Art. 2. De Koning kan, tot dezelfde doeleinde, technische bouw- en installatieŽisen opleggen die de hinder en de voortplanting van het geluid kunnen verhelpen.
Inzonderheid kan de Koning bij het aanleggen van nieuwe of bij het uitbreiden van bestaande autowegen, spoorwegen, vlieghavens of bij het opstellen van gewestplannen of van bijzondere plannen van aanleg, technische voorwaarden opleggen om geluidshinder te beperken.