Art. 8. Bij het terugvloeien naar de NV Vlaamse Milieuholding, hierna te noemen Milieuholding, van de financiŽle middelen die ter beschikking werden gesteld voor een projekt door het MINA-fonds en de Milieuholding, worden de ontvangen bedragen verdeeld tussen het MINA-fonds en de Milieuholding naar rata van het geheel van de middelen door elk van hen ter beschikking gesteld voor het betrokken project. Ingeval de voor een bepaald project geÔnvesteerde of uitgeleende bedragen niet geheel zouden worden terugbetaald tengevolge van een faillissement of een definitieve waardevermindering, wordt het niet aan het MINA-fonds teruggestorte bedrag van rechtswege kwijtgescholden als schuld van de NV Vlaamse Milieuholding aan het MINA-fonds. Die definitieve waardevermindering moeten blijken uit een attest van de commissaris-revisor van de Milieuholding dat aan de Vlaamse minister bevoegd inzake leefmilieu ter goedkeuring wordt voorgelegd.