Hoofdstuk I.
Identificatie en inventarisatie van gronden


Afdeling I.
Grondeninformatieregister


Art. 5.

§ 1

De OVAM beheert een grondeninformatieregister waarin ze gegevens over gronden opneemt die haar in het kader van dit decreet of het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten worden bezorgd.

 

§ 2

Bij de opname van een grond in het grondeninformatieregister levert de OVAM ambtshalve een bodemattest af aan :

de eigenaar en de gebruiker van de grond en de exploitant op de grond, voor zover deze door de OVAM gekend zijn;
de gemeente van de plaats waar de grond gelegen is. De gemeente legt de ontvangen bodemattesten ter inzage van belangstellenden.

 

In afwijking van het eerste lid, levert de OVAM niet ambtshalve een bodemattest af als een grond louter vanwege informatie uit de gemeentelijke inventaris van risicogronden in het grondeninformatieregister wordt opgenomen.


De OVAM levert ook op aanvraag een bodemattest af. Het bodemattest wordt afgeleverd binnen een termijn van veertien dagen na de ontvangst van de ontvankelijke aanvraag. Als de aanvraag betrekking heeft op een grond die in het grondeninformatieregister is opgenomen, wordt het bodemattest afgeleverd binnen een termijn van zestig dagen na de ontvangst van de ontvankelijke aanvraag.

 

§ 3

Het bodemattest vermeldt de identificatie van de grond en geeft een overzicht van de meest actuele informatie die over de grond beschikbaar is in het grondeninformatieregister.
De OVAM is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die door derden aan haar werd verstrekt.

 

§ 4

De Vlaamse Regering stelt nadere regelen vast betreffende het beheer en de toegankelijkheid van het grondeninformatieregister.


Afdeling II.
Lijst van risico-inrichtingen


Art. 6. De Vlaamse Regering stelt een lijst vast van risicoinrichtingen.

Afdeling III.
Gemeentelijke inventaris


Art. 7.

§ 1

Elke gemeente beheert een inventaris van de risicogronden die op haar grondgebied gelegen zijn.
Op eerste verzoek verstrekt de [...] Deputatie van de provincie aan de gemeenten die gegevens die hen moeten toelaten de inventaris te beheren.

 

§ 2

Bij de opname van een grond in en de verwijdering van een grond uit de gemeentelijke inventaris, bezorgt de gemeente onverwijld een uittreksel betreffende de in de inventaris opgenomen gegevens aan de OVAM. De OVAM neemt deze gegevens op in het grondeninformatieregister.

 

§ 3

De Vlaamse Regering stelt nadere regelen vast betreffende het beheer en de toegankelijkheid van de gemeentelijke inventaris. De Vlaamse Regering kan ook bepalen welke niet-risicogronden in de gemeentelijke inventaris worden opgenomen.