Bijlage 5.51.3. Beginselen die ten grondslag liggen aan de in artikel 5.51.3.1 bedoelde analyse van de bioveiligheid

Deze bijlage beschrijft in algemene bewoordingen de relevante elementen en de procedure die moet worden gevolgd voor het uitvoeren van de in artikel 5.51.3.1 bedoelde analyse. De bijlage wordt aangevuld, in het bijzonder wat betreft het hiernavolgende punt B, met deel 2, 3 en 4, met richtsnoeren, opgesteld door de technisch deskundige, en met richtsnoeren, opgesteld door de Commissie (beslissing 2000/608/EG van 27 september 2000, PB L 258/43 van 12 oktober 2000).

Deel 1

A Elementen van de evaluatie

1į Als mogelijke schadelijke effecten moeten worden beschouwd :

 1. ziekten bij de mens, met inbegrip van allergene of toxische effecten;
 2. ziekten bij dier of plant;
 3. schadelijke effecten als gevolg van de onmogelijkheid om een ziekte te behandelen of over een doeltreffende profylaxe te beschikken;
 4. schadelijke effecten als gevolg van vestiging of verspreiding in het milieu;
 5. schadelijke effecten als gevolg van de natuurlijke overdracht van geÔnsereerd genetisch materiaal naar andere organismen.

2į De in artikel 5.51.3.1 bedoelde analyse moet worden gebaseerd op :

 1. de vaststelling van alle potentieel schadelijke effecten, met name die welke veroorzaakt worden door :
  1. het recipiŽnte organisme;
  2. het geÔnsereerde genetisch materiaal (afkomstig van het donororganisme);
  3. de vector;
  4. het als donor fungerende organisme (zolang het als donor fungerende organisme bij de activiteit zelf wordt gebruikt);
  5. het resulterende GGO;
 2. de aard van de activiteit;
 3. de ernst van de potentieel schadelijke effecten;
 4. de kans dat de mogelijke schadelijke effecten zich werkelijk voordoen.

B Procedure

1į Bij wijze van eerste stap in het analyseproces moeten de schadelijke eigenschappen van het recipiŽnte organisme en, indien nodig, van het als donor fungerende organisme, de schadelijke effecten die verband houden met de vector of het geÔnsereerde materiaal, met inbegrip van elke wijziging van de actuele eigenschappen van het recipiŽnte organisme, worden vastgesteld.

2į In het algemeen zullen enkel de GGO’s die voldoen aan de criteria van classificatie opgenomen in bijlage 5.51.3. deel 2, tot risicoklasse 1 gerekend worden.

3į Alvorens kennis te nemen van de voor de aanwending van deze procedure nodige informatie, kan de gebruiker bijlage 5.51.3, deel 3 en bijlage 5.51.3, deel 4 van dit besluit, in aanmerking nemen. Deze laatste bijlage neemt de relevante communautaire wetgeving in aanmerking, in het bijzonder richtlijn 2000/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 september 2000 (1), evenals internationale of nationale classificatiesystemen (bv. die van de WHO, het NIH enz.) zoals gewijzigd in het licht van nieuwe wetenschappelijke gegevens en de vooruitgang van de techniek. In de bijlage worden organismen ingedeeld in vier risicoklassen die als leidraad kunnen worden gebruikt bij de indeling van de activiteiten met ingeperkt gebruik in vier risiconiveaus als bedoeld in artikel 5.51.3.1. De bedoelde classificatiesystemen geven slechts een voorlopige indicatie van het risiconiveau van de activiteit en de ter zake te nemen inperkings- en controlemaatregelen.

4į Het omschrijven van de gevaren, uitgevoerd overeenkomstig punt 1 tot en met 3, moet leiden tot identificatie van het aan de GGO’s en/of pathogenen verbonden risiconiveau.

5į Vervolgens moeten op basis van de aan de GGO’s en/of pathogenen verbonden risiconiveaus inperkings- en andere beschermingsmaatregelen worden gekozen, waarbij de volgende zaken in acht moeten worden genomen :

 1. de kenmerken van het milieu dat aan de GGO’s en/of pathogenen kan worden blootgesteld (bijvoorbeeld of in het milieu dat aan de GGO’s en/of pathogenen kan worden blootgesteld, levende wezens voorkomen waarvan bekend is dat zij schade kunnen ondervinden van de micro-organismen die bij het ingeperkt gebruik worden ingezet);
 2. de kenmerken van de activiteiten (bijvoorbeeld de aard en de omvang daarvan);
 3. alle niet-standaardactiviteiten (bijvoorbeeld het inenten van dieren met GGO’s en/of pathogenen, apparaten die aŽrosols kunnen produceren). De inachtneming van de punten a) tot en met c) voor de specifieke activiteit kan de aan de GGO’s en/of pathogenen verbonden risiconiveaus als omschreven in punt 4 verhogen, verlagen of ongewijzigd laten.

6į De volgens voorgaande beschrijving uitgevoerde analyse leidt uiteindelijk tot het onderbrengen van de activiteit onder een van de in artikel 5.51.3.1, ß 2, omschreven risiconiveaus.

7į De definitieve indeling van het ingeperkt gebruik moet worden bevestigd door middel van een toetsing van de afgeronde analyse, bedoeld in artikel 5.51.3.1.

_______________________________

Nota
(1) PB L 262 van 17.10.2000, blz. 21..A Micro-organismen

Deel 2

Criteria voor de indeling van genetisch gemodificeerde micro-organismen en organismen in risicoklasse 1

A. Micro-organismen

B Dieren

C Planten

A Genetisch gemodificeerde micro-organismen

Een genetisch gemodificeerd micro-organisme wordt ondergebracht in risicoklasse 1 als aan al de volgende criteria voldaan is.

 1. Het ouder- of gastheermicro-organisme mag niet pathogeen zijn voor de mens, voor dieren of planten.
 2. De vector en het insert moeten van die aard zijn dat ze het genetisch gemodificeerde micro-organisme niet belasten met een fenotype dat rechtstreeks of onrechtstreeks een ziekte kan verwekken bij de mens, bij dieren of planten of een negatief effect kan hebben op het leefmilieu.
 3. Het genetisch gemodificeerde micro-organisme mag niet -rechtstreeks of onrechtstreeks - een ziekte verwekken bij de mens, bij dieren of planten of een negatief effect hebben op het leefmilieu.

Voor de interpretatie van deze drie vooropgestelde criteria worden de hiernavolgende richtsnoeren gebruikt.

1į De criteria i) tot en met iii) hebben betrekking op immunocompetente mensen en gezonde dieren of planten.

2į Met betrekking tot criterium i) worden de hieronder opgesomde richtsnoeren nageleefd.

 1. Om te beslissen of het ouder- of gastheermicro-organisme schadelijke effecten kan hebben op het leefmilieu of een ziekte kan verwekken bij dier- of plantensoorten, moet het leefmilieu in acht genomen worden dat vermoedelijk wordt blootgesteld aan dit GGM.
 2. Niet-virulente stammen van erkende pathogene soorten kunnen beschouwd worden als onwaarschijnlijk voor het veroorzaken van ziekten en dus voldoen aan criterium i). In dat geval moet aan minstens een van de volgende voorwaarden voldaan zijn :
  1. de niet-virulente stam heeft een voorgeschiedenis van een vaststaand veilig gebruik in het laboratorium en/of in de industrie en geen negatieve impact heeft op de gezondheid van de mens, van dier- en plantensoorten;
  2. de stam is op irreversibele wijze deficiŽnt in genetisch materiaal dat de virulentie bepaalt, of draagt stabiele mutaties die de virulentie voldoende verminderen.
   Als het niet essentieel is alle virulentiedeterminanten te verwijderen van een pathogeen, moet speciale aandacht besteed worden aan genen die voor toxines coderen en aan virulentiedeterminanten die gecodeerd worden door plasmiden of fagen. In deze omstandigheden is een beoordeling geval per geval noodzakelijk.
 3. De gastheer- of ouderstam/cellijn mag geen bekende contaminerende biologische agentia bevatten (symbionten, mycoplasmen, virussen, viroÔden, enz.) die potentieel schadelijk zijn.

3į Met betrekking tot criterium ii), worden de hieronder opgesomde richtsnoeren nageleefd.

 1. De vector/ het insert mag geen genen bevatten die coderen voor een actief eiwit of transcript (bijvoorbeeld virulentiedeterminanten, toxines, enz.) in een hoeveelheid of in een zodanige vorm dat dit het genetisch gemodificeerd micro-organisme belast met een fenotype dat rechtstreeks of onrechtstreeks een ziekte kan veroorzaken bij de mens, bij dier- of plantensoorten. In ieder geval, als de vector/het insert sequenties bevat die schadelijke eigenschappen tot expressie kunnen brengen in sommige micro-organismen, maar die het micro-organisme niet belasten met een fenotype dat rechtstreeks of onrechtstreeks een ziekte kan veroorzaken bij de mens, bij dier- of plantensoorten of negatieve effecten kan hebben op het leefmilieu, mag de vector/het insert niet zelfoverdraagbaar zijn en moet deze/dit moeilijk te mobiliseren zijn.
 2. Bij activiteiten op grote schaal moeten de volgende punten in acht genomen worden :
  1. vectoren mogen niet zelfoverdraagbaar zijn, noch bestaan uit functionele overdraagbare sequenties. Zij moeten weinig mobiliseerbaar zijn;
  2. om te beslissen of een vector/insert het genetisch gemodificeerd micro-organisme belast met een fenotype dat een ziekte kan veroorzaken bij de mens, bij dier- of plantensoorten, of negatieve effecten kan hebben op het leefmilieu, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de vector of het insert goed gekarakteriseerd is of dat de grootte ervan zo veel mogelijk beperkt blijft tot de genetische sequenties die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van de nagestreefde functie.

4į Met betrekking tot criterium iii) worden de hieronder opgesomde richtsnoeren nageleefd.

 1. Om te beslissen of het genetisch gemodificeerd micro-organisme een ziekte kan veroorzaken bij dier- of plantensoorten, of negatieve effecten kan hebben op het leefmilieu, moet het leefmilieu in acht genomen worden dat vermoedelijk blootgesteld kan worden aan het GGM.
 2. Bij activiteiten op grote schaal moeten, naast criterium iii), ook de volgende punten in acht genomen worden :
  1. het genetisch gemodificeerd micro-organisme mag geen resistentiemerkers overdragen op micro-organismen of organismen, als dergelijke overdracht de ziektebehandeling zou benadelen;
  2. het genetisch gemodificeerd micro-organisme moet in de inrichting even veilig zijn als het gastheer- of oudermicro-organisme of organisme, of eigenschappen bezitten die zijn overleving en genenoverdracht beperken;
  3. het genetisch gemodificeerd micro-organisme mag niet sporulerend zijn of zijn sporulatiemechanisme moet zodanig gewijzigd zijn dat zijn sporulatiecapaciteit maximaal beperkt is of zijn sporulatiefrequentie tot een minimum beperkt is.
 3. Andere GGM’s die ondergebracht kunnen worden in risicoklasse 1, op voorwaarde dat zij geen negatieve effecten hebben op het leefmilieu en voldoen aan de vereisten van punt i), zijn de micro-organismen die opgebouwd zijn uitgaande van ťťn enkel prokaryoot gastheerorganisme(met inbegrip van zijn eigen plasmiden, springende genen en virussen), of uitgaande van ťťn enkel eukaryoot gastheerorganisme (met inbegrip van zijn chloroplasten, mitochondria, plasmiden, maar met uitsluiting van virussen), of volledig bestaan uit genensequenties afkomstig van verschillende soorten die deze sequenties uitwisselen via bekende fysiologische processen. Vooraleer te beslissen of deze GGM’s ondergebracht kunnen worden in risicoklasse 1, moet nagegaan worden of ze vrijgesteld kunnen worden van het huidige besluit op grond van de bepalingen van bijlage 1.5.1.1.B, punt 4), rekening houdend met het feit dat zelfkloning beantwoordt aan het verwijderen van een nucleÔnezuur uit een cel of organisme, gevolgd door herinbrengen van hetzelfde nucleÔnezuur of een gedeelte ervan - met of zonder enzymatische, scheikundige of mechanische stap - in dezelfde cel (of cellijn) of in cellen van fylogenetisch nauwverwante soorten die op natuurlijke wijze genetisch materiaal uitwisselen met de donorsoorten.

B Transgene dieren
Deze criteria worden bepaald door de technisch deskundige.

C Transgene planten Deze criteria worden bepaald door de technisch deskundige.

Deel 3

Virale vectoren, inserten en celculturen

Deze criteria voor de classificatie worden bepaald door de technisch deskundige.

Deel 4
Referentielijsten en biologische risicoklassen van bepaalde micro-organismen en organismen (inclusief taxonomische synoniemen) als zodanig of als donor of recipiŽnt van genen bestemd voor ingeperkt gebruik in het laboratorium

Inhoudsopgave
1 Voorwaarden voor classificatie van biologische risico’s van micro-organismen en organismen voor mensen, dieren en planten
1.1 Criteria voor classificatie
1.2 Risicoklassen
1.2.1 Biologische agentia (menselijke pathogenen)
1.2.2 ZoŲpathogenen
1.2.3 Fytopathogenen
1.3 Voorwaarden voor interpretatie van de biologische risico’s bij de beoordeling van de risico’s van een activiteit van ingeperkt gebruik
2 Referentielijsten
2.1 Gebruik van de lijsten en afkortingen
2.2 Lijst van micro-organismen en organismen die in hun natuurlijke vorm een biologisch risico vormen voor de immunocompetente mens en/of dieren en hun daarbijbehorend maximaal toegeschreven biologisch risico
2.2.1 BacteriŽn en aanverwanten
2.2.2 Schimmels
2.2.3 Parasieten
2.2.4 Virussen
2.3 Lijst van micro-organismen en organismen die in hun natuurlijke vorm een biologisch risico vormen voor de gezonde plant en hun daarbijbehorend maximaal toegeschreven biologisch risico
2.3.1 BacteriŽn en aanverwanten
2.3.2 Schimmels
2.3.3 Parasieten
2.3.4 Virussen
2.4 Lijst van organismen waarvan het gebruik is onderworpen aan de bepalingen van de federale besluiten betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen

1 Voorwaarden voor classificatie van biologische risico’s van micro-organismen en organismen voor mensen, dieren en planten

Het biologisch risico van natuurlijke organismen is een van de basiselementen die nodig zijn om het risiconiveau van een activiteit van ingeperkt gebruik zoals bedoeld in bijlage 5.51.3, deel 1, te kunnen beoordelen.

Dit biologisch risico wordt bepaald op basis van de criteria, opgesomd onder punt 1.1 van deze bijlage. Vier risicoklassen met stijgende volgorde, opgesteld voor immunocompetente mensen en dieren en gezonde planten worden aldus omschreven.

De risicoklasse die wordt toegekend aan een biologisch natuurlijke, in het wild voorkomende species moet beschouwd worden als representatief voor het theoretisch maximaal te verwachten risico voor mensen, dieren, planten of het leefmilieu.

1.1 Criteria voor classificatie

De classificatie van een soort, subsoort of variŽteit van een (micro-)organisme houdt rekening met het risico voor de gezondheid, de communauteit, en - in geval van dieren of planten - met de eventuele economische impact van de ziekte.

Voor de classificatie van het biologisch risico voor planten gelden nog drie aanvullende criteria :

 1. het veelvuldig voorkomen van het organisme in het Belgisch leefmilieu;
 2. de aanwezigheid van een doelwitplant in de omgeving van de installatie of op de plaats waar de afval van de inrichting verwijderd wordt;
 3. het exotisch karakter van het (micro-)organisme.

De voornaamste criteria voor classificatie zijn :

 1. de belangrijkheid van de ziekte of de ernst van de infectie;
 2. het infectieus vermogen, de virulentie van de stam, de infectieuze dosis en de wijze van overdracht;
 3. het spectrum van specificiteit van de doelwitspecies;
 4. de biologische stabiliteit;
 5. het voorhanden zijn en de doeltreffendheid van profylactische of therapeutische middelen;
 6. het vermogen tot overleving en verspreiding in de communauteit of in het leefmilieu.

1.2 Risicoklassen

Risicoklasse 1 : (micro-)organismen, erkend als niet-pathogeen voor mensen, dieren en planten en niet schadelijk voor het leefmilieu of met een verwaarloosbaar risico voor de mens en het leefmilieu op laboratoriumschaal. Die klasse omvat dus, naast organismen waarvan de onschadelijkheid is bewezen, stammen die allergeen kunnen zijn, en opportunistische pathogenen.

1.2.1 Biologische agentia (menselijke pathogenen)

De biologische agentia (menselijke pathogenen) worden op basis van de hierboven vermelde criteria voor classificatie onderverdeeld in drie biologische risicoklassen met stijgende volgorde :

Risicoklasse 2 : (micro-)organismen die bij de mens een ziekte kunnen verwekken en een gevaar vormen voor de personen die er rechtstreeks mee in contact komen. Hun verspreiding in de communauteit is onwaarschijnlijk. Er bestaat meestal een profylaxis of een efficiŽnte behandeling.

Risicoklasse 3 : (micro-)organismen die bij de mens een ernstige ziekte kunnen verwekken en een gevaar vormen voor de personen die er rechtstreeks mee in contact komen. Er is een mogelijk risico voor verspreiding in de communauteit. Er bestaat meestal een profylaxis of een efficiŽnte behandeling.

Risicoklasse 4 : (micro-)organismen die bij de mens een ernstige ziekte kunnen verwekken en een ernstig gevaar vormen voor de personen die er rechtstreeks mee in contact komen.Er is een verhoogd risico voor verspreiding in de communauteit. Er bestaat meestal geen profylaxis of geen efficiŽnte behandeling.

1.2.2 ZoŲpathogenen

Het huidige besluit wordt toegepast onder voorbehoud van de toepassing van andere wetgeving inzake het gebruik van zoŲpathogene micro-organismen of organismen.

De zoŲpathogenen worden op basis van de hierboven vermelde criteria voor classificatie onderverdeeld in drie biologische risicoklassen met stijgende volgorde :

Risicoklasse 2 : (micro-)organismen die bij dieren een ziekte kunnen veroorzaken en die in verschillende mate een van de volgende eigenschappen bezitten : beperkte geografische belangrijkheid, zwakke of onbestaande overdracht naar andere species, afwezigheid van vectoren of dragers. Er is een beperkte economische en/of medische impact. Men beschikt meestal over profylactische middelen en/of over efficiŽnte behandelingen.

Risicoklasse 3 : (micro-)organismen die bij dieren een ernstige ziekte of een epizoŲtie kunnen veroorzaken. Er kan een belangrijke overdracht tussen verschillende species optreden. Bepaalde van deze pathogene agentia vereisen het instellen van sanitaire reglementeringen voor de door de overheid van elk land in kwestie geÔnventariseerde species. Er bestaan meestal medische en/of sanitaire profylaxen.

Risicoklasse 4 : (micro-)organismen die bij dieren een uiterst ernstige panzoŲtie of epizoŲtie kunnen veroorzaken met een erg hoog sterftecijfer of met dramatische economische gevolgen voor de getroffen teeltstreken. Ofwel beschikt men niet over medische profylaxis, ofwel is ťťn exclusieve sanitaire profylaxis mogelijk of verplicht.

1.2.3 Fytopathogenen

De fytopathogenen worden onderverdeeld in twee biologische risicoklassen met stijgende volgorde. Daarnaast is er ťťn klasse die om juridische redenen afzonderlijk wordt geplaatst onder de benaming quarantaineorganismen, als dusdanig bepaald door de Europese wetgever (organismen schadelijk voor planten en plantaardige producten onderworpen aan de federale fytosanitaire reglementering).

Risicoklasse 2 : (micro-)organismen die bij planten een ziekte kunnen veroorzaken, maar waarbij in geval van accidentele verspreiding in het Belgisch leefmilieu geen verhoogd risico voor epidemie bestaat. Het betreft overal voorkomende pathogenen waarvoor er profylactische of therapeutische middelen voorhanden zijn. De niet-inheemse of exotische fytopathogene (micro-)organismen die niet in staat zijn om in het Belgisch leefmilieu te overleven vanwege de afwezigheid van targetplanten of vanwege ongunstige weersomstandigheden behoren eveneens tot risicoklasse 2.

Risicoklasse 3 : (micro-)organismen die bij planten een ziekte kunnen veroorzaken die effect heeft op de economie en op het leefmilieu en waarvoor een behandeling ofwel zeer duur uitvalt, ofwel moeilijk toe te passen is, ofwel zelfs niet bestaat. Accidentele verspreiding van deze (micro-)organismen kan het risico op lokale epidemieŽn doen toenemen. Exotische stammen van fytopathogene (micro-)organismen die gewoonlijk voorkomen in het Belgisch leefmilieu en niet opgenomen werden in de lijst van quarantaineorganismen maken eveneens deel uit van deze risicoklasse.

Quarantaineorganismen : schadelijke (micro-)organismen waarvan het gebruik is onderworpen aan de maatregelen van federale besluiten inzake de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen. Het huidige besluit is van toepassing onder voorbehoud van het verkrijgen van voorafgaande toelatingen, vereist door de overheden die belast zijn met de uitvoering van de bovenvermelde besluiten.

1.3 Voorwaarden voor interpretatie van de biologische risico’s bij de beoordeling van de risico’s van een activiteit van ingeperkt gebruik

De risicoklasse, opgegeven in de hiernavolgende lijsten, moet geÔnterpreteerd worden op basis van :

 1. de criteria en definities, vermeld onder de punten 1.1 en 1.2;
 2. de schaal en de doelstellingen van het ingeperkt gebruik;
 3. de verworven of ontbrekende internationale ervaring;
 4. de site van de inrichting en het afvalbeheer.

Factoren zoals een reeds aanwezige pathologie, inname van geneesmiddelen, voorbijgaande of chronische immuniteitsvermindering, zwangerschap of borstvoeding, die de gevoeligheid van de gastheer kunnen vergroten ten opzichte van een pathogeen voor de mens, worden niet in rekening gebracht bij de classificatie van de biologische risico’s van dergelijke pathogenen.

Beoordeling van verzwakte stammen van micro-organismen :

 1. Wanneer de pathogeniteit van een bacteriŽle, virale, parasitaire of schimmelstam verzwakt is door spontaan optreden, door selectie of door gebruik te maken van technieken, bepaald in bijlage 1.5.1.1.A, kan de gebruiker een gemotiveerde verlaging van de biologische risicoklasse voorstellen ten opzichte van de niet-verzwakte stam van dezelfde species.
 2. Wanneer een defectief virus of een defectieve virale vector deel uitmaakt van een activiteit van ingeperkt gebruik, is bijlage 5.51.3, deel 3 van toepassing.
  De voor de menselijke en dierlijke parasieten opgegeven risicoklasse komt overeen met het risiconiveau van het (de) infectieuze stadium(a) van de parasiet.

2 Referentielijsten

2.1 Gebruik van de lijsten en afkortingen

De titularissen van een exploitatievergunning en de gebruikers kunnen informatie inwinnen bij de technisch deskundige over de classificatie en vooral over micro-organismen of organismen die niet voorkomen op de hiernavolgende lijsten.

De (micro-)organismen die niet in de lijsten opgenomen zijn, behoren niet automatisch tot risicoklasse 1.

Als er bij de mens of bij dieren nieuwe virusstammen worden geÔsoleerd die niet in de huidige bijlage staan, worden die a priori onder risicoklasse 2 ondergebracht. De risicoklasse kan verlaagd worden tot risicoklasse 1 als de gebruiker gegevens verstrekt die de onschadelijkheid van deze stammen kunnen bewijzen.

Bij families of genera waarvan veel pathogene species bestaan, bevatten de lijsten enkel de meest representatieve pathogene species. Wanneer in de lijsten een genus in zijn geheel of een volledige familie vermeld staat, behoren de niet-pathogene soorten en stammen van dit genus of deze familie impliciet tot risicoklasse 1.

Voor het aangeven van de risicoklassen worden de volgende afkortingen en symbolen gebruikt.

1. M : maximaal biologisch risico voor de mens

2. D : maximaal biologisch risico voor het dier

3. P : maximaal biologisch risico voor de plant

De aanduiding van het biologisch risico (2, 3 of 4) kan vervangen worden door het volgende symbool: ‡ : virus waarbij het biologisch risico afhangt van het gastheerdier.

Bovendien worden ook de volgende aanduidingen gebruikt:

1į††††††† spp.: verwijzing naar verschillende species van een genus waarvan bekend is dat ze pathogeen zijn voor de mens of voor dieren;

2į††††††† (*): pathogenen van risicoklasse 3 die een beperkt infectierisico vertonen voor de mens en voor dieren omdat ze normaliter niet overdraagbaar zijn via de omgevingslucht;

3į††††††† T: productie van toxines.

Synoniemen staan tussen haakjes.

De vermelding ęzieĽ tussen de haakjes verwijst naar de huidige benaming van de species waaraan een risicoklasse is toegeschreven en die ernaast staat.

