Art. 5. Artikel 587, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 20 juli 1971 en 15 januari 1990, wordt aangevuld als volgt:
"4 over de vorderingen ingesteld overeenkomstig de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu."