Art. 26. Als de aanvrager gebruik wenst te maken van zijn recht op inzage, stelt de milieu-instantie die over de milieu-informatie beschikt in overleg met de aanvrager de plaats, de datum en het tijdstip van inzage vast.