Art. 25.

De met het toezicht belaste ambtenaren zijn gemachtigd de grondwaterstand te meten in alle grondwaterwinningen en andere boringen of inrichtingen, die hiervoor geschikt zijn.