Art. 63. Zij treden in dienst na in handen van de vrederechter van het kanton van hun verblijfplaats de eed te hebben afgelegd die door de leden van het personeel van de gemeentepolitie wordt afgelegd.
Zij zijn bovendien gehouden hun aanstelling en de akte van hun beŽdiging te doen registreren ter griffie van de vredegerechten binnen welker rechtsgebied zij hun ambt moeten waarnemen.
De gouverneur kan de erkenning van de bijzondere wachters intrekken; zij worden vooraf gehoord.
Hij die de aanstelling van zijn bijzondere wachter intrekt, is gehouden daarvan onmiddellijk bij aangetekende brief kennis te geven aan de gouverneur. De intrekking van de aanstelling heeft eerst gevolg van de dag waarop de gouverneur er akte van heeft genomen.