2.2 Lijst van micro-organismen en organismen die in hun natuurlijke vorm een biologisch risico vormen voor de immunocompetente mens en/of dieren en hun bijbebehorende maximaal toegeschreven biologisch risico

2.2.1 BacteriŽn en aanverwanten

M

D

Soort

ABIOTROPHIA

2

Abiotrophia defectiva ( ← Streptococcus defectivus)

ACTINOBACILLUS

2

Actinobacillus capsulatus

2

Actinobacillus equuli

2

Actinobacillus hominis

2

Actinobacillus lignieresii

2

Actinobacillus pleuropneumoniae ( ← Haemophilus pleuropneumoniae)

2

Actinobacillus rossii

2

Actinobacillus seminis

2

Actinobacillus suis

2

Actinobacillus urea ( ← Pasteurella urea)

ACTINOBACULUM

2

Actinobaculum massiliense

2

Actinobaculum schaalii

2

Actinobaculum suis ( = Actinomyces suis, ← Eubacterium suis)

2

Actinobaculum urinale

ACTINOMADURA

2

Actinomadura madurae

2

Actinomadura pelletieri

ACTINOMYCES

2

Actinomyces bowdenii

2

Actinomyces canis

2

Actinomyces cardiffensis

2

Actinomyces dentalis

2

Actinomyces bovis

2

Actinomyces europaeus

2

Actinomyces funkei

2

Actinomyces gerencseriae (Actinomyces israelli, Serovar 2)

2

Actinomyces graevenitzii

2

Actinomyces hongkongensis

2

Actinomyces hordeovulneris

2

Actinomyces hyovaginalis

2

2

Actinomyces israelii

2

Actinomyces meyeri

2

Actinomyces naeslundii

2

Actinomyces neuii

2

Actinomyces odontolyticus

2

Actinomyces radicidentis

2

Actinomyces radingae

2

Actinomyces suimastitidis

2

Actinomyces suis ( = Actinobaculum suis)

2

Actinomyces turicensis

2

Actinomyces viscosus

AEGYPTIANELLA

2

Aegyptianella pullorum

AEROCOCCUS

2

Aerococcus urinae

2

2

Aerococcus viridans

AEROMONAS

2

Aeromonas bestiarum

2

Aeromonas caviae

2

Aeromonas enteropelogenes ( ← Aeromonas trota, Aeromonas tructi)

2

2

Aeromonas hydrophila subsp. hydrophila ( ← Aeromonas hydrophila)

2

Aeromonas hydrophila subsp. anaerogenes

2

Aeromonas hydrophila subsp. dhakensis

2

Aeromonas hydrophila subsp. ranae

2

2

Aeromonas jandaei

2

Aeromonas salmonicida subsp. achromogenes

2

Aeromonas salmonicida subsp. masoucida

3

Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida ( ← Aeromonas salmonicida)

2

Aeromonas salmonicida subsp. smithia

2

Aeromonas schubertii

2

Aeromonas sobria

2

Aeromonas veronii

AFIPIA

2

Afipia broomeae

2

Afipia clevelandensis

2

Afipia felis

AGGREGATIBACTER

2

Aggregatibacter actinomycetemcomitans ( ← Actinobacillus actinomycetemcomitans,

Haemophilus actinomycetemcomitans)

2

Aggregatibacter aphrophilus ( ← Haemophilus aphrophilus)

2

Aggregatibacter segnis

ALISTIPES

2

Alistipes onderdonkii

2

Alistipes shahii

ALIIVIBRIO

2

Aliivibrio salmonicida ( ← Vibrio salmonicida)

2

Aliivibrio wodanis ( ← Vibrio wodanis)

ALLOIOCOCCUS

2

Alloiococcus otitis

ANAEROCOCCUS

2

Anaerococcus prevotii ( ← Peptostreptococcus prevotii)

2

Anaerococcus vaginalis ( ← Peptostreptococcus vaginalis)

ANAERORHABDUS

2

Anaerorhabdus furcosa ( ← Bacteroides furcosus)

ANAPLASMA

2

Anaplasma caudatum

3

Anaplasma centrale

3

Anaplasma marginale

2

Anaplasma ovis

2

2

Anaplasma phagocytophilum ( ← Ehrlichia equi, Ehrlichia phagocytophila)

ARCANOBACTERIUM

2

Arcanobacterium bernardiae ( ← Actinomyces bernardiae)

2

Arcanobacterium haemolyticum ( Corynebacterium haemolyticum)

2

2

Arcanobacterium pyogenes ( ← Actinomyces pyogenes, Corynebacterium pyogenes)

ARCOBACTER

2

2

Arcobacter butzleri ( ← Campylobacter butzleri)

2

2

Arcobacter cryaerophilus ( ← Campylobacter cryaerophilus)

ARSENOPHONUS

2

Arsenophonus nasoniae

ATOPOBIUM

2

Atopobium minutum ( ← Lactobacillus minutus)

2

Atopobium parvulum ( ← Streptococcus parvulus)

2

Atopobium rimae ( ← Lactobacillus rimae)

2

Atopobium vaginae

AVIBACTERIUM

2

Avibacterium endocarditidis

2

Avibacterium gallinarum ( ← Pasteurella gallinarum)

2

Avibacterium paragallinarum ( Haemophilus paragallinarum (serotype A))

BACILLUS

3

3

Bacillus anthracis

2

2

Bacillus cereus

3

Bacillus larvae

2

Bacillus pseudomycoides

2

Bacillus thuringiensis

BACTEROIDES

2

Bacteroides caccae

2

Bacteroides capillosus

2

Bacteroides cellulosilyticus

2

Bacteroides coagulans

2

Bacteroides eggerthii

2

2

Bacteroides fragilis

2

Bacteroides helcogenes

2

Bacteroides nordii

2

Bacteroides ovatus

2

Bacteroides pyogenes

2

Bacteroides ruminicola

2

Bacteroides salyersIae

2

Bacteroides splanchnicus

2

Bacteroides stercoris

2

Bacteroides suis

2

Bacteroides tectus

2

Bacteroides thetaiotaomicron

2

Bacteroides uniformis

2

Bacteroides ureolyticus

BALNEATRIX

2

Balneatrix alpica

BARTONELLA

2

2

Bartonella alsatica

3

Bartonella bacilliformis

2

Bartonella doshiae

2

2

Bartonella elizabethae ( ← Rochalimaea elizabethae)

2

2

Bartonella grahamii

2

Bartonella henselae ( ← Rochalimaea henselae)

2

Bartonella peromysci ( ← Grahamella peromysci)

2

Bartonella quintana ( ← Rochalimaea quintana)

2

Bartonella talpae ( ← Grahamella talpae)

2

Bartonella taylorii

BENECKEA

2

Beneckea parahaemolytica ( = Vibrio parahaemolyticus)

2

Beneckea alginolytica ( = Vibrio alginolyticus )

BERGEYELLA

2

Bergeyella zoohelcum ( ← Weeksella zoohelcum)

BIBERSTEINIA

2

Bibersteinia trehalosi ( ← Pasteurella trehalosi)

BIFIDOBACTERIUM

2

Bifidobacterium dentium

BILOPHILA

2

Bilophila wadsworthia

BORDETELLA

2

Bordetella avium

2

2

Bordetella bronchiseptica

2

Bordetella hinzii

2

Bordetella holmesii

2

Bordetella parapertussis

2

Bordetella pertussis

2

Bordetella trematum

BORRELIA

2

Borrelia afzelii

2

Borrelia anserina

2

Borrelia baltazardii

2

Borrelia brasiliensis

2

2

Borrelia burgdorferi

2

Borrelia caucasica

3

Borrelia coriaceae

2

Borrelia crocidurae

2

Borrelia dugesii

2

Borrelia duttonii

2

Borrelia garinii

2

Borrelia graingeri

2

Borrelia harveyi

2

Borrelia hermsii

2

Borrelia hispanica

2

Borrelia latyschewii

2

Borrelia mazzottii

2

Borrelia miyamotoi

2

Borrelia parkeri

2

Borrelia persica

2

Borrelia recurrentis

2

2

Borrelia spielmanii

2

Borrelia theileri

2

Borrelia tillae

2

Borrelia turicatae

2

Borrelia valaisiana

2

Borrelia venezuelensis

BRACHYSPIRA

2

2

Brachyspira aalborgi

2

Brachyspira alvinipulli

2

Brachyspira hyodysenteriae ( Treponema hyodysenteriae, Serpulina hyodysenteriae)

2

Brachyspira intermedia ( ← Serpulina intermedia)

2

2

Brachyspira pilosicoli ( ← Serpulina pilosicoli)

BREVINEMA

2

Brevinema andersonii

BREVUNDIMONAS

2

Brevundimonas vesicularis ( ← Pseudomonas vesicularis)

BRUCELLA

3

3

Brucella melitensis ( ← B. abortus, B. canis, B. neotomae, B. ovis, B. suis)

BURKHOLDERIA

3

3

Burkholderia mallei ( Pseudomonas mallei)

3

3

Burkholderia pseudomallei ( Pseudomonas pseudomallei)

CAMPYLOBACTER

2

2

Campylobacter coli

2

Campylobacter concisus

2

Campylobacter curvus ( ← Wolinella curva)

2

2

Campylobacter fetus subsp. fetus

3

Campylobacter fetus subsp. venerealis

2

Campylobacter gracilis ( ← Bacteroides gracilis)

2

2

Campylobacter hyointestinalis subsp. hyointestinalis

2

Campylobacter hyointestinalis subsp. lawsonii

2

2

Campylobacter jejuni subsp. jejuni ( ← Campylobacter jejuni)

2

2

Campylobacter lari

2

Campylobacter mucosalis ( ← Campylobacter sputorum subsp. mucosalis)

2

Campylobacter rectus ( ← Wolinella recta)

2

2

Campylobacter upsaliensis

CAPNOCYTOPHAGA

2

Capnocytophaga gingivalis

2

Capnocytophaga granulosa

2

Capnocytophaga haemolytica

2

Capnocytophaga ochracea ( ← Bacteroides ochraceus)

2

Capnocytophaga sputigena

CARDIOBACTERIUM

2

Cardiobacterium hominis

2

Cardiobacterium valvarum

CARNOBACTERIUM

2

Carnobacterium maltaromaticum ( ← Lactobacillus piscicola, Carnobacterium piscicola)

CATONELLA

2

Catonella morbi

CENTIPEDA

2

Centipeda periodontii

CHLAMYDIA

2

Chlamydia muridarum

2

Chlamydia suis

2

Chlamydia trachomatis

CHLAMYDOPHILA

2

2

Chlamydophila abortus

2

Chlamydophila caviae

2

2

Chlamydophila felis

2

Chlamydophila pecorum ( ← Chlamydia pecorum)

2

2

Chlamydophila pneumoniae ( ← Chlamydia pneumoniae)

3

3

Chlamydophila psittaci (avian strains) ( Chlamydia psittaci)

2

2

Chlamydophila psittaci (non avian strains) ( Chlamydia psittaci)

CHROMOBACTERIUM

2

2

Chromobacterium violaceum

CHRYSEOBACTERIUM

2

2

Chryseobacterium indologenes ( ← Flavobacterium indologenes)

2

Chryseobacterium scophthalmum ( ← Flavobacterium scophthalmum)

CLOSTRIDIUM

2

Clostridium aldenense

2

Clostridium argentinense

2

Clostridium baratii

2

Clostridium bifermentans

2 T

2

Clostridium botulinum

2

Clostridium cadaveris

2

Clostridium carnis

2

Clostridium chauvoei

2

Clostridium citroniae

2

Clostridium clostridioforme

2

Clostridium colinum

2

2

Clostridium difficile

2

2

Clostridium fallax

2

Clostridium haemolyticum

2

2

Clostridium histolyticum

2

Clostridium indolis

2

Clostridium innocuum

2

Clostridium intestinale

2

Clostridium novyi

2

2

Clostridium perfringens

2

Clostridium piliforme

2

Clostridium ramosum

2

Clostridium septicum

2

Clostridium sordellii

2

Clostridium sphenoides

2

2

Clostridium sporogenes

2

Clostridium subterminale

2

Clostridium symbiosum

2

2

Clostridium tertium

2 T

2

Clostridium tetani

COLLINSELLA

2

Collinsella aerofaciens ( ← Eubacterium aerofaciens)

CORYNEBACTERIUM

2

Corynebacterium accolens

2

Corynebacterium auris

2

Corynebacterium bovis

2

Corynebacterium camporealensis

2

Corynebacterium confusum

2

Corynebacterium coyleae

2

Corynebacterium cystitidis

2 T

Corynebacterium diphtheriae

2

Corynebacterium glucuronolyticum

2

Corynebacterium imitans

2

Corynebacterium jeikeium

2

Corynebacterium kroppenstedtii

2

Corynebacterium kutscheri

2

Corynebacterium macginleyi

2

Corynebacterium mastitidis

2

Corynebacterium matruchotii ( ← Bacterionema matruchotii)

2

Corynebacterium minutissimum

2

Corynebacterium mucifaciens

2

Corynebacterium mycetoides

2

Corynebacterium pilosum

2

Corynebacterium propinquum

2

2

Corynebacterium pseudotuberculosis

2

Corynebacterium renale

2

Corynebacterium resistens

2

Corynebacterium riegelii

2

Corynebacterium seminale

2

Corynebacterium striatum

2

Corynebacterium testudinoris

2

2

Corynebacterium ulcerans

COXIELLA

3

3

Coxiella burnetii

CYTOPHAGA

2

Cytophaga columnaris ( = Flavobacterium columnare)

2

Cytophaga psychrophila ( = Flavobacterium psychrophilum)

DERMATOPHILUS

2

Dermatophilus chelonae

2

3

Dermatophilus congolensis

DIALISTER

2

Dialister invisus

2

Dialister micraerophilus

2

Dialister pneumosintes ( ← Bacteroides pneumosintes)

2

Dialister propionicifaciens

DICHELOBACTER

2

Dichelobacter nodosus ( Bacteroides nodosus)

EDWARDSIELLA

2

Edwardsiella anguillimortifera

2

3

Edwardsiella ictulari

2

3

Edwardsiella tarda

EGGERTHELLA

2

Eggerthella hongkongensis

2

Eggerthella lenta ( ← Eubacterium lentum)

2

Eggerthella sinensis

EHRLICHIA

2

Ehrlichia canis

2

2

Ehrlichia chaffeensis

2

2

Ehrlichia ewingii

2

Ehrlichia muris

3

Ehrlichia ruminantium ( Cowdria ruminantium)

EIKENELLA

2

Eikenella corrodens

ELIZABETHKINGIA

2

2

Elizabethkingia meningoseptica ( ← Flavobacterium meningosepticum, Chryseobacterium

meningosepticum)

ENTEROBACTER

2

Enterobacter aerogenes ( = Klebsiella mobilis)

2

Enterobacter amnigenus

2

Enterobacter asburiae

2

Enterobacter cloacae subsp. cloacae ( ← Enterobacter cloacae)

2

Enterobacter cowanii

2

Enterobacter gergoviae

2

Enterobacter hormaechei

2

Enterobacter kobei

2

Enterobacter sakazakii

ENTEROCOCCUS

2

Entercoccus avium

2

Enterococcus dispar

2

2

Enterococcus durans ( = Streptococcus durans)

2

Enterococcus faecalis ( Streptococcus faecalis)

2

Enterococcus faecium ( ← Streptococcus faecium)

2

Enterococcus flavescens ( = Enterococcus casseliflavus)

2

Enterococcus gallinarum ( ← Streptococcus gallinarum)

2

2

Enterococcus hirae

2

Enterococcus raffinosus

2

Enterococcus ratti

2

Enterococcus villorum ( ← Enterococcus porcinus)

ERYSIPELOTHRIX

2

2

Erysipelothrix rhusiopathiae

2

2

Erysipelothrix tonsillarum

ESCHERICHIA

2

Eschericchia albertii

2

2

Escherichia coli (with the exception of non-pathogenic strains)

3 (*) T

Escherichia coli, verocytotoxigenic strains (eg: O157 :H7 or O103)

2

2

Escherichia fergusonii

2

Escherichia hermannii

2

2

Escherichia vulneris

EUBACTERIUM

2

Eubacterium brachy

2

Eubacterium combesii

2

Eubacterium contortum

2

Eubacterium infirmum

2

Eubacterium limosum

2

Eubacterium minutum ( ← Eubacterium tardum)

2

Eubacterium moniliforme

2

Eubacterium nitritogenes

2

Eubacterium nodatum

2

Eubacterium saphenum

2

Eubacterium tarantellae

2

Eubacterium tenue

2

2

Eubacterium tortuosum

2

Eubacterium ventriosum

2

Eubacterium yurii

FACKLAMIA

2

Facklamia hominis

2

Facklamia ignava

2

Facklamia languida

2

Facklamia sourekii

FILIFACTOR

2

Filifactor alocis ( ← Fusobacterium alocis)

FLAVOBACTERIUM

2

Flavobacterium branchiophilum

2

Flavobacterium columnare ( ← Flexibacter columnaris, = Cytophaga columnaris)

2

Flavobacterium johnsoniae ( ← Cytophaga johnsonae)

2

Flavobacterium psychrophilum ( ← Flexibacter psychrophilus, = Cytophaga psychrophila)

FLUORIBACTER

2

Fluoribacter bozemanae ( Legionella bozemanae)

2

Fluoribacter dumoffii ( ← Legionella dumoffii)

2

Fluoribacter gormanii ( ← Legionella gormanii)

FRANCISELLA

2

2

Francisella novicida

2

2

Francisella philomiragia ( Yersinia philomiragia)

2

Francisella piscicida

3

3

Francisella tularensis (Type A)

3

3

Francisella tularensis (Type B)

FUSOBACTERIUM

2

Fusobacterium gonidiaformans

2

Fusobacterium mortiferum

2

Fusobacterium naviforme

2

2

Fusobacterium necrophorum

2

Fusobacterium nucleatum

2

Fusobacterium periodonticum

2

Fusobacterium russii

2

Fusobacterium ulcerans

2

Fusobacterium varium

GARDNERELLA

2

Gardnerella vaginalis ( Haemophilus vaginalis)

GLOBICATELLA

2

Globicatella sanguinis

2

Globicatella sulfidifaciens

GORDONIA

2

Gordonia aichiensis ( ← Rhodococcus aichiensis)

2

Gordonia bronchialis ( ← Rhodococcus bronchialis)

2

Gordonia effusa

2

Gordonia otitidis

2

Gordonia sputi ( ← Rhodococcus chubuensis)

GRANULICATELLA

2

Granulicatella adiacens ( ← Abiotrophia adiacens, Streptococcus adjacens)

2

Granulicatella elegans ( ← Abiotrophia elegans, Streptococcus elegans)

GRIMONTIA

2

Grimontia hollisae ( ← Vibrio hollisae)

HAEMOPHILUS

2

Haemophilus actinomycetemcomitans ( Actinobacillus actinomycetemcomitans,

= Aggregatibacter actinomycetemcomitans)

2

Haemophilus aphrophilus

2

Haemophilus ducreyi

2

Haemophilus felis

2

Haemophilus influenzae

2

Haemophilus paracuniculus

2

Haemophilus parahaemolyticus

2

Haemophilus parainfluenzae

2

Haemophilus paraphrophilus

2

Haemophilus parasuis

2

Haemophilus piscium

HALLELLA

2

Hallella seregens

HELCOCOCCUS

2

Helcococcus kunzii

2

Helcococcus ovis

HELICOBACTER

2

Helicobacter acinonychis

2

Helicobacter bilis

2

Helicobacter canis

2

Helicobacter cholecystus

2

Helicobacter hepaticus

2

Helicobacter muridarum

2

Helicobacter mustelae ( = Campylobacter mustelae; Campylobacter pylori subsp. mustelae)

2

2

Helicobacter pullorum

2

Helicobacter pylori ( Campylobacter pylori, Campylobacter pylori subsp. pylori)

JOHNSONELLA

2

Johnsonella ignava

JONESIA

2

Jonesia denitrificans ( Listeria denitrificans)

KINGELLA

2

Kingella denitrificans

2

Kingella oralis

KLEBSIELLA

2

Klebsiella mobilis ( = Enterobacter aerogenes)

2

2

Klebsiella oxytoca

2

2

Klebsiella pneumoniae

2

Klebsiella pneumoniae subsp. ozaenae ( ← Klebsiella ozaenae)

2

2

Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae

2

Klebsiella pneumoniae subsp. rhinoscleromatis ( ← Klebsiella rhinoscleromatis)

2

Klebsiella variicola

KLUYVERA

2

Kluyvera ascorbata

2

Kluyvera cryocrescens

2

Kluyvera georgiana

2

Kluyvera intermedia ( ← Enterobacter intermedius)

LACTOCOCCUS

2

Lactococcus garvieae ( ← Streptococcus garvieae)

LAWSONIA

2

Lawsonia intracellularis

LECLERCIA

2

Leclercia adecarboxylata ( ← Escherichia adecarboxylata)

LEGIONELLA

2

Legionella anisa

2

Legionella birminghamensis

2

Legionella cincinnatiensis

2

Legionella feeleii

2

Legionella hackeliae

2

Legionella impletisoli

2

Legionella jordanis

2

Legionella lansingensis

2

Legionella longbeachae

2

Legionella oakridgensis

2

2

Legionella pneumophila

2

Legionella sainthelensi

2

Legionella tucsonensis

2

Legionella wadsworthii

2

Legionella yabuuchiae

LEPTOSPIRA

2

3

Leptospira alexanderi

2

3

Leptospira borgpetersenii

2

3

Leptospira broomii

2

3

Leptospira fainei

2

3

Leptospira inadai

2

2

Leptospira interrogans (all serovars)

2

3

Leptospira kirschneri

2

3

Leptospira noguchii

2

3

Leptospira santarosai

2

3

Leptospira weilii

LISTERIA

2

2

Listeria ivanovii

2

2

Listeria monocytogenes

LISTONELLA

2

Listonella anguillarum ( Vibrio anguillarum)

2 T

2

Listonella damsela ( = Photobacterium damselae subsp. damselae)

LYSINIBACILLUS

2

Lysinibacillus sphaericus ( ← Bacillus sphaericus)

MANNHEIMIA

2

Mannheimia granulomatis ( ← Pasteurella granulomatis)

2

Mannheimia haemolytica ( ← Pasteurella haemolytica)

2

Mannheimia varigena

MELISSOCOCCUS

3

Melissococcus plutonius

MOBILUNCUS

2

Mobiluncus curtisii ( ← Falcivibrio vaginalis)

2

Mobiluncus mulieris ( ← Falcivibrio grandis)

MOELLERELLA

2

Moellerella wisconsensis

MOGIBACTERIUM

2

Mogibacterium diversum

2

Mogibacterium neglectum

2

Mogibacterium pumilum

2

Mogibacterium timidum ( ← Eubacterium timidum)

2

Mogibacterium vescum

MORAXELLA

2

Moraxella (Moraxella) atlantae

2

Moraxella (Moraxella) bovis

2

Moraxella (Branhamella) catarrhalis

2

Moraxella equi

2

Moraxella (Moraxella) lacunata

2

Moraxella (Moraxella) nonliquefaciens

2

Moraxella (Moraxella) osloensis

2

Moraxella (Branhamella) ovis

2

Moraxella saccharolytica

MORGANELLA

2

2

Morganella morganii

2 T

Morganella psychrotolerans

MYCOBACTERIUM

2

2

Mycobacterium abscessus ( Mycobacterium chelonae subsp. abscessus)

3

3

Mycobacterium africanum

2

Mycobacterium arupense

2

2

Mycobacterium asiaticum

2

3

Mycobacterium avium

2

3

Mycobacterium avium subsp. avium

2

3

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis ( Mycobacterium paratuberculosis)

2

3

Mycobacterium avium subsp. silvaticum

2

Mycobacterium boenickei

3

3

Mycobacterium bovis (except BCG strain)

2

Mycobacterium branderi

2

Mycobacterium brisbanense

2

Mycobacterium canariasense

2

2

Mycobacterium caprae ( ← Mycobacterium bovis subsp. caprae, M. tuberculosis subsp.caprae)

2

2

Mycobacterium celatum

2

2

Mycobacterium chelonae ( ← Mycobacterium chelonae subsp. chelonae)

2

Mycobacterium chimaera

2

Mycobacterium conspicuum

2

Mycobacterium cosmeticum

2

2

Mycobacterium elephantis

2

Mycobacterium farcinogenes

2

Mycobacterium flavescens

2

2

Mycobacterium fortuitum

2

Mycobacterium gastri

2

2

Mycobacterium genavense

2

Mycobacterium haemophilum

2

Mycobacterium heckeshornense

2

Mycobacterium heidelbergense

2

Mycobacterium houstonense

2

Mycobacterium immunogenum

2

Mycobacterium interjectum

2

Mycobacterium intermedium

2

Mycobacterium intracellulare

2

Mycobacterium kansasii

2

Mycobacterium kumamotonense

2

Mycobacterium lentiflavum

3

Mycobacterium leprae

3

Mycobacterium lepraemurium

2

Mycobacterium malmoense

2

2

Mycobacterium marinum

2

Mycobacterium massiliense

3 (*)

Mycobacterium microti

2

Mycobacterium monacense

2

Mycobacterium montefiorense

2

Mycobacterium mucogenicum

2

Mycobacterium neworleansense

2

Mycobacterium novocastrense

2

Mycobacterium palustre

2

Mycobacterium parascrofulaceum

2

2

Mycobacterium pinnipedii

2

Mycobacterium porcinum

2

Mycobacterium pseudoshottsii

2

Mycobacterium saskatchewanense

2

Mycobacterium scrofulaceum

2

2

Mycobacterium senegalense

2

Mycobacterium senuense

2

Mycobacterium seoulense

2

Mycobacterium septicum

2

Mycobacterium setense

2

Mycobacterium shimoidei

2

Mycobacterium shottsii

2

2

Mycobacterium simiae

2

2

Mycobacterium smegmatis

2

Mycobacterium szulgai

2

Mycobacterium triplex

3

3

Mycobacterium tuberculosis

2

Mycobacterium tusciae

3 (*)

3 (*)

Mycobacterium ulcerans

2

2

Mycobacterium xenopi

MYCOPLASMA

2

Mycoplasma adleri††††

3

Mycoplasma agalactiae

2

Mycoplasma agassizii

2

Mycoplasma alligatoris

2

Mycoplasma alkalescens

2

Mycoplasma anatis

2

Mycoplasma arginini

2

Mycoplasma arthritidis

2

Mycoplasma bovigenitalium

2

Mycoplasma bovirhinis

2

Mycoplasma bovis

2

Mycoplasma bovoculi

2

Mycoplasma buteonis

2

Mycoplasma californicum

2

Mycoplasma canadense

2

Mycoplasma canis

2

Mycoplasma capricolum

2

Mycoplasma caviae

2

Mycoplasma coccoides ( ← Eperythrozoon coccoides)

2

Mycoplasma collis

2

Mycoplasma columbinasale

2

Mycoplasma conjunctivae

2

Mycoplasma corogypsi

2

Mycoplasma crocodyli

2

Mycoplasma cynos

2

Mycoplasma dispar

2

Mycoplasma edwardii

2

Mycoplasma equigenitalium

2

Mycoplasma equirhinis

2

Mycoplasma falconis

2

Mycoplasma felis

2

Mycoplasma fermentans

2

Mycoplasma flocculare

2

Mycoplasma gallinarum

2

Mycoplasma gallisepticum

2

Mycoplasma gallopavonis

2

Mycoplasma gateae

2

Mycoplasma genitalium

2

Mycoplasma glycophilum

2

Mycoplasma gypis

2

Mycoplasma haemocanis ( ← Haemobartonella canis)

2

Mycoplasma haemofelis ( ← Haemobartonella felis)

2

Mycoplasma haemomuris ( ← Haemobartonella muris)

2

Mycoplasma hominis

2

Mycoplasma hyopneumoniae

2

Mycoplasma hyorhinis

2

Mycoplasma hyosynoviae

2

Mycoplasma imitans

2

Mycoplasma iowae

2

Mycoplasma lipofaciens

2

Mycoplasma maculosum

2

Mycoplasma meleagridis

3

Mycoplasma mycoides subsp. capri

3

Mycoplasma mycoides subsp. mycoides

2

Mycoplasma neurolyticum

2

Mycoplasma ovipneumoniae

2

Mycoplasma ovis ( ← Eperythrozoon ovis)

2

Mycoplasma penetrans

2

Mycoplasma phocicerebrale

2

Mycoplasma phocirhinis

2

Mycoplasma phocae

2

Mycoplasma pneumoniae

2

Mycoplasma primatum

2

Mycoplasma pullorum

2

Mycoplasma pulmonis

2

Mycoplasma putrefaciens

2

Mycoplasma salivarium

2

Mycoplasma spumans

2

2

Mycoplasma suis ( ← Eperythrozoon suis)

2

Mycoplasma synoviae

2

Mycoplasma testudineum

2

Mycoplasma verecundum

2

Mycoplasma wenyonii ( ← Eperythrozoon wenyonii)

MYROIDES

2

Myroides odoratus ( ← Flavobacterium odoratum)

NEISSERIA

2

Neisseria animaloris

2

Neisseria flavescens

2

Neisseria gonorrhoeae

2

Neisseria iguanae

2

Neisseria meningitidis

2

Neisseria mucosa

2

Neisseria ovis ( = Moraxella (Branhamella) ovis)

2

Neisseria sicca

2

Neisseria subflava

2

Neisseria weaveri

2

Neisseria zoodegmatis

NEORICKETTSIA

2

Neorickettsia helminthoeca

2

Neorickettsia risticii ( ← Ehrlichia risticii)

2

Neorickettsia sennetsu ( ← Rickettsia sennetsu, Ehrlichia sennetsu)

NOCARDIA

2

Nocardia abscessus

2

Nocardia africana

2

Nocardia araoensis

2

Nocardia arthritidis

2

Nocardia asiatica

2

2

Nocardia asteroides

2

2

Nocardia brasiliensis

2

Nocardia concava

2

Nocardia cyriacigeorgica

2

Nocardia elegans

2

Nocardia exalbida

2

2

Nocardia farcinica

2

Nocardia higoensis

2

Nocardia ignorata

2

Nocardia mexicana

2

Nocardia niigatensis

2

Nocardia ninae

2

Nocardia nova

2

Nocardia otitidiscaviarum

2

Nocardia paucivorans

2

Nocardia pneumoniae

2

Nocardia pseudobrasiliensis

2

Nocardia salmonicida

2

Nocardia seriolae

2

Nocardia terpenica

2

Nocardia transvalensis

OLSENELLA

2

Olsenella profusa

2

Olsenella uli ( ← Lactobacillus uli)

