Art. 10. Dit decreet treedt in werking op 1 januari 1991.