Art. 16.

1

De minister bevoegd voor Leefmilieu verzoekt de milieu-instanties bedoeld in artikel 11 ten laatste op 15 juni 2008 en vanaf die datum om de vier jaar, om te voldoen aan hun rapporteringverplichting met betrekking tot de uitvoering van deze wet, die geldt overeenkomstig artikel 9 van richtlijn 2003/4/EG inzake toegang van het publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van richtlijn 90/313/EEG van de Raad.

2

De milieu-instanties bedoeld in artikel 11 informeren ten laatste op 1 oktober 2008 en vanaf die datum telkens om de vier jaar, het Directoraat Generaal Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu over de wijze waarop zij de bepalingen met betrekking tot de toegang tot milieu-informatie krachtens deze wet hebben uitgevoerd, om aan de rapporteringsverplichtingen te kunnen voldoen.