ORIENTA

3

3

Orienta tsutsugamushi ( ← Rickettsia tsutsugamushi)

ORNITHOBACTERIUM

2

Ornithobacterium rhinotracheale

PAENIBACILLUS

3

Paenibacillus larvae (vroeger Bacillus larvae)

2

Paenibacillus lentimorbus ( ← Bacillus lentimorbus)

2

Paenibacillus popilliae ( ← Bacillus popilliae)

PARVIMONAS

2

Parvimonas micra ( ← Peptostreptococcus micros)

PASTEURELLA

2

Pasteurella bettyae

2

Pasteurella canis

2

Pasteurella dagmatis

2

Pasteurella lymphangitidis

2

Pasteurella mairii

2

3

Pasteurella multocida

2

2

Pasteurella pneumotropica

2

Pasteurella stomatis

2

Pasteurella testudinis

PEPTONIPHILUS

2

Peptoniphilus asaccharolyticus ( ← Peptostreptococcus asaccharolyticus)

2

Peptoniphilus harei (← Peptostreptococcus harei)

2

2

Peptoniphilus indolicus ( ← Peptostreptococcus indolicus)

2

Peptoniphilus ivorii ( ← Peptostreptococcus ivorii)

2

Peptoniphilus lacrimalis ( ← Peptostreptococcus lacrimalis)

PEPTOSTREPTOCOCCUS

2

Peptostreptococcus anaerobius

PHOTOBACTERIUM

2 T

2

Photobacterium damselae subsp. damselae ( ← Vibrio damsela, = Listonella damsela)

2

Photobacterium damselae subsp. piscicida

PISCIRICKETTSIA

2

Piscirickettsia salmonis

PLESIOMONAS

2

2

Plesiomonas shigelloides

PORPHYROMONAS

2

Porphyromonas asaccharolytica ( ← Bacteroides asaccharolyticus)

2

Porphyromonas cangingivalis

2

Porphyromonas canoris

2

Porphyromonas cansulci

2

Porphyromonas catoniae ( ← Oribaculum catoniae)

2

Porphyromonas circumdentaria

2

Porphyromonas crevioricanis

2

Porphyromonas endodontalis ( ← Bacteroides endodontalis)

2

2

Porphyromonas gingivalis ( ← Bacteroides gingivalis)

2

Porphyromonas levii ( ← Bacteroides levii)

2

Porphyromonas macacae ( = Bacteroides macacae)

2

Porphyromonas somerae

PREVOTELLA

2

Prevotella albensis

2

Prevotella bergensis

2

Prevotella bivia ( ← Bacteroides bivius)

2

Prevotella brevis ( ← Bacteroides ruminicola subsp. brevis)

2

Prevotella bryantii

2

Prevotella buccae ( ← Bacteroides buccae)

2

Prevotella buccalis ( ← Bacteroides buccalis)

2

Prevotella corporis ( ← Bacteroides corporis)

2

Prevotella denticola ( ← Bacteroides denticola)

2

Prevotella disiens ( ← Bacteroides disiens)

2

Prevotella intermedia ( ← Bacteroides intermedius)

2

Prevotella loescheii ( ← Bacteroides loescheii)

2

Prevotella melaninogenica ( ← Bacteroides melaninogenicus)

2

Prevotella nanceiensis

2

Prevotella nigrescens

2

Prevotella oralis ( ← Bacteroides oralis)

2

Prevotella oris ( ← Bacteroides oris)

2

Prevotella ruminicola

2

Prevotella tannerae

PROPIONIBACTERIUM

2

Propionibacterium acnes

2

Propionibacterium australiense

2

Propionibacterium granulosum

2

Propionibacterium propionicum ( ← Arachnia propionica)

PROTEUS

2

Proteus inconstans ( ← Providencia alcalifaciens)

2

Proteus mirabilis

2

Proteus penneri

2

Proteus rettgeri ( = Providencia rettgeri)

2

Proteus vulgaris

PROVIDENCIA

2

Providencia rettgeri ( = Proteus rettgeri)

2

Providencia rustigianii

2

2

Providencia stuartii

PSEUDOALTEROMONAS

2

Pseudoalteromonas piscicida

2 T

2

Pseudoalteromonas tetraodonis

PSEUDOMONAS

2

Pseudomonas aeruginosa

2

Pseudomonas anguilliseptica

2

Pseudomonas luteola

2

Pseudomonas mendocina

2

Pseudomonas otitidis

PSEUDORAMIBACTER

2

Pseudoramibacter alactolyticus ( ← Eubacterium alactolyticum)

RAOULTELLA

2

Raoultella ornithinolytica ( ← Klebsiella ornithinolytica)

2

Raoultella planticola

RENIBACTERIUM

3

Renibacterium salmoninarum

RHODOCOCCUS

2

2

Rhodococcus equi ( ← Corynebacterium equi)

RICKETTSIA

3

Rickettsia aeschlimannii

3

Rickettsia africae

3 (*)

3 (*)

Rickettsia akari

3

Rickettsia australis

3

Rickettsia bellii

3

Rickettsia canadensis

3

3

Rickettsia conorii

3

Rickettsia felis

3

Rickettsia heilongjiangensis

3

Rickettsia helvetica

3

Rickettsia honei

3

Rickettsia japonica

3

Rickettsia massiliae

3 (*)

Rickettsia montanensis

3

Rickettsia parkeri

3

Rickettsia prowazekii

3

3

Rickettsia rickettsii

3

Rickettsia sibirica

3

Rickettsia slovaca

3

3

Rickettsia typhi (mooseri)

RIEMERELLA

2

Riemerella anatipestifer ( ← Moraxella anatipestifer)

2

Riemerella columbina

SACCHAROPOLYSPORA

2

2

Saccharopolyspora rectivirgula ( ← Faenia rectivirgula, Micropolyspora faeni)

SALMONELLA

2

2

Salmonella enterica subsp. arizonae ( ← Salmonella arizonae, Salmonella choleraesuis

subsp. arizonae)

2

3

Salmonella enterica subsp. enterica serotype abortusequi ( ← Salmonella abortusequi)

2

3

Salmonella enterica subsp. enterica serotype abortusovis ( ← Salmonella abortusovis)

2

3

Salmonella enterica subsp. enterica serotype dublin ( ← Salmonella dublin)

2

2

Salmonella enterica subsp. enterica serotype enteritidis ( ← Salmonella enteritidis)

2

3

Salmonella enterica subsp. enterica serotype gallinarum ( ← Salmonella gallinarum)

2

Salmonella enterica subsp. enterica serotype paratyphi A, B, C ( ← Salmonella paratyphi A, B, C)

2

3

Salmonella enterica subsp. enterica serotype pullorum ( ← Salmonella pullorum)

3 (*)

Salmonella enterica subsp. enterica serotype typhi ( ← Salmonella typhi)

2

2

Salmonella enterica subsp. enterica serotype typhimurium ( ← Salmonella typhimurium)

2

2

Salmonella (other serovars)

SELENOMONAS

2

Selenomonas artemidis

2

Selenomonas dianae

2

Selenomonas flueggei

2

Selenomonas infelix

2

Selenomonas noxia

2

Selenomonas sputigena

SHEWANELLA

2

Shewanella algae

2

Shewanella putrefaciens

SHIGELLA

2

Shigella boydii

3 (*) T

Shigella dysenteriae (Type 1)

2

Shigella dysenteriae (other than Type 1)

2

Shigella flexneri

2

Shigella sonnei

SLACKIA

2

Slackia exigua ( ← Eubacterium exiguum)

SPHINGOMONAS

2

Sphingomonas paucimobilis ( ← Pseudomonas paucimobilis)

SPIROPLASMA

2

Spiroplasma apis

2

Spiroplasma floricola

2

Spiroplasma melliferum

2

Spiroplasma mirum

STAPHYLOCOCCUS

2

Staphylococcus aureaus subsp. anaerobius

2

2

Staphylococcus aureus subsp. aureus ( ← Staphylococcus aureus)

2

Staphylococcus caprae

2

Staphylococcus epidermidis

2

Staphylococcus felis

2

Staphylococcus hyicus

2

Staphylococcus intermedius

2

Staphylococcus lugdunensis

2

Staphylococcus lutrae

2

Staphylococcus saccharolyticus ( ← Peptococcus saccharolyticus)

2

Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus ( ← Staphylococcus saprophyticus)

2

Staphylococcus schleiferi subsp. coagulans

2

Staphylococcus schleiferi subsp. schleiferi

STREPTOBACILLUS

2

2

Streptobacillus moniliformis

STREPTOCOCCUS

2

Streptococcus acidominimus

2

2

Streptococcus agalactiae ( ← Streptococcus difficilis)

2

Streptococcus anginosus

2

Streptococcus bovis

2

2

Streptococcus canis

2

Streptococcus constellatus subsp. constellatus ( ← Streptococcus constellatus)

2

Streptococcus constellatus subsp. pharyngis

2

2

Streptococcus durans ( = Enterococcus durans)

2

Streptococcus dysgalactiae subsp. dysgalactiae (← Streptococcus dysgalactiae)

2

2

Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis

3

Streptococcus equi subsp. equi

2

Streptococcus equi subsp. zooepidemicus

2

2

Streptococcus iniae

2

Streptococcus intermedius

2

Streptococcus lutetiensis

2

Streptococcus massiliensis

2

Streptococcus mitis

2

Streptococcus mutans

2

Streptococcus oralis

2

Streptococcus ovis

2

Streptococcus parasanguinis

2

Streptococcus phocae

2

Streptococcus pluranimalium

2

Streptococcus pneumoniae

2

Streptococcus porcinus

2

Streptococcus pseudoporcinus

2

Streptococcus pyogenes

2

Streptococcus salivarius

2

Streptococcus sanguinis

2

Streptococcus sinensis

2

Streptococcus sobrinus

2

2

Streptococcus suis

2

Streptococcus uberis

STREPTOMYCES

2

Streptomyces somaliensis

SUTTERELLA

2

Sutterella wadsworthensis

SUTTONELLA

2

Suttonella indologenes ( ← Kingella indologenes)

2

Suttonella ornithocola

TANNERELLA

2

Tannerella forsythensis ( ← Bacteroides forsythus)

TATLOCKIA

2

Tatlockia maceachernii ( ← Legionella maceachernii)

2

Tatlockia micdadei ( ← Legionella micdadei)

TATUMELLA

2

Tatumella ptyseos

TAYLORELLA

2

Taylorella equigenitalis ( ← Haemophilus equigenitalis)

TENACIBACULUM

2

Tenacibaculum discolor

2

Tenacibaculum gallaicum

2

Tenacibaculum maritimum ( ← Flexibacter maritimus)

2

Tenacibaculum ovolyticum ( ← Flexibacter ovolyticus)

2

Tenacibaculum soleae

TISSIERELLA

2

Tissierella praeacuta ( ← Bacteroides praeacutus, Clostridium hastiforme)

TREPONEMA

2

Treponema amylovorum

2

Treponema carateum

2

Treponema denticola

2

Treponema lecithinolyticum

2

Treponema maltophilum

2

Treponema medium

2

Treponema pallidum

2

Treponema paraluiscuniculi

2

Treponema parvum

2

Treponema pectinovorum

2

Treponema pertenue

2

Treponema putidum

2

Treponema socranskii subsp. buccale

2

Treponema socranskii subsp. paredis

2

Treponema socranskii subsp. socranskii ( ← Treponema socranskii)

2

Treponema vincentii

TURICELLA

2

Turicella otitidis

UREAPLASMA

2

Ureaplasma diversum

2

Ureaplasma gallorale

2

2

Ureaplasma urealyticum

VAGOCOCCUS

2

Vagococcus salmoninarum

VEILLONELLA

2

Veillonella denticariosi

2

Veillonella parvula

VIBRIO

2

Vibrio alginolyticus ( = Beneckea alginolytica)

2 T

Vibrio cholerae (including El Tor)

2

Vibrio cincinnatiensis

2

Vibrio fluvialis

2

Vibrio furnissii

2

Vibrio harveyi ( ← Vibrio carchariae, ← Vibrio trachuri)

2

Vibrio ichthyoenteri

2

2

Vibrio metschnikovii

2

Vibrio mimicus

2

Vibrio ordalii

2

Vibrio parahaemolyticus ( = Benecka parahaemolytica)

2

Vibrio salmonicida

2

Vibrio splendidus

2

2

Vibrio vulnificus ( ← Beneckea vulnifica)

WADDLIA

2

Waddlia chondrophila

YERSINIA

2

2

Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica ( ← Yersinia enterocolitica)

2

Yersinia enterocolitica subsp. palearctica

2

Yersinia frederiksenii

2

Yersinia intermedia

2

Yersinia kristensenii

3

3

Yersinia pestis

2

2

Yersinia pseudotuberculosis

3

Yersinia ruckeri

2.2.2 Schimmels

M

D

Soort

2

2

Absidia corymbifera (synoym of Absidia ramosa)

2

Absidia coerulea

2

Achlya klebsiana

2

Achlya racemosa

2

Acremonium falciforme (mitosporic Hypocreales)

2

Acremonium kiliense (mitosporic Hypocreales)

2

Acremonium recifei (synoym of Cephalosporium recifei) (mitosporic Ascomycota)

2

Acremonium strictum (mitosporic Hypocreales)

3

3

Ajellomyces capsulatus (mitosporic state†: Histoplasma capsulatum)

3

3

Ajellomyces dermatitidis (mitosporic state†: Blastomyces dermatitidis)

2

Akanthomyces aculeatus (insect pathogen)

2

Akanthomyces gracilis (insect pathogen)

2

Akanthomyces pistillariiformis (insect pathogen)

2

2

Allescheria boydii synonym of Pseudallescheria boydii (mitosporic state : Scedosporium apiospermum)

2

Alternaria alternata (mitosporic Pleosporaceae)

2

Alternaria chlamydospora

2

Alternaria dianthicola

2

2

Alternaria infectoria (teleomorph: Lewia infectoria)

2

Alternaria longipes

2

Alternaria tenuissima

2

2

Aphanoascus fulvescens

3

Aphanomyces astaci

2

Aphanomyces spp.

2

Apophysomyces elegans

2

Arachnomyces nodososetosus (mitosporic state†: Onychocola canadensis)

2

2

Arthroderma benhamiae (mitosporic state : Trichophyton erinacei)

2

Arthroderma borellii (mitosporic state: Microsporum amazonicum)

2

2

Arthroderma grubyi (mitosporic state: Microsporum gallinae)

2

2

Arthroderma obtusum (synoym of Nannizzia obtusa) (mitosporic state : Microsporum nanum)

2

2

Arthroderma otae (synoym of Nannizzia otae) (mitosporic state: Microsporum canis)

2

2

Arthroderma persicolor (synoym of Nannizzia persicolor) (mitosporic state: Microsporum persicolor)

†2

2

Arthroderma simii (mitosporic state: Trichophyton simii)

2

Arthroderma vanbreuseghemii (mitosporic state : Trichophyton interdigitale)

2

Arthrographis kalrae (teleomorph : Eremomyces langeronii) (mitosporic Eremomycetaceae)

2

Aschersonia aleyrodis (insect pathogen)

2

Aschersonia cubensis (insect pathogen)

2

Aschersonia turbinata (insect pathogen)

2

Ascophaera aggregata (insect pathogen)

2

Ascophaera apis (insect pathogen)

2

Asellaria aselli (arthropod pathogen)

2

Aspergillus deflexus

2

2

Aspergillus flavus

2

2

Aspergillus fumigatus

2

Aspergillus parasiticus

2

2

Aspergillus terreus

2

Aspergillus thermomutatus (teleomorph†: Neosartorya pseudofischeri)

2

Aspergillus ustus

2

Auxarthron zuffianum (strain(s) isolated from lung, dog, kangaroo rat)

2

2

Basidiobolus ranarum

2

Beauveria spp. (entomopathogenic fungi, used in biological control of insects)

2

Bipolaris spicifera (teleomorph : Cochliobolus spicifer)

3

3

Blastomyces dermatitidis (synoym of Zymonema dermatitidis†; teleomorph†: Ajellomyces dermatitidis) (mitosporic Onygenaceae)

2

Botryomyces caespitosus (mitosporic Dothideomycetes)

2

2

Brachiola algerae (entomopathogenic microsporidium)

parasite of Anopheles mosquitoes)

2

Branchiomyces denigrans

2

2

Candida albicans (mitosporic Saccharomycetales)

2

2

Candida chiropterorum (mitosporic Saccharomycetales)

2

2

Candida ciferrii (teleomorph : Stephanoascus ciferrii) (mitosporic Dipodascaceae)

2

Candida dubliniensis (mitosporic Saccharomycetales)

2

2

Candida glabrata (Torulopsis glabrata) (mitosporic Saccharomycetales)

2

2

Candida kefyr (teleomorph: Kluyveromyces marxianus) (mitosporic Saccharomycetaceae)

2

Candida krusei (teleomorph : Issatchenkia orientalis) (mitosporic Saccharomycetaceae)

2

2

Candida lusitaniae (teleomorph : Clavispora lusitaniae) (mitosporic Metschnikowiaceae)

2

Candida slooffi

2

Candida tropicalis (mitosporic Saccharomycetales)

2

Cephalosporium falciforme (mitosporic Hypocreales)

2

Cephalosporium recifei (synonym of Acremonium recifei)

2

Cerinosterus cyanescens (synonym of Fugomyces cyanescens) (mitosporic Microstromatales)

2

Chaetomium perlucidum

2

Chrysosporium inops (mitosporic Onygenales)

2

2

Chrysosporium tropicum

3

Cladophialophora arxii (mitosporic Herpotrichiellaceae)

3

2

Cladophialophora bantiana (synoym of Cladosporium bantianum, Cladosporium trichoides)

2

Cladophialophora boppii

2

2

Cladophialophora carrionii (synoym of Cladosporium carionii)

3

Cladophialophora devriesii

2

Cladophialophora emmonsii

2

Cladophialophora modesta

3

2

Cladosporium bantianum (synonym of Cladophialophora bantiana)

2

2

Cladosporium carionii (synonym of Cladophialophora carrionii )

2

Cladosporium cladosporioides (mitosporic Mycosphaerellaceae) (biological control of whiteflies)

3

Cladosporium trichoides (synonym of Cladophialophora bantiana)

3

3

Coccidioides immitis (mitosporic Onygenales)

3

3

Coccidioides posadasii

2

Coelomomyces opifexi (pathogen of mosquito)

2

Coelomomyces psorophorae var psorophorae (fungal pathogen of mosquitos)

2

Coelomomyces stegomyiae var. stegomyiae (pathogen of mosquitos)

2

Coelomomyces spp. (entomopathogenic fungi)

2

Coelomycidium simulii (entomopathogenic fungi)

2

Colletotrichum acutatum (teleomrph : Glomerella acutata) (mitosporic Phyllachoraceae)

2

Colletotrichum crassipes

2

Colletotrichum gloeosporioides (teleomorph: Glomerella cingulata)

2

Conidiobolus apiculatus (synonym of Entomopthora apiculata) (entomopathogenic fungus)

2

2

Conidiobolus coronatus (entomopathogenic fungus)

2

2

Conidiobolus incongruus

2

Conidiobolus major

2

Conidiobolus obscurus (synonym of Entomophtora obsura) (entomopathogenic fungus)

2

Conidiobolus tenthredinis (synoym of Entomophaga tenthredinis)

2

Cordycepioideus bisporus (termite pathogen)

2

Cordycepioideus octosporus (strain(s) isolated from termites)

2

Cordyceps arachnophila (synonym of Torrubiella arachnophila)

2

Cordyceps australis

2

Cordyceps bassiana (mitosporic state: Beauveria bassiana) (arthropod pathogen, used in biological control of insects and ticks)

2

Cordyceps brittlebankisoides (mitosporic state: Metarhizium anisopliae

var. majus) (pathogen of grubs)

2

Cordyceps brongniartii (mitosporic state: Beauveria brongniartii) (entomopathogenic fungi)

2

Cordyceps caloceioides (mitosporic state†: Simpicillium obclavatum)

2

Cordyceps carnata

2

Cordyceps gracilis (mitosporic state†: Paraisaria dubia (strain(s) isolated from insect)

2

Cordyceps gunnii (mitosporic state : Paecilomyces gunnii)

2

Cordyceps lloydii

2

Cordyceps martialis

2

Cordyceps militaris (entomopathogenic fungi)

2

Cordyceps nutans (entomopathogenic fungi)

2

Cordyceps polyarthra

2

Cordyceps sobolifera

2

Cordyceps tuberculata

2

Cordyceps unilateralis††††

2

Coreomycetopsis oedipus (entomopathogenic fungus) (no strains available)

2

Cryptococcus curvatus (mitosporic Trichosporonales)

2

2

Cryptococcus neoformans var. gattii (synonym of Cryptococcus bacillisporus) (teleomorph†: Filobasidiella bacillispora)

(mitosporic Tremellaceae)

2

2

Cryptococcus neoformans var. neoformans (teleomorph†: Filobasidiella neoformans) (mitosporic Tremellaceae)

2

2

Cryptococcus neoformans var. grubii (Filobasidiella neoformans, serotype A) (mitosporic Tremellaceae)

2

Culicinomyces clavisporus (mosquito pathogenic fungus)

2

Cunninghamella bertholletiae

2

Cunninghamella echinulata (entomopathogenic fungus) (no strains available)

2

Curvularia brachyspora (mitosporic Pleosporaceae)

2

Curvularia clavata

2

Curvularia geniculata (teleomorph: Cochliobolus geniculatus)

2

Curvularia lunata (teleomorph†: Cochliobolus lunatus) (synoym of Pseudocochliobolus lunatus)

2

Cylindrocarpon cyanescens (mitosporic Hypocreales)

2

Dictyuchus monosporus (fish patogen)

2

2

Dipodascus capitatus (mitosporic state : Geotrichum capitatum)

2

Dissitimurus exedrus (mitosporic Ascomycota)

2

2

Emmonsia crescens (teleomorph†: Ajellomyces crescens)

2

2

Emmonsia parva (mitosporic Onygenaceae)

2

Emmonsia parva var. crescens (synonym of Emmonsia crescens)

2

Emmonsia parva var. parva (synonym of Emmonsia parva)

2

Emmonsia pasteuriana (mitosporic Onygenaceae)

2

Encephalitozoon cuniculi (pathogen of immature domestic dogs, foxes, etc.)

2

Engyodontium album (mitosporic Ascomycota)

2

Engyodontium aranearum (synonym of Lecanicillium tenuipes)

2

Enterobryus spp.

2

Entomophaga caroliniana (synonym of Entomophthora caroliniana)

2

Entomophaga grylli (synoym of Entomophthora grylli) (insect pathogenic fungus

2

Entomophaga maimaiga (entomopathogenic fungus)

2

Entomophaga tenthredinis (synonym of Conidiobolus tenthredinis)

2

Entomophthora aphidis (entomopathogenic fungus)

2

Entomophthora apiculata (synoym of Conidiobolus apiculatus) (entomopathogenic fungi)

2

Entomophthora aulicae (synoym of Entomophaga aulicae) (entomopathogenic fungus)

2

Entomophthora caroliniana (synoym of Entomophaga caroliniana)

2

Entomophthora coronata synonym of Conidiobolus coronatus (Ancylistaceae) (pathogen of mosquitos)

2

Entomophthora culicis (found or tested on mosquito)

2

Entomophthora dipterigena (synoym of Erynia dipterigena)

2

Entomophthora elateridiphaga (synoym of Erynia elateridiphaga)

2

Entomophthora grylli (synonym of Entomophaga grylli) (insect pathogenic fungus)

2

Entomophthora muscae (found or tested on mosquito)

2

Entomophthora planchoniana (entomopathogenic fungus, pathogen of aphids)

2

2

Epidermophyton floccosum (mitosporic Arthrodermataceae)

2

Eremomyces langeronii (mitosporic state†: Arthrographis kalrae)

2

Erynia anhuiensis (synonym of Zoophthora anhuiensis) (pathogen of aphids)

2

Erynia aquatica

2

Erynia blunckii (synonym of Entomophthora blunckii)

2

Erynia castrans

2

Erynia conica (found or tested on mosquito)

2

Erynia dipterigena (synonym of Entomophthora dipterigena)

2

Erynia elateridiphaga (synonym of Entomophthora elateridiphaga)

2

Erynia gammae

2

Erynia neoaphidis (synonym of Pandora neoaphidis) (obligate pathogen of aphids)

2

Erynia plecopteri

2

Erynia radicans (strain(s) isolated from insect)

2

Erynia rhizospora

2

Erynia virescens (synonym of Furia virescens)

2

Exophiala bergeri (mitosporic Herpotrichiellaceae)

2

Exophiala castellanii (synoym of E. mansonii)

2

Exophiala dermatitidis (synoym of Phialophora dermatitidis†; Wangiella dermatitidis)

2

Exophiala jeanselmei (synoym of Phialophora jeanselmei)

2

Exophiala lecanii-corni

2

Exophiala mansonii (synonym of E. castellanii)

2

Exophiala pisciphila (strain(s) isolated from fish)

2

Exophiala salmonis

2

Exophiala spinifera (synoym of Phialophora spinifera, Rhinocladiella spinifera)

2

2

Filobasidiella bacillispora (mitosporic state : Cryptococcus bacillisporus)

2

2

Filobasidiella neoformans (mitosporic state : Cryptococcus neoformans)

2

Fonsecaea compacta (synoym of Phialophora compacta, Rhinocladiella compacta) (mitosporic Ascomycota)

2

Fonsecaea monophora

2

2

Fonsecaea pedrosoi (synoym of Phialophora pedrosoi, Rhinocladiella pedrosoi)

2

Furia virescens (synoym of Erynia virescens)

2

Fusarium coccophilum (teleomorph: Nectria flammea) (mitosporic Nectriaceae) (insect pathogen)

2

2

Fusarium verticillioides (teleomorph : Gibberella moniliformis) (Nectriaceae)

2

Fusicoccum dimidiatum (synoym of Scytalidium dimidiatum, Nattrassia mangiferae, Hendersonula toruloidea) ( mitosporic Botryosphaeriaceae)

2

Galactomyces geotrichum (mitosporic state†: Geotrichum candidum) (found or tested on mosquito)

2

2

Geotrichum capitatum (teleomorph: Dipodascus capitatus)

2

Geotrichum clavatum

2

2

Gibberella moniliformis (mitosporic state†: Fusarium verticillioides)

2

Gibellula alata (no information available)

2

Gibellula leiopus (arachnogenous fungus)

2

Gibellula pulchra

2

Glomerella acutata (mitosporic state†: Colletotrichum acutatum)

2

Glomerella cingulata (mitosporic state: Colletotrichum gloeosporioides)

2

Granulomanus spp (mitosporic Clavicipitaceae) (on arthropods) (no strains available)

2

2

Graphium eumophum

2

Gymnoascus dankaliensis

2

Haliphthoros milfordensis (pathogen of Lobsters)

2

Haliphthoros philippinensis (pathogen of shrimp)

2

Hendersonula toruloidea (synonym of Fusicoccum dimidiatum) (mitosporic Botryosphaeriaceae)

2

Hirsutella citriformis (strain(s) isolated from insect)

2

Hirsutella entomophila

2

Hirsutella jonesii

2

Hirsutella saussurei (synoym of Isaria saussurei)

2

Hirsutella thompsonii (mite fungal pathogen)

2

Hirsutella versicolor (strain(s) isolated from insect)

3

3

Histoplasma capsulatum var. capsulatum (teleomorph : Ajellomyces capsulatus)

3

3

Histoplasma capsulatum var. duboisii (teleomorph : Ajellomyces capsulatus)

3

3

Histoplasma capsulatum var. farciminosum (teleomorph : Ajellomyces capsulatus)

2

Hymenostilbe dipterigena

2

Hymenostilbe formicarum

2

Hymenostilbe muscarium

2

Hymenostilbe spp.

