Hoofdstuk I.
Algemene bepalingen


Artikel 1.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder één enkele grondwaterwinning, die grondwaterwinning, welke gelegen is op het grondgebied van eenzelfde gemeente en technisch een geheel vormt, waarbij grondwater wordt gewonnen of opgepompt uit eenzelfde watervoerende laag onder het gezag van eenzelfde natuurlijk of rechtspersoon.