Hoofdstuk VII.
Slot-, wijzigings-, opheffings- en overgangsbepalingen


Art. 19.

1

Onverminderd de door artikel 6, 4, 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instelingen voorgeschreven betrokkenheid van de Gewestregeringen, onderwerpt de Minister de ontwerpen van koninklijke besluiten ter uitvoering van de artikelen 5, 1 en 2, 9 en 14 van deze wet aan het advies van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, de Hoge Gezondheidsraad, de bijzondere raadgevende commissie Verbruik , de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad voor de aangelegenheden die onder haar bevoegdheid vallen.
De Minister bepaalt in zijn adviesvraag de termijn waarbinnen het advies dient te worden verstrekt. Behoudens waar de noodzaak van een kortere termijn wordt aangetoond is deze termijn drie maanden. Deze termijn mag niet korter zijn dan n maand. Wanneer binnen de in de aanvraag bepaalde termijn geen advies wordt verstrekt, is het advies niet langer vereist.

2

Voor besluiten die een loutere omzetting zijn van de minimale bepalingen van harmonisatiemaatregelen genomen op Europees vlak, zijn de raadplegingen vermeld in 1 niet verplicht, maar volstaat een kennisgeving aan de Raden vermeld in 1.
Ontwerpen van koninklijke besluiten die invulling geven aan een door de richtlijn voorziene beleidsmarge of die andere elementen bevatten die de omzetting van de richtlijn als zodanig te buiten gaan, dienen echter wel ter advies te worden voorgelegd.


Art. 19bis.

1.

De bijlagen bij de ter uitvoering van de richtlijnen van de Europese Unie inzake productnormen ter bescherming van de volksgezondheid en het leefmilieu genomen besluiten kunnen in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt bij uittreksel.

2.

De integrale tekst van de bijlagen bedoeld in 1 worden ter beschikking gesteld van het publiek enerzijds via een informatienetwerk dat toegankelijk is voor het publiek en anderzijds via een magnetische drager die verspreid wordt tegen een prijs die overeenstemt met zijn rele kostprijs.

Tevens kan het publiek bij het betrokken bestuur inzage krijgen van de integrale tekst van de bijlagen

3.

De Koning bepaalt :

 1. het informatienetwerk dat toegankelijk is voor het publiek waardoor dit kennis zal kunnen nemen van de integrale tekst van de bijlagen bedoeld in 1;
 2. de aard en de structuur van de magnetische drager waarop de integrale tekst van de bijlagen bedoeld in 1 zullen worden geregistreerd;
 3. onder welke voorwaarden het betrokken bestuur aan de personen die erom verzoeken tegen kostprijs de integrale tekst of uittreksels van de bijlagen bedoeld in 1 afgeven;
 4. onder welke voorwaarden het publiek van het betrokken bestuur inzage kan krijgen van de integrale tekst van de bijlagen bedoeld in 1.

Art. 20. Personen of instellingen die geen administratieve overheden zijn en die naar aanleiding van deze wet, van de in de bijlage I opgesomde verordeningen of van zijn uitvoeringsbesluiten kennis hebben genomen van vertrouwelijke gegevens in verband met een product, mogen deze gegevens niet aan derden bekendmaken, tenzij zij daartoe door bevoegde overheden gemachtigd zijn en binnen de perken van hun bevoegdheden. De Koning kan bepalen welke gegevens als vertrouwelijk dienen te worden beschouwd en kan bijkomende maatregelen in verband met de vertrouwelijkheid van gegevens opleggen.

Art. 20bis.

1.

Onverminderd artikel 57 van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, en artikel 82 van de wet van 24 december 1976 betreffende de budgettaire voorstellen 1976-1977, kan de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, retributies en bijdragen opleggen ter financiering van de opdrachten van de administratie of van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen die voortvloeien uit de toepassing van de artikelen 5, 7, 8, 8bis, 9, 10, en 15, van deze wet en van de verordeningen vermeld in de bijlage van deze wet.

Zij kunnen worden opgelegd aan de personen die producten op de markt brengen of ernaar streven om aan de voorwaarden te voldoen om hun producten op de markt te kunnen brengen of ze er te houden.