2

Hypocrella amomi

2

Ichthyophonus hoferi

2

Ichthyophonus irregularis (fish pathogen)

2

Keratinomyces ajelloi (synonym of Trichophyton ajelloi) (teleomorph : Arthroderma uncinatum) (mitosporic Arthrodermataceae) (pathogen of mosquito larvae)

2

Laboulbenia spp. (entomopathogenic fungus) (no strains available)

2

Lagenidium giganteum (pathogen of mosquitos)

2

Legeriomyces spp.

2

Leptolegnia chapmanii (pathogen of mosquito larvae)

2

Leptosphaeria tompkinsii

2

Leptosphaerulina chartarum (mitosporic state : Pithomyces chartarum)

2

Madurella grisea (mitosporic Ascomycota)

2

Madurella mycetomatis

2

Malassezia dermatis (mitosporic Exobasidiomycetidae)

2

Malassezia furfur (synoym of Pityrosporum orbiculare) (teleomorph Saccharomyces sphaericus)

2

Malassezia globosa

2

Malassezia japonica

2

Malassezia nana

2

Malassezia obtusa

2

2

Malassezia pachydermatidis (synoym of Pityrosporum canis)

2

Malassezia restricta

2

2

Malassezia slooffiae

2

2

Malassezia sympodialis

2

Massospora cicadina (entomopathogenic fungus)

2

Mattirolella spp. (entomopathogenic fungus) (no strains available)

2

Metarhizium album (mitosporic Clavicipitaceae)

2

Metarhizium anisopliae var. acridum (entomopathogenic fungus)

2

Metarhizium anisopliae var. majus (teleomorph: Cordyceps brittlebankisoides) (pathogen of grubs)

2

Metarhizium flavoviride (strain(s) isolated from insect)

2

Microsporum audouinii (synoym of Microsporum rivalieri)

2

2

Microsporum canis (teleomorph : Arthroderma otae)

2

Microsporum distortum (dysgonic variant of Microsporum canis)

2

Microsporum equinum (variant of Microsporum canis)

2

Microsporum ferrugineum

†2

2

Microsporum gallinae (teleomorph : Arthroderma grubyi)

2

Microsporum gypseum aggr. (teleomorph Arthroderma gypseum & Arthroderma incurvatum)

2

Microsporum langeroni (synoym of Microsporum audouinii)

2

2

Microsporum nanum (teleomorph : Arthroderma obtusum)

2

2

Microsporum persicolor (teleomorph: Arthroderma persicolor)

2

Microsporum praecox

2

Microsporum rivalieri (synonym of Microsporum audouinii)

2

Microsporum spp.

2

2

Monosporium apiospermum (synonym of Scedosporium apiospermum) (teleomorph Pseudallescheria boydii) (mitosporic Microascaceae)

2

Mortierella wolfii

2

Mucor amphibiorum

2

Myriangium duriaei

2

Nannizzia gypsea (synonym of Arthroderma gypseum) (mitosporic state : Microsporum gypseum)

2

2

Nannizzia obtusa (synonym of Arthroderma obtusum) (mitosporic state Microsporum nanum)

2

2

Nannizzia otae (synonym of Arthroderma otae) (mitosporic state: Microsporum canis)

2

Nannizzia persicolor (synonym of Arthroderma persicolor) (mitosporic state: Microsporum persicolor)

2

Nattrassia mangiferae (synonym of Fusicoccum dimidiatum) (Ascomycota)

2

Nectria coccophila (synonym of Nectria flammea) (mitosporic state Fusarium coccophilum)

2

Nectria flammea (synoym of Nectria coccophila)

2

Nectria haematococca (mitosporic state: Fusarium solani) (pathogen of the larval stage of beetle)

2

Neosartorya pseudofischeri (mitosporic state: Aspergillus thermomutatus)

2

Neotestudina rosatii (Fungi; Ascomycota; Incertae sedis; Incertae sedis; Testinaceae)

2

Neozygites abacaridis (entomopathogenic fungus; pathogen of phytophagous mites)

2

Neozygites adjarica

2

Neozygites floridana (pathogen of the cassava green mite)

2

Neozygites fresenii (pathogen of cotton aphid)

2

Neozygites fumosa

2

Neozygites tanajoae (pathogen of the cassava green mite)

2

Nomuraea atypicola (teleomorph; Cordyceps cylindrica) (mitosporic Clavicipitaceae) (strain(s) isolated from Arachnida)

2

Nomuraea rileyi (synoym of Beauveria rileyi) (strain(s) isolated from Lepidoptera)

3

2

Ochroconis gallopava

†2

2

Ochroconis humicola (synonym of Scolecobasidium humicola)

2

Onychocola canadensis (teleomorph : Arachnomyces nodososetosus) (mitosporic Arechnomycetaceae)

2

Orchesellaria mauguioi

2

Paecilomyces amoeneroseus (synonym Isaria amoene-rosea) (mitosporic Clavicipitaceae) (strain(s) isolated from Coleoptera)

2

Paecilomyces cicadae ( mitosporic Clavicipitaceae) (strain(s) isolated from burried larva)

2

Paecilomyces farinosus (mitosporic Clavicipitaceae) (entomopathogenic fungus, pathogen of german cockroach)

2

Paecilomyces gunnii (teleomorph : Cordyceps gunnii) (mitosporic Clavicipitaceae)

Paecilomyces lilanicus (mitosporic Clavicipitaceae)

2

Paecilomyces marquandii (mitosporic Clavicipitaceae) (human + biological controle of nematodes)

2

Paecilomyces tenuipes (mitosporic Clavicipitaceae) (strain(s) isolated from insect)

2

2

Paecilomyces variotii (mitosporic Trichocomaceae)

2

Pandora neoaphidis (synoym of Erynia neoaphidis) (obligate pathogen of aphids)

3

Paracoccidioides brasiliensis (synoym of Loboa loboi) (mitosporic Onygenaceae)

2

Paraisaria dubia (synoym of Isaria dubia ; teleomorph : Cordyceps gracilis) (mitosporic Clavicipitaceae) (strain(s) isolated from insect)

2

2

Penicillium marneffei

2

Phaeoacremonium alvesii (mitosporic Calosphaeriaceae)

2

Phaeoacremonium amstelodamense

2

Phaeoacremonium inflatipes

2

Phaeoacremonium griseorubrum

2

Phaeoacremonium krajdeni

2

Phaeoacremonium parasiticum (synoym of Phialophora parasitica)

2

Phaeoacremonium rubrigenum

2

Phaeoacremonium tardicrescens

2

Phaeoacremonium venezuelense

2

Phialemonium curvatum (mitosporic Ascomycota)

2

Phialemonium obovatum

2

Phialophora americana (teleomorph : Capronia semiimmersa) (mitosporic Magnaporthaceae)

2

Phialophora compacta (synonym of Fonsecaea compacta) (mitosporic Ascomycota)

2

Phialophora europaea

2

Phialophora parasitica (synonym of Phaeoacremonium parasiticum) (mitosporic Calosphaeriaceae)

2

Phialophora richardsiae (synomym of Pleurostomophora richardsiae) (mitosporic Calosphaeriaceae)

2

Phialophora spinifera (synonym of Exophiala spinifera) (mitosporic Herpotrichiellaceae)

2

2

Phialophora verrucosa

2

Phoma cruris-hominis (mitosporic Ascomycota)

2

Phoma dennisii var. oculohominis

2

Phoma herbarum

2

Pithomyces chartarum (teleomorph : Leptosphaerulina chartarum) (mitosporic Pleosporaceae)

2

Pityrosporum orbiculare (synonym of Malassezia furfur) (mitosporic Exobasidiomycetidae)

2

Pleurodesmospora coccorum (synoym of Beauveria coccorum) ( mitosporic Ascomycota) (strain(s) isolated from Coleoptera)

2

Pleurostomophora richardsiae (synoym of Phialophora richardsiae)

2

Pneumocystis carinii ( (never been cultivated on routine laboratory media)

2

Pneumocystis jirovecii (never been cultivated on routine laboratory media)

2

Podonectria coccicola

2

Polycephalomyces ramosus (synoym of Stilbella kervillei) (mitosporic Clavicipitaceae) (strain(s) isolated from fly)

2

Polycytella hominis (mitosporic Ascomycota)

2

Prototheca wickerhamii

2

Prototheca zopfii

2

2

Pseudallescheria boydii (synoym of Allescheria boydii) (mitosporic state†: Scedosporium apiospermum)

2

Pseudallescheria ellipsoidea

2

Pseudochaetosphaeronema larense (mitosporic Ascomycota)

2

2

Pseudomicrodochium suttonii (mitosporic Ascomycota)

2

Pseudogibellula formicarum (mitosporic Clavicipitaceae)

2

Pyrenochaeta romeroi (mitosporic Pleosporaceae)

2

Pyrenochaeta unguis-hominis

†2

2

Pythium insidiosium

2

Pythium undulatum (fish pathogen)

3

Ramichloridium mackenziei (mitosporic Herpotrichiellaceae)

2

Rhinocladiella aquaspersa (mitosporic Herpotrichiellaceae)

2

Rhinocladiella spinifera (synonym of Exophiala spinifera) (mitosporic Herpotrichiellaceae)

2

2

Rhinosporidium seeberi (Protozoa; Choanozoa Mesomycetozoea) (never been cultivated)

2

2

Rhizomucor pusillus

2

Rhizomucor variabilis

2

Rhizopus azygosporus

2

Rhizopus microspous var. chinensis

2

2

Rhizopus microsporus var. microsporus

Rhizopus microsporus var. oligosporus

2

2

Rhizopus microsporus var. rhizopodiformis (synoym of Rhizopus cohnii)

2

Rhizopus schipperae

2

Saksenaea vasiformis

2

Saprolegnia australis (Chromista; Oomycetes; Saprolegniales; Saprolegniaceae) (pathogen of fish)

2

Saprolegnia ferax

Saprolegnia hypogyna (strain(s) isolated from fish)

2

Saprolegnia parasitica

2

Sarcinomyces phaeomuriformis (mitosporic Chaetothyriale)

2

2

Scedosporium apiospermum (teleomorph : Pseudoallescheria boydii) (mitosporic Microascaceae)

2

Scedosporium aurantiacum

2

2

Scedosporium inflatum (synonym of Scedosporium prolificans)

2

2

Scedosporium prolificans (synoym of Scedosporium inflatum)

†2

2

Scolecobasidium humicola (synoym of Ochroconis humicola) (mitosporic Ascomycota)

2

2

Scopulariopsis brevicaulis

2

Scopulariopsis brumptii

2

Scopulariopsis chartarum

2

Scytalidium dimidiatum (synomym of Fusicoccum dimidiatum) (mitosporic Ascomycota)

2

Scytalidium hyalinum (colorless mutant of Fusicoccum dimidiatum)

2

Simpicillium obclavatum (teleomorph†: Cordyceps caloceioides)

2

Sporodiniella umbellata

2

Sporothrix insectorum (mitosporic Ophiostomataceae)

2

Sporothrix isarioides

2

2

Sporothrix schenckii (synoym of Sporotrichum schenkii)

2

2

Sporotrichum schenkii (synonym of Sporothrix schenckii) (mitosporic Ophiostomataceae)

2

2

Stephanoascus ciferrii (mitosporic state†: Candida ciferrii)

2

Stilbella buquetii var. formicarum

2

Stilbella buquetii (synoym of Isaria buquetii) (mitosporic Hypocreales) (strain(s) isolated from insect)

2

Stilbella kervillei (synonym of Polycephalomyces ramosus) (mitosporic Clavicipitaceae) (strain(s) isolated from fly)

2

Strongwellsea oehrensiana (pathogen of insect)

2

2

Syncephalastrum racemosum

2

Termitaria spp. (mitosporic Ascomycota) (entomopathogenic fungus) (no strains available)

Termitariopsis cavernosa (mitosporic Ascomycota) (entomopathogenic fungus) (no strains available)

2

Tetracrium coccicola (mitosporic Tubeufiaceae)

2

Thelohania solenopsae (pathogen of ants)

2

Thraustotheca clavata (fish pathogen)

2

Tilachlidiopsis nigra (mitosporic Tricholomataceae)

2

Tilachlidium liberianum

2

Tolypocladium cylindrosporum (synoym of Beauveria cylindrospora) (pathogen of mosquitos)

2

Torrubiella arachnophila (synoym of Cordyceps arachnophila)

2

Torrubiella rubra

2

Torulopsis glabrata (synonym of Candida glabrata) (mitosporic Saccharomycetales)

2

Trichophyton ajelloi (synoym of Keratinomyces ajelloi) (teleomorph: Arthroderma uncinatum) (mitosporic Arthrodermataceae) (pathogen of mosquito larvae)

2

Trichophyton concentricum

2

Trichophyton equinum

2

2

Trichophyton erinacei (teleomorph: Arthroderma benhamiae)

2

Trichophyton interdigitale (teleomorph : Arthroderma vanbreuseghemii)

2

2

Trichophyton mentagrophytes

2

2

Trichophyton quinckeanum

2

Trichophyton raubitschekii (synonym of Trichophyton rubrum)

2

2

Trichophyton rubrum (synoym of Trichophyton raubitschekii)

2

2

Trichophyton simii (teleomorph: Arthroderma simii)

2

Trichophyton schoenleinii

2

2

Trichophyton tonsurans

2

2

Trichophyton spp.

2

2

Trichophyton verrucosum

2

Trichophyton violaceum

2

2

Trichosporon asahii (mitosporic Trichosporonales)

2

Trichosporon asteroides

2

Trichosporon beigelii (it is a doubtful species)

2

Trichosporon cutaneum

2

Trichosporon inkin

2

Trichosporon mucoides

2

Trichosporon ovoides

2

Verticillium lecanii (synonym of Lecanicillium lecanii) (teleomorph : Torrubiella confragosa) (mitosporic Clavicipitaceae)

2

Wangiella dermatitidis (synonym of Exophiala dermatitidis) (mitosporic Herpotrichiellaceae)

2

Zoophthora anhuiensis (synoym of Erynia anhuiensis) (pathogen of aphids)

2

Zoophthora radicans (entomopathogenic fungus, pathogen of Lepidoptera)

3

3

Zymonema dermatitidis (synonym of Blastomyces dermatitidis) (mitosporic Ajellomycetaceae)

2.2.3 Parasieten

M

D

Soort

2

2

Acanthamoeba spp.

3

Acarapis woodi

2

2

Alaria alata

2T

2T

Amblyomma maculaturum

2

2

Ancylostoma braziliense

2

2

Ancylostoma caninum

2

2

Ancylostoma duodenale

2

Angiostrongylus cantonensis.

2

Angiostrongylus costaricensis

2

Anisakis spp.

2T

2T

Argas spp.

2

Armillifer spp.

2

Ascaris lumbricoides

2

2

Ascaris suum

3

Babesia bigemina

3

Babesia bovis

3

Babesia caballi

2

3

Babesia canis

2

3

Babesia divergens

3

Babesia equi

3

Babesia gibsoni

3

Babesia major

2

3

Babesia microti

3

2

Balamuthia mandrillaris

2

Balantidium coli

2

2

Baylisascaris procyonis

2

2

Bilharziella polonica

2

Brachiola vesicularum

2

Brugia malayi (syn. Wuchereria malayi)

2

Brugia pahangi

2

Brugia timori

2

2

Bunostomum phlebotomum

2

3

Calliphora spp.

2

Capillaria spp.

2

Chabertia ovina

2

Chorioptes bovis

2

3

Chrysomya spp.

2

Clonorchis sinensis

2

3

Cochliomyia hominivorax

2

3

Cochliomyia macellaria

2

Contracaecum spp.

2

Cooperia spp.

2

3

Cordylobia anthropophaga

2

3

Cordylobia rodhaini

2

3

Cordylobia spp.

2

2

Crytosporidium spp.

2

Culicoides spp.

2

Cuterebra spp.

2

Cyathostoma bronchialis

2

Cyclospora cayetanensis

2

Demodex brevis

2

Demodex folliculorum

2T

2T

Dermacentor albipictus

2T

2T

Dermacentor andersoni

2T

2T

Dermacentor occidentalis

2T

2T

Dermacentor silvarum

2T

2T

Dermacentor variabilis

2

Dermanyssus gallinae

2

2

Dermatobia spp.

2

2

Dicrocoecelium dendriticum

2

Dicrocoeliidae

2

Dictyocaulus spp.

2

Dientamoeba fragilis

2

Dioctophyma renale

2

Diphyllobothrium latum

2

2

Dipylidium caninum

2

Dirophilaria immitis

2

Dracunculus medinensis

2

Dypilidium caninum

3 (*)

3

Echinococcus granulosus

3 (*)

3

Echinococcus multilocularis

3 (*)

3

Echinococcus oligarthrus

3 (*)

Echinococcus vogeli

2

2

Echinostoma ilocanum

2

Eimeria spp.

2

2

Encephalitozoon spp.

2

2

Entamoeba histolytica

2

2

Enterobius vermicularis

2

2

Enterocytozoon spp.

2

Eustrongylides spp.

2

2

Fannia spp.

2

Fasciola gigantica

2

2

Fasciola hepatica

2

2

Fasciolopsis buski

2

Gasterophilus spp.

2

2

Gastrodiscoides hominis

2

2

Giardia lamblia (syn. Giardia intestinalis, G. duodenalis )

2

Giardia spp. (other species than listed)

2

Gnathostoma spinigerum

2

Gongylonema pulchrum

2T

2T

Haemaphysalis punctata

2

Haemonchus contortus

2

Haplosporidium nelsoni

2

2

Heterophyes heterophyes

2

Histomonas meleagridis

2T

2T

Hyalomma anatolicum

2T

2T

Hyalomma detritum

2T

2T

Hyalomma dromedarii

2T

2T

Hyalomma marginatum

2T

2T

Hyalomma truncatum

2

Hymenolepis diminuta

2

Hymenolepis nana

2

2

Hypoderma spp.

2

Isospora belli

2

Isospora natalensis

2

Isospora spp. (other species than listed)

2T

2T

Ixodes holocyclus

2T

2T

Ixodes pilosus

2T

2T

Ixodes rubicundus

2

2

Lagochilascaris minor

2

Leishmania aethiopica

2

Leishmania amazonensis

3 (*)

3

Leishmania brasiliensis

3 (*)

3

Leishmania chagasi

3 (*)

3

Leishmania donovani

3 (*)

3

Leishmania guyanensis

3 (*)

3

Leishmania guyanensis

3 (*)

3

Leishmania infantum

2

Leishmania major

2

3

Leishmania mexicana

3 (*)

3

Leishmania panamensis

2

Leishmania peruviana

2

Leishmania pifanoi

2

3

Leishmania tropica

2

3

Leishmania venezuelensis

2

2

Linguatula serrata

2

Loa loa

2

3

Lucilia spp.

2

Mansonella ozzardi

2

Mansonella perstans

2

Mansonella streptocerca

2

Meningonema spp.

2

2

Metagonimus yokogawai

2

Metorchis conjuctus

2

Microsporidium spp.

2

Moniliformis moniliformis

2

Naegleria australiensis

3

Naegleria fowleri

2

2

Nanophyetus salmincola

2

2

Necator americanus

2

Neospora caninum

2

2

Nosema connori

2

2

Nosema ocularum

2

Nosema spp. (other species than listed)

2

Notoedres spp.

2

Oesophagostomum spp.

2

Oesophagostonum spp.

2

Oestrus ovis

2

Onchocerca volvulus

2

Opisthorchis felineus

2

Opisthorchis viverrini

2

Ornithobilharzia spp.

2

Ostertagia spp.

2

Otodectes cynotis

2

Oxyuris equi

2

2

Paragonimus spp.

2

Parascaris equorum

2

Passalurus ambiguus

2

Phocanema spp.

2

3

Phormia regina

2

Phtirius pubis

2

Plasmodium vivax

3 (*)

Plasmodium falciparum

2

Plasmodium knowlesi

2

Plasmodium malariae

2

Plasmodium ovale

2

3

Protophormia terraenovae

2

Pseudoterranova spp.

2

Psoroptes cuniculi

2

Psoroptes ovis

2

Pulex irritans

2

Rhipicephalus microplus (syn. Boophilus microplus)

2

2

Rhipicephalus sanguineus

2T

2T

Rhipicephalus simeus

2T

2

Rhipicephalus simus

2

Sappinia diploidea

2

Sarcocystis bovicanis

2

Sarcocystis equicanis

2

Sarcocystis ovicanis

2

2

Sarcocystis suihominis (syn. Sarcocystis hominis)

2

2

Sarcoptes scabiei

2

Schistosoma haematobium

2

Schistosoma intercalatum

2

Schistosoma japonicum

2

Schistosoma mansoni

2

Schistosoma mattheei

2

Schistosoma mekongi

2

Skrjabinema spp.

2

Sphaerothecum destruens

2

2

Spirocerca lupi

2

2

Spirometra spp.

2

2

Strongyloides stercoralis

2

Strongylus spp.

2

Syngamus trachea

2

Syphacia spp.

2

2

Taenia asiatica (syn. Taenia saginata asiatica)

2

Taenia crassiceps

2

Taenia hydatigena

3 (*)

3

Taenia multiceps

2

Taenia ovis

2

2

Taenia saginata

3 (*)

3

Taenia serialis

3 (*)

3

Taenia solium

2

Teladorsagia circumcincta

2

Ternidens deminutus

3

Theileria annulata

3

Theileria lestoquardi (syn. Theileria hirci)

2

Theileria mutans

2

Theileria ovis

3

Theileria parva

2

Theileria taurotragi

2

2

Thelazia spp.

2

Toxascaris leoninae

2

2

Toxocara canis

2

2

Toxocara cati (syn. Toxocara mystax)

2

Toxocara vitulorum

2

3

Toxoplasma gondii

2

3

Trichinella nativa

2

3

Trichinella nelsoni

2

3

Trichinella pseudospiralis

2

3

Trichinella spiralis

2

Trichobilharzia spp.

3

Trichomonas foetus

2

Trichomonas vaginalis

2

2

Trichostrongylus spp.

2

Trichuris suis

2

Trichuris trichiura

2

Trichuris vulpis

2

Trixicarus caviae

2

3

Trypanosoma brucei brucei

2

Trypanosoma brucei gambiense

3 (*)

3

Trypanosoma brucei rhodesiense

3

Trypanosoma congolense

3

Trypanosoma cruzi

3

Trypanosoma equiperdum

2

3

Trypanosoma evansi

2

Trypanosoma vivax

2

Tunga penetrans

2

2

Uncinaria stenocephala

3

Varroa jacobsoni (Varroasis)

2

Vittaforma corneae

2

Watsonius watsoni

2

3

Wohlfahrtia spp.

2

Wuchereria bancrofti

2.2.4 Virussen en onconventionele agentia

M

D

Soort

Adenoviridae

Atadenovirus genus

2

†† Atadenoviruses

Aviadenovirus genus (isolated from birds)

2

†† Aviadenoviruses

Mastadenovirus genus (including al human adenoviruses)

2

†† Animal adenoviruses

2

†† Human adenoviruses

Siadenovirus genus (isolated from reptiles and birds)

2

†† Siadenoviruses

2

Unclassified adenoviridae (isolated from a sturgeon and bat)

Alloherpesviridae

Ictaluri virus genus

2

†† Ictalurid herpesvirus 1 (Channel catfish virus)

Unclassified Alloherpesviridae

2

†† Cyprinid herpesvirus 1 (Carp pox herpesvirus)

2

†† Ranid herpesvirus 1 (Luckť rog herpesvirus)

2

†† Ranid herpesvirus 2 (Frog herpesvirus 4)

3

†† Salmonid herpesvirus 1 (Herpesvirus salmonis)

2

†† Salmonid herpesvirus 2 (Oncorhynchus maso herpesvirus)

Arenaviridae

Arenavirus genus

Old world Arenaviruses

2

†† Ippy virus

4

†† Lassa virus

2

2

†† Lymphocytic choriomeningitis virus

3

2

†† Lymphocytic choriomeningitis virus (neurotroppische strains)

3

†† Mobala virus

2

†† Mopeia virus

New world Arenaviruses

2

†† Amapari virus

3

†† Flexal virus

4

†† Guanarito virus

4

†† JunŪn virus

2

†† Junin virus vaccine strain Candid

2

†† Latino virus

4

†† Machupo virus

2

†† Oliveros virus

2

†† ParanŠ virus

2

†† Pichinde virus

3

†† Pirital virus

4

†† SabiŠ virus

2

†† Tacaribe virus††

2

†† Tamiami virus

3

3

†† Whitewater Arroyo virus

Arteriviridae

Arterivirus genus

2

†† Equine arteritis virus

2

†† Lactate dehydrogenase-elevating virus

2

†† Porcine respiratory and reproductive syndrome virus

3

†† Simian haemorrhagic fever virus

Asfarviridae

Asfivirus genus

4

†† African swine fever virus

Astroviridae

2

†† Bovine astrovirus 1,2

2

†† Duck astrovirus 1

2

†† Feline astrovirus 1

2

†† Human astrovirus 1-8

2

†† Ovine astrovirus

2

†† Porcine astrovirus

2

†† Turkey astrovirus

Baculoviridae (infecting invertebrates)

Granulovirus genus

2

Type species : Cydia pomonella (CpGV)

Nucleopolyhedrovirus genus

2

Type species : Autographa californica multiple-capsid nucleopolyhedrovirus (AcMNPV)

