Art. 40. Artikel 35 is van toepassing op de inbrengen verricht vanaf 9 maart 1999.
De Koning regelt, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de inwerkingtreding van de artikelen 37 en 39.