Art. 34. De Koning kan, volgens de regels die Hij vaststelt, besluiten dat Hij de vergoeding te zijnen laste neemt van de kernschade op Belgisch grondgebied geleden, en veroorzaakt door een kernongeval waarvoor de aansprakelijkheid berust bij de exploitant van een kerninstallatie gelegen op het grondgebied van een niet-verdragsluitende Staat, wanneer het slachtoffer geen vergoeding voor zijn kernschade in die Staat verkrijgen kan.