Art. 7.

De briefwisseling uitgaande van een in artikel 4, 1, bedoelde milieu-instantie vermeldt de naam, de hoedanigheid, het adres en het telefoonnummer van degene die meer inlichtingen kan verstrekken over het dossier.