Art. 6.

1

In de artikelen 13, 87 en 112 van het Bosdecreet van 13 juni 1990 worden de woorden " Fonds dat is ingeschreven in de begroting van het Vlaamse Gewest voor de reconstitutie en de rationalisatie van het bospatrimonium " vervangen door de woorden " Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur dat is ingeschreven in de begroting van het Vlaamse Gewest ".

2

Het per 31 december 1990 beschikbare saldo van het fonds sub artikel 66.05.72, sectie 72, afdeling II, van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap (Fonds voor de reconstitutie en de rationalisatie van het bospatrimonium van het Gewest) wordt overgeschreven naar het MINA-fonds. De uitstaande vastleggingen ten laste van voormeld fonds artikel 66.05.72 worden vanaf 1 januari 1991 overgenomen door het MINA-fonds.