Art. 369.

Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder :

[...]

2 stelsel van statiegeld : een stelsel waarbij de koper van een produkt aan diegene die het produkt op de markt heeft gebracht en die er eigenaar van blijft een vastgestelde som geld stort. Deze som wordt terugbetaald aan de koper wanneer hij het produkt terugbezorgt aan diegene die het op de markt heeft gebracht of aan een aangestelde derde;

3 verpakking : elke verpakking die een vloeistof, een pasta, een poeder of korrels kan bevatten zoals bijvoorbeeld de fles, het vat, de bus, de doos, het karton, de gesloten zak;

4 [...]

5 recyclage : terugwinning, via ieder andere proces dan verbranding, van grondstof uit afval door dit opnieuw te verwerken bij de fabricage van produkten waarvan de aard of het gebruik gelijkwaardig is aan of verschilt van die van het produkt waaruit het ontstaan is;

6 recyclagepercentage : de breuk, voor de betrokken verpakkingen en voor een gegeven periode, uitgedrukt in procent, met in de teller het gewicht van de betrokken verpakkingen die werkelijk zijn gerecycleerd en in de noemer het totale gewicht van de op de markt gebrachte eenmalige verpakkingen;

7 [...]

[...]

[...]

10 [...]

[...]

[...]

12 belastingplichtige: hetzij de schuldenaar van de accijns wanneer de inning van de verpakkingsheffing samenvalt met de inning van de accijns, hetzij de natuurlijke of rechtspersoon die dranken verpakt in individuele verpakkingen wanneer de accijns voorafgaandelijk werd betaald op deze dranken;

13 [...]

[...]

[...]

[...]

17 verpakkingsheffing : heffing die wordt geheven op drankverpakkingen;

18 individuele verpakking : iedere verpakking, ongeacht het materiaal waaruit deze is samengesteld, bestemd om te worden geleverd aan de eindgebruiker zonder een verandering van verpakking te hebben ondergaan.

19 individuele herbruikbare verpakking : elke verpakking bedoeld in punt 18 waarvan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de producten bedoeld in artikel 370 verpakt in deze verpakking in het verbruik brengt of op de markt brengt, het bewijs levert dat deze verpakking ten minste zevenmaal hervuld kan worden, dat deze verpakking wordt teruggenomen via een systeem van statiegeld en dat zij daadwerkelijk opnieuw wordt gebruikt. Het bedrag van het statiegeld bedraagt minstens 0,16 euro voor de verpakkingen met een inhoud van meer dan 0,5 liter en 0,08 euro voor deze met een inhoud van minder dan of gelijk aan 0,5 liter.

[...]

21 wegwerp : bestemd om te worden weggeworpen na een eerste gebruik.