Hoofdstuk VII.
Passieve openbaarheid van milieu-informatie


Afdeling 1.
Algemene bepalingen


Art. 18.

§ 1

Eenieder die erom verzoekt, heeft het recht om volgens de voorwaarden bepaald in deze wet, alle milieu-informatie waarover een milieu-instantie beschikt ter plaatse in te zien, er uitleg over te krijgen en er een kopie van te ontvangen.

 

§ 2

De aanvrager moet geen belang aantonen.


Art. 19.

§ 1

De inzage van een milieu-informatie en de uitleg hierover zijn kosteloos.

 

§ 2

Het ontvangen van een kopie van een milieu-informatie kan worden onderworpen aan het betalen van een vergoeding waarvan de Koning het bedrag vaststelt en die niet hoger mag zijn dan de kostprijs.

 

§ 3

De personeelsleden van milieu-instanties zijn verplicht om eenieder die toegang zoekt tot milieu-informatie, hierbij behulpzaam te zijn.


Art. 20.

De milieu-instanties bedoeld in artikel 4, § 1, stellen een lijst op van milieu-informatie die onmiddellijk ter plaatse geraadpleegd moet kunnen worden en waarvan de aanvrager onmiddellijk een kopie kan ontvangen.


Afdeling 2.
Indiening van de aanvraag


Art. 21.

§ 1

De aanvraag wordt schriftelijk ingediend. Ze vermeldt duidelijk de aangelegenheid waarover het gaat, indien mogelijk de milieu-informatie in kwestie, de vorm of het elektronisch formaat waarin de informatie bij voorkeur ter beschikking wordt gesteld, alsook de naam en het correspondentieadres van de aanvrager. Ze kan ook een voorstel van termijn bevatten waarbinnen de aanvrager de milieu-informatie wenst te ontvangen.

 

§ 2

De aanvraag is gericht aan de milieu-instantie die over de milieu-informatie beschikt.
Als de aanvraag wordt gericht aan een milieu-instantie die niet over de milieu-informatie beschikt, dan stuurt deze de aanvraag zo spoedig mogelijk door naar de milieu-instantie die vermoedelijk over de milieu-informatie beschikt. De aanvrager wordt hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht.

 

§ 3

De milieu-instantie die een aanvraag ontvangt en over de milieu-informatie beschikt, noteert dit onmiddellijk in een register, met vermelding van de datum van ontvangst. De milieu-instantie stuurt de aanvrager tegelijkertijd een ontvangstmelding.
De aanvrager heeft een onmiddellijk recht van toegang tot de registratiegegevens van zijn aanvraag.


Afdeling 3.
Behandeling van de aanvraag


Art. 22.

§ 1

Rekening houdende met de bepalingen van hoofdstuk VII, behandelt de milieu-instantie de aanvraag ten gronde, en deelt haar positieve, gedeeltelijke positieve of negatieve beslissing zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de dertig kalenderdagen mee aan de aanvrager.

De beslissing over de aanvraag wordt genomen, onverminderd delegatie, door een bevoegd leidinggevend personeelslid van een milieu-instantie die over de milieu-informatie beschikt. Beschikt de milieu-instantie niet over personeel, dan wordt de beslissing genomen door de bevoegde persoon overeenkomstig de toepasselijke regelgeving en statuten.

 

§ 2

Als de aanvraag kennelijk te vaag is geformuleerd, verzoekt de milieu-instantie zo spoedig mogelijk de aanvrager zijn aanvraag te verduidelijken of te vervolledigen.

De milieu-instantie deelt mee waarom de aanvraag kennelijk te vaag geformuleerd is. Voorzover dat mogelijk is, geeft ze tevens aan welke gegevens over de gevraagde informatie nodig zijn om de aanvraag verder te kunnen behandelen.

Een nieuwe termijn van dertig dagen begint te lopen voor de milieu-instantie vanaf het moment dat de aanvrager zijn aanvraag heeft verduidelijkt of vervolledigd.

 

§ 3

Als de milieu-instantie oordeelt dat de toetsing van de aanvraag tot openbaarmaking op basis van de uitzonderingsgronden, bedoeld in artikelen 27 tot 32, of op basis van de omvang van de aanvraag, moeilijk tijdig uit te voeren is, dan deelt ze binnen de termijn vermeld in § 1 aan de aanvrager mee dat de mededelingstermijn van de beslissing tot vijfenveertig kalenderdagen wordt verlengd. De verlengingsbeslissing vermeldt de reden of de redenen voor het uitstel.

 

§ 4

Indien de aanvraag wordt afgewezen op grond van artikel 32, § 1, dan deelt de milieu-instantie mee wie verantwoordelijk is voor de verdere afwerking van de gevraagde milieu-informatie en binnen welke termijn dit vermoedelijk zal gebeuren.

 

§ 5

De negatieve of gedeeltelijk positieve beslissing bevat de reden voor de weigering alsook de beroepsprocedures zoals bedoeld in de artikelen 35 en volgende. Deze motiveringsverplichting mag evenwel niet :
1° de uitwendige veiligheid van de Staat in het gedrang brengen;
2° de openbare orde verstoren;
3° afbreuk doen aan de eerbied voor het privé-leven;
4° afbreuk doen aan de bepalingen inzake de zwijgplicht.

 

§ 6

In voorkomend geval, motiveert de milieu-instantie waarom zij de milieu-informatie niet ter beschikking kan stellen van de aanvrager binnen de door hem voorgestelde termijn.


Art. 23.

De milieu-instantie voert de positieve of gedeeltelijk positieve beslissing bedoeld in artikel 22, §§ 1 en 2, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de dertig kalenderdagen uit. Bij een verlengingsbeslissing overeenkomstig artikel 22, § 3, wordt die termijn van uitvoering gebracht op uiterlijk vijfenveertig kalenderdagen.


Art. 24. De milieu-instanties geven, als de informatie voorhanden is en hierom wordt gevraagd, aan welke meetmethodes zijn gebruikt bij het samenstellen van de informatie met inbegrip van de methodes voor analysering, monstername en voorbehandeling van de monsters, of ze verwijzen naar een gebruikte standaardprocedure.

Art. 25.

§ 1

Als de milieu-informatie op de gevraagde drager, in de gevraagde vorm en in het gevraagde elektronisch formaat beschikbaar is of redelijkerwijze kan ter beschikking worden gesteld, bezorgt de milieu-instantie die over de informatie beschikt het desbetreffende bestuursdocument op de gevraagde drager, in de gevraagde vorm en in het gevraagde elektronisch formaat.

 

§ 2

Als dit niet mogelijk is, dan deelt de milieu-instantie in haar beslissing aan de aanvrager mee op welke andere drager of in welke andere vorm of vormen of in welk ander formaat het bestuursdocument inzake leefmilieu beschikbaar is of redelijkerwijze kan ter beschikking worden gesteld.


Art. 26. Als de aanvrager gebruik wenst te maken van zijn recht op inzage, stelt de milieu-instantie die over de milieu-informatie beschikt in overleg met de aanvrager de plaats, de datum en het tijdstip van inzage vast.