Art. 72. Zij dagtekenen en ondertekenen hun proces-verbaal, op straffe van nietigheid.