Art. 19.

Bij toepassing van het Aanvullend Verdrag, zal, wanneer de door een kernongeval veroorzaakte kernschade groter is dan het overeenkomstig artikel 7 vastgestelde bedrag, het gedeelte van de kernschade dat hoger is dan dit bedrag vergoed worden met openbare middelen die ter beschikking worden gesteld anders dan ter dekking van de aansprakelijkheid van de exploitant, overeenkomstig artikel 3, b), ii) en iii), en 3, g), van het Aanvullend Verdrag.

 

Bij toepassing van artikel 18 van deze wet, en overeenkomstig artikel 4, b, van het Aanvullend Verdrag zal het totaal van de krachtens lid 1 verleende overheidsgelden niet meer bedragen dan het verschil tussen het hoogste in het artikel 3, b, iii, van het Aanvullend Verdrag vastgestelde bedrag en het totaal van de voor de aansprakelijke exploitanten bepaalde bedragen.

 

[...]