Birnaviridae

Aquabirnavirus genus

3

†† Infectious pancreatic necrosis virus

Avibirnavirus genus

2

†† Infectious bursal disease virus,

Entomobirnavirus genus

2

†† Drosophila X virus

Unclassified Birnaviriae

2

†† Rotifer birnavirus

Bornaviridae

Bornavirus genus

2

3

Borna Disease virus

Bunyaviridae††††

Orthobunyavirus genus

†† Anopheles A group

2

†††† Anŗpheles A virus

2

†††† Tacaiuma virus

2

†††† Alajuela virus

2

†††† Anopheles B virus

Bakau group

2

†††† Bakau virus

3

†††† Telok Forest virus

2

Batama virus

2

Benevides virus

Bertioga virus group

2

†††† Guaratuba virus

2

†††† Bimiti virus

2

†††† Botambi virus

Bunyamwera group

2

2

†† Bunyamwera virus

2

3

†† Cache Valley virus

2

†† Fort Sherman virus

3

2

†† Germiston virus

3

†† Ilesha virus

3

3

†† Kairi virus

2

†† Main Drain virus

3

†† Northway virus

3

†† Santa Rosa virus

2

†† Shokwe virus

2

†† Tensaw virus

2

†† Wyeomyia virus

2

†† Xingu virus

2

†† Bushbush virus

Bwamba group

2

†† Bwamba virus

2

†† Pongola virus

Group C

2

†† Apeu virus

3

†† Bruconha virus

2

†† Caraparu virus

2

†† Itaqui virus

2

†† Madrid virus

2

†† Marituba virus

2

†† Murutucu virus

2

†† Nepuyo

2

†† Oriboca virus

2

†† Ossa virus

2

†† Restan virus

California group

2

2

†† California encephalitis virus

2

†† Guaroa virus

2

†† Inkoo virus

2

†† Jamestown Canyon virus

2

†† Keystone virus

2

†† La Crosse virus

2

†† Snowshoe hare virus

2

†† Tahyna virus

2

Capim virus

2

Gamboa virus

2

Guajara virus

Guama group

2

†† Catu virus

2

†† Guama virus

2

Koongol virus

2

Manzanilla virus

3

Inini virus

2

Minatitlan virus

2

M'Poko virus

2

Nyando virus

2

Olifantsvlei virus

3

†† Bobia virus

Patois group

2

†† Patois virus

3

Estero Real virus

2

Sathuperi virus

2

Shamonda virus

2

Shuni virus

3

Aino virus

Simbu virus group

3

†† Akabene virus

2

†† Ingwavuma virus

3

†† Oropouche virus

Tete virus group

2

†† Bahig virus

2

†† Tete virus

2

†† Weldona virus

2

Thimiri virus

2

Timboteua virus

2

Turlock virus

2

Zegla virus

Hantavirus genus

3

†† El Moro Canyon virus

Hantaan group

3

†† Hantaan virus

3

†† Dobrova virus

3

†† Seoul virus

2

Prospect Hill virus

Puumala group

3

†† Puumula virus

Sin Nombre group

3

†† Sin Nombre virus

3

†† Bayou virus

3

†† Black Creek Canal virus

3

†† Andes virus

3

†† Laguna negra virus

3

†† Juquitiba virus

3

†† Araraquara virus

3

†† Castelo dos Sonhos virus

3

2

†† Choclo virus

Thottapalayam group

2

†† Thottapalayam virus

Nairovirus genus

Crimean-Congo hemorrhagic fever group

4

†† Crimean-Congo hemorrhagic fever virus

2

†† Hazara virus

2

Dera Ghazi Khan virus

2

Hughes virus

Nairobi sheep disease group

3

3

†† Nairobi sheep disease virus

3

†† Dugbe virus

Qalyub virus

2

Sakhalin virus

3

Thiafora virus

Phlebovirus genus

2

Buyaru virus

3

Itaituba virus

2

Chilibre virus

2

†† Frijoles virus

Sandfly fever Naples group

3

†† Buenaventura virus

2

†† Candiru virus

2

†† Punta Toro virus

3

3

†† Rift Valley virus

2

†† Rift Valley virus vaccine strain MP-12

2

†† Sanfly fever

2

†† Sandfly fever Naples virus

2

†† Toscana virus

2

Uukuniemi virus

Unassigned viruses in the family

2

Gordil virus

3

Boboya virus

3

Chim virus

3

Issyk-Kul virus

3

Razdan virus

3

Tai virus

3

Tamdy virus

Caliciviridae

Lagovirus genus

2

†† European brown hare syndrome virus

3

†† Rabbit haemorrhagic disease virus

Norovirus genus

2

†† Bovine enteric calicivirus

2

†† Norwalk virus

Sapovirus genus

2

†† Porcine enteric calicivirus

2

Sapporo virus

Vesivirus genus

2

†† Feline calicivirus

3

†† Vesicular exanthema of swine virus††††††††††††

2

†††††††† Bovine calicivirus††††††††††††††††††††††††††††††††††

2

†††††††† Primate calicivirus††††††††††††††††††††††††††††††††

3

†††††††† San Miguel sea lion virus††††††††††††††††††††††

Unassigned virusses in the familiy

2

†† Canine calicivirus

2

†† Fowl calicivirus

Circoviridae

Circovirus genus

2

†† Beak and eather disease virus

2

†† Porcine circovirus

Gyrovirus genus

2

†† Chicken anaemia virus

Coronaviridae

Coronavirus genus

Group I species:

2

†† Canine coronavirus

2

†† Feline coronavirus

2

†††††††† Feline infectious peritonitis virus

2

†† Human coronaviruses 229E

2

†† Porcine epidemic diarrhoea virus

2

†† Transmissible gastroenteritis virus

2

†††††††† Porcine respiratory coronavirus

Group II species:

2

†† Bovine coronavirus

2

†† Human coronaviruses 0C43

2

†† Murine hepatitis virus

2

†† Porcine haemagglutinating encephalomyelitis virus

2

†† Rat coronavirus

Group III species:

2

†† Avian infectious bronchitis virus

2

†† Turkey coronavirus

3

3

†† Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS)

Torovirus genus

†† Bovine torovirus

2

†††††† Breda virus

†† Equine torovirus

2

2

†††††† Berne virus

2

†† Human torovirus

2

†† Porcine torovirus

Dicistroviridae

Cripavirus genus

2

†† Black queen cell virus

2

†† Cricker paralysis virus

2

†† Drosophila C virus

2

†† Pteromau puparum small RNA-containing virus

2

†† Rhopulosiphum padi virus

Unassigned virusses in the familiy

2

†† Acute bee paralysis virus

Filoviridae

Ebolavirus genus

4

4

†† Cote d'Ivoire Ebola virus

4

4

†† Reston Ebola virus

4

4

†† Sudan Ebola virus

4

4

†† Zaire Ebola virus

Unclassified Ebola-like viruses

4

4

†† Bundibugyo Ebola virus

Marburgvirus genus

4

4

†† Lake Victoria Marburg virus

Flaviviridae

1. Tick-borne viruses

Mammalian tick-bone virus group :

3

†† Gadgets Gully virus

2

†† Kadam virus

3

3

†† Kyasanur Forest disease virus

2

2

†† Langat virus

3(*)

3

†† Louping ill virus

3

†† Omsk heamorrhagic fever virus

3

2

†† Powassan virus

3 (*)

†† Tick-borne encephalitis virus

Central European tick-born encephalitis virus group :

3

†† Absettarov virus

3

†† Hanzalova virus

3

†† Hypr virus

3

†† Kumlinge virus

3

†† Russian spring summer encephalitis virus

Seabird tick-born virus group

3

†† Meaban virus

3

†† Saumarez Reef virus

2

†† Tyuleniy virus

2. Mosquito-borne viruses

Dengue virus group :

3

†† Dengue virus 1-4

3

†† Kedougou virus

Japanese encephalitis virus group

3

†† Cacipacore virus

3

†† Koutango virus

3

†† Japanese encephalitis virus

3

†† Murray Valley encephalitis virus

3

2

†† St Louis encephalitis virus

3

3

†† West Nile virus

2

†††† Kunjin virus

Kokobera virus group

2

†† Kokobera virus

Ntaya virus group

2

†† Ilheus virus

3

†††† Rocio virus

3

†† Israel turkey meningoencephalitis virus

Sponweni virus group

2

†† Zika virus

3

†††† Spondweni virus

Yellow fever virus group

2

3

†† Sepik virus

3 (*)

3

†† Wesselsbron virus

3

†† Yellow fever virus

2

†††††† Yellow fever vaccine strain 17D

3. Virusses with no known arthropod vector

Modoc virus group

2

†† Modoc virus

3

†† Sal Vieja virus

3

†† San Perlita virus

Rio Bravo virus group

2

3

†† Rio Bravo virus

Hepacivirus genus

3 (*)

†† Hepatitis C virus

Pestivirus genus

2

†† Border disease virus

2

†† Bovine viral diarrhoea virus type I and II

4

†† Classical swine fever virus (Hog cholera virus)

Unassigned species in the family

3 (*)

†† Hepatitis G virus

Hepadnaviridae

Avihepadnavirus genus

2

†† Duck hepatitis B virus

2

†† Heron hepatitis B virus

Deltavirus genus

3 (*)

†† Hepatitis delta virus

Orthohepadnavirus genus

3

†† Ground squirrel hepatitis virus

3 (*)

†† Hepatitis B virus

3

†† Woodchuck hepatitis virus

Herpesviridae

Alphaherpesvirinae subfamily

Iltovirus genus

2

†† Gallid herpesvirus 1

Mardivirus genus

2

Columbid herpesvirus 1 (Pigeon herpesvirus)

2

†† Gallid herpesvirus 2 (Marek's disease virus type 1)

2

†† Gallid herpesvirus 3 (Marek's disease virus type 2)

2

†† Gallid herpesvirus 2

2

†† Meleagrid herpesvirus 1 (Turkey herpesvirus)

Simplexvirus genus

2

†† Ateline herpesvirus 1 (Spider monkey herpesvirus)

†† Bovine herpesvirus 2

3

2

†† Cercopithecine herpesvirus 1 (B virus )

3

2

†† Cercopithecine herpesvirus 2 , (Baboon herpesvirus)††

2

†† Human herpesvirus 1

2

†† Human herpesvirus 2

Varicellovirus genus

2

†† Bovine herpesvirus 1

2

†† Bovine herpesvirus 5

2

†† Canid herpesvirus 1

2

†† Caprine herpesvirus 1

2

†† Equid herpesvirus 1

2

†† Equid herpesviruses 2, 3

2

†† Equid herpesvirus 4

2

†† Felid herpesvirus 1

2

†† Human herpesvirus 3 (Varicella-zoster virus 1)

2

†† Phocid herpesvirus 1

3

†† Suid herpesvirus 1 (Pseudorabies, "Aujesky disease")

Unclassified Alphaherpesvirinae

2

†† Bovine herpesvirus 3

2

†† Duck enteritis virus

Betaherpesvirinae subfamily

Cytomegalovirus genus

2

†† Human herpesvirus 5 (Human cytomgalovirus)

Muromegalovirus genus

2

†† Murid herpesvirus 1 (mouse cytomegalovirus)

2

†† Murid herpesvirus ( rat cytomegalovirus)

Roseolovirus genus

2

†† Human herpesvirus 6 (Human B-lymphotropic virus )

2

†† Human herpesvirus 7

Unclassified Betaherpesvirinae

2

†† Caviid herpesvirus 2 (Guinea pig cytomegalovirus)

Gammaherpesvirinae subfamily

Lymphocryptovirus genus

2

†† Cercopithecine herpesvirus 12 (Baboon herpesvirus)

2

†† Human herpesvirus 4 (Epstein-Barr virus)

2

†† Pongine herpesvirus 1 ( Herpesvirus pan)

2

†† Pongine herpesvirus 2 ( Orangutan herpesvirus)

2

†† Pongine herpesvirus 3 ( Gorilla herpesvirus)

Macavirus genus

3

†† Alcelaphine herpesvirus 1 (Bovine malignant catarrhal fever)

2

†† Ovine herpesvirus 2 (sheep-associated malignant catarrhal fever virus) , 3 herpesvirus of goat/sheep volgens BCCM

Percavirus genus

2

†† Equid herpesvirus 2

2

†† Equid herpesvirus 5

Rhadinovirus genus

2

†† Ateline herpesvirus 2 (Herpesvirus Ateles)

2

†† Bovine herpesvirus 4 (Movar virus)

2

†† Human herpesvirus 8 (Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus)

2

†† Saimiriine herpesvirus 2 (Herpesvirus Saimiri)

Tentative species in the genus

2

†† Herpesvirus of the rabbit

2

†† Leporid herpesvirus 2 (Herpesvrus cuniculli)

Unclassified Gammaherpesvirinae††

2

†† Equid herpesvirus 7 (Asinine herpesvirus 2)

Unassigned Herpesviridae††

2

†† Ovine herpesvirus 1 (sheep pulmonary adenomatosis associated herpesvirs)

Unclassified Herpesviridae††

2

Anatid herpesvirus 1 (Duck plague herpesvirus)

2

Chelonid herpesvirus 1 (grey patch disease of turles virus)

2

Chelonid herpesvirus 2 (Pacific pond turtle herpesvirus)

2

Chelonid herpesvirus 3 (Painted turtle herpesvirus)

2

Chelonid herpesvirus 4 (Argentine turtle herpesvirus)

2

†† Esocid herpesvirus 1 (Northern pike herpesvirus)

2

†† Lacertid herpesvirus (green lizard herpesvirus)

2

†† Pleuronectid herpesvirus 1 (Turbot herpesvirus disease)

2

†† Suid herpesvirus 2 (Swine cytomgalovirus)

Iridoviridae

Iridoviruses of amphibians:

2

†† Bullfrog (TEV)

2

†† Frog viruses (FV 1 to 3, FV 9 to 24)

2

†† Leopard frog iridoviruses (I 4 to 5)

2

†† Newt viruses (T 6 to 21, LT 1 to 4)

Iridoviruses of crustaceans and molluscs:

2

†† Iridoviruses of crustaceans and molluscs

Iridoviruses of fishes:

3

†† Erythrocytic necrosis virus

2

†† Iridoviruses of cichlids, perch, goldfish, common cod, carp and cat-fish

2

†† Lymphocystis disease virus

Iridoviruses of insects:

2

†† Tipula iridescent virus (TIV)

Iridoviruses of reptiles:

2

†† Gecko virus

Malacoherpesviridae

2

†† Herpesviruses of crustaceans and molluscs

Nodaviridae

2

Striped jack nervous necrosis virus

Orthomyxoviridae

Influenza A genus

2

3

†† Influenza A virus

Influenza B genus

2

3

†† Influenza B virus

Influenza C genus

2

3

†† Influenza C virus

Isavirus genus

3

†† Infectious salmon anemia virus

Thogotovirus genus

†† Dhori virus

3

†††††† Batken virus

3

†† Thogoto virus

Unclassified Orthomyxoviridae

3

†† Araguari virus

2

3

†† Fowl plague virus

2

2

†† Swine influenza virus A

Papillomaviridae

Papillomaviridae genus

2

†† Animal papillomaviruses

2

†† Human papillomaviruses (HPV)

Paramyxoviridae

Paramyxovirinae subfamily

Avulavirus genus

2

†† Avian paramyxoviruses

2

3

†† Newcastle disease virus (Avian parainfluenza virus 1)

Henipavirus genus

4

3

†† Hendra virus (Equine morbillivirus, EMV)

4

3

†† Nipah virus

Morbillivirus genus

3

†† Canine distemper virus (Carre’s virus)

2

†† Cetacean morbillivirus

2

†† Measles virus

4

†† Peste-des-petits-ruminants virus (PPRV)

3

†† Phocine distemper virus (Seal distemper virus)

4

†† Rinderpest virus (Cattle plague virus)

Respirovirus genus

2

†† Bovine parainfluenzavirus 3

2

2

†† Human parainfluenzavirus 1

2

2

†† Human parainfluenzavirus 3

2

†† Sendai virus (Murin parainfluenza virus 1)

2

†† Simian virus 10

Rubulavirus genus

2

2

†† Human Parainfluenza viruses types 2 & 4

3

†† Mapuera virus

2

†† Mumps virus

2

†† Porcine rubulavirus (La Piedad-Michoacan-Mexico virus)

2

†† Simian virus 5

2

†† Simian virus 41

Pneumovirinae subfamily

Pneumovirus genus

2

†† Murine pneumoniavirus

2

†† Human Respiratory syncytial virus

2

†† Respiratory syncytial virus (bovine, caprine, ovine)

Metapneumovirus genus

2

†† Turkey rhinotracheitis (TRT) (Avian pneumovirus)

2

†† Human metpneumovirus

Parvoviridae

Amdovirus genus

3

†† Aleutian mink disease virus

Betaparvovirus genus

2

†† Bovine parvovirus

2

†† Canine minute virus

Dependovirus genus

2

†† Animal Adeno-associated viruses AAV

2

†† Human Adeno-associated viruses AAV

2

†† Goose parvovirus

Erythrovirus genus

2

†† Human parvovirus (B 19)

2

†† Pig-tailed macaque parvovirus

2

†† Rhesus macaque parvovirus

2

†† Simian parvovirus

Parvovirus genus

2

†† Canine parvovirus (CPV)

2

†† Chicken parvovirus

2

†† Feline panleukopenia virus

2

†† Feline parvovirus

2

†† HB parvovirus

2

†† H-1 parvovirus

2

†† Kilham rat virus (KRV)

2

†† Lapine parvovirus

3

†† Mink enteritis virus

2

†† Mice minute virus

2

†† Porcine parvovirus

Picornaviridae

2

Picornaviruses of crustaceans, molluscs, and fishes

Aphtovirus genus

2

†† Equine rhinitis A virus (formerly Equine rhinovirus 1 virus)

4

†† Foot-and-mouth disease viruses

Cardiovirus genus

†† Encephalomyocarditis group of viruses

2

†††††† Mengovirus

2

†††††† Columbia SK virus

2

†††††† Maus Elberfeld virus

†† Theilovirus group

2

†††††† Theiler's murine encephalomyelitis virus

2

2

†††††† Vilyuisk human encephalomyelitis virus

2

†††††† Rat encephalomyelitis virus

Enterovirus genus

2

†† Bovine enteroviruses types 1-7

2

†† Human enteroviruses A, B, C & D (Coxsackieviruses, Echoviruses, human enterovirus 70)

2

†† Monkey enteroviruses

2

†† Polioviruses 1, 2 & 3

2

†† Porcine enterovirus A

2

2

†† Porcine enterovirus B

2

3

†† Swine vesicular disease virus

Unclassified Eneroviruses

2

Human coxsackievirus A4, A6

2

Simian enterovirus 1-18

2

2

Simian enterovirus N125,N203

Erbovirus genus††

2

†† Equine rhinitis B virus (formerly Equine rhinovirus 2 virus)

Hepatovirus genus

2

†† Human hepatitis A virus

2

†† Simian hepatitis A virus

†† Unclassified Hepatovirus

3

†† Avian encephalomyelitis virus††

Kobuvirus genus

2

Aichi virus

Parechovirus genus

2

Human parechovirus 1-6

Rhinovirus genus

2

†† Bovine rhinoviruses (types 1-3)

2

†† Human rhinoviruses

Teschovirus genus††

3

†† Porcine teschovirus 1 (Teschen disease)

2

†† Porcine teschovirus 2-11

Unclassified Picornaviridae

2

†† Avian entero-like virus 2-4

2

†† Duck hepatitis virus 1 &3

2

†† Equine rhinovirus type 3

2

†† Turkey hepatitis virus

Polyomaviridae

2

†† African green monkey polyomavirus

2

†††††† B-lymphotropic polyomavirus

2

†† Baboon polyomavirus 2

2

†† BK polymavirus

2

†† Bovine polyomavirus (BpoV)

2

†† Budgerigar fledgling polyomavirus

2

†† Hamster polyomavirus

2

†† JC polyomavirus

2

†† Murine pneumotroic virus &

2

†† Murine polyomavirus (K virus)

2

†† Rabbit kidney vacuolating virus (RK virus)

2

†† Simian virus 12

2

2

†† Simian virus 40

Unclassified polyomavirus

2

†† JC virus x BK virus

Poxviridae

Chordopoxvirinae (Poxviruses of vertebrates)

Avipoxvirus genus

2

†† Fowlpox virus

2

†† Other avipoxviruses

Capripoxvirus genus

3

†† Goatpox virus

3

†† Lumpy skin disease virus

3

†† Sheeppox virus

3

†† Goatpox virus

Leporipoxvirus genus

2

†† Fibroma viruses

3

†† Myxoma virus

Molluscipoxvirus genus

2

†† Molluscum contagiosium virus

Orthopoxvirus genus

3

†† Camelpox virus

2

2

†† Cowpox virus

3

†† Ectromelia virus (“Mousepox”)

2

2

†† Elephantpox virus (variant of "cowpox")

2

3

†† Horsepox virus

3

3

†† Monkeypox virus

2

†† Raccoonpox virus

2

†† Taterapox (Gerbilpox) virus

2

†† Uasin Gishu disease virus

2

2

†† Vaccinia virus

2

2

†††††† Buffalopox virus

2

3

†††††† Rabbitpox virus

4

†† Variola (major & minor) virus

2

†† Vole pox

4

†† White pox (Variola virus)

Parapoxvirus genus

2

†† Orf virus (Contagious ecthyma of camels)

2

†† Chamois contagious ecthyma

2

3

†† Orf virus (Contagious ecthyma of sheep)

2

2

†† Pseudocowpox viruses (bovine papular stomatitis, milker’s nodes, paravaccinia)

2

†† Sealpox virus

Suipoxvirus genus

2

†† Swinepox virus

Yatapoxvirus genus

2

2

†† Yatapox viruses (Tana & Yaba)

Entomopoxvirinae (Poxviruses of insects)

2

†† Entomopoxviruses

Reoviridae

Aquareovirus genus

3

†† Golden shiner reovirus

Coltivirus genus

2

2

†† Colorado tick fever virus

2

†† Eyach virus

3

†† Banna virus

Orbivirus genus

3

†† African horse sickness virus

3

†† Bluetongue virus (BTV)

2

†† Changuinola virus

2

†† Chenuda virus

2

†† Chobar Gorge virus

2

†† Corriparta virus

3

†† Epizootic hemorrhagic disease virus (EHD)

3

†† Ibaraki virus

2

2

†† Equine encephalosis virus

2

†† Eubenangee virus

2

†† Ieri virus

2

Great island virus

2

Lebombo virus

3

Orungo virus

2

Umatilla virus

2

Wad Medani virus

2

Wallal virus

2

Warrego virus

2

Wongorr virus

Orthoreovirus genus

2

2

†† Orthoreoviruses

Rotavirus genus

2

†† Rotavirus A

2

†††† Human Rotavirus A

2

†††† Simian rotavirus A/SA11

2

†† Rotavirus B

2

2

†††† Human Rotavirus B

2

†† Rotavirus C

2

2

†††††† Human Rotavirus C

†† Unclassified Rotaviruses

2

†††††† Murine ouse rotavirus (EDIM, epizootic diarrhoea of infant mice)

2

2

†††††† Rat rotavirus

2

2

†† other Rotaviruses known to be pathogenic for animals

Retroviridae

2

†† Retroviruses of fish and reptiles

Alpharetrovirus genus

2

†† Avian leukosis viruses (ALV)

2

†† Avian sarcoma viruses (Rous sarcoma virus, RSV)

Betaretrovirus genus

2

†† Mason-Pfizer monkey virus

2

†††††† Simian retrovirus 1

2

†††††† Simian retrovirus 2

3

†† Murine mammary tumor viruses (MMTV)

2

†† Ovine Jaagsiekte sheep retrovirus (Ovine pulmonary adenocarcinoma virus)

2

†† Squirrel monkey retrovirus

Gammaretrovirus genus

Replication competent virus

3

†† Feline leukemia virus (FeLV, feline lymphosarcoma virus)

3

†† Feline sarcoma virus (FeSV)

2

†† Gibbon ape leukemia virus

3

†† Guinea pig & hamster type-C oncovirus (guinea pig & hamster lymphosarcoma virus)

3

†† Murine leukemia viruses (MuLV, murine lymphosarcoma virus)

2

†††††† Abelson murine leukemia virus

2

†††††† AKR (endogenous) murine leukemia virus

2

†††††† Moloney murine leukemia virus

3

†† Porcine type C oncovirus

Replication defective virus

3

†† Murine sarcoma viruses (MuSV)

2

Feline sarcoma virus

3

†† Simian sarcoma viruses (SSV)

3

†† Snake sarcoma viruses

Deltaretrovirus genus

3

†† Bovine leukemia virus (BLV, Bovine lymphosarcoma virus)

3 (*)

†† Human T-cell lymphotropic viruses (HTLV) types 1 & 2

2

†† Simian T-lymphotropic virus types 1&2

Lentivirus genus

3

†† Bovine immunodeficiency virus (BIV)

3

†† Caprine arthritis encephalitis virus (CAEV)

2

†† Equine infectious anemia virus

3

†† Feline immunodeficiency virus (FIV)

3 (*)

†† Human immunodeficiency viruses 1& 2(HIV)

3 (*)

3 (*)

†† Simian immunodeficiency virus (SIV)

3

†† Visna Maedi virus

Spumavirus genus

2

†† Bovine foamy virus

2

†† Chimpanzee foamy virus

2

†† Feline foamy virus

2

†† Simian foamy virus 1 & 3

Rhabdoviridae

Ephemerovirus genus

3

†† Adelaide River virus

3

†† Berrimah virus

3

†† Bovine ephemeral fever virus

Lyssavirus genus

3

†† Australian bat lyssavirus

3

2

†† Duvenhage virus

3

†† European bat lyssavirus 1 & 2

3

†† Lagos bat virus

3

2

†† Mokola virus

3

3

†† Rabies virus

2

†† Other invertebrate lyssaviruses

2

†† Other vertebrate lyssaviruses

3

†† Rochambeau virus

Novirhabdovirus genus

2

†† Hirame rhabdovirus

4

†† Infectious hematopoietic necrosis virus

3

†† Viral hemorrhagic septicemia virus (Egtved virus)

Temptative species in genus

2

†† Eel virus B12

2

†† Eel virus C26

2

†† Snakehead rhabdovirus

Vesiculovirus genus

2

†† Eel rhabdovirus (EVA, EVX)

2

2

†† Chandipura virus

3

†† Cocal virus

2

†† Isfahan virus

3

2

†† Piry virus

3

3

†† Vesicular stomatitis Alagoas virus

2

3

†† Vesicular stomatitis Indiana virus

2

3

†† Vesicular stomatitis New Jersey virus

2

3

†† Virulent vesicular stomatitis virus field isolates

Tentative species in the genus

2

†† Pike fry rhabdovirus

3

†† Spring viremia of carp virus

2

†† Ulcerative disease rhabdovirus

Togaviridae

Alphavirus genus

2

†† Aura virus

2

†† Barmah Forest virus

2

†† Bebaru virus

3

†† Cabassou virus

3 (*)

†† Chikungunya virus

3

3

†† Eastern equine encephalitis virus

3 (*)

†† Everglades virus

2

†† Fort Morgan virus

3

†† Getah virus

2

†† Highlands J virus

3

†† Kyzylagach virus

3

†† Mayaro virus

3

†† Middelburg virus

3 (*)

†† Mucambo virus

3

3

†† Ndumu virus

2

†† O’nyong-nyong virus

2

†† Pixuna virus

2

†† Ross River virus

3

†† Sagiyama virus

2

†† Semliki Forest virus

2

2

†† Sindbis virus

3 (*)

†† Tonate virus

3

3

†† Venezuelan equine encephalitis virus

3

3

†† Western equine encephalitis virus

2

†† Whataroa virus

Rubivirus genus

2

†† Rubella virus

Unclassified genera

Deltavirus genus

3 (*)

†† Hepatitis delta virus

Hepevirus genus

3 (*)

†† Hepatitis E virus

Ongeklasseerd

3 (*)

†† Unidentified Blood-borne hepatitis viruses

Unconventional agents associated with transmissible spongiorm encephalopathies (TSEs):

3 (*)

3 (*)

†† Bovine spongiform encephalopathy (BSE)

3 (*)

†† Chronic wasting disease

3 (*)

†† Creutzfeldt-Jakob disease

3 (*)

†† Gerstmann-Straussler-Scheinker syndrome

3 (*)

†† Kuru

3 (*)

†† Scrapie

3 (*)

†† Transmissible Mink encephalopathy

3 (*)

†† Variant Creutzfeldt-Jakob disease

2.3 Lijst van micro-organismen en organismen die onder hun natuurlijke vorm een biologisch risico vormen voor de gezonde plant en hun bijbehorende maximaal toegeschreven biologisch risico.

