Art. 3.

De begroting van het MINA-fonds wordt gestijfd door :

de ontvangsten uit de milieuheffingen in uitvoering van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen;
de ontvangsten verkregen door toepassing van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging;
de ontvangsten verkregen door de toepassing van het decreet van 23 mei 1990 betreffende de afgifte van jachtverloven en jachtvergunningen;
[...]
de ontvangsten verkregen door toepassing van wetten, decreten en reglementen inzake de bescherming van het leefmilieu betreffende de verontreiniging door meststoffen;
de dotaties ingeschreven in het decreet houdende de algemene uitgavenbegroting en in de administratieve begroting van het Vlaamse Gewest;
[…] de aflossingen, de terugbetalingen, de bijdragen en de opbrengst van verkopen en van andere verrichtingen naar gelang het geval, voortkomende uit of gerealiseerd met de middelen van het MINA-fonds, of van de kredieten in het verleden aangewend inzake leefmilieu, watervoorziening, groenvoorziening en natuurbehoud; 
de opbrengst van de verkoop, van de vergoeding van dossierkosten en van de vergunningen en verloven in toepassing van de wetten en reglementen inzake leefmilieu, natuurbehoud, watervoorziening en groenvoorziening;
de geļnde administratieve geldboeten, alsmede alle andere bedragen geļnd ingevolge vorderingen door de diensten van het Vlaamse Gewest ingeleid of ingevolge uitspraken van de hoven en de rechtbanken, lastens de overtreders van de wetgeving en reglementering inzake leefmilieu, groenvoorziening, watervoorziening en natuurbehoud;
10° de bijstand van de Europese Gemeenschappen betreffende de door de Vlaamse Gemeenschap gedane uitgaven in verband met leefmilieu, natuurbehoud, watervoorziening en bos- en groenvoorziening;
11° het per 31 december van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar beschikbare saldo van het MINA-fonds;
12° alle andere middelen die nuttig zijn in het kader van de doelstelling van het MINA-fonds en die inzonderheid ingevolge wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen aan het MINA-fonds toekomen evenals de opbrengsten van beleggingen, terugstortingen en toevallige ontvangsten.
13° het aan het Vlaamse Gewest toegewezen gedeelte van de opbrengst van de milieutaks, bedoeld in artikel 3, eerste lid, 8° van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, en het aan het Vlaamse Gewest toegewezen gedeelte van de opbrengst van de federale regelgeving met betrekking tot de vleestaks.
14° de ontvangsten uit de grondwaterheffing in uitvoering van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer.