Art. 12.

1

Elke milieu-instantie bedoeld in artikel 11 publiceert een beschrijving van haar bevoegdheden en van haar interne organisatie.

2

Ze neemt de nodige maatregelen om de milieu-informatie, die relevant is voor haar taak en waarover ze beschikt, te ordenen met de bedoeling ze actief en systematisch onder het publiek ter beschikking te stellen, met name door de elektronische communicatie.