met 30 juni 2020

van toepassing vanaf 1 juli 2020(*)

ondergrens pH

pH-eenheid

6,0

6,0

bovengrens pH

pH-eenheid

9,5

9,5

temperatuur

°C

45,0

45,0

afmeting zwevende stoffen

mm

10,0

10,0

zwevende stoffen

1000,0

1000,0

petroleumetherextraheerbare stoffen

500,0

500,0

totaal arseen (**)

-

v.g.t.g.

totaal cadmium (**)

-

v.g.t.g.

totaal koper

-

0,20

totaal lood (**)

-

v.g.t.g.

totaal seleen (**)

-

v.g.t.g.

totaal zink

-

1,0

chloride (**)

-

v.g.t.g.

(*) Op de datum van de inwerkingtreding van deze voorwaarden hebben ze voorrang op de bijzondere milieuvoorwaarden die dezelfde problematiek regelen. In afwijking daarvan blijven de strengere bijzondere milieuvoorwaarden uit de vergunning die op die datum loopt, verder gelden.

(**) Bij de verwerking van schaaldieren, vette vis en paling kunnen de lozingswaarden hoger liggen dan het indelingscriterium, vermeld in de kolom ‘indelingscriterium GS, van artikel 3 van bijlage 2.3.1 (met andere woorden de lozingsvoorwaarde is afhankelijk van welke vis verwerkt wordt). De lozingsnorm is bijgevolg bedrijfsafhankelijk en moet in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit opgenomen worden.

51. Vleeswarenverwerking, uitgezonderd vetsmelterijen

51. Vleeswarenverwerking, uitgezonderd vetsmelterijen (de inrichtingen, vermeld in rubriek 45.4 van de indelingslijst):

 

a) lozing in oppervlaktewater:

 

parameters in mg/l, tenzij het anders vermeld is

van toepassing tot en met 30 juni 2020

van toepassing vanaf 1 juli 2020(*)

ondergrens pH

pH-eenheid

6,5

6,5

bovengrens pH

pH-eenheid

9,0

9,0

temperatuur

°C

30,0

30,0

zwevende stoffen

60,0

30,0

afmetingen zwevende stoffen

mm

2,0

2,0

bezinkbare stoffen

ml/l

1,50

1,50

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen

5,0

5,0

olie en vet

n.v.w.b.

 n.v.w.b.

som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakte-actieve stoffen

3,0

3,0

BZV

mg O2/l

50,0

25,0 voor bedrijven die meer dan 25 m³/d lozen

25,0

CZV

mg O2/l

300,0

200,0 voor bedrijven die meer dan 25 m³/d lozen

125,0

Kjeldahlstikstof

mg N/l

60,0

30,0 voor bedrijven die meer dan 25 m³/d lozen

 

totaal stikstof

60,0

30,0 voor bedrijven die meer dan 25 m³/d lozen

15,0

totaal fosfor

30,0

10,0 voor bedrijven die meer dan 25 m³/d lozen

2,0

totaal cadmium

-

v.g.t.g.

chloride

-

v.g.t.g.

(*) Op de datum van de inwerkingtreding van deze voorwaarden hebben ze voorrang op de bijzondere milieuvoorwaarden die dezelfde problematiek regelen. In afwijking daarvan blijven de strengere bijzondere milieuvoorwaarden uit de vergunning die op die datum loopt, verder gelden.

 

b) lozing in riolering 

 

parameters in mg/l, tenzij het anders vermeld is

van toepassing tot en met 30 juni 2020

van toepassing vanaf 1 juli 2020(*)

ondergrens pH

pH-eenheid

6,0

6,0

bovengrens pH

pH-eenheid

9,5

9,5

temperatuur

°C

45,0

45,0

afmeting zwevende stoffen

mm

10,0

10,0

zwevende stoffen

1000,0

1000,0

petroleumetherextraheerbare stoffen

500,0

500,0

totaal cadmium

-

v.g.t.g.

totaal chroom

-

v.g.t.g.

totaal koper

-

0,20

totaal kwik

-

v.g.t.g.

totaal nikkel

-

v.g.t.g.

totaal zink

-

1,0

chloride

-

v.g.t.g.

