Art. 1/1.

Voor toepassing van onderhavig besluit wordt verstaan onder : "handelingen" : alle zaken, bedoeld in art. 3, 1-1 van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer; "stoffen van lijst I of II" : produkten of stoffen, die stoffen bevatten, behorend tot de families en groepen van stoffen, opgenomen in de lijsten I of II, gevoegd in bijlage bij dit besluit.