Art. 6. Vooraleer een besluit te nemen zal het college van burgemeester en schepenen het dossier voor advies doorsturen naar de provinciale directeur van de administratie voor ruimtelijke ordening en leefmilieu en de exploitant van de grondwaterwinning, waarrond de beschermingszone is afgebakend.
Indien het advies niet is uitgebracht binnen de dertig dagen wordt het geacht gunstig te zijn.