(*) Op de datum van de inwerkingtreding van deze voorwaarden hebben ze voorrang op de bijzondere milieuvoorwaarden die dezelfde problematiek regelen. In afwijking daarvan blijven de strengere bijzondere milieuvoorwaarden uit de vergunning die op die datum loopt, verder gelden.

52. Vloeibare koolwaterstoffen (installaties voor het ontvangen, opslaan en laden van) die als tussen-, eind- of afvalproduct zijn bestemd voor een verdeler of verbruiker

52. Vloeibare koolwaterstoffen (installaties voor het ontvangen, opslaan en laden van) die als tussen-, eind- of afvalproduct zijn bestemd voor een verdeler of verbruiker (bepaalde inrichtingen, vermeld in rubriek 6 of rubriek 17, en de inrichtingen als vermeld in rubriek 6.5 van de indelingslijst):

 

a) lozing in oppervlaktewater:  

 

ondergrens pH

6,5

pH-eenheid

bovengrens pH

9,0

pH-eenheid

temperatuur

30,0

°C

zwevende stoffen

n.v.t.

mg/l

bezinkbare stoffen

0,50

ml/l

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen

5,0

mg/l

som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen

3,0

mg/l

olie en vet

n.v.b.w.

 

BZV

25,0

mg O2/l

 

b) lozing in riolering:  

 

ondergrens pH

6,0

pH-eenheid

bovengrens pH

9,5

pH-eenheid

temperatuur

45,0

°C

afmeting zwevende stoffen

10,0

mm

zwevende stoffen

n.v.t.

 

petroleumetherextraheerbare stoffen

n.v.t.

 

 

c) gemeenschappelijke bepalingen die van toepassing zijn op de lozingen in oppervlaktewater en in riolering:

• alle door koolwaterstoffen verontreinigde afvalwaters worden, voor ze geloosd worden, verzameld en afgevoerd naar een bezink- en koolwaterstofverwijderingsinstallatie;

• het systeem voor het afvoeren van de met koolwaterstoffen verontreinigde afvalwaters is duidelijk gescheiden van het afvoersysteem voor het huishoudelijk afvalwater. Met het oog op de vermindering van de hydraulische belasting en de dimensionering van het systeem om de koolwaterstoffen te verwijderen, wordt het hemelwater dat niet met koolwaterstoffen verontreinigdis, afzonderlijk of met het huishoudelijk afvalwater afgevoerd;

• de door koolwaterstoffen verontreinigde afvalwaters worden als volgt opgevangen en afgevoerd:

• het regenwater en het spuiwater, afkomstig van de ingekuipte zones van tankparken en bovengrondse houders voor vloeibare koolwaterstoffen, worden afgevoerd via een afzonderlijke controleklep in de afvoerleiding vóór de bezink- en koolwaterstofverwijderingsinstallatie(s). Deze controleklep is normaal gesloten om de ingekuipte zones af te sluiten als een lek optreedt in een tank of in een bovengrondse houder voor vloeibare koolwaterstoffen. Voormelde controleklep wordt uitsluitend geopend om het regenwater te laten afvloeien;

• het afvalwater dat afkomstig is van de laad- en losplaatsen, wordt verzameld in een of meer wachtbekkens, telkens voorzien van een controleklep, waarmee het wachtbekken van de afvoerleiding naar de bezink- en koolwaterstofverwijderingsinstallatie(s) afgezonderd kan worden;

• het drainagewater van de doorlatende zones wordt afgevoerd naar de bezink- en koolwaterstofverwijderingsinstallatie(s).

 

53. Vloeibare productenopslag van vloeibare gevaarlijke stoffen), alsook opslag van allerlei vloeibare producten van wisselende aard

53. Vloeibare productenopslag van vloeibare gevaarlijke stoffen)(bepaalde inrichtingen, vermeld in rubriek 17 van de indelingslijst), alsook opslag van allerlei vloeibare producten van wisselende aard (bepaalde inrichtingen als vermeld in rubriek 48 van de indelingslijst):

 

a) lozing in oppervlaktewater:  

