Art. 15.

1

Het voorstel totafbakening van een waterwingebied en bijbehorende beschermingszoneswordt gericht aan de bestendige deputatie van de provincie, waar te beschermen grondwaterwinning en het voorgestelde waterwingebied en de beschermingszones geheel of gedeeltelijk gelegen zijn.

2

Het voorstel moet in viervoud worden ingediend.
Volgende documenten dienen bij het voorstel gevoegd te worden :

1. een toelichtingsnota met een verantwoording van het voorstel tot afbakening;
2. een plan op schaal van ten minste 1/2 500, waarop de ligging en de grenzen van de waterwingebieden en de voorgestelde beschermingszones I en II zijn aangeduid, alsook een plan getekend op schaal 1/10 000 waarop de ligging en de grenzen van zone III zijn aangegeven, voor zover deze wordt aangevraagd;
3. een geologische kaart die de voorgestelde beschermingszones bevat en die het mogelijk maakt hun grenzen te verantwoorden, aangevuld met twee geologische profielen, die elkaar in het waterwingebied loodrecht snijden;
4. twee uittreksels van de lijst der kadastrale percelen, geheel of gedeeltelijk gelegen binnen de af te bakenen waterwingebieden en beschermingszones met opgave van naam en adres van de eigenaars; 5. een register met opgave van eventuele wijzigingen, stopzettingen, omschakelingen, herstellingen en beperkingen van activiteiten binnen de voorgestelde beschermingszones, die kunnen voortvloeien uit het besluit van de Vlaamse regering houdende reglementering van de handelingen binnen de waterwingebieden en de beschermingszones.