Art. 7.

De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, maatregelen nemen die nodig zijn voor de uitvoering van de verordening REACH.

 

Onverminderd de bepalingen van de verordening REACH bezorgt de leverancier de werkgever, zelfs indien deze daarom niet verzoekt, de informatie die hij nodig heeft voor het uitvoeren van de risicobeoordeling, het vaststellen van de preventiemaatregelen en het veilig gebruik van de stof of het mengsel, bij de eerste levering en later bij elke beduidende kwalitatieve of kwantitatieve wijziging in de samenstelling van de stof of het mengsel.

 

De Koning bepaalt, na advies van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk, de voorwaarden en de nadere regels betreffende de te verstrekken informatie.