Hoofdstuk II.
Kerninstallatie en exploitant.


Art. 3. Elke persoon die splijtstoffen, radioactieve produkten of afvalstoffen in een kerninstallatie in zijn bezit heeft of aanwendt, of die nucleaire stoffen welke voor zijn kerninstallaties bestemd zijn, in ontvangst neemt, is exploitant in de zin van deze wet.De exploitant is aansprakelijk tot de kerninstallatie volledig gesloten is.De Koning bepaalt, met inachtneming van de criteria die hij vaststelt, bij in Ministerraad overlegd besluit, de datum waarop de sluiting van iedere kerninstallatie geacht wordt vast te staan.


Art. 4. Wanneer meerdere kerninstallaties of één kerninstallatie en om het even welke andere installatie, waarin zich radioactieve stoffen bevinden, zich op een zelfde vestigingsplaats bevinden en door dezelfde exploitant worden uitgebaat, worden zij, voor de toepassing van deze wet, beschouwd als één enkele kerninstallatie.