 

ondergrens pH 6,5 pH-eenheid
bovengrens pH 9,0 pH-eenheid
temperatuur 30,0 °C
zwevende stoffen 120,0 mg/l
bezinkbare stoffen 0,50 ml/l
perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen:
  • bestaande bedrijven 50,0 mg/l
  • nieuwe bedrijven 20,0 mg/l
som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen
  • bestaande bedrijven 20,0 mg/l
  • nieuwe bedrijven 3,0 mg/l
vrij cyanide 0,10 mg/l
chroom VI 0,20 mg Cr/l
fenolen 1,0 mg/l
kjeldahlstikstof 0,60 mg N/l
totaal ijzer 30,0 mg/l
totaal aluminium 6,0 mg/l
totaal chroom 2,0 mg/l
totaal lood 0,10 mg/l
totaal zink 3,0 mg/l
BZV 50,0 mg O2/l
CZV 1200,0 mg O2/l
AOX  15,0 mg/l

 

b) lozing in riolering: 

 

ondergrens pH

6,0

pH-eenheid

bovengrens pH

9,5

pH-eenheid

temperatuur

45,0

°C

afmeting zwevende stoffen

10,0

mm

zwevende stoffen

1000,0

mg/l

petroleumetherextraheerbare stoffen

500,0

mg/l

vrij cyanide

0,10

mg/l

chroom VI

0,30

mg Cr/l

fenolen

200,0

mg/l

totaal chroom

4,0

mg/l

totaal lood

1,0

mg/l

 

c) gemeenschappelijke bepalingen die van toepassing zijn op de lozingen in oppervlaktewater en in riolering:

• alle door koolwaterstoffen verontreinigde afvalwaters worden, voor ze geloosd worden, verzameld en afgevoerd naar een bezink- en koolwaterstofverwijderingsinstallatie;

• het systeem voor het afvoeren van de met koolwaterstoffen verontreinigde afvalwaters is duidelijk gescheiden van het afvoersysteem voor het huishoudelijk afvalwater. Met het oog op de vermindering van de hydraulische belasting en de dimensionering van het systeem om de koolwaterstoffen te verwijderen, wordt het regenwater dat niet met koolwaterstoffen verontreinigdis, afzonderlijk of met het huishoudelijk afvalwater afgevoerd;

• de opvang en afvoer van de door koolwaterstoffen verontreinigde afvalwaters geschiedt als volgt:

• het regenwater en het spuiwater, afkomstig van de ingekuipte zones van tankparken en bovengrondse houders voor vloeibare koolwaterstoffen, worden afgevoerd via een afzonderlijke controleklep in de afvoerleiding vóór de bezink en koolwaterstofverwijderingsinstallatie(s). Deze controleklep is normaal gesloten om de ingekuipte zones af te sluiten als een lek optreedt in een tank of in een bovengrondse houder voor vloeibare koolwaterstoffen. Voormelde controleklep wordt uitsluitend geopend om het regenwater te laten afvloeien;

• het afvalwater dat afkomstig is van de laad- en losplaatsen wordt verzameld in een of meer wachtbekkens, telkens voorzien van een controleklep, waarmee het wachtbekken van de afvoerleiding naar de bezink- en koolwaterstofverwijderingsinstallatie(s) afgezonderd kan worden;

• het drainagewater van de doorlatende zones wordt afgevoerd naar de bezink- en koolwaterstofverwijderingsinstallatie(s).

 

54. Wasserijen en ververijen van stoffen

54. Wasserijen en ververijen van stoffen (inrichtingen, vermeld in rubriek 46 van de indelingslijst):

 

a) lozing in oppervlaktewater:  

 

parameters

in mg/l, tenzij het anders vermeld is

 van toepassing tot en met 31 december 2014

van toepassing vanaf 1 januari 2015

ondergrens pH

pH-eenheid

6,5

6,5

bovengrens pH

pH-eenheid

9,0

9,0

temperatuur

°C

30

30,0

zwevende stoffen

100

60,0

bezinkbare stoffen

ml/l

0,50

0,50

perchloorethyleen

extraheerbare apolaire stoffen

5,0

5,0

anionische oppervlakteactieve stoffen

5

5

kationische oppervlakteactieve stoffen

5

5

niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen

5

5

olie en vet

n.v.w.b.

n.v.w.b.

