Hoofdstuk IX.
Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie


Art. 33.

1

- 1

Er wordt een federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie opgericht.

- 2

De Koning bepaalt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad de samenstelling en de werkwijze van deze Commissie.

2

De leden van de federale Beroepscommissie voor toegang tot milieu-informatie worden door de Koning benoemd.


Art. 34.

De federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie oefent zijn taak volledig onafhankelijk en neutraal uit. Bij de behandeling van de beroepen mag ze geen instructies ontvangen.

Wanneer een beslissing van de Commissie in rechte wordt betwist, kan de Commissie een advocaat aanstellen om haar verdediging waar te nemen.


De leden van de Commissie kunnen niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden door belanghebbenden bij een beslissing van deze Commissie