Art. 7.

1

Het per 31 december 1990 beschikbare saldo en de op die datum nog openstaande verbintenissen van het fonds ingeschreven sub artikel 60.10.71, sectie 71, afdeling II van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap (Fonds voor Preventie en Sanering inzake Milieu en Natuur) worden overgedragen naar het MINA-fonds.

2

De voornoemde op 31 december 1990 beschikbare ordonnanceringssaldi op de hiernavermelde fondsen van afdeling II worden ambtshalve overgeboekt op daartoe te openen rekeningen (orderekeningen van de Thesaurie) teneinde ze over te dragen aan het MINA-fonds :
Fonds afdeling II.
60.10.71 A
66.05.72 A.

3

De Vlaamse regering stelt het bedrag van de saldi vast.