Art. 1/1.

Voor de toepassing van onderhavig besluit wordt verstaan onder :

1 "handelingen" : alle zaken bedoeld in artikel 3, 1, 3, a en b van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer;
2 "stoffen van lijst I of II" : produkten of stoffen, die stoffen bevatten, behorend tot de families en groepen van stoffen, opgenomen in de lijsten I of IiI, gevoegd in bijlage bij dit besluit;
3 "waterwingebieden en beschermingszones type I, II of III", de respektievelijke waterwingebieden en beschermingszones afgebakend overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 27 maart 1985, houdende reglementering en vergunning voor het gebruik van grondwater en de afbakening van waterwingebieden en beschermingszones.
4 decreet : decreet van 8 februari 2013 houdende duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest.