Art. 31. De vergunningsaanvragen welke ingediend zijn voor de inwerkingtreding van dit besluit worden afgehandeld volgens de procedure die geldig was op het tijdstip van de indiening van de aanvraag.