Afdeling 2.
Adviesbevoegdheid


Art. 41.

1

De federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie brengt een advies uit, hetzij uit eigen beweging, hetzij op vraag van de regering, van de federale wetgevende kamers of van de milieu-instanties bedoeld in artikel 4, 1, over elke aangelegenheid die betrekking heeft op de toepassing van de grondbeginselen van het recht van toegang tot milieu-informatie, in het kader van deze wet.

2

Elke vraag om advies wordt bij de federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie schriftelijk ingediend.


Art. 42. De adviezen van de federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie zijn met redenen omkleed.