Art. 82. Het proces-verbaal wordt binnen drie dagen gezonden aan de procureur des Konings.