Art. 43. In de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten wordt een artikel 2bis ingevoegd, luidend als volg :
Art. 2bis. Deze wet is niet van toepassing op bestuursdocumenten inzake milieu die betrekking hebben op de organisatie van en het beleid inzake de politie, met inbegrip van artikel 135, 2, van de nieuwe Gemeentewet, en de brandweer..