Art. 98. Door dit wetboek wordt niet afgeweken van de wetten of reglementen betreffende polders en wateringen.