Het koninklijk besluit genomen krachtens het eerste lid dat bijdragen oplegt, wordt van rechtswege en met terugwerkende kracht tot op de datum van zijn inwerkingtreding opgeheven wanneer het niet door de wetgever werd bekrachtigd in het jaar volgend op dat van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Wanneer de bijdragen en retributies niet verbonden zijn aan de opdrachten van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, zijn deze bestemd voor het Fonds voor grondstoffen en producten, bedoeld in de subrubriek 31-2 van de tabel gevoegd bij de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen.

De Koning bepaalt tevens het bedrag en de regels voor betaling van de in het eerste lid bedoelde retributies en bijdragen.

2.

Onverminderd artikel 57 van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, en artikel 82 van de wet van 24 december 1976 betreffende de budgettaire voorstellen 1976-1977 worden de vergoedingen zoals bepaald in artikel 14, van de Verordening 340/2008 betreffende de aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen te betalen vergoedingen krachtens verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) uitgevaardigd aan het Fonds voor grondstoffen en producten, bedoeld in de organieke wet houdende oprichting van begrotingsfondsen.


Art. 20ter.

De minister kan met de andere betrokken ministers protocols afsluiten om de aspecten in verband met deze wet en haar uitvoeringsbesluiten te regelen betreffende :

 1. de verdeling van de bevoegdheden en opdrachten aangaande het toezicht en de controle;
 2. de voorbereiding van reglementeringen.

Art. 21.

1

In de wet van 11 juli 1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt :

 1. wordt, in artikel 2, 1, tussen het woord beschermen en de woorden kan de Koning de zinsnede alsook teneinde duurzame productiemethodes te bevorderen ingevoegd;
 2. wordt het opschrift onder Titel II gewijzigd als volgt : Maatregelen terzake van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik ;
 3. wordt artikel 4 vervangen door de volgende bepaling :
  Art. 4. Onverminderd de toepassing van de wettelijke bepalingen betreffende geneesmiddelen, wordt voor de toepassing van deze wet onder bestrijdingsmiddelen verstaan de producten strekkende tot vernietiging of afwering van schadelijke dieren, planten, micro-organismen en virussen; deze bestrijdingsmiddelen omvatten de grondstoffen bedoeld bij artikel 1, 2, van deze wet. Biociden als bedoeld in artikel 8 van de wet van 21 december 1998 betreffende productnormen ter bevordering van duurzame productie en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van deze wet. ;
 4. wordt, in artikel 5, 1 :
  1. in de inleidende zin, tussen het woord volksgezondheid en de woorden kan de Koning , de zinsnede en ter bevordering van duurzame productiemethodes ingevoegd;
  2. de bepaling sub 7 opgeheven;
  3. de bepaling sub 8 vervangen door volgende bepaling :
   8 de activiteiten bedoeld onder 2 en 3 onderwerpen aan een eensluidend en gemotiveerd advies van de minister van Landbouw of zijn gemachtigde; ;
 5. wordt artikel 5, 2, opgeheven.

2

In artikel 3, 2, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging worden de woorden de invoer en de verkoop geschrapt.

3

In artikel 1, 3, van de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder worden de woorden de invoer , de woorden de uitvoer, de doorvoer en de zinsnede het te koop aanbieden, de verkoop, het afstaan onder bezwarende titel of om niet, de wederverkoop geschrapt.

4

In artikel 3, 1, van de wet van 12 juli 1985 betreffende de bescherming van de mens en het leefmilieu tegen schadelijke effecten en hinder veroorzaakt door niet-ioniserende stralingen, infrasonen en ultrasonen, worden de woorden de invoer, en de doorvoer, en de zinsnede het te koop aanbieden, het onder bezwarende voorwaarden of kosteloos afstaan, geschrapt.


Art. 22. De bestaande reglementaire bepalingen die onder het toepassingsgebied van deze wet vallen, blijven van kracht totdat ze worden gewijzigd, opgeheven of vervangen door besluiten genomen ter uitvoering van deze wet.
Overtredingen op de in het eerste lid bedoelde bestaande reglementaire bepalingen na het van kracht worden van deze wet worden gestraft met de straffen bij deze wet bepaald.