Art. 15. Iedere vervoerder van nucleaire stoffen moet in het bezit zijn van een certificaat uitgereikt door of namens de verzekeraar of de persoon die een financiŽle zekerheid heeft gesteld en waaruit blijkt dat aan het bepaalde in artikel 8 is voldaan. Dit certificaat moet beantwoorden aan de in artikel 4, d), van het Verdrag van Parijs gestelde voorwaarden.De Koning stelt nadere regels voor de toepassing van dit artikel.