Art. 36. Artikel 203, 2, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wordt uitgelegd in die zin dat de uitzondering die er wordt bepaald, slechts betrekking heeft op de aanvullende voorwaarde bedoeld in artikel 203, 1, 1, van hetzelfde Wetboek.
De dividenden verleend of toegekend door intercommunales bedoeld in artikel 180, 1, van hetzelfde Wetboek naar aanleiding van de verkrijging van hun eigen aandelen of van de gehele of gedeeltelijke verdeling van hun maatschappelijk vermogen, zijn derhalve niet aftrekbaar.