Art. 6. De Vlaamse Regering stelt een lijst vast van risicoinrichtingen.