Hoofdstuk V.
Actieve openbaarheid van milieu-informatie


Art. 11.

De bepalingen van Hoofdstuk V zijn van toepassing op de volgende milieu-instanties :

- de Federale Overheidsdiensten;
- de Programmatorische Federale Overheidsdiensten;
- en de instellingen van openbaar nut die onderworpen zijn aan het gezag, de controle of het toezicht van de federale overheid.


Art. 12.

1

Elke milieu-instantie bedoeld in artikel 11 publiceert een beschrijving van haar bevoegdheden en van haar interne organisatie.

2

Ze neemt de nodige maatregelen om de milieu-informatie, die relevant is voor haar taak en waarover ze beschikt, te ordenen met de bedoeling ze actief en systematisch onder het publiek ter beschikking te stellen, met name door de elektronische communicatie.


Art. 13. Milieu-informatie die in elektronische vorm beschikbaar is, en de milieu-informatie die vanaf 14 februari 2003 is verzameld, wordt op elektronische wijze onder het publiek verspreid.

Art. 14.

1

De milieu-instanties bedoeld in artikel 11 zorgen ervoor dat minstens de volgende milieu-informatie, voorzover die betrekking heeft op hun bevoegdheden, op elektronische wijze ter beschikking wordt gesteld :

1 teksten van internationale verdragen, conventies en overeenkomsten inzake of in verband met het milieu die van toepassing zijn op de federale overheid;
2 teksten van federale wetgeving inzake of in verband met het milieu;
3 de regeringsverklaringen en de regeerakkoorden van de federale regering en de beleidsdocumenten, waaronder de federale beleidsnota's;
4 de federale plannen en programma's in verband met het milieu;
5 de vooruitgangsverslagen inzake de uitvoering van de onder 1 tot 4 bedoelde aangelegenheden indien die door een milieu-instantie bedoeld in artikel 4, 1, zijn opgesteld;
6 verslagen over de toestand van het milieu die met regelmatige tussenpozen van ten hoogste vier jaar worden gepubliceerd; deze verslagen moeten informatie bevatten over de kwaliteit van en de druk op het milieu;
7 meetgegevens inzake milieu die door de milieu-instanties of namens hen zijn verzameld of die voor hen worden beheerd;
8 toelatingen en vergunningen die belangrijke gevolgen hebben voor het milieu, alsmede milieuakkoorden voor zover die tot de federale bevoegdheid behoren;
9 milieueffectbeoordelingen, risico-beoordelingen en veiligheidsrapportages die betrekking hebben op de federale bevoegdheden inzake leefmilieu.

2

De milieu-instanties bedoeld in artikel 11 kunnen voldoen aan de vereisten bepaald in 1 door links te creren naar internetsites waar deze milieu-informatie kan worden gevonden.


Art. 15.

Onverminderd eventuele specifieke verplichtingen uit hoofde van de wetgeving, zorgen de milieu-instanties bedoeld in artikel 4, 1, ervoor dat in geval van een bedreiging van de gezondheid van de mens of het milieu, hetzij veroorzaakt door menselijke activiteiten hetzij ten gevolge van natuurlijke oorzaken, alle informatie waarover zij beschikken en die de bevolking die waarschijnlijk zal worden getroffen in staat kan stellen maatregelen te nemen om de uit de bedreiging voortvloeiende schade te voorkomen of te beperken, onmiddellijk wordt verspreid.