BZV

mg O2/l

100

25

CZV

mg O2/l

700

125

totaal fosfor

15

5

totaal stikstof

 

15

ammoniakale stikstof

100

 

koper

 

0,5

lood

 

0,5

zink

 

2

3 voor wasserijen die vooral werkkleding (afkomstig van de chemie-, automobiel-, metaal- of machinebouwsector), matten of moppen wassen

chroom

 

0,5 

nikkel

 

0,5

 

b) lozing in riolering: 

 

parameters

in mg/l, tenzij het anders vermeld is

  

 

ondergrens pH

pH-eenheid

6,0

bovengrens pH

pH-eenheid

10,5

temperatuur

°C

45,0

zwevende stoffen

1000

petroleumether extraheerbare stoffen

500,0

lozing vezels

verbod

koper

0,5

lood

0,5

zink

2

5 voor wasserijen die vooral werkkleding (afkomstig van de chemie-, automobiel-, metaal- of machinebouwsector), matten of moppen wassen

chroom

0,5

nikkel

0,5

 

54bis. Waterbehandelingsinstallaties waarin effluentwaters van rioolwaterzuiveringsinstallaties of andere waters worden gezuiverd voor de openbare watervoorziening (waarbij het gezuiverde water ofwel rechtstreeks voor waterproductie wordt aangewend of voor de kunstmatige aanvulling van grondwaterwinningen)

54bis. Waterbehandelingsinstallaties waarin effluentwaters van rioolwaterzuiveringsinstallaties of andere waters worden gezuiverd voor de openbare watervoorziening (waarbij het gezuiverde water ofwel rechtstreeks voor waterproductie wordt aangewend of voor de kunstmatige aanvulling van grondwaterwinningen):

 

in afwijking van de algemene lozingsnormen gelden voor de lozing van de effluentwaters van deze waterbehandelingsinstallaties alleen de emissiegrenswaarden die in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit zijn vastgesteld in functie van:

• de vuilvrachten van het gezuiverde water enerzijds;

• de kwaliteitsdoelstellingen van het oppervlaktewater waarin wordt geloosd anderzijds.

 

55. Werktuigbouw, koudbewerking en oppervlaktebehandeling van metalen

55. Werktuigbouw, koudbewerking en oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen (bepaalde inrichtingen, vermeld in rubriek 4, 23.4 en 29.5 van de indelingslijst):

 

a) lozing in oppervlaktewateren:  

 

parameters in mg/l, tenzij het anders vermeld is van toepassing tot en met 31 december 2018 van toepassing vanaf 1 januari 2019(*)
ondergrens pH
pH-eenheid
6,5 6,5
bovengrens pH
pH-eenheid
9,0 9,0
temperatuur
°C
30,0 30,0
zwevende stoffen 60,0 30,0
bezinkbare stoffen
ml/l
0,50 0,50
perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen 10,0 5,0
perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen
daggemiddelde
5,0  
som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen 3,0 3,0
olie en vet n.v.w.b. n.v.w.b.
petroleumetherextraheerbare stoffen 20,0 20,0
ammonium 100,0  
totaal stikstof   v.g.t.g.
BZV
mg O2/l
25,0 25,0
vrij cyanide 1,0 0,05
chroom VI 0,50 0,05
CZV
mg O2/l
300,0 125,0, tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit met een maximum van 300,0
lozing emulsies en afvalbaden verbod verbod
opgelost chroom 2,0  
opgelost ijzer 2,0  
opgelost koper 1,5  
opgelost mangaan 2,0  
opgelost nikkel 3,0  
opgelost tin 2,0  
opgelost zink 3,0  
sulfaten
mg SO4/l
2000,0 2000,0
totaal arseen 0,10 0,10
totaal chroom 5,0 0,50, tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit met een maximum van 2,0
totaal ijzer 20,0 20,0
totaal koper 4,0 0,50, tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit met een maximum van 2,0
totaal lood 1,0 0,50
totaal mangaan 10,0 10,0
totaal nikkel 3,0 0,50, tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit met een maximum van 2,0
totaal tin 2,0 0,5
totaal zilver 0,10 0,1
totaal zink 7,0 0,50, tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit met een maximum van 2,0
vrije chloor   0,50 0,50
aluminium:
  • anodisering van aluminium:
opgelost aluminium
10,0 10,0
  • geen anodisering van aluminium:
opgelost aluminium
2,0 3,0
cadmium:
galvanotechniek
  totaal cadmium 0,60 v.g.t.g.
  totaal cadmium maandgemiddelde g/kg verwerkt 0,12  
opgelost fluoride:
met HF-beitsing:
  opgelost fluoride 15,0 15,0
zonder HF-beitsing
  opgelost fluoride 10,0 10,0
fosfor:
met fosfatatie:
  totaal fosfor 2,0 v.g.t.g.
zonder fosfatatie:
  totaal fosfor 2,0 v.g.t.g.
som totale metalen:
  Cu+Ni+Zn+Cr+Pb 8,0  
som van vluchtige organische halogeenverbindingen, matig vluchtige organische halogeenverbindingen   0,1