2.3.1 BacteriŽn

P

Soort

ACIDOVORAX

2

Acidovorax avenae subsp. avenae (Pseudomonas avenae)

2

Acidovorax avenae subsp. cattleyae ( Pseudomonas cattleyae)

2

Acidovorax avenae subsp. citrulli ( Pseudomonas avenae subsp. citrulli)

2

Acidovorax konjaci ( = Pseudomonas avenae subsp. konjaci)

ARTHROBACTER

2

Arthrobacter ilicis (← Corynebacterium ilicis)

BRENNERIA

3

Brenneria salicis ( Erwinia salicis)

BURKHOLDERIA

2

Burkholderia andropogonis ( Pseudomonas andropogonis)

2

Burkholderia cepacia ( Pseudomonas cepacia )

2

Burkholderia gladioli ( Pseudomonas gladioli )

2

Burkholderia glumae (Pseudomonas glumae)

CLAVIBACTER

2

Clavibacter michiganensis subsp. nebraskensis (Corynebacterium nebraskense)

CURTOBACTERIUM

2

Curtobacterium flaccumfaciens pv. betae ( Corynebacterium flaccumfaciens pv. betae)

2

Curtobacterium flaccumfaciens pv. oortii (Corynebacterium flaccumfaciens pv. oortii)

2

Curtobacterium flaccumfaciens pv. poinsettiae (Corynebacterium poinsettiae)

DICKEYA

2

Dickeya chrysanthemi ( = Erwinia chrysanthemi pv. chrysanthemi)

ENTEROBACTER

2

Enterobacter cancerogenus ( Erwinia cancerogena)

2

Enterobacter cloacae subsp. dissolvens ( Erwinia dissolvens, Enterobacter dissolvens)

2

Enterobacter nimipressuralis ( Erwinia nimipressuralis)

ERWINIA

2

Erwinia rhapontici

2

Erwinia tracheiphila

PAENIBACILLUS

2

Paenibacillus polymyxa ( Bacillus polymyxa)

PANTOEA

2

Pantoea agglomerans ( Erwinia herbicola, E. milletiae )

2

Pantoea ananatis ( Erwinia ananatis, E. uredovora)

PECTOBACTERIUM

2

Pectobacterium atrosepticum ( Erwinia carotovora subsp. atroseptica)

2

Pectobacterium betavasculorum ( Erwinia carotovora subsp. betavasculorum)

2

Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum ( Erwinia carotovora subsp. carotovora)

2

Pectobacterium carotovorum subsp. odoriferum ( Erwinia carotovora subsp. odorifera)

2

Pectobacterium wasabiae ( Erwinia carotovora subsp. wasabiae)

PHYTOPLASMA

3

Apple chat fruit disease

PSEUDOMONAS

2

Pseudomonas amygdali

2

Pseudomonas avellanae ( ← Pseudomonas syringae pv. avellanae)

2

Pseudomonas cannabina ( Pseudomonas syringae pv. cannabina)

2

Pseudomonas cichorii

2

Pseudomonas coronafaciens ( Pseudomonas syringae pv. coronafaciens, P. striafaciens )

3

Pseudomonas corrugata

2

Pseudomonas fluorescens

2

Pseudomonas marginalis pv. marginalis ( Pseudomonas marginalis )

2

Pseudomonas savastanoi pv. glycinea ( Pseudomonas syringae pv. glycinea)

3

Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola ( Pseudomonas syringae pv. phaseolicola)

2

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi ( Pseudomonas syringae pv. savastanoi, P. syringae subsp. savastanoi, Pseudomonas savastanoi)

3

Pseudomonas syringae pv. antirrhini

2

Pseudomonas syringae pv. aptata

2

Pseudomonas syringae pv. atrofaciens

2

Pseudomonas syringae pv. atropurpurea

2

Pseudomonas syringae pv. delphinii

2

Pseudomonas syringae pv. helianthi

2

Pseudomonas syringae pv. lachrymans

2

Pseudomonas syringae pv. maculicola

2

Pseudomonas syringae pv. mori

2

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum

3

Pseudomonas syringae pv. pisi

2

Pseudomonas syringae pv. porri

2

Pseudomonas syringae pv. sesami

2

Pseudomonas syringae pv. syringae ( Pseudomonas syringae subsp. syringae)

3

Pseudomonas syringae pv. tabaci

2

Pseudomonas syringae pv. tagetis

3

Pseudomonas syringae pv. tomato

2

Pseudomonas syringae pv. ulmi

2

Pseudomonas viridiflava

RATHAYIBACTER

2

Rathayibacter iranicus ( Corynebacterium iranicum)

2

Rathayibacter rathayi ( Corynebacterium rathayi)

2

Rathayibacter tritici ( Corynebacterium tritici)

RHIZOBIUM

2

Rhizobium rhizogenes ( Agrobacterium rhizogenes)

2

Rhizobium rubi (Agrobacterium rubi)

2

Rhizobium radiobacter ( Agrobacterium tumefaciens)

RHODOCOCCUS

2

Rhodococcus fascians ( Corynebacterium fascians)

STREPTOMYCES

2

Streptomyces scabiei

XANTHOMONAS

2

Xanthomonas albilineans

2

Xanthomonas arboricola pv. celebensis ( Xanthomonas campestris pv. celebensis)

3

Xanthomonas arboricola pv. corylina ( Xanthomonas campestris pv. corylina)

3

Xanthomonas arboricola pv. juglandis ( Xanthomonas campestris pv. juglandis)

2

Xanthomonas arboricola pv. poinsetticola ( Xanthomonas campestris pv. poinsetticola type C)

2

Xanthomonas arboricola pv. populi ( Xanthomonas campestris pv. populi)

2

Xanthomonas axonopodis pv. alfalfae ( Xanthomonas campestris pv. alfalfae)

2

Xanthomonas axonopodis pv. bauhiniae (vroeger Xanthomonas campestris pv. bauhiniae)

3

Xanthomonas axonopodis pv. begoniae ( Xanthomonas campestris pv. begoniae)

2

Xanthomonas axonopodis pv. betlicola ( Xanthomonas campestris pv. betlicola)

2

Xanthomonas axonopodis pv. biophyti ( Xanthomonas campestris pv. biophyti)

2

Xanthomonas axonopodis pv. cajani ( Xanthomonas campestris pv. cajani)

2

Xanthomonas axonopodis pv. cassavae ( Xanthomonas campestris pv. cassavae type B)

2

Xanthomonas axonopodis pv. cassiae ( Xanthomonas campestris pv. cassiae)

2

Xanthomonas axonopodis pv. citrumelo ( Xanthomonas campestris pv. citri E, pv. citrumelo)

2

Xanthomonas axonopodis pv. clitoriae ( Xanthomonas campestris pv. clitoriae)

2

Xanthomonas axonopodis pv. coracanae ( Xanthomonas campestris pv. coracanae)

2

Xanthomonas axonopodis pv. cyamopsidis ( Xanthomonas campestris pv. cyamopsidis)

2

Xanthomonas axonopodis pv. desmodii (vroeger Xanthomonas campestris pv. desmodii)

2

Xanthomonas axonopodis pv. desmodiigangetici ( Xanthomonas campestris pv. desmodiigangetici)

2

Xanthomonas axonopodis pv. desmodiilaxiflori ( Xanthomonas campestris pv. desmodiilaxiflori)

2

Xanthomonas axonopodis pv. desmodiirotundifolii ( Xanthomonas campestris pv. desmodiirotundifolii)

2

Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae (vroeger Xanthomonas campestris pv. dieffenbachiae)

2

Xanthomonas axonopodis pv. erythrinae ( Xanthomonas campestris pv. erythrinae)

2

Xanthomonas axonopodis pv. fascicularis ( Xanthomonas campestris pv. fascicularis)

2

Xanthomonas axonopodis pv. glycines ( Xanthomonas campestris pv. glycines)

2

Xanthomonas axonopodis pv. lespedezae ( Xanthomonas campestris pv. lespedezae)

2

Xanthomonas axonopodis pv. maculifoliigardeniae ( Xanthomonas campestris pv. maculifoliigardeniae)

2

Xanthomonas axonopodis pv. malvacearum ( Xanthomonas campestris pv. malvacearum)

2

Xanthomonas axonopodis pv. manihotis ( Xanthomonas campestris pv. manihotis)

2

Xanthomonas axonopodis pv. martyniicola ( Xanthomonas campestris pv. martyniicola)

2

Xanthomonas axonopodis pv. melhusii ( Xanthomonas campestris pv. melhusii)

2

Xanthomonas axonopodis pv. nakataecorchori ( Xanthomonas campestris pv. nakataecorchori)

2

Xanthomonas axonopodis pv. patelii ( Xanthomonas campestris pv. patelii)

2

Xanthomonas axonopodis pv. pedalii ( Xanthomonas campestris pv. pedalii)

2

Xanthomonas axonopodis pv. phyllanthi (vroeger Xanthomonas campestris pv. phyllanthi)

2

Xanthomonas axonopodis pv. physadicola (vroeger Xanthomonas campestris pv. physadicola)

2

Xanthomonas axonopodis pv. poinsetticola (vroeger Xanthomonas campestris pv. poinsetticola type A)

2

Xanthomonas axonopodis pv. punicae (vroeger Xanthomonas campestris pv. punicae)

2

Xanthomonas axonopodis pv. rhynchosiae ( Xanthomonas campestris pv. rhynchosiae)

2

Xanthomonas axonopodis pv. ricini ( Xanthomonas campestris pv. ricini)

2

Xanthomonas axonopodis pv. sesbaniae ( Xanthomonas campestris pv. sesbaniae)

2

Xanthomonas axonopodis pv. tamarindi ( Xanthomonas campestris pv. tamarindi)

2

Xanthomonas axonopodis pv. vasulorum ( Xanthomonas campestris pv. vasulorum type A)

2

Xanthomonas axonopodis pv. vignaeradiatae ( Xanthomonas campestris pv. vignaeradiatae)

2

Xanthomonas axonopodis pv. vignicola ( Xanthomonas campestris pv. vignicola)

2

Xanthomonas axonopodis pv. vitians ( Xanthomonas campestris pv. vitians type A)

2

Xanthomonas campestris pv. aberrans

2

Xanthomonas campestris pv. armoraciae

2

Xanthomonas campestris pv. campestris

3

Xanthomonas campestris pv. incanae

3

Xanthomonas campestris pv. raphani

2

Xanthomonas cucurbitae ( Xanthomonas campestris pv. cucurbitae)

2

Xanthomonas codiaei ( Xanthomonas campestris pv. poinsetticola type B)

2

Xanthomonas hortorum pv. carotae ( Xanthomonas campestris pv. carotae)

2

Xanthomonas hortorum pv. hederae ( Xanthomonas campestris pv. hederae )

3

Xanthomonas hortorum pv. pelargonii ( Xanthomonas campestris pv. pelargonii )

2

Xanthomonas hortorum pv. taraxaci ( Xanthomonas campestris pv. taraxaci)

2

Xanthomonas hortorum pv. vitians (Xanthomonas campestris pv. vitians type B )

3

Xanthomonas hyacinthi ( Xanthomonas campestris pv. hyacinthi )

2

Xanthomonas melonis ( Xanthomonas campestris pv. melonis)

2

Xanthomonas pisi ( Xanthomonas campestris pv. pisi)

3

Xanthomonas populi

2

Xanthomonas sp. pv. alangii ( Xanthomonas campestris pv. alangii)

2

Xanthomonas sp. pv. amaranthicola (← Xanthomonas campestris pv. amaranthicola)

2

Xanthomonas sp. pv. amorphophalli (← Xanthomonas campestris pv. amorphophalli)

2

Xanthomonas sp. pv. aracearum (← Xanthomonas campestris pv. aracearum)

2

Xanthomonas sp. pv. arecae (← Xanthomonas campestris pv. arecae)

2

Xanthomonas sp. pv. argemones (← Xanthomonas campestris pv. argemones)

2

Xanthomonas sp. pv. azadirachtae (← Xanthomonas campestris pv. azadirachtae)

2

Xanthomonas sp. pv. badrii (← Xanthomonas campestris pv. badrii)

2

Xanthomonas sp. pv. blepharidis (← Xanthomonas campestris pv. blepharidis)

2

Xanthomonas sp. pv. cannabis (← Xanthomonas campestris pv. cannabis)

2

Xanthomonas sp. pv. carissae Xanthomonas campestris pv. carissae)

2

Xanthomonas sp. pv. centellae (← Xanthomonas campestris pv. centellae)

2

Xanthomonas sp. pv. clerodendri (← Xanthomonas campestris pv. clerodendri)

2

Xanthomonas sp. pv. convolvuli (← Xanthomonas campestris pv. convolvuli)

2

Xanthomonas sp. pv. coriandri (← Xanthomonas campestris pv. coriandri)

2

Xanthomonas sp. pv. durantae (← Xanthomonas campestris pv. durantae)

2

Xanthomonas sp. pv. esculenti (← Xanthomonas campestris pv. esculenti)

2

Xanthomonas sp. pv. eucalypti (← Xanthomonas campestris pv. eucalypti)

2

Xanthomonas sp. pv. euphorbiae (← Xanthomonas campestris pv. euphorbiae)

2

Xanthomonas sp. pv. fici (← Xanthomonas campestris pv. fici)

2

Xanthomonas sp. pv. guizotiae (← Xanthomonas campestris pv. guizotiae)

2

Xanthomonas sp. pv. gummisudans (← Xanthomonas campestris pv. gummisudans)

2

Xanthomonas sp. pv. heliotropii (← Xanthomonas campestris pv. heliotropii)

2

Xanthomonas sp. pv. ionidii (← Xanthomonas campestris pv. ionidii)

2

Xanthomonas sp. pv. lantanae (← Xanthomonas campestris pv. lantanae)

2

Xanthomonas sp. pv. laurieliae (← Xanthomonas campestris pv. laurieliae)

2

Xanthomonas sp. pv. lawsoniae (← Xanthomonas campestris pv. lawsoniae)

2

Xanthomonas sp. pv. leeana (← Xanthomonas campestris pv. leeana)

2

Xanthomonas sp. pv. mangiferaeindicae (← Xanthomonas campestris pv. mangiferaeindicae)

2

Xanthomonas sp. pv. merremiae (← Xanthomonas campestris pv. merremiae)

2

Xanthomonas sp. pv. musacearum (← Xanthomonas campestris pv. musacearum)

2

Xanthomonas sp. pv. nigromaculans (← Xanthomonas campestris pv. nigromaculans)

2

Xanthomonas sp. pv. olitorii (← Xanthomonas campestris pv. olitorii)

2

Xanthomonas sp. pv. papavericola (← Xanthomonas campestris pv. papavericola)

2

Xanthomonas sp. pv. passiflorae (← Xanthomonas campestris pv. passiflorae)

2

Xanthomonas sp. pv. phormiicola ( Xanthomonas campestris pv. phormiicola)

2

Xanthomonas sp. pv. physalidis (← Xanthomonas campestris pv. physalidis)

2

Xanthomonas sp. pv. sesami (← Xanthomonas campestris pv. sesami)

2

Xanthomonas sp. pv. spermacoces (← Xanthomonas campestris pv. spermacoces)

2

Xanthomonas sp. pv. tardicrescens (← Xanthomonas campestris pv. tardicrescens)

2

Xanthomonas sp. pv. thirumalacharii ( Xanthomonas campestris pv. thirumalacharii)

2

Xanthomonas sp. pv. tribuli (← Xanthomonas campestris pv. tribuli)

2

Xanthomonas sp. pv. trichodesmae (← Xanthomonas campestris pv. trichodesmae)

2

Xanthomonas sp. pv. uppalii (← Xanthomonas campestris pv. uppalii)

2

Xanthomonas sp. pv. vernoniae (← Xanthomonas campestris pv. vernoniae)

2

Xanthomonas sp. pv. viticola (← Xanthomonas campestris pv. viticola)

2

Xanthomonas sp. pv. vitiscarnosae (← Xanthomonas campestris pv. vitiscarnosae)

2

Xanthomonas sp. pv. vitiswoodrowii (← Xanthomonas campestris pv. vitiswoodrowii)

2

Xanthomonas sp. pv. vitristrifoliae (← Xanthomonas campestris pv. vitristrifoliae)

2

Xanthomonas sp. pv. zantedeschiae ( Xanthomonas campestris pv. zantedeschiae)

2

Xanthomonas sp. pv. zinniae (← Xanthomonas campestris pv. zinniae)

2

Xanthomonas theicola ( Xanthomonas campestris pv. theicola)

2

Xanthomonas translucens pv. arrhenatheri ( Xanthomonas campestris pv. arrhenatheri)

2

Xanthomonas translucens pv. cerealis ( Xanthomonas campestris pv. cerealis )

2

Xanthomonas translucens pv. graminis ( Xanthomonas campestris pv. graminis )

2

Xanthomonas translucens pv. hordei ( Xanthomonas campestris pv. hordei )

2

Xanthomonas translucens pv. phlei ( Xanthomonas campestris pv. phlei)

2

Xanthomonas translucens pv. phleipratensis ( Xanthomonas campestris pv. phleipratensis)

2

Xanthomonas translucens pv. poae ( Xanthomonas campestris pv. poae)

2

Xanthomonas translucens pv. secalis ( Xanthomonas campestris pv. secalis)

2

Xanthomonas translucens pv. translucens ( Xanthomonas campestris pv. translucens)

2

Xanthomonas translucens pv. undulosa ( Xanthomonas campestris pv. undulosa)

2

Xanthomonas vasicola pv. holcicola ( Xanthomonas campestris pv. holcicola )

2

Xanthomonas vasicola pv. vasculorum ( Xanthomonas campestris pv. vasculorum type B)

2.3.2 Schimmels

P

Soort

Chromista (pseudofungi)

2

Albugo candida var. candida ( Albugo candida)

2

Albugo tragopogonis var. tragopogonis (← Albugo tragopogonis)

2

Aphanomyces cochlioides

2

Aphanomyces euteiches f.sp. phaseoli

2

Aphanomyces euteiches f. sp. pisi

2

Aphanomyces raphani

2

Bremia lactucae

2

Hyaloperonospora parasitica ( Peronospora parasitica)

2

Lagena radicicola

2

Olpidium brassicae

2

Olpidium radicale

2

Olpidium trifolii

2

Peronospora anemones

2

Peronospora anthirrhini

2

Peronospora destructor

2

Peronospora dianthi

2

Peronospora farinosa

2

Peronospora hyoscyami f.sp. tabacina (Peronospora tabacina)

2

Peronospora jaapiana

2

Peronospora lamii

2

Peronospora sparsa

2

Peronospora trifoliorum

2

Peronospora viciae

2

Phytophthora cactorum

2

Phytophthora cambivora

2

Phytophthora capsici

2

Phytophthora cinnamomi

2

Phytophthora cryptogea

2

Phytophthora erythroseptica

2

Phytophthora infestans

2

Phytophthora megasperma

2

Phytophthora megasperma f. sp. glycines

2

Phytophthora nicotianae

2

Phytophthora porri

2

Phytophthora syringae

2

Polymyxa betae

2

Polymyxa graminis

2

Pseudoperonospora cubensis

2

Pseudoperonospora humuli

2

Pythium arrhenomanes

2

Pythium debaryanum

2

Pythium graminicola

2

Pythium intermedium

2

Pythium irregulare

2

Pythium sylvaticum

2

Plasmodiophora brassicae

2

Plasmospara ribicola

2

Plasmopara umbelliferanum var. umbelliferanum ( Plasmopara crustosa)

2

Plasmospara viticola

2

Sclerophthora macrospora

2

Spongospora nasturtii ( Spongospora subterranea f. sp. nasturtii)

2

Spongospora subterranea (← Spongospora subterranea f. sp. subterranea)

Fungi

2

Acremonium strictum ( Cephalosporium acremonium)

2

Alternaria arborescens (Alternaria alternata f. sp. lycopersici)

2

Alternaria brassicae

2

Alternaria brassicicola

2

Alternaria cinerariae

2

Alternaria cucumerina

2

Alternaria dauci

2

Alternaria japonica ( Alternaria raphani)

2

Alternaria linicola

2

Alternaria longipes

2

Alternaria nobilis ( Alternaria dianthi)

2

Alternaria porri

2

Alternaria radicina

2

Alternaria solani

2

Alternaria tenuissima

2

Alternaria zinniae

2

Amphiporthe castanea (anamorph Discella sp.) ( Cryptodiaporthe castanea (anamorph Discella castanea))

2

Amphiporthe leiphaemia (anamorph Phomopsis quercella) (← Diaporthe leiphaemia (anamorph Phomopsis quercella))

2

Apiognomonia errabunda (anamorph.Discula umbrinella)

2

Apiognomonia erythrostoma (anamorph.Libertina effusa)

2

Apiognomonia veneta (anamorph. Discula platani)

2

Armillaria cepistipes ( Armillaria bulbosa)

2

Armillaria mellea

2

Armillaria ostoyae ( Armillaria obscura)

2

Arthuriomyces peckianus

2

Ascochyta cinerariae

2

Ascochyta desmazieresii

2

Ascochyta doronici (Ascochyta gerberae)

2

Ascochyta fabae

2

Ascochyta graminicola

2

Ascochyta pisi

2

Ascochyta sorghi ( Didymella exitialis)

2

Ascochyta viciae ( Ascochyta caulicola)

2

Aspergillus flavus

2

Aspergillus niger

2

Athelia rolfsii ( Rhizoctonia carotae)

2

Aureobasidium caulivorum (Kabatiella caulivora)

3

Aureobasidium zeae ( Kabatiella zeae)

2

Bipolaris iridis ( Drechslera iridis)

2

Bjerkandera adusta

2

Blumeria graminis ( Erysiphe graminis)

2

Botryosphaeria dothidea

2

Botryosphaeria obtusa (anamorph. Sphaeropsis malorum)

2

Botryosphaeria rhodina (anamorph Lasiodiplodia theobromae) ( Physalospora rhodina (anamorph Botryodiplodia theobromae))

2

Botryosphaeria zeae (anamorph Macrophoma zeae)

2

Botryotinia allii (anamorph Botrytis byssoidea)

2

Botryotinia convoluta (anamorph Botrytis convoluta)

2

Botryotinia draytoni (anamorph Botrytis gladiolorum)

2

Botryotinia fuckeliana (anamorph Botrytis cinerea)

2

Botryotinia narcissicola (anamorph Botrytis narcissicola)

2

Botryotinia polyblastis (anamorph Botrytis polyblastis)

Botryotinia porri (anamorph Botrytis porri)

2

Botryotinia squamosa (Botrytis squamosa)

2

Botrytis allii

2

Botrytis elliptica

2

Botrytis fabae

2

Botrytis hyacynthi

2

Botrytis tulipae

2

Caliciopsis pinea

3

Calonectria kyotensis (anamorphCylindrocladium floridanum)

2

Caudospora taleola ( Diaporthe taleola)

2

Calonectria morganii (anamorph Cylindrocladium scoparium) (Cylindrocladium scoparium)

2

Ceratobasidium cornigeruum (anamorph Ceratorhiza ramicola) (Ceratobasidium cereale (anamorph Rhizoctonia cerealis))

3

Ceratocystis fimbriata

2

Ceratocystis ulmi (anamorph Pesotum ulmi)

2

Cercospora apii s.s.

2

Cercospora apii s.l. (← Cercospora beticola, C. medicaginis)

2

Cercospora asparagi

2

Cercospora carotae

2

Cercospora physalidis ( Cercospora nicotianae)

2

Cercospora zebrina

2

Cercospora zonata

2

Chalara thielavioides

2

Cheilaria agrostis

2

Chondrostereum purpureum

2

Chrysomyxa abietis

2

Chrysomyxa ledi pv. rhododendri

2

Chrysomyxa pirolata

2

Ciborinia candolleana ( Sclerotinia candolleana)

2

Cladochytrium caespitis

2

Cladosporium cladosporioides

2

Cladosporium cucumerinum

2

Cladosporium phlei

2

Cladosporium variabile

3

Claviceps gigantea

2

Claviceps purpurea

2

Cochliobolus carbonum (anamorph Bipolaris zeicola)

2

Cochliobolus heterostrophus (anamorph Bipolaris maydis)

2

Cochliobolus miyabeanus (anamorph Bipolaris oryzae)

2

Cochliobolus sativus (anamorph Bipolaris sorokiniana)

2

Cochliobolus victoriae (anamorph Bipolaris victoriae)

2

Coleosporium tussilaginis

2

Coleosporium tussilaginis f. sp. senecionis-sylvatici

2

Colletotrichum circinans

2

Colletotrichum coccodes

2

Colletotrichum fragariae

2

Colletotrichum gloesporioides (Colletotrichum coffeanum var. virulans)

2

Colletotrichum linicola

2

Colletotrichum orbiculare (Colletotrichum lagenarium)

2

Colletotrichum trifolii

2

Collybia fusipes

2

Colpoma quercinum (anamorph Conostroma didymum)

2

Coniothyrium wernsdorffiae

2

Corticium rolfsii ( anamorph Sclerotium rolfsii )

2

Corynespora cassiicola

2

Cristulariella depraedans

3

Cronartium flaccidum

3

Cronartium flaccidum f. sp. gentianae

3

Cronartium flaccidum f.sp. ruelliae

3

Cronartium flaccidum f.sp. typica

3

Cronartium ribicola

2

Crumenolopsis sororia (anamorph Digitisporium piniphilum)

2

Cryptodiaporthe populea (anamorph Discosporium populeum)

2

Cryptodiaporthe salicella (anamorph Discella salicis)

2

Cryptosporella umbrina

2

Cryptostroma corticale

2

Cumminsiella mirabilissima

2

Curvularia trifolii pv. gladioli

2

Cyclaneusma minus ( Naemacyclus minor)

2

Cyclaneusma niveum ( Naemacyclus niveus)

2

Cymadothea trifolii (anamorph Polythrincium trifolii)

2

Davidiella allii-cepae (anamorph Cladosporium allii-cepae) ( Mycosphaerella allii-cepae (anamorphCladosporium allii-cepae))

2

Davidiella dianthi (anamorph Cladosporium echinulatum) (← Mycosphaerella dianthi (anamorph Cladosporium echinulatum))

2

Davidiella macrospora (anamorph Cladosporium iridis) (← Mycosphaerella macrospora (anamorph Cladosporium iridis))

2

Davidiella tassiana (anamorph Cladosporium herbarum) ( Mycosphaerella tassiana (anamorph Cladosporium herbarum))

2

Diaporthe cinerescens (anamorph Phomopsis cinerescens)

2

Diaporthe eres (anamorph Phomopsis oblonga)

2

Diaporthe helianthi (anamorph Phomopsis helianthi)

2

Diaporthe woodii (anamorph Phomopsis leptostromiformis)

2

Didymascella thujina

2

Didymella applanata (anamorph Phoma argillacea)

2

Didymella bryoniae (anamorph Phoma cucurbitacearum)

2

Didymella lycopersici (anamorph Phoma lycopersici)

2

Diplocarpon earlianum (anamorph Marssonina fragariae)

2

Diplocarpon rosae (anamorph Marssonina rosae)

2

Diplodina castaneae

2

Diplodina passerinii

2

Discosphaerina fulvida (anamorph Aureobasidium lini)

2

Discostroma corticola (anamorph Seimatosporium lichenicola)

2

Discula betulina

2

Dothiora ribesia (anamorph Aureobasidium sp.)

