Art. 69.

In de gevallen bedoeld in artikel 68 mogen de door de leidend ambtenaar van het Agentschap voor Natuur en Bos aangewezen personeelsleden, niet weigeren, op straffe van een geldboete van 25 frank, de leden van de lokale politie of van de federale politie, die hun aanwezigheid vorderen, te vergezellen.


Ze zijn bovendien gehouden de in hun aanwezigheid opgemaakte processen-verbaal te ondertekenen; in geval zij weigeren, wordt hiervan melding gemaakt in deze processen-verbaal.