 

(*) Op de datum van de inwerkingtreding van deze voorwaarden hebben ze voorrang op de bijzondere milieuvoorwaarden die dezelfde problematiek regelen. In afwijking daarvan blijven de strengere bijzondere milieuvoorwaarden uit de vergunning die op die datum loopt, verder gelden.

 

b) lozing in riolering:  

 

parameters in mg/l, tenzij het anders vermeld is van toepassing tot en met 31 december 2018 van toepassing vanaf 1 januari 2019(*)
ondergrens pH
pH-eenheid
6,0 6,0
bovengrens pH
pH-eenheid
9,5 9,5
temperatuur
°C
45,0 45,0
zwevende stoffen
mg/l
1000,0 1000,0
afmeting zwevende stoffen
mm
10 10,0
perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen 500,0 500,0
vrij cyanide 1,0 0,05
chroom VI
mg Cr/l
0,50 0,05
lozing emulsies en afvalbaden verbod verbod
sulfaten
mg SO4/l
2000,0 2000,0
totaal arseen 0,50 0,50
totaal chroom 5,0 0,50, tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit met een maximum van 2,0
totaal koper 4,0 0,50, tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit met een maximum van 2,0
totaal lood 1,0 0,50
totaal nikkel 5,0 0,50, tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit met een maximum van 2,0
totaal tin   0,50
totaal zilver   0,10
totaal zink 7,0 0,50, tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit met een maximum van 2,0
cadmium:
galvanotechniek:
  totaal cadmium 0,60 v.g.t.g.
  totaal cadmium maandgemiddelde g/kg verwerkt 0,12  
som metalen:
  Cu+Ni+Zn+Cr+Pb 15,0  

 

(*) Op de datum van inwerkingtreding van deze voorwaarden hebben ze voorrang op de bijzondere milieuvoorwaarden die dezelfde problematiek regelen. In afwijking daarvan blijven de strengere bijzondere milieuvoorwaarden uit de vergunning die op die datum loopt, verder gelden.

 

c) Met behoud van de toepassing van de voorwaarden vermeld in dit artikel, gelden voor de inrichtingen, vermeld in rubriek 29.5.5 en 29.5.7, de volgende voorwaarden, tot en met 31 december 2018. Vanaf 1 januari 2019 gelden alleen de voorwaarden, vermeld in punt a) en b):

 

• Afvalwaterstromen worden gescheiden overeenkomstig de noodzakelijke behandeling zodat een slibsamenstelling wordt verkregen waaruit de metalen gerecupereerd kunnen worden. De behandeling wordt uitgevoerd in batchreactoren.

• Cadmium- en kwikhoudende afvalwaterstromen worden afzonderlijk behandeld en bemonsterd. De maximumconcentraties in die afvalwaterstromen zijn:  

 

totaal cadmium

0,2

mg/l

totaal kwik

0,05

mg/l

 

• Voor lozing in de openbare riolering of in oppervlaktewater wordt het afvalwater behandeld zodat de concentraties van de volgende substanties de volgende gehalten niet overschrijden:  

  

totaal chroom

0,5

mg/l

totaal chroom(VI)

0,1

mg Cr/l

totaal koper

0,5

mg/l

totaal lood

0,5

mg/l

totaal nikkel

0,5

mg/l

totaal zink

0,5

mg/l

vrij cyanide

0,2

mg/l

som van vluchtige organische halogeenverbindingen, matig vluchtige organische halogeenverbindingen

0,1

mg Cl/l

 

Die gehalten worden bereikt zonder enige vorm van verdunning.

