Art. 12.

Overeenkomstig deze wet is de Staat aansprakelijk voor de kerninstallaties die hij exploiteert.De bij artikel 8 bepaalde verplichting zich te verzekeren, rust niet op de Staat wanneer deze exploitant is.Van het besluit dat de Staat een kerninstallatie zal exploiteren, wordt melding gemaakt in het Belgisch Staatsblad.