2

Dothiorella ulmi ( Plectophomella ulmi)

2

Drechslera catenaria

2

Drechslera festucae

2

Drechslera fugax

2

Drechslera nobleae

2

Drechslera phlei

2

Drechslera poae

2

Drepanopeziza populi-albae (anamorph Marssonina castagnei)

2

Drepanopeziza populorum (anamorph Marssonina populi)

2

Drepanopeziza punctiformis (anamorph Marssonina brunnea)

2

Drepanopeziza ribis (anamorph Gloeosporidiella ribis)

2

Drepanopeziza sphaeroides (anamorph Marssonina salicicola)

2

Elsinoe piri (anamorph Sphaceloma pirinum)

2

Elsinoe rosarum (anamorph Sphaceloma rosarum)

2

Elsinoe veneta (anamorph Sphaceloma necator)

2

Embellisia allii ( Helminthosporium allii)

2

Entoleuca mammata ( Hypoxylon mammatum)

2

Entyloma calendulae

2

Entyloma dactylidis

2

Epichloe typhina (anamorph Neotyphodium typhinum)

2

Epicoccum nigrum ( Epicoccum purpurascens)

2

Erysiphe aquilegiae var. ranunculi(Erysiphe ranunculi)

2

Erysiphe betae

2

Erysiphe cichoracearum

2

Erysiphe cruciferarum

2

Erysiphe graminis f. sp. avenae

2

Erysiphe graminis f. sp. hordei

2

Erysiphe graminis f. sp. secalis

2

Erysiphe graminis f. sp. tritici

2

Erysiphe heraclei

2

Erysiphe orontii (anamorph oidium violae) (OÔdium lini)

2

Erysiphe pisi

2

Erysiphe polygoni

2

Eupenicillium crustaceum (anamorph Penicillium gladioli)

2

Exobasidium vaccinii

2

Fistulina hepatica

2

Fomes fomentarius

2

Fomitiporia hartigii ( Phellinus hartigii)

2

Fomitiporia robusta (← Phellinus robustus)

2

Fomitopsis pinicola

2

Fusarium arthrosporioides

2

Fusarium coeruleum

2

Fusarium culmorum

2

Fusarium graminum

2

Fusarium moniliforme (teleomorph Gibberella fujikuroi)

2

Fusarium oxysporum f. sp. apii

2

Fusarium oxysporum f. sp. betae

2

Fusarium oxysporum f. sp. cepae

2

Fusarium oxysporum f.sp. chrysanthemi

2

Fusarium oxysporum f.sp. conglutinans

2

Fusarium oxysporum f.sp. cucumerinum

2

Fusarium oxysporum f.sp. cyclaminis

2

Fusarium oxysporum f.sp. dianthi

2

Fusarium oxysporum f.sp. fabae

2

Fusarium oxysporum f.sp. fragariae

2

Fusarium oxysporum f.sp. gladioli

2

Fusarium oxysporum f. sp. lilii

2

Fusarium oxysporum f. sp. lini

2

Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici

2

Fusarium oxysporum f. sp. medicaginis

2

Fusarium oxysporum f. sp. melonis

2

Fusarium oxysporum f. sp. narcissi

2

Fusarium oxysporum f. sp. pisi

2

Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici

2

Fusarium oxysporum f.sp. raphani

2

Fusarium oxysporum f.sp. trifolii

2

Fusarium oxysporum f.sp. tulipae

2

Fusarium poae

2

Fusarium redolens

2

Fusarium solani f. sp. cucurbitae

2

Fusarium solani f. sp. fabae

2

Fusarium solani f. sp. phaseoli

2

Fusarium solani f. sp. pisi

2

Fusicoccum amygdali

2

Fusicoccum quercus

2

Gaeumannomyces graminis (anamorph Harpophora radicicola)

2

Ganoderma adspersum

2

Ganoderma applanatum

2

Ganoderma lucidum

2

Ganoderma pfeifferi

2

Ganoderma resinaceum

2

Gibberella avenacea (anamorph Fusarium avenaceum)

2

Gibberella baccata (anamorph Fusarium lateritium var. lateritium)

2

Gibberella baccata f.sp. cerealis (anamorph Fusarium lateritium)

2

Gibberella baccata f.sp. pini (anamorph Fusarium lateritium)

2

Gibberella fujikuroi (anamorph Fusarium fujikuroi)

2

Gibberella heterochroma (anamorph Fusarium flocciferum)

2

Gibberella moniliformis (anamorph Fusarium verticillioides)

2

Gibberella pulicaris (anamorph Fusarium sambucinum)

2

Gibberella subglutinans (anamorph Fusarium subglutinans) ( Gibberella fujikuroi var. subglutinans (anamorph Fusarium sacchari var.subglutinans))

2

Gibberella tricincta (anamorph Fusarium tricinctum)

2

Gibberella zeae (anamorph Fusarium graminearum)

2

Gloeotinia granigena (anamorph Endoconidium temulentum)

2

Glomerella cingulata (anamorph Colletotrichum gloeosporioides)

2

Glomerrela glycines (anamorph: Colletotrichum destructivum) ( Colletotrichum destructivum)

2

Glomerella graminicola (anamorph Colletotrichum graminicola)

3

Glomerella lindemuthiana (anamorph: Colletotrichum lindemuthianum) (← Colletotrichum lindemuthianum)

2

Glomerella tucamanensis (anamorph Colletotrichum falcatum)

2

Gnomonia comari (anamorph Zythia fragariae)

2

Gnomonia leptostyla (anamorph Marssoniella juglandis)

2

Gnomonia rubi

2

Guignardia aesculi (anamorph Phyllosticta sphaeropsoidea, synanamorph Leptodothiorella sp.)

2

Guignardia bidwellii (anamorph Phyllosticta ampelicida)

2

Gymnosporangium clavariiforme

2

Gymnosporangium confusum

2

Gymnosporangium cornutum

2

Gymnosporangium fuscum ( Gymnosporangium sabinae)

2

Gymnosporangium tremelloides

3

Hamaspora longissima (anamorph Uredo lucida)

2

Haematonectria haematococca (anamorph Fusarium sp.) ( Nectria haematococca (anamorph Fusarium solani))

2

Helicobasidium purpureum (Helicobasidium brebissonii (anamorph Rhizoctonia crocorum))

2

Helminthosporium solani

2

Hendersonia acicola

2

Herpotrichia juniperi (anamorph Pyrenochaeta sp.)

2

Heterobasidion annosum (anamorph Oedocephalum lineatum)

2

Heteropatella valtellinensis

2

Hymenula cerealis (anamorph Cephalosporium gramineum)

2

Hypoxylon rubiginosum

2

Hysterographium fraxini

2

Itersonilia perplexans

2

Kabatina juniperi

2

Kabatina thujae

3

Lachnellula spp.

3

Lachnellula willkommii

2

Laetiporus sulphureus

2

Leptoshaerulina trifolii

2

Leptosphaeria coniothyrium (anamorph Microsphaeropsis fuckelii)

2

Leptosphaeria maculans (anamorph Phoma lingam)

2

Leucostoma auerswaldii (anamorph Cytospora personata) (← Cytospora personata)

2

Leucostoma cincta (anamorph Cytospora cincta) (←Valsa cincta (anamorph Cytospora rubescens))

2

Leucostoma curreyi (anamorph Cytospora curreyi) (← Valsa curreyi)

2

Leucostoma kunzei (anamorph Cytospora kunzei) (← Valsa kunzei)

2

Leucostoma persoonii (anamorph Cytospora leucostoma) (← Valsa leucostoma (anamorph Cytospora leucostoma))

2

Leveillula taurica

2

Lophodermella conjuncta

2

Lophodermium conigenum

2

Lophodermium juniperinum

2

Lophodermium piceae (anamorph Leptostroma abietis)

2

Lophodermium pinastri

2

Lophodermium pini-excelsae

2

Lyophyllum ulmarium ( Pleurotus ulmarius)

3

Macrophomina phaseolina

2

Magnaporthe grisea (anamorphs Pyricularia grisea and Pyricularia oryzae)

2

Mastigosporium album

2

Mastigosporium kitzebergense

2

Mastigosporium muticum

2

Melampsora allii-fragilis

2

Melampsora amygdalinae

2

Melampsora capraearum

2

Melampsora epitea

2

Melampsora larici-pentandrae

2

Melampsora larici-populina

2

Melampsora lini

2

Melampsora populnea

2

Melampsora ribesii-viminalis

2

Melampsora salicis-albae

2

Melampsoridium alni

2

Melampsoridium betulinum

2

Melanconis juglandis (anamorph Melanconium oblongum)

2

Meloderma desmazieri

2

Meria laricis

2

Meripilus giganteus

2

Microcyclus ulei (anamorph Fusicaldium sp.)

2

Microdochium bolleyi

2

Microdochium panattonianum ( Marssonina panattoniana)

2

Microsphaera alphitoides

2

Microsphaera begoniae (anamorph OÔdium begoniae)

2

Microsphaera euonymi-japonici

2

Microsphaera grossulariae

2

Microsphaera lonicerae

2

Microsphaera penicillata

2

Microsphaera platani

2

Microsphaera trifolii var. trifolii ( Erysiphe trifolii)

2

Microsphaera sparsa ( Microsphaera viburni)

2

Microstroma juglandis

2

Milesina kriegeriana

2

Monilinia baccarum (anamorph Monilia baccarum)

2

Monilinia fructigena (anamorph Monilia fructigena)

2

Monilinia johnsonii (anamorph Monilia crataegi)

2

Monilinia laxa (anamorph Monilia laxa)

2

Monilinia linhartinia (anamorph Monilia linhartinia)

2

Monilinia urnula

2

Monilinia vaccinii-corymbosi (anamorph Monilia vaccinii-corymbosi )

2

Monochaetia karstenii

2

Monographella nivalis (anamorph Microdochium nivale var. nivale)

2

Mucor circinelloides

2

Mucor piriformis

2

Mucor racemosus

2

Mucor strictus

2

Mycocentrospora acerina

2

Mycosphaerella allii-cepae (anamorphCladosporium allii-cepae)

2

Mycosphaerella carinthiaca

2

Mycosphaerella cerasella (anamorph Passalora circumscissa)

2

Mycosphaerella fragariae (anamorph Ramularia grevilleana)

2

Mycosphaerella graminicola (anamorph Septoria tritici)

2

Mycosphaerella linicola (anamorph Septoria linicola)

2

Mycosphaerella maculiformis (anamorph Phyllosticta maculiformis)

2

Mycosphaerella mori (anamorph Phloeospora maculans)

2

Mycosphaerella pinodes (anamorph Aschochyta pinodes)

2

Mycosphaerella pomi (anamorph Phoma pomi)

2

Mycosphaerella populi (anamorph Septoria populi)

2

Mycosphaerella pyri (anamorph Septoria pyricola) ( Mycosphaerella sentina (anamorph Septoria pyricola))

2

Mycosphaerella ribis (anamorph Septoria ribis)

2

Mycosphaerella ulmi (anamorph Phloeospora ulmi; synanamorph Asteromella ulmi)

2

Mycosphaerella zeamaydis (anamorph Phoma sp)

2

Myrothecium roridum

2

Nectria cinnabarina (anamorph Tubercularia vulgaris)

2

Nectria ditissima (anamorph Cylindrocarpon willkommii var. willkommii)

2

Nectria fuckeliana (anamorph Cylindrocarpon cylindroides)

2

Nectria mammoidea var. mammoidea

2

Nectria radicicola (anamorph Cylndrocarpon destructans var. destructans)

2

Neofabraea alba (anamorph Phlyctema vagabunda) ( Pezicula alba (anamorph Phlyctaena vagabunda)

2

Neofabraea malicorticis (anamorph Cryptosporiopsis curvispora) ( Pezicula malicorticis (anamorphCryptosporiopsis curvispora)

2

Neonectria coccinea (anamorph: Cylindrocarpon candidum) (Nectria coccinea)

3

Neonectria galligena (anamorph Cylindrocarpon heteronema ( Nectria galligena (anamorph Cylindrocarpon heteronemum))

2

OÔdium chrysanthemi

2

OÔdium cyclaminis

2

Ophiostoma piceaperdum (anamorph Leptographium piceaperdum)

3

Ophiostoma roboris ( anamorph Graphium roboris)

3

Ophiostoma wageneri (anamorph Leptographium wageneri var. ponderosum)

2

Ovulinia azaleae

2

Passalora fulva ( Fulvia fulva)

2

Passalora vexans ( Cercospora vexans)

2

Penicillium cyclopium

2

Penicillium digitatum

2

Penicillium expansum

2

Penicillium hirsutum ( Penicillium corymbiferum)

2

Penicillium italicum

2

Perenniporia fraxinea ( Fomitopsis cytisina)

2

Pestalotiopsis funerea

2

Pestalotiopsis guepinii

2

Pezicula corticola (anamorph Cryptosporiopsis corticola)

2

Phacidium infestans

2

Phaeocryptopus gaeumannii

3

Phaeoisariopsis griseola

2

Phaeolus schweinitzii

2

Phaeosphaeria avenaria (anamorph Stagonospora avenae) ( Leptosphaeria avenaria (anamorph Septoria avenae))

2

Phaeosphaeria nodorum (anamorph Stagonospora nodorum) ( Leptosphaeria nodorum (anamorph Septoria nodorum))

2

Phellinus igniarius

2

Phellinus pomaceus

2

Phellinus populicola

2

Phellinus tremulae

2

Phialophora asteris

2

Pholiota squarrosa

2

Phoma apiicola

2

Phoma clematidina ( Ascochyta clematidina)

2

Phoma eupyrena

2

Phoma exigua var. diversispora

2

Phoma exigua var. exigua (← Ascochyta hortorum)

2

Phoma exigua var. lilacis

2

Phoma exigua var. linicola

3

Phoma foveata ( Phoma exigua var. foveata)

2

Phoma glomerata

2

Phoma medicaginis var. medicaginis

2

Phoma pinodella (Phoma medicaginis var. pinodella)

2

Phoma pomorum var. pomorum

2

Phoma subboltshauseri ( Ascochyta boltshauseri, A. lentis, A. punctata, A. trifolii)

2

Phoma valerianellae

2

Phomopsis citri (teleomorph Diaporthe citri)

2

Phomopsis cucurbitae

2

Phomopsis juniperivora

2

Phomopsis obscurans

2

Phomopsis sclerotioides

2

Phragmidium mucronatum

2

Phragmidium rubi-idaei

2

Phragmidium tuberculatum

2

Phyllachora dactylidis

2

Phyllachora graminis (anamorph Linochora graminis)

2

Phyllachora pomigena ( Gloeodes pomigena)

2

Phylloporia ribis (Phellinus ribis)

2

Physoderma alfalfae

2

Physoderma leproides

2

Physoderma maydis

2

Piptoporus betulinus

2

Platychora ulmi (anamorph Piggotia ulmi)

2

Plectophomella concentrica

2

Pleiochaeta setosa

2

Pleospora allii (anamorph Stemphylium vesicarium) ( Stemphylium vesicarium)

2

Pleospora betae (anamorph Phoma betae) ( Pleospora bjoerlingii (anamorph Phoma betae))

2

Pleuroceras pseudoplatani

2

Pleurotus ostreatus

2

Podosphaera leucotricha

2

Podosphaeria tridactyla

2

Polyporus squamosus

2

Polyscytalum pustulans

2

Polystigma rubrum (anamorph Polystigmina rubra)

2

Porodaedalea chrysoloma ( Phellinus chrysoloma)

2

Porodaedalea pini ( Phellinus pini)

2

Potebniamyces pyri (anamorph Phacidiopycnis malorum)

2

Pseudocercosporella capsellae

2

Pseudocercosporella herpotrichoides (Cercosporella herpotrichoides)

2

Pseudodiplodia avenae ( Ascochyta avenae)

2

Pseudoinonotus dryadeus ( Inonotus dryadeus)

3

Pseudopeziza medicaginis f. sp.medicaginis-lupulinae

3

Pseudopeziza medicaginis f. sp.medicaginis-sativae

2

Pseudopeziza meliloti

2

Pseudopeziza trifolii ( Pseudopeziza medicaginis)

2

Pseudopeziza trifolii f. sp. trifolii-pratensis

2

Pseudopeziza trifolii f. sp. trifolii-repentis

2

Pseudoseptoria donacis

2

Pseudoseptoria stomaticola

2

Pseudovalsa modonia (anamorph Coryneum modonium) ( Melanconis modonia (anamorph Coryneum modinium))

2

Puccinia allii

2

Puccinia antirrhini

2

Puccinia apii

2

Puccinia arenariae

2

Puccinia asparagi

2

Puccinia brachypodii

2

Puccinia brachypodii var. poae-nemoralis

2

Puccinia buxi

2

Puccinia caricina var. pringsheimiana

2

Puccinia chrysanthemi

2

Puccinia coronata

2

Puccinia coronata var. alopecuri

2

Puccinia coronata var. arrhenatheri

2

Puccinia coronata var. avenae

2

Puccinia coronata var.calamagrostidis

2

Puccinia coronata var. festucae

2

Puccinia coronata var. holci

2

Puccinia coronata var. lolii

2

Puccinia gladioli

2

Puccinia graminis

3

Puccinia hieracii

3

Puccinia hieracii var. hieracii f.sp. cichorii

2

Puccinia hordei

2

Puccinia hysterium

2

Puccinia iridis

2

Puccinia jackyana

2

Puccinia lagenophorae

2

Puccinia malvacearum

2

Puccinia menthae

2

Puccinia opizii

2

Puccinia pelargonii-zonalis

2

Puccinia poarum

2

Puccinia recondita

2

Puccinia recondita f. sp. recondita

2

Puccinia recondita f. sp. tritici

2

Puccinia ribis

2

Puccinia striiformis

2

Puccinia striiformis f. sp. agropyri

2

Puccinia striiformis f. sp. hordei

2

Puccinia striiformis f. sp. secalis

2

Puccinia striiformis f. sp. tritici

2

Puccinia striiformis var. dactylidis

2

Puccinia trabutii

2

Puccinia violae

2

Pucciniastrum areolatum

2

Pucciniastrum epilobii

2

Pycnostysanus azaleae

2

Pyrenochaeta lycopersici

2

Pyrenopeziza brassicae (anamorph Cylindrosporium concentricum)

2

Pyrenophora avenae (anamorph Dreshslera avenae)

2

Pyrenophora bromi (anamorph Drechslera bromi)

2

Pyrenophora dactylidis (anamorph Drechslera dactylidis)

2

Pyrenophora dictyoides (anamorph Drechslera dictyoides)

2

Pyrenophora erythrospila (anamorph Drechslera catenaria)

2

Pyrenophora graminea (anamorph Dreshslera graminea)

2

Pyrenophora lolii (anamorph Dreshslera siccans, andersenii, catenaria, festucae, fugax, noblae, phlei, poae)

2

Pyrenophora teres (anamorph Dreshslera teres)

2

Pyrenophora tritici-repentis (anamorph Drechslera tritici repentis)

2

Ramularia armoraciae

2

Ramularia beticola

2

Ramularia deusta

2

Ramularia lactea

2

Ramularia primulae

2

Ramularia rhei

2

Ramularia vallis-umbrosae

2

Rhabdocline pseudotsugae

2

Rhizina undulata

2

Rhizoctonia fragariae (Ceratorhiza fragariae)

2

Rhizopus arrhizus

2

Rhizopus stolonifer

2

Rhizosphaera kalkhoffii

2

Rhynchosporium orthosporum

2

Rhynchosporium secalis

2

Rhytisma acerinum (anamorph Melasmia acerina)

2

Rhytisma salicinum (anamorph Melasmia salicina)

2

Rosellinia aquila

2

Rosellinia necatrix (anamorph Dematophora necatrix)

2

Rosellinia quercina

2

Rosellinia thelena

2

Sawadaea bicornis ( Uncinula bicornis)

2

Sclerospora graminicola

2

Sclerotinia bulborum

2

Sclerotinia homeocarpa

2

Sclerotinia minor

2

Sclerotinia pseudotuberosa (anamorph Rhacodiella castaneae)

2

Sclerotinia scleriotorum (anamorph Sclerotium varium)

2

Sclerotinia trifoliorum

2

Sclerotium cepivorum

2

Sclerotium rolfsii var. delphinii ( Sclerotium delphinii)

2

Seiridium cardinale

3

Seiridium cupressi

2

Septoria apiicola

2

Septoria azaleae

3

Septoria chrysanthemella

2

Septoria cucurbitacearum

2

Septoria dianthi

2

Septoria gladioli

2

Septoria humuli

2

Septoria lactucae

3

Septoria lycopersici var. lycopersici

3

Septoria passerinii

2

Septoria petroselini

2

Setosphaeria turcica (anamorph Drechslera turcica)

2

Sirococcus conigenus ( Sirococcus strobilinus)

2

Spermospora ciliata

2

Spermospora lolii

2

Sphaeropsis sapinea

2

Sphaerotheca aphanis (anamorph Oidum ruborum) (Sphaerotheca alchemillae)

2

Sphaerotheca fuliginea

2

Sphaerotheca macularis ( Sphaerotheca humuli)

2

Sphaerotheca mors-uvae

2

Sphaerotheca pannosa

2

Sphaerulina rhemiana (anamorph Septoria rosae)

3

Sporisorium holci-sorghi ( Sphacelotheca reiliana)

2

Sporocadus lichenicola (anamorph Discostroma fuscellum) ( Seimatosporium lichenicola)

2

Stagonospora curtisii

2

Stagonospora fragariae

2

Stemphylium lycopersici

2

Stemphylium sarciniforme

2

Stemphylium spp.

3

Stenocarpella macrospora

3

Stenocarpella maydis

2

Stereum gausapatum

2

Stereum hirsutum

2

Stereum rugosum

2

Stereum sanguinolentum

2

Stigmina carpophila

2

Stromatinia gladioli ( Sclerotinia gladioli)

2

Sydowia polyspora (anamorph Sclerophoma pytiophila)

2

Taphrina alni

2

Taphrina betulina

2

Taphrina betulina

2

Taphrina caerulescens

2

Taphrina deformans

2

Taphrina epiphylla

2

Taphrina populina

2

Taphrina pruni

2

Taphrina ulmi

2

Thanatephorus cucumeris (anamorph Rhizoctonia solani) (← Rhizoctonia tuliparum)

2

Tilletia caries

3

Tilletia controversa

2

Tilletia laevis ( Tilletia foetida)

2

Tranzschelia pruni-spinosae

2

Trechispora cohaerens

2

Trechispora farinacea

2

Typhula incarnata

2

Uncinula adunca

2

Urocystis agropyri

2

Urocystis anemones

2

Urocystis cepulae

2

Urocystis gladiolicola

2

Urocystis occulta

2

Urocystis violae

2

Uromyces appendiculatus var. appendiculatus

2

Uromyces appendiculatus var. vignae

2

Uromyces betae

2

Uromyces dactylidis

2

Uromyces dianthi

2

Uromyces fabae

2

Uromyces pisi

3

Uromyces transversalis

2

Uromyces trifolii

2

Ustilaginoidea virens

2

Ustilago avenae

2

Ustilago bullata

2

Ustilago hordei

2

Ustilago hypodytes

2

Ustilago maydis

2

Ustilago nuda

2

Ustilago striiformis

2

Ustilago vaillantii

2

Ustilago violacea

2

Valsa abietis (anamorph Cytospora pinastri)

2

Valsa malicola (anamorph Cytospora schulzeri) (← Cytospora schulzeri)

2

Valsa salicina (anamorph Cytospora salicis) ( Cryptodiaporthe salicina (Discella carbonacea))

2

Valsa sordida (anamorph Cytospora chrysosperma)

2

Venturia cerasi (anamorph Fusicladium cerasi)

2

Venturia chlorospora

2

Venturia inaequalis (anamorph Fusicladium pomi) (← Spilocaea pyracanthae)

2

Venturia inaequalis (anamorph Spilocaea pomi, syn. Fusicladium dendriticum)

2

Venturia pirina (anamorph Fusicladium pyrorum)

2

Venturia populina (anamorph Pollaccia elegans)

2

Venturia saliciperda (anamorph Pollaccia saliciperda)

2

Venturia tremulae (anamorph Pollaccia radiosa)

2

Wojnowicia hirta

2

Xylobolus frustulatus ( Stereum frustulatum)

2.3.3 Parasieten

P

Soort

3

Anarsia lineatella

3

Cacoecimorpha pronubana

3

Ceratitis capitata

3

Epichoristodes acerbella

3

Epitrix tuberis

3

Frankliniella occidentalis

3

Heterodera glycines

3

Hyphantria cunea

3

Phoracantha semipunctata

3

Quadraspidiotus perniciosus

3

Trogoderma granarium

2.3.4 Virussen

P

Soort

2

Abutilon mosaic virus

2

Abutilon yellows virus

2

Aconitum latent virus

2

African cassava mosaic virus

2

Ageratum yellow vein virus

2

Agropyron mosaic virus

2

Ahlum waterborne virus

2

Alfalfa cryptic virus 1

2

Alfalfa mosaic virus

2

Alsike clover vein mosaic virus

2

Alstroemeria mosaic virus

2

Amaranthus leaf mottle virus

2

American hop latent virus ( ← Hop American latent virus)

2

American plum line pattern virus

2

Anthoxanthum latent blanching virus

2

Anthriscus yellows virus

2

Apple chlorotic leaf spot virus

2

Apple mosaic virus

2

Apple stem grooving virus

2

Apple stem pitting virus

2

Arabis mosaic virus satellite RNA

2

Araujia mosaic virus

2

Arracacha virus A

2

Artichoke Italian latent virus

2

Artichoke latent virus

2

Artichoke mottled crinkle virus

2

Artichoke yellow ringspot virus

2

Asparagus virus 1

2

Asparagus virus 2

2

Avocado sunblotch viroid

2

Bajra streak virus

2

Bamboo mosaic virus

2

Banana bract mosaic virus

2

Banana bunchy top virus

2

Banana streak virus

2

Barley mild mosaic virus

2

Barley mosaic virus

3

Barley stripe mosaic virus

2

Barley yellow dwarf virus-GPV

2

Barley yellow dwarf virus-MAV

2

Barley yellow dwarf virus-PAV

2

Barley yellow dwarf virus-RGV

2

Barley yellow dwarf virus-RMV

2

Barley yellow dwarf virus-SGV

2

Barley yellow mosaic virus

2

Barley yellow streak mosaic virus

2

Barley yellow striate mosaic virus

2

Bean calico mosaic virus

2

Bean common mosaic necrosis virus

2

Bean common mosaic virus

2

Bean golden mosaic virus - Puerto Rico

2

Bean leaf roll virus

2

Bean mild mosaic virus

2

Bean pod mottle virus

2

Bean rugose mosaic virus

2

Bean yellow mosaic virus

2

Bean yellow vein banding virus

2

Beet cryptic virus 1

2

Beet cryptic virus 2

2

Beet cryptic virus 3

2

Beet distortion mosaic virus

2

Beet mild yellowing virus

2

Beet mosaic virus

2

Beet necrotic yellow vein virus

2

Beet pseudo yellows virus

2

Beet soil-borne virus

2

Beet western yellows ST9-associated RNA virus

2

Beet western yellows virus

2

Beet yellow stunt virus

2

Beet yellows virus

2

Belladonna mottle virus

2

Bermuda grass etched-line virus

2

Bhendi yellow vein mosaic virus

2

Bidens mottle virus

2

Black raspberry necrosis virus

2

Blueberry red ringspot virus

2

Blueberry scorch virus

2

Blueberry shock virus

2

Blueberry shoestring virus

2

Broad bean B virus

2

Broad bean mottle virus

2

Broad bean necrosis virus

2

Broad bean stain virus

2

Broad bean true mosaic virus

2

Broad bean wilt virus 1

2

Broad bean wilt virus 2

2

Broad bean yellow ringspot virus

2

Broccoli necrotic yellows virus

2

Brome mosaic virus

2

Brome streak mosaic virus

2

Bromus striate mosaic virus

2

Burdock mosaic virus

2

Burdock mottle virus

2

Burdock yellows virus

2

Cacao swollen shoot virus

2

Cacao yellow mosaic virus

2

Cactus virus 2

2

Cactus virus X

2

Camellia yellow mottle virus

2

Canna yellow mottle virus

2

Caper latent virus

2

Cardamine chlorotic fleck virus

2

Cardamom mosaic virus

2

Carnation cryptic virus 1

2

Carnation etched ring virus

2

Carnation Italian ringspot virus

2

Carnation latent virus

2

Carnation mottle virus

2

Carnation necrotic fleck virus

2

Carnation ringspot virus

2

Carnation vein mottle virus

2

Carrot mottle mimic virus

2

Carrot mottle virus

2

Carrot red leaf virus

2

Carrot temperate virus 1

2

Carrot temperate virus 2

2

Carrot temperate virus 3

2

Carrot temperate virus 4

2

Carrot thin leaf virus

2

Carrot yellow leaf virus

2

Cassava American latent virus

2

Cassava brown streak-associated virus

2

Cassava common mosaic virus

2

Cassava green mottle virus

2

Cassava Ivorian bacilliform virus

2

Cassava vein mosaic virus

2

Cassava virus X

2

Cassia mosaic virus

2

Cassia ringspot virus

2

Cassia yellow blotch virus

2

Cauliflower mosaic virus

2

Celery mosaic virus

2

Celery yellow net virus

2

Cereal flame chlorosis virus

2

Cereal yellow dwarf virus - RPS

2

Chenopodium necrosis virus

2

Cherry mottle leaf virus

2

Cherry virus A

2

Chickpea chlorotic dwarf virus

2

Chicory yellow mottle virus

2

Chicory yellow mottle virus large satellite RNA

2

Chilli veinal mottle virus

2

Chino del tomate virus

2

Chloris striate mosaic virus

2

Chrysanthemum virus B

2

Citrus exocortis viroid

2

Citrus leaf rugose virus

2

Citrus variegation virus

2

Clitoria yellow vein virus

2

Clover mild mosaic virus

2

Clover yellow mosaic virus

2

Clover yellow vein virus

2

Cocksfoot mottle virus

2

Cocksfoot mild mosaic virus

2

Cocksfoot streak virus

2

Cocoa necrosis virus

2

Colombian Datura virus

2

Commelina mosaic virus

2

Commelina virus X

2

Commelina yellow mottle virus

2

Cotton leaf crumple virus

2

Cotton leaf curl virus

2

Cowpea aphid-borne mosaic virus

2

Cowpea chlorotic mottle virus

2

Cowpea golden mosaic virus

2

Cowpea green vein-banding virus

2

Cowpea mosaic virus

2

Cowpea mosaic virus (SB isolate)