 

Inrichtingen met een kleine metaalvracht (dat is een vracht waarbij het effluent van de afvalwaterbehandelingsinstallatie een som van totaal chroom, totaal koper, totaal lood, totaal nikkel en totaal zink bevat die kleiner is dan 200 gram per dag), mogen na motivatie door de vergunningverlenende overheid maximaal de volgende gehalten aan totaal chroom, totaal koper, totaal nikkel en totaal zink lozen:  

 

totaal chroom

2,0

mg/l

totaal koper

2,0

mg/l

totaal nikkel

2,0

mg/l

totaal zink

2,0

mg/l

 

• Afvalwater van processen waar vluchtige gehalogeneerde verbindingen worden gebruikt, zoals bij vetten en ontvetten, wordt afzonderlijk behandeld en mag de volgende gehalten niet overschrijden: 

 

som van trichlooretheen, tetrachlooretheen en dichloormethaan

0,1

mg Cl/l

 

56. Zeepziederijen en bedrijven die voor de productie van oppervlakteactieve stoffen grondstoffen vervaardigen of verwerken voor technische doeleinden

56. Zeepziederijen en bedrijven die voor de productie van oppervlakteactieve stoffen grondstoffen vervaardigen of verwerken voor technische doeleinden (inrichtingen, vermeld in rubriek 34.1 van de indelingslijst):

 

a) lozing in oppervlaktewater: 

 

ondergrens pH

6,5

pH-eenheid

bovengrens pH

9,5

pH-eenheid

temperatuur

30,0

°C

zwevende stoffen

60,0

mg/l

bezinkbare stoffen

0,50

ml/l

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen

5,0

mg/l

som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen

n.v.t.

mg/l

olie en vet

n.v.w.b.

 

ammonium

100,0

mg N/l

BZV

25,0

mg O2/l

CZV

750,0

mg O2/l

 

b) lozing in riolering:  

 

ondergrens pH

6,0

pH-eenheid

bovengrens pH

9,5

pH-eenheid

temperatuur

45,0

°C

zwevende stoffen

1000,0

mg/l

afmeting zwevende stoffen

10,0

mm

petroleumetherextraheerbare stoffen

500,0

mg/l

 

57. Zetmeel (productie of verwerking)

57. Zetmeel (productie of verwerking) (inrichtingen, vermeld in rubriek 45.7 en 45.8 van de indelingslijst):

 

a) lozing in oppervlaktewater:  

 

ondergrens pH

6,5

pH-eenheid

bovengrens pH

9,0

pH-eenheid

temperatuur

30,0

°C

zwevende stoffen

100,0

mg/l

bezinkbare stoffen

0,50

ml/l

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen

5,0

mg/l

som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen

3,0

mg/l

olie en vet

n.v.w.b.

 

ammonium

60,0

mg N/l

BZV

50,0

mg O2/l

CZV

500,0

mg O2/l

 

b) lozing in riolering:  

 

ondergrens pH

6,0

pH-eenheid

bovengrens pH

9,5

pH-eenheid

temperatuur

45,0

°C

afmeting zwevende stoffen

10,0

mm

zwevende stoffen

1000,0

mg/l

petroleumetherextraheerbare stoffen

500,0

mg/l

 

58. Zuivelindustrie, met uitzondering van kleine, ambachtelijke bedrijven

58. Zuivelindustrie (inrichtingen, vermeld in rubriek 45.6 van de indelingslijst), met uitzondering van kleine, ambachtelijke bedrijven:

 

a) lozing in oppervlaktewater: 

 

parameters

in mg/l, tenzij het anders vermeld is

 

 

van toepassing tot en met 31 december 2014

van toepassing vanaf 1 januari 2015

  

ondergrens pH

pH-eenheid

6,5

6,5

bovengrens pH

pH-eenheid

9,0

9,0

temperatuur

°C

30,0

30,0

zwevende stoffen

60,0

60,0

bezinkbare stoffen

ml/l

0,50

0,50

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen

5,0

5,0

som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen

3,0

3,0

olie en vet

n.v.w.b.

n.v.w.b.

BZV

mg O2/l

25

25

CZV

mg O2/l

120

125

totaal fosfor

 

2,5

totaal stikstof

 

15

kjeldahlstikstof

60

 

 

b) lozing in riolering:  

 

ondergrens pH

6,0

pH-eenheid

bovengrens pH

9,5

pH-eenheid

temperatuur

45,0

°C

afmeting zwevende stoffen

10,0

mm

zwevende stoffen

1000,0

mg/l

petroleumetherextraheerbare stoffen

500,0

mg/l

lozing wei

verbod

 

 

59. Volautomatische car- en truckwashinstallaties

59. Volautomatische car- en truckwashinstallaties (inrichtingen, vermeld in rubriek 15.4 van de indelingslijst)

 

a) lozing in oppervlaktewater:  

 

parameters

in mg/l, tenzij het anders vermeld is

  

ondergrens pH

pH-eenheid

6,5

bovengrens pH

pH-eenheid

9,0

temperatuur

°C

30

zwevende stoffen

60

bezinkbare stoffen

ml/l

0,50

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen

5,0

som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen

3,0

olie en vet

n.v.w.b.

BZV

mg O2/l

25

CZV

mg O2/l

125

totaal fosfor

10

totaal stikstof

15

koper

0,5

lood

0,5

zink

2,0

chroom

0,5

nikkel

0,5

 

b) lozing in riolering: 

 

parameters

in mg/l, tenzij het anders vermeld is

 

ondergrens pH

pH-eenheid

6,0

bovengrens pH

pH-eenheid

9,5

temperatuur

°C

45,0

zwevende stoffen

1.000

petroleumetherextraheerbare stoffen

500,0

olie en vet

n.v.w.b.

koper

0,5

lood

0,5

zink

2

chroom

0,5

nikkel

0,5

 

60. Verzorgingsinstellingen

60. Verzorgingsinstellingen (inrichtingen, vermeld in rubriek 49 van de indelingslijst)

 

a) lozing in oppervlaktewater:  

 

parameters

in mg/l, tenzij het anders vermeld is

 

 

van toepassing vanaf 1 januari 2015

  

ondergrens pH

pH-eenheid

6,5

bovengrens pH

pH-eenheid

9,0

temperatuur

°C

30,0

zwevende stoffen

60,0

BZV

mg O2/l

25

CZV

mg O2/l

125

totaal fosfor

> 2.000 I.E.: 2

totaal stikstof

> 2.000 I.E.: 20

AOX

2

formaldehyde

2

Ag

0,05

Ba

1

Cu

0,5

Pb

0,1

Zn

1,0

Cl-

1.000

 

b) lozing in riolering: 

 

parameters

in mg/l, tenzij het anders vermeld is

 

van toepassing vanaf 1 januari 2015

ondergrens pH

pH-eenheid

6,0

bovengrens pH

pH-eenheid

9,5

temperatuur

°C

45,0

afmeting zwevende stoffen

mm

deze stoffen mogen door hun afmeting en structuur de goede werking van de pomp- en zuiveringsstations niet hinderen

zwevende stoffen

1.000,0

petroleumetherextraheerbare stoffen

500,0

AOX

2

formaldehyde

2

Ag

0,05

Ba

1

Cu

0,5

Pb

0,1

Zn

1,0

Cl-

1.000

 

61. Overige bedrijvigheden

61. Overige bedrijvigheden:

 

Voor de bedrijvigheden die niet onder 1° tot en met 60° vallen, gelden onverminderd de algemene emissiegrenswaarden, vastgesteld in hoofdstuk 4.2.

 

In de hierboven vermelde tabellen wordt verstaan onder:

1° in de eerste kolom vermelde parameters:

a) "pH": zuurtegraad;

b) "BZV": het biochemisch zuurstofverbruik in vijf dagen bij 20°C;

c) "CZV": het chemisch zuurstofverbruik;

d) "pcb": polychloorbifenylen;

e) "TOC": het gehalte aan totaal organische koolstof;

f) Polycyclische aromatische koolwaterstoffen en andere somparameters: de lijst van individuele stoffen per somparameter zoals opgenomen in bijlage 4.2.5.2;

g) “pct”: perchloorterfenylen;

2° in de tweede kolom vermelde afkortingen:

a) "n.v.t.": niet van toepassing;

b) "n.v.w.b.": niet visueel waarneembaar;  

c) “v.g.t.g.": in de vergunning toegelaten gehalte; de emissiegrenswaarde voor deze parameter wordt in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit zo vastgesteld dat een overmatige belasting met zuurstofbindende stoffen van het oppervlaktewater waarin wordt geloosd, wordt voorkomen.