Art. 14.

1

De milieu-instanties bedoeld in artikel 11 zorgen ervoor dat minstens de volgende milieu-informatie, voorzover die betrekking heeft op hun bevoegdheden, op elektronische wijze ter beschikking wordt gesteld :

1 teksten van internationale verdragen, conventies en overeenkomsten inzake of in verband met het milieu die van toepassing zijn op de federale overheid;
2 teksten van federale wetgeving inzake of in verband met het milieu;
3 de regeringsverklaringen en de regeerakkoorden van de federale regering en de beleidsdocumenten, waaronder de federale beleidsnota's;
4 de federale plannen en programma's in verband met het milieu;
5 de vooruitgangsverslagen inzake de uitvoering van de onder 1 tot 4 bedoelde aangelegenheden indien die door een milieu-instantie bedoeld in artikel 4, 1, zijn opgesteld;
6 verslagen over de toestand van het milieu die met regelmatige tussenpozen van ten hoogste vier jaar worden gepubliceerd; deze verslagen moeten informatie bevatten over de kwaliteit van en de druk op het milieu;
7 meetgegevens inzake milieu die door de milieu-instanties of namens hen zijn verzameld of die voor hen worden beheerd;
8 toelatingen en vergunningen die belangrijke gevolgen hebben voor het milieu, alsmede milieuakkoorden voor zover die tot de federale bevoegdheid behoren;
9 milieueffectbeoordelingen, risico-beoordelingen en veiligheidsrapportages die betrekking hebben op de federale bevoegdheden inzake leefmilieu.

2

De milieu-instanties bedoeld in artikel 11 kunnen voldoen aan de vereisten bepaald in 1 door links te creren naar internetsites waar deze milieu-informatie kan worden gevonden.