Art. 17.

§ 1

Onverminderd de wettelijke rapporteringsverplichtingen, dient de Minister bevoegd voor Leefmilieu om de vier jaar, en uiterlijk op 30 juni van het vierde referentiejaar op basis van de informatie verschaft door de betrokken milieu-instanties een gedetailleerd verslag in bij de federale wetgevende kamers, dat hij gecoördineerd heeft en dat de staat weergeeft van het federale leefmilieubeleid, evenals de staat van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België. Om de twee jaar, en uiterlijk op 30 juni van het tweede referentiejaar, dient de minister van Leefmilieu eveneens een door hem gecoördineerde samenvattende nota in bij de federale wetgevende kamers met betrekking tot de voornaamste milieu-indicatoren.

 

§ 2

De Koning stelt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad de nadere regels vast volgens welke de in de § 1 bedoelde rapportering dient te gebeuren.