2

Cowpea mottle virus

2

Cowpea severe mosaic virus

2

Crimson clover latent virus

2

Croton yellow vein mosaic virus

2

Cucumber green mottle mosaic virus

2

Cucumber leaf spot virus

2

Cucumber mosaic virus

2

Cucumber mosaic virus satellite RNA

2

Cucumber necrosis virus

2

Cucumber soil-borne virus

2

Cucumber vein yellowing virus

2

Cucurbit aphid-borne yellows virus

2

Cycas necrotic stunt virus

2

Cymbidium mosaic virus

2

Cymbidium ringspot virus

2

Dahlia mosaic virus

2

Dandelion latent virus

2

Dandelion yellow mosaic virus

2

Daphne Virus X

2

Dasheen mosaic virus

2

Datura shoestring virus

2

Datura yellow vein virus

2

Dendrobium mosaic virus

2

Desmodium yellow mottle virus

2

Digitaria streak virus

2

Digitaria striate mosaic virus

2

Dioscorea bacilliform virus

2

Dodonaea yellows-associated virus

2

Dulcamara mottle virus

2

Echinochloa ragged stunt virus

2

Eggplant mosaic virus

2

Eggplant mottled crinkle virus

2

Eggplant mottled dwarf virus

2

Elderberry symptomless virus

2

Elm mottle virus

2

Epirus cherry virus

2

Erysimum latent virus

2

Faba bean necrotic yellows virus

2

Festuca leaf streak virus

2

Figwort mosaic virus

2

Fiji disease virus

2

Foxtail mosaic virus

2

Fragaria chiloensis latent virus

2

Frangipani mosaic virus

2

Freesia leaf necrosis virus

2

Galinsoga mosaic virus

2

Garlic common latent virus

2

Garlic dwarf virus

2

Garlic latent virus

2

Garlic mite-borne filamentous virus

2

Garlic virus A

2

Garlic virus B

2

Garlic virus C

2

Garlic virus D

2

Garlic virus X

2

Glycine mosaic virus

2

Grapevine Algerian latent virus

2

Grapevine Bulgarian latent virus

2

Grapevine chrome mosaic virus

2

Grapevine fanleaf virus

2

Grapevine fanleaf virus satellite RNA

2

Grapevine fleck virus

2

Grapevine leafroll-associated virus 1 to7

2

Grapevine stunt virus

2

Grapevine virus A

2

Grapevine virus B

2

Grapevine yellow speckle viroid 1

2

Grapevine yellow speckle viroid 2

2

Groundnut eyespot virus

2

Groundnut ringspot virus

2

Groundnut rosette assistor virus

2

Groundnut rosette virus

2

Groundnut yellow spot virus

2

Guar top necrosis virus

2

Guinea grass mosaic virus

2

Helenium virus S

2

Helenium virus Y

2

Henbane mosaic virus

2

Heracleum latent virus

2

Hibiscus chlorotic ringspot virus

2

Hibiscus latent ringspot virus

2

Hippeastrum mosaic virus

2

Honeysuckle latent virus

2

Hop latent virus

2

Hop mosaic virus

2

Hop stunt viroid

2

Hop trefoil cryptic virus 1

2

Hop trefoil cryptic virus 2

2

Hop trefoil cryptic virus 3

2

Hordeum mosaic virus

2

Horsegram yellow mosaic virus

2

Horseradish latent virus

2

Humulus japonicus latent virus

2

Hydrangea latent virus

2

Hydrangea mosaic virus

2

Hydrangea ringspot virus

2

Hypochoeris mosaic virus

2

Impatiens necrotic spot virus

2

Indian cassava mosaic virus

2

Indian peanut clump virus

2

Indonesian soybean dwarf virus

2

Iris fulva mosaic virus

2

Iris mild mosaic virus

2

Iris severe mosaic virus (Beared iris mosaic virus)

2

Japanese Iris necrotic ring virus

2

Jatropha mosaic virus

2

Johnsongrass mosaic virus

2

Kalanchoe isometric virus

2

Kalanchoe latent virus

2

Kalanchoe top-spotting virus

2

Kennedya yellow mosaic virus

2

Konjac mosaic virus

2

Kyuri green mottle mosaic virus

2

Lamium mild mottle virus

2

Lato River virus

2

Leek yellow stripe virus

2

Lettuce big-vein virus

3

Lettuce mosaic virus

2

Lettuce necrotic yellows virus

2

Lettuce speckles mottle virus

2

Lilac chlorotic leafspot virus

2

Lilac mottle virus

2

Lilac ring mottle virus

2

Lily mottle virus

2

Lily symptomless virus

2

Lily Virus X

2

Lima bean golden mosaic virus

2

Lucerne Australian latent virus

2

Lucerne transient streak virus

2

Lychnis ringspot virus

2

Maclura mosaic virus

2

Maize chlorotic dwarf virus

2

Maize chlorotic mottle virus

2

Maize dwarf mosaic virus

2

Maize eyespot virus

2

Maize line virus

2

Maize mosaic virus

2

Maize mottle/chlorotic stunt virus

2

Maize rayado fino virus

2

Maize rough dwarf virus

2

Maize streak virus

2

Maize stripe virus

2

Maize white line mosaic satellite virus

2

Maize white line mosaic virus

2

Mal de Rio Cuarto virus

2

Malvastrum mottle virus

2

Melandrium yellow fleck virus

2

Melon necrotic spot virus

2

Melon rugose mosaic virus

2

Milk vetch dwarf virus

2

Mimosa mosaic virus

2

Mirabilis mosaic virus

2

Miscanthus streak virus

2

Moroccan pepper virus

2

Moroccan watermelon mosaic virus

2

Mulberry latent virus

2

Mulberry ringspot virus

2

Mungbean yellow mosaic virus

2

Muskmelon vein necrosis virus

2

Myrobalan latent ringspot virus

2

Nandina stem pitting virus

2

Narcissus degeneration virus

2

Narcissus latent virus

2

Narcissus mosaic virus

2

Narcissus tip necrosis virus

2

Narcissus yellow stripe virus

2

Neckar River virus

2

Nerine latent virus

2

Nerine Virus X

2

Nerine yellow stripe virus

2

Northern cereal mosaic virus

2

Nothoscordum mosaic virus

2

Oak ringspot virus

2

Oat blue dwarf virus

2

Oat chlorotic stunt virus

2

Oat golden stripe virus

2

Oat mosaic virus

2

Oat necrotic mottle virus

2

Oat sterile dwarf virus

2

Odontoglossum ringspot virus

2

Okra mosaic virus

2

Olive latent ringspot virus

2

Olive latent virus 1

2

Olive latent virus 2

2

Onion yellow dwarf virus

2

Ononis yellow mosaic virus

2

Ornithogalum mosaic virus

2

Ourmia melon virus

2

Pangola stunt virus

2

Panicum mosaic satellite virus

2

Panicum mosaic virus

2

Panicum streak virus

2

Papaya mosaic virus

2

Papaya ringspot virus

2

Paprika mild mottle virus

2

Parietaria mottle virus

2

Parsnip leaf curl virus

2

Parsnip mosaic virus

2

Parsnip yellow fleck virus

2

Paspalum striate mosaic virus

2

Passiflora latent virus

2

Passion fruit woodiness virus

2

Passionfruit yellow mosaic virus

2

Pea early-browning virus

2

Pea enation mosaic virus-1

2

Pea enation mosaic virus-2

2

Pea mild mosaic virus

2

Pea mosaic virus

2

Pea seed-borne mosaic virus

2

Pea stem necrosis virus

2

Pea streak virus

2

Peanut chlorotic streak virus

2

Peanut clump virus

2

Peanut mottle virus

2

Peanut stunt virus

2

Pelargonium flower break virus

2

Pelargonium leaf curl virus

2

Pelargonium zonate spot virus

2

Pepino mosaic virus

2

Pepper golden mosaic virus

2

Pepper huasteco yellow vein virus

2

Pepper mild mottle virus

2

Pepper mottle virus

2

Pepper ringspot virus

2

Pepper severe mosaic virus

2

Pepper veinal mottle virus

2

Peru tomato mosaic virus

2

Petunia asteroid mosaic virus

2

Petunia vein clearing virus

2

Physalis mottle virus

2

Pigeonpea sterility mosaic virus

2

Pineapple mealybug wilt-associated virus 1

2

Plantago asiatica mosaic virus

2

Plantago mottle virus

2

Plantain Virus X

2

Poa semilatent virus

2

Poinsettia mosaic virus

2

Pokeweed mosaic virus

2

Poplar mosaic virus

2

Potato aucuba mosaic virus

2

Potato latent virus

2

Potato leaf roll virus

2

Potato leafroll virus

2

Potato mop-top virus

2

Potato rough dwarf virus

2

Potato virus A

2

Potato virus M

2

Potato virus S

2

Potato virus U

2

Potato virus V

2

Potato Virus X

2

Potato virus Y

2

Potato virus Y

2

Potato yellow dwarf virus

2

Potato yellow mosaic virus

2

Pothos latent virus

2

Prune dwarf virus

2

Purple granadilla mosaic virus

2

Quail pea mosaic virus

2

Radish mosaic virus

2

Radish yellow edge virus

2

Ranunculus white mottle virus

2

Raspberry bushy dwarf virus

2

Raspberry vein chlorisis virus

2

Red clover cryptic virus 2

2

Red clover mottle virus

2

Red clover necrotic mosaic virus

2

Red clover vein mosaic virus

2

Rhynchosia mosaic virus

2

Ribgrass mosaic virus

2

Rice black streaked dwarf virus

2

Rice dwarf virus

2

Rice gall dwarf virus

2

Rice grassy stunt virus

2

Rice hoja blanca virus

2

Rice necrosis mosaic virus

2

Rice ragged stunt virus

2

Rice stripe necrosis virus

2

Rice stripe virus

2

Rice tungro bacilliform virus

2

Rice tungro spherical virus

2

Rice yellow mottle virus

2

Rice yellow stunt virus

2

Rubus yellow net virus

2

Ryegrass cryptic virus

2

Ryegrass mosaic virus

2

Ryegrass mottle virus

2

Saguaro cactus virus

2

Sammons' Opuntia virus

2

Schefflera ringspot virus

2

Scrophularia mottle virus

2

Sesbania mosaic virus

2

Shallot latent virus

2

Shallot virus X

2

Shallot yellow stripe virus

2

Sikte waterborne virus

2

Sint-Jan's onion latent virus

2

Soil-borne wheat mosaic virus (Wheat soil-borne mosaic virus)

2

Solanum nodiflorum mottle virus

2

Sonchus virus

2

Sonchus yellow net virus

2

Sorghum chlorotic spot virus

2

Sorghum mosaic virus

2

Southern bean mosaic virus

2

Sowbane mosaic virus

2

Sowthistle yellow vein virus

2

Soybean chlorotic mottle virus

2

Soybean dwarf virus

2

Soybean mild mosaic virus

2

Soybean mosaic virus

2

Soybean spherical virus

2

Soybean yellow vein virus

2

Spinach latent virus

2

Spinach temperate cryptic virus

2

Spring beauty latent virus

2

Squash leaf curl virus

2

Squash mild leaf curl virus

2

Squash mosaic virus

2

Statice Y virus

2

Strawberry latent ringspot virus satellite RNA

2

Strawberry mottle virus

2

Strawberry pallidosis virus

2

Strawberry pseudo mild yellow edge virus

2

Subterranean clover mottle virus

2

Subterranean clover stunt virus

2

Sugarcane bacilliform virus

2

Sugarcane mosaic virus

2

Sugarcane streak virus

2

Sugarcane striate mosaic associated virus

2

Sunn-hemp mosaic virus

2

Sweet clover necrotic mosaic virus

2

Sweet potato chlorotic stunt virus

2

Sweet potato feathery mottle virus

2

Sweet potato latent virus

2

Sweet potato leaf curl virus

2

Sweet potato mild mottle virus

2

Sweet potato virus

2

Sweet potato yellow dwarf virus

2

Tamarillo mosaic virus

2

Telfairia mosaic virus

2

Thimbleberry ringspot virus

2

Thistle mottle virus

2

Tobacco etch virus

2

Tobacco leaf curl virus

2

Tobacco mild green mosaic virus

2

Tobacco mosaic satellite virus

2

Tobacco mosaic virus

2

Tobacco mosaic virus, U1 strain

2

Tobacco mottle virus

2

Tobacco necrosis satellite virus

2

Tobacco necrosis virus A

2

Tobacco necrosis virus D

2

Tobacco necrotic dwarf virus

2

Tobacco rattle virus

2

Tobacco ringspot virus satellite RNA

3

Tobacco streak virus

2

Tobacco stunt virus

2

Tobacco vein mottling virus

2

Tobacco yellow dwarf virus

2

Tomato aspermy virus

2

Tomato black ring virus

2

Tomato black ring virus satellite RNA

3

Tomato bushy stunt virus

2

Tomato chlorotic spot virus

2

Tomato golden mosaic virus

2

Tomato infectious chlorosis virus

2

Tomato leaf curl virus

2

Tomato mosaic virus

2

Tomato mottle virus

2

Tomato pseudo-curly top virus

2

Tomato yellow mosaic virus

2

Tuberose mild mosaic virus

2

Tulare apple mosaic virus

2

Tulip band-breaking virus

2

Tulip breaking virus

2

Tulip chlorotic blotch virus

2

Tulip halo necrosis virus

2

Tulip mild mottle mosaic virus

2

Tulip mosaic virus

2

Tulip Virus X

2

Turnip crinkle virus

2

Turnip mosaic virus

2

Turnip rosette virus

2

Turnip vein-clearing virus

2

Turnip yellow mosaic virus

2

Ullucus mild mottle virus

2

Ullucus virus C

2

Urd bean leaf crinkle virus

2

Velvet tobacco mottle virus

2

Velvet tobacco mottle virus satellite RNA

2

Verbena latent virus

2

Vicia cryptic virus

2

Viola mottle virus

2

Voandzeia necrotic mosaic virus

2

Watercress yellow spot virus

2

Watermelon chlorotic stunt virus

2

Watermelon curly mottle virus

2

Watermelon mosaic virus

2

Weddel waterborne virus

2

Wheat American striate mosaic virus

3

Wheat dwarf virus

2

Wheat spindle streak mosaic virus

2

Wheat streak mosaic virus

2

Wheat yellow leaf virus

2

Wheat yellow mosaic virus

2

White clover cryptic virus 1

2

White clover cryptic virus 2

2

White clover cryptic virus 3

2

White clover mosaic virus

2

Wild cucumber mosaic virus

2

Wild potato mosaic virus

2

Wisteria vein mosaic virus

2

Wound tumor virus

2

Yam mosaic virus

2

Zucchini green mottle mosaic virus

3

Zucchini yellow fleck virus

3

Zucchini yellow mosaic virus

2.4 Lijst van de organismen waarvan het gebruik is onderworpen aan de bepalingen van de federale besluiten betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen

Deel A Schadelijke organismen die niet mogen worden binnengebracht of verspreid in de lidstaten

Rubriek I. Schadelijke organismen die, voor zover bekend, niet in de Europese Unie voorkomen

a) Insecten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling

1

Acleris spp. (niet-Europese)

2

Amauromyza maculosa (Malloch)

3

Anomala orientalis Waterhouse

4

Anoplophora chinensis (Thomson)

4.1

Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

5

Anoplophora malasiaca (Forster)

6

Arrhenodes minutus Drury

7

Bemisia tabaci Genn. (niet-Europese populaties) vector van virussen zoals:

(a)

Bean golden mosaic virus

(b)

Cowpea mild mottle virus

(c)

Lettuce infectious yellows virus

(d)

Pepper mild tigrť virus

(e)

Squash leaf curl virus

(f)

Euphorbia mosaic virus

(g)

Florida tomato virus

8

Cicadellidae (niet-Europese) die bekend staan als zijnde vectoren van de ziekte van Pierce (veroorzaakt door Xylella fastidiosa), zoals:

(a)

Carneocephala fulgida Nottingham

(b)

Draeculacephala minerva Ball

(c)

Graphocephala atropunctata (Signoret)

9

Choristoneura spp. (niet-Europese)

10

Conotrachelus nenuphar (Herbst)

10.1

Diabrotica barberi Smith et Lawrence

10.2

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber

10.3

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim

10.4

Diabrotica virgifera Le Conte

11

Heliothis zea (Boddie)

11.1

Hirschmanniella spp., andere dan Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc et Goodey

12

Liriomyza sativae Blanchard

13

Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen

14

Monochamus spp. (niet-Europese)

15

Myndus crudus Van Duzee

16

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen

16.1

Naupactus leucoloma Boheman

17

Premnotrypes spp. (niet-Europese)

18

Pseudopithyophthorus minutissimus (Zimmermann)

19

Pseudopithyophthorus pruinosus (Eichhoff)

20

Scaphoideus luteolus (Van Duzee)

21

Spodoptera eridania (Cramer)

22

Spodoptera frugiperda (Smith)

23

Spodoptera litura (Fabricius)

24

Thrips palmi Karny

25

Tephritidae (niet-Europese) zoals:

(a)

Anastrepha fraterculus (Wiedemann)

(b)

Anastrepha ludens (Loew)

(c)

Anastrepha obliqua Macquart

(d)

Anastrepha suspensa (Loew)

(e)

Dacus ciliatus Loew

(f)

Dacus cucurbitae Coquillett

(g)

Dacus dorsalis Hendel

(h)

Dacus tryoni (Froggatt)

(i)

Dacus tsuneonis Miyake

(j)

Dacus zonatus Saund

(k)

Epochra canadensis (Loew)

(l)

Pardalaspis cyanescens Bezzi

(m)

Pardalaspis quinaria Bezzi

(n)

Pterandrus rosa (Karsch)

(o)

Rhacochlaena japonica Ito

(p)

Rhagoletis cingulata (Loew)

(q)

Rhagoletis completa Cresson

(r)

Rhagoletis fausta (÷sten-Sacken)

(s)

Rhagoletis indifferens Curran

(t)

Rhagoletis mendax Curran

(u)

Rhagoletis pomonella Walsh

(v)

Rhagoletis ribicola Doane

(w)

Rhagoletis suavis (Loew)

26

Xiphinema americanum Cobb sensu lato (niet-Europese populaties)

27

Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo

b)

BacteriŽn

1

Xylella fastidiosa (Well et Raju)

c)

Schimmels

1

Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

2

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel

3

Cronartium spp. (niet-Europese)

4

Endocronartium spp. (niet-Europese)

5

Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito

6

Gymnosporangium spp. (niet-Europese)

7

Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba et Pouzar

8

Melampsora farlowii (Arthur) Davis

9

Monilinia fructicola (Winter) Honey

10

Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.

11

Mycosphaerella populorum G.E. Thompson

12

Phoma andina Turkensteen

13

Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.

14

Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema

15

Thecaphora solani Barrus

15.1

Tilletia indica Mitra

16

Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

d)

Virussen en virusachtige organismen

1

Mycoplasma van floŽemnecrose van Ulmus L.

2

Aardappelvirussen en virusachtige organismen zoals:

(a)

Andean potato latent virus

(b)

Andean potato mottle virus

(c)

Arracacha virus B,oca strain

(d)

Potato black ringspot virus

(e)

Potato spindle tuber viroid

(f)

Potato virus T

(g)

niet-Europese isolaten van de aardappelvirussen A, M, S, V, X en Y (inclusief Yo, Yn, Yc), en "Potato leaf roll virus"

3

Tobacco ringspot virus

4

Tomato ringspot virus

5

Virussen en virusachtige organismen van Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. et Vitis L. zoals:

(a)

Blueberry leaf mottle virus

(b)

Cherry rasp leaf virus (Amerikaans)

(c)

Peach mosaic virus (Amerikaans)

(d)

Peach phony rickettsia

(e)

Peach rosette mosaic virus

(f)

Peach rosette mycoplasm

(g)

Peach X-disease mycoplasm

(h)

Peach yellows mycoplasm

(i)

Plum line pattern virus (Amerikaans)

(j)

Raspberry leaf curl virus (Amerikaans)

(k)

Strawberry latent "C" virus

(l)

Strawberry vein banding virus

(m)

Strawberry witches’ broom mycoplasm

(n)

Niet-Europese virussen en virusachtige organismen van Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L.,Ribes L., Rubus L. en Vitis L.

6

Door Bemisia tabaci Genn. overgedragen virusen, zoals:

(a)

Bean golden mosaic virus

(b)

Cowpea mild mottle virus

(c)

Lettuce infectious yellows virus

(d)

Pepper mild tigrť virus

(e)

Squash leaf curl virus

(f)

Euphorbia mosaic virus

(g)

Florida tomato virus

e)

Parasitaire planten

1

Arceuthobium spp. (niet-Europese)

Rubriek II. Schadelijke organismen waarvan bekend is dat ze in de Europese Unie voorkomen

a)

Insecten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling

1

Globodera pallida (Stone) Behrens

2

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

3

Heliothis armigera (HŁbner)

4

/

5

/

6

/

6.1

Meloidogyne chitwoodi Golden et al.

6.2

Meloidogyne fallax Karssen

7

Opogona sacchari (Bojer)

8

Popillia japonica Newman

8.1

Rhizoecus hibisci Kawai et Takagi

9

Spodoptera littoralis (Boisduval)

b)

BacteriŽn

1

Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) David et al.

2

Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.

c)

Schimmels

1

Melampsora medusae ThŁmen

2

Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

d)

Virussen en virusachtige organismen

1

Apple proliferation mycoplasm

2

Apricot chlorotic leaf roll mycoplasm

3

Pear decline mycoplasm

Deel B. Op bepaalde planten of plantaardige producten voorkomende schadelijke organismen die niet mogen worden binnengebracht of verspreid in de lidstaten

Rubriek I. Schadelijke organismen die voorzover bekend in de Europese Unie niet voorkomen

a)

Insecten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling

1

Aculops fuchsiae Keifer

2

Aleurocanthus spp.

3

Anthonomus bisignifer (Schenkling)

4

Anthonomus signatus (Say)

5

Aonidiella citrina Coquillet

6

AphelenchoÔdes besseyi Christie

7

Aschistonyx eppoi Inouye

8

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et BŁhrer) Nickle et al.

9

Carposina niponensis Walsingham

10

Diaphorina citri Kuway

11

Enarmonia packardi (Zeller)

12

Enarmonia prunivora Walsh

13

Eotetranychus lewisi McGregor

14

/

15

Grapholita inopinata Heinrich

16

Hishomonus phycitis

17

Leucaspis japonica Ckll.

18

Listronotus bonariensis (Kuschel)

19

Margarodes, espŤces niet-Europese, zoals:

(a)

Margarodes vitis (Phillipi)

(b)

Margarodes vredendalensis de Klerk

(c)

Margarodes prieskaensis Jakubski

20

Numonia pyrivorella (Matsumura)

21

Oligonychus perditus Pritchard et Baker

22

Pissodes spp. (niet-Europese)

23

Radopholus citrophilus Huettel Dickson et Kaplan

24

Saissetia nigra (Nietm.)

25

Scirtothrips aurantii Faure

26

Scirtothrips dorsalis Hood

27

Scirtothrips citri (Moultex)

28

Scolytidae spp. (niet-Europese)

29

Tachypterellus quadrigibbus Say

30

Toxoptera citricida Kirk.

31

Trioza erytreae Del Guercio

32

Unaspis citri Comstock

b)

BacteriŽn

1

Citrus greening bacterium

2

Citrus variegated chlorosis

3

Erwinia stewartii (Smith) Dye

4

Xanthomonas campestris (alle voor Citrus pathogene stammen)

5

Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama)Dye et pv. orizicola Fang et al.) Dye

c)

Schimmels

1

Alternaria alternata (Fr.) Keissler (niet-Europese pathogene isolaten)

1.1

Anisogramma anomala (Peck) E. MŁller

2

Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx

3

Atropellis spp.

4

Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau

5

Cercoseptoria pinidensiflorae (Hori et Nambu) Deighton

6

Cercospora angolensis Carv. et Mendes

7

Ciborinia camelliae Kohn

8

Diaporthe vaccinii Shaer

9

Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes

10

Fusarium oxysporum f.sp. albedinis (Kilian et Maire) Gordon

11

Guignardia citricarpa Kiely (alle voor Citrus pathogene stammen)

12

Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto

13

Puccinia pittieriana Hennings

14

Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers

15

Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto

d)

Virussen en virusachtige organismen

1

Beet curly top virus (niet-Europese isolaten)

2

Black raspberry latent virus

3

Blight and Blight-like

4

Cadang-Cadang viroid

5

Cherry leaf roll virus

6

Citrus mosaic virus

7

Citrus Tristeza virus(niet-Europese isolaten)

8

Leprosis

9

Little cherry pathogen (niet-Europese isolaten)

10

Naturally spreading Psorosis

11

Palm lethal yellowing mycoplasm

12

Prunus necrotic ringspot virus

13

Satsuma dwarf virus

14

Tatter leaf virus

15

Witches broom (MLO)

Rubriek II. Schadelijke organismen waarvan bekend is dat ze in de Europese Unie voorkomen

a)

Insecten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling

1

Aphelenchoides besseyi Christie

2

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

3

Ditylenchus destructor Thorne

4

Ditylenchus dipsaci (KŁhn) Filipjev

5

Circulifer haematoceps

6

Circulifer tenellus

6.1

Eutetranychus orientalis Klein

7

Radopholus similis (Cobb) Thorne

8

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

9

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

10

Liriomyza trifolii (Burgess)

b)

BacteriŽn

1

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.

2

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

3

Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

4

Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey

5

Pseudomonas caryophylli(Burkholder) Starr et Burkholder

1

/

2

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.

3

Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye

4

Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye

5

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye

6

Xanthomonas fragariae Kennedy et King

7

Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

c)

Schimmels

1

Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter

2

Colletotrichum acutatum Simmonds

3

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

4

Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx

5

Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma

6

Phoma tracheiphila (Petri)Kanchaveli et Gikashvili

7

Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae

8

Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni

9

Puccinia horiana Hennings

10

Scirrhia pini Funk et Parker

11

Verticillium albo–atrum Reinke et Berthold

12

Verticillium dahliae Klebahn

d)

Virussen en virusachtige organismen

1

Arabis mosaic virus

2

Beet leaf curl virus

3

Chrysanthemum stunt viroid

4

Citrus tristeza virus (Europese isolaten)

5

Citrus vein enation woody gall

6

Grapevine Flavescence dorťe MLO

7

Plum pox virus

8

Potato stolbur mycoplasm

9

Raspberry ringspot virus

10

Spiroplasma citri Saglio et al.

11

Strawberry crinkle virus

12

Strawberry latent ringspot virus

13

Strawberry mild yellow edge virus

14

Tomato black ring virus

15

Tomato spotted wilt virus

16

Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV)