Hoofdstuk X.
Opheffings- en slotbepalingen


Art. 43. In de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten wordt een artikel 2bis ingevoegd, luidend als volg :
Art. 2bis. Deze wet is niet van toepassing op bestuursdocumenten inzake milieu die betrekking hebben op de organisatie van en het beleid inzake de politie, met inbegrip van artikel 135, 2, van de nieuwe Gemeentewet, en de brandweer..

Art. 44.

In de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur worden opgeheven :
1 In artikel 1, tweede lid, de litteras 4 en 5, ingevoegd bij de wet van 26 juni 2000;
2 In artikel 6, de 2bis, ingevoegd bij de wet van 26 juni 2000;
3 In artikel 6, 5, derde lid, ingevoegd bij de wet van 26 juni 2000.


Art. 45. Deze wet treedt in werking de dag waarop zij in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.