Art. 17bis.

Wanneer een overtreding van deze wet of van één van de uitvoeringsbesluiten wordt vastgesteld, kunnen de overeenkomstig artikelen 15, 15quater en 15quinquies aangewezen statutaire of contractuele personeelsleden een waarschuwing richten aan de overtreder en hem aanmanen een einde te maken aan deze overtreding.


Het origineel van de waarschuwing wordt verstuurd naar de overtreder binnen de dertig dagen na de vaststelling van de overtreding. De waarschuwing vermeldt :

  1. de ten laste gelegde feiten en de overtreden wettelijke bepalingen;
  2. de termijn binnen dewelke een einde moet komen aan de overtreding;
  3. dat, als geen gevolg gegeven wordt aan de waarschuwing, een proces-verbaal zal opgesteld worden, en gevolg gegeven zal worden volgens de bepalingen van artikel 18

Dit artikel is niet van toepassing op overtredingen van :

  1. artikel 5, artikel 6, §§ 1 of 3, artikel 7, §§ 1 of 5, artikel 8, § 2, artikel 9, §§ 2 of 4, artikel 13, §§ 1 of 3, artikel 14, §§ 1 of 6, artikel 17, § 1, artikel 18, § 1, artikel 22, § 2, artikel 25, § 1, artikel 30, § 1, artikel 31, §§ 1, 3 of 8, artikel 32, §§ 1 of 2, artikel 36, §§ 1 of 2, artikel 40, § 4, artikel 41, § 4, artikel 46, § 2, artikel 49, artikel 50, § 4, artikel 56, §§ 1 of 2, artikel 65, artikel 66, § 1, artikel 67, § 1, of artikel 105 van de Verordening REACH; of
  2. een beslissing van het Europees Agentschap voor chemische stoffen of van de Europese Commissie die betrekking heeft op een van de verwijzingen in punt a) van deze paragraaf;