Art. 34.

Voor de toepassing van de artikelen 35 en 37 moet worden verstaan onder 'elektriciteitsproducenten' : de binnenlandse vennootschappen bedoeld in artikel 2, 2, 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, de belastingplichtigen onderworpen aan de rechtspersonenbelasting en de in artikel 227, 2, van hetzelfde Wetboek bedoelde niet-inwoners die over een Belgische inrichting beschikken in de zin van artikel 229 van hetzelfde Wetboek, waarvan de activiteit hoofdzakelijk of bijkomstig bestaat uit de productie van elektriciteit met het oog op de verkoop ervan.