Art. 7.

Het maximale kernschadebedrag waarvoor de exploitant aansprakelijk is, bedraagt voor ieder kernongeval 1,2 miljard euro.


De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, het bedrag bedoeld in het eerste lid verhogen of verlagen, om n van de volgende redenen:
1 het bedrag constant houden in rele termen;
2 rekening houden met het vermogen en de aard van de kerninstallatie of met het belang van het transport;
3 voldoen aan de verplichtingen die voor Belgi voortvloeien uit de internationale overeenkomsten en verdragen en uit aanbevelingen van de krachtens het Verdrag van Parijs bevoegde instellingen.


De bedragen vastgesteld krachtens het tweede lid, 2, mogen voor het vervoer niet lager zijn dan 80 miljoen euro en voor de kerninstallaties niet lager zijn dan